oda`dan haberler NÜKLEER SANTRAL ÇIKMAZI ÇEVRE

advertisement
oda’dan haberler
ÇEVRE GÖREVLÝSÝNDE SONA DOÐRU
21 Kasým 2008 tarihinde meslek
alanýmýzda ve ülkemizin çevre
sorunlarýnda yoðun þekilde
tartýþýlacak olan Çevre Denetimi
Yönetmeliði yayýmlanmýþtý.
Yönetmelikte, çevre mühendislerinin
formasyonu ve mesleki birikimi
“çevre görevlisi” kavramý ile
tanýmlanmýþtý.
Gerek bakanlýðýn denetim sürecinde
gerekse çevre sektöründe çeþitli
düzenlemeler ve deðiþiklikler
öngören yönetmelik 2009
sonbaharýnda deðiþtirildi. Yapýlan
deðiþiklikle çevre mühendislerinin
üniversitede aldýðý formasyon göz
ardý edilerek, çevre mühendisliði
diðer meslek disiplinleri ile çevre
alanýnda eþdeðer tutuldu ve
Bakanlýk tarafýndan yapýlacak
eðitime ve sýnava çevre
mühendislerinin girme þartý getirildi.
Yapýlan deðiþikliðin ardýndan,
Bakanlýk tarafýndan yüksek ücretle
gerçekleþtirilen bir dizi eðitim
sonrasýnda yapýlan sýnavlarla çevre
görevlisi “üretilme”ye çalýþýldý.
Yapýlan sýnavlardaki hatalar ve
sorulardaki bilim dýþý yaklaþým
yanýnda, yönetmelikte tanýmlanan
iþlere dair formasyonu yeterli olan
çevre mühendislerinin de sýnava
tabi tutulmasý ciddi tartýþmalara
neden oldu.
Yapýlan tüm bilim ve mantýk dýþý
uygulamalar sonucunda
meslektaþlarýmýz ve bu alanda
çalýþma yapan kurum ve kuruluþlar
maðdur edildi.
Tarihsel süreci kýsaca bu þekilde
cereyan eden yönetmelik, tüm
bunlarýn yanýnda, içerisindeki
tanýmlar, denetim süreçlerindeki
farklýlaþmalar, denetçilerin nitelikleri,
çevre görevlisinin sorumluluklarý
ülkemizdeki çevre politikasýný
doðrudan etkilemektedir.
Tüm bu tartýþmalarla birlikte Oda
Yönetim Kurulumuz daha önce de
duyurularýný yaptýðýmýz üzere Bakan,
Müsteþar, Genel Müdür, Genel
Müdür Yardýmcýsý, Daire Baþkaný ve
Þube Müdürü düzeyinde bir dizi
görüþme gerçekleþtirmiþtir.
Yönetime geldiðinden bugüne kadar
her hafta gerçekleþtirilen
görüþmelerle çevre mühendislerinin
bu alandaki önemi ve çevre
görevlisinin tam karþýlýðýnýn çevre
mühendisliði disiplini olduðu
aktarýlmýþtýr.
TMMOB ve diðer meslek Odalarý ile
yapýlan görüþmelerde de çevre
görevlisi tartýþmalarýnýn Çevre
Mühendisleri Odasý üzerinden
yürütülmesi gerekliliði vurgulanmýþ
ve bu anlamda diðer Odalardan da
destek gelmiþtir.
Farklý kurum ve kuruluþlarla yapýlan
temaslarda yine çevre
mühendislerinin sorunlarý
vurgulanmýþ ve sürece kurum ile
kuruluþlardan destek vermeleri
istenmiþtir.
Öte yandan, farklý meslek
disiplinlerinden yardýmcý doçent ve
üstü ünvana sahip yüzelliye yakýn
akademisyenden sýnav þartýnýn
çevre mühendisleri için kalkmasý
yönünde Odamýz üzerinden destek
imzasý toplanmýþtýr.
Basýn ve yayýn organlarýnda çevre
sorunlarýnýn çözümüne dönük
olarak yaptýðýmýz temaslarda yine
çevre görevlisi sorunu
vurgulanmýþtýr.
Oda Yönetim Kurulumuz; tüm
birimlerimizin katýldýðý ve eylem
planýnýn netleþtirildiði bir toplantý
gerçekleþtirilmiþ ve katýlýmcý bir
yöntem izlemiþtir.
Sorunun tamamýný görmeye çalýþan
ve bütüncül bir strateji ile sürece
yaklaþan Oda Yönetim Kurulumuz
birimlerimizin, üyelerimizin ve
akademisyenlerin de desteði ile
yönetmelikte hiç kimsenin
beklemediði bir deðiþikliðin hayata
geçirilmesini saðlamýþtýr.
Önümüzdeki günlerde
yayýmlanacak yönetmelik ile çevre
mühendislerine sýnav þartý ve
deneyim þartý kalkmýþ olacaktýr.
Unutmamak gerekir ki, sorunlar
ancak ve ancak örgütlü yapýlarla,
dayanýþma ve ortak mücadele ile
çözülebilmektedir. Oda
örgütlülüðümüz ise bu noktada, tüm
çevre mühendisleri ve ülkemiz için
önemli bir fýrsattýr. Bu fýrsatý umuda
çevirmek ise hepimizin elinde…
NÜKLEER SANTRAL ÇIKMAZI
Ülkemizde uzun yýllardýr gündemde yerini koruyan,
farklý hükümetler tarafýndan yapýlmaya çalýþýlan
ancak enerji ihtiyacý, çevresel sorunlar ve halk
tepkisi gözetilerek en sonunda DSP-ANAP-MHP
hükümeti tarafýndan vazgeçilen nükleer santral
inþasý konusunda AKP hükümeti “ben yaptým, oldu”
tavrýný sürdürmeye devam ediyor.
Arkasýndan dolanmayý kendisine ilke edinen
hükümet, nükleer santral yapýmý için uluslararasý
anlaþma imzalayýp bu anlaþmayý meclisten
onaylatarak geri dönüþü olmayan bir yola girdi.
Ülke kaynaklarýnýn lobilere ve çýkar gruplarýna
paylaþtýrýlmasýnýn öngörüldüðü bu anlaþma ile atýk
sorunu hala çözülememiþ ve birçok ülke tarafýndan
vazgeçilen nükleer santralin Mersin Akkuyu’da
yapýlmasý için çalýþmalara baþlandý.
Nükleer santrallerin gündeme gelmesi ile yapýlanan,
güçlü bir örgütlülük oluþturan ve Odamýzýn da
bileþeni olduðu Nükleer Karþýtý Platform ise
ülkemizde nükleer santral kurulmasýna karþý etkinliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, 6-7 Temmuz 2010 tarihlerinde anlaþmanýn TBMM’de
görüþülmesi öncesinde, Oda Yönetim Kurulu II. Baþkaný Baran BOZOÐLU,
Oda Genel Sekreteri Hasan Þevki ÇÝFÇÝ, Elektrik Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz GÖLTAÞ, Elektrik Mühendisleri Odasý
Yazmaný Erdal APAÇIK, Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BOZKIRLIOÐLU, EMO Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný
Ramazan PEKTAÞ tarafýndan CHP, MHP ve BDP Grup Baþkanvekili ve
Grup Baþkanlarý ile görüþmeler gerçekleþtirildi. Yapýlan görüþmelerde,
parti gruplarýna nükleer santrallerin neden ülkemizde yapýlmamasý
gerektiði anlatýlarak bu konuda gerekli teknik ve bilimsel desteðin
verilebileceði belirtildi.
Nükleer anlaþmanýn meclisten hýzlýca geçerek Resmi Gazete’de
yayýmlanmasý ile birlikte 8 Aðustos 2010 tarihinde Mersin Akkuyu’da
“Nükleer Karþýtý Miting” gerçekleþtirildi. Çeþitli örgütlerin katýlým saðladýðý
mitingde, nükleer santrallere izin verilmeyeceði, hükümete ve lobilere
hep birlikte bir kez daha haykýrýldý.
Öte yandan, Sinop’ta gerçekleþtirilen nükleer karþýtý etkinlikte yaþamýný
yitiren ve Oda öðrenci komisyonlarý çalýþmalarýnda yoðun çaba göstermiþ,
yaþam biçimlerini ülke ve toplum yararý üzerinden sürdürmeye çalýþmýþ
nükleer santral karþýtý arkadaþlarýmýz Soner, Öner ve Güneþ 22 Temmuz
2010 tarihinde TMMOB Ankara ÝKK’nýn düzenlediði forum ile anýldýlar.
Hükümet tarafýndan yürütülen ve ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken,
kamu yararýndan uzak olan enerji politikasý önünde; bilimden gelen
birikimi ile Odamýz karþý duruþunu sergilemeye ve halkýmýzý bilgilendirmeye
devam edecektir.
2
Download