Basından Seçmeler

advertisement
Basýndan Seçmeler
RAHAT KÝLO VERMEK ÝÇÝN C VÝTAMÝNÝ : Amerika'nýn saygýn eðitim kurumlarýndan Arizona Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre vücutlarýnda yeterli C vitamini bulunan yetiþkinler daha rahat kilo veriyor.
SABAH 01.08.2005
ÞÝÞMAN AMA SAÐLIKLI OLMAK MÜMKÜN : Zayýf olmak 'saðlýklýsýnýz' anlamýna gelmiyor. Amerikan Time dergisi, kilolu kiþilerin de
yaþam tarzlarýnda ufak deðiþiklikler yaparak saðlýklý olabileceðini yazdý. Tabii spor yapmak þart.
AKÞAM 04.08.2005
ÖMÜR BOYU GRÝPTEN KORUYACAK AÞI GELÝYOR : Ýngiliz bilim adamlarý, sadece 1 kez yaptýrýlarak ömür boyu gribe karþý koruyan
aþý geliþtirdi. Ýngiliz Acambis þirketi ile Belçika'daki Flanders Üniversitesi'nin araþtýrmalarý sonucu geliþtirilen yeni aþýnýn, tüm grip virüslerine karþý
koruduðu öne sürüldü.
VATAN 06.08.2005
YAÞ ÝLERLESE DE VÜCUT KENDÝNÝ HEP YENÝLÝYOR : Ýsviçreli bilim adamlarý, insan vücudundaki organlarýn kendini baþtan aþaðý
yenilediðini ortaya koyu. Buna göre 30 yaþýndaki birinin kas hücreleri 15 yaþýnda.
AKÞAM 06.08.2005
MEME KANSERÝNDE ÝLAÇ DEÐÝÞÝMÝ : En yaygýn kanser türlerinden biri olan meme kanserinin tedavisinde büyük geliþme. Erken dönemde
yapýlan ilaç deðiþimi, hastalýðýn tekrarlama ve yayýlma riskini azaltýyor.
AKÞAM 08.08.2005
TANSÝYON HASTASINA EGZERSÝZ UYARISI : Ýngiliz Times Gazetesi'nde yazan Dr. Thomas Stuttaford'a göre yüksek tansiyonu olan kiþilerin aðýr egzersizler yapmasý saðlýðý tehdit ediyor. Dr. Stuttaford, yýl boyu düzenli egzersiz yapmayan kiþilerin tatil dönemlerinde yoðun ve yorucu spora
yönelmelerinin riski arttýrdýðýný belirtti.
HÜRRÝYET 09.08.2005
BEYÝN HÜCRELERÝ AZALINCA UYKUDA ÖLÜM RÝSKÝ ARTIYOR : California Üniversitesi'nin uzmanlarý ilerleyen yaþlarda beyin
hücrelerinin sayýsýnýn azalmasýnýn uykuda ölüm vakalarýna yol açtýðýný ortaya koydu.
VATAN 09.08.2005
SARILMAK ÖMRÜ UZATIYOR : ABD'nin Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre sarýlýp kucaklaþmak ömrü uzatýyor.
Sarýlma sýrasýnda vücutta salgýlanan kimyasallar, kan basýncýnýn düþmesine neden oluyor ve kalp atýþlarýný düzenliyor, ayný zamanda kandaki "okstatin"
seviyesini artýrarak stresi engelliyor.
HÜRRÝYET 09.08.2005
PFÝZER'DEN ÝLAÇ UYARISI : Tansiyon hastalarý dikkat! 'Acuitel' adlý ilacýn 5 mg'lýk ambalajýnýn içine 20 mg'lýk dozun konulduðu belirlendi.
Ýlaç piyasadan çekildi.
RADÝKAL 10.08.2005
KIRMIZI ÞARAP ÝLAÇ DEÐÝL : Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bülent
Görenek, kýrmýzý þarabýn kesinlikle bir kalp ilacý olmadýðýný belirterek "Kýrmýzý þarabýn koroner arter hastalýðýna karþý koruyucu etkisinin olduðu doðru
ama bu faydanýn alkolden mi üzümden mi yoksa þaraba kýrmýzý rengi veren maddeden mi olduðu ortaya konmamýþtýr" dedi. VATAN 13.08.2005
KUÞ GRÝBÝNÝN HER TÜRÜNE ETKÝLÝ AÞI : En tehlikeli grip türleri arasýnda gösterilen kuþ gribine karþý aþý geliþtirildi. Alman Hayvan Saðlýðý
Araþtýrma Enstitüsü, Alman bilim adamlarý tarafýndan geliþtirilen aþýnýn tavuklar üzerinde baþarýyla denendiðini açýkladý. RADÝKAL 16.08.2005
BÝR YUDUMU BÝLE BEBEÐE ZARARLI : Hamilelikte içilen içki miktarý ne olursa olsun bebeðin hafýzasýný etkiliyor, geliþimini bozuyor.
SABAH 16.08.2005
PARKÝNSON HASTASINA ÝYÝ HABER : Ýsviçre'de bilim adamlarý ilk kez insan embriyosuna ait kök hücreleri kullanarak sadece sinir
hücrelerinden oluþan bir küme geliþtirdi. Deneyin Alzheimer, Parkinson gibi rahatsýzlýklarýn tedavisinde yardýmcý olmasý umuluyor.
AKÞAM 17.08.2005
KÖK HÜCREDE SON NOKTA : Üç ay önce insan embriyonu kopyalayan Britanyalý araþtýrmacýlar, sinir kök hücresi ürettiklerini açýkladý. Bu,
Parkinson ve Alzheimer tedavisinde yeni ufuklar açabilir.
RADÝKAL 17.08.2005
ROMATÝZMAYA KARÞI PORTAKAL : Menchester Üniversitesi'nde gýdalar ve romatizma arasýndaki baðý anlamak için yapýlan araþtýrmada
25 bin besin araþtýrýldý. Günde 1 bardak portakal suyu içmenin romatizma geliþimini durdurabileceði görüldü.
RADÝKAL 18.08.2005
DUA ETMEK ÝYÝLEÞMEYÝ HIZLANDIRIYOR : Amerikalý uzmanlar dua etmenin, hastalarýn iyileþmesini hýzlandýrdýðýný ortaya koydu. Duke
Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre rahipler ve rahibeler 750 kalp hastasýnýn bir bölümü için dua etti. Dua edilen kiþilerin iyileþme oranýnýn
yüzde 93 arttýðý gözlendi.
VATAN 24.08.2005
YORGUNLUK HAPI BULUNDU : Amerikalý bilim adamlarý yorgunluk ve uykusuzluðun olumsuz etkilerini ortadan kaldýracak ilaç buldu. CX
717 adlý ilaç, maymunlar ve insanlarda baþarýyla test edildi.
VATAN 25.08.2005
BU GEN ÖMRÜ UZATIYOR : Amerikalý bilim adamlarý ömrü uzatan geni buldu. Bilim adamlarýnýn fareler üzerinde yaptýklarý araþtýrmalarda
keþfettikleri "klotho" isimli gen yaþam süresini yüzde 30 uzatýyor.
SABAH 27.08.2005
TÜMÖRDE TAM ÝSABET : Avustralyalý araþtýrmacýlar, geliþtirdikleri yeni bir radyasyon tekniðiyle saðlýklý dokularý etkilemeden sadece kanser
hücrelerini yok edebildiklerini açýkladý.
RADÝKAL 30.08.2005
EYLÜL 2005
ACTUAL
MEDICINE
95
Download