Bas? - Medical Network

advertisement
KADINLARDA BY-PASS RÝSKÝ DAHA YÜKSEK : By-pass ameliyatý olan kadýnlar, operasyon sonrasý erkeklerden daha fazla
enfeksiyon kapma riski taþýyor. Buna göre, operasyon sonrasý enfeksiyondan ölen kadýnlarýn sayýsý erkeklere nazaran çok daha fazla.
AKÞAM 01.03.2006
DEPRESYON RÝSKÝNÝ ÝKÝYE KATLAYAN GEN : Avustralyalý bilim adamlarý, depresyon riskini ikiye katlayan bir gen bulHÜRRÝYET 03.03.2006
dular. Bu genin ülke nüfusunun beþte birinde mevcut olduðu belirtiliyor.
TESTOSTERONU FAZLA KADINA ERKEK BEBEK : Londra'da yapýlan bir araþtýrmaya göre, kendine güvenen güçlü kadýnRADÝKAL 06.03.2006
larýn erkek çocuk sahibi olma olasýlýðý, çekingen karaktere sahip kadýnlara göre daha fazla.
KÖRLÜÐÜN NEDENÝ 2 GEN ÇIKTI : ABD'de yapýlan bir araþtýrmada görme bozukluðuna yol açan iki gen bulundu.Yaþ
ilerledikçe retina üzerinde oluþan beneklerin tedavisinde bir umut olarak görülen çalýþma Colombia Üniversitesi'nin öncülüðünde
AKÞAM 07.03.2006
yapýlýyor.
YORGUNLUÐA VÝRÜSLER YOL AÇIYOR : Ýngiliz bilim adamlarý kronik yorgunluðun nedenin beyinde oluþan hasarlar
olduðunu ortaya koydu.Bilim adamlarýna göre kronik yorgunluða yol açan virüsler beyne zarar veriyor ve bu insanlarda aþýrý yorgunluða
AKÞAM 07.03.2006
yol açýyor.
ALZHEÝMERÝ KAN TAHLÝLÝYLE BELÝRLEYÝN : Kanadalý bir araþtýrmacý, Alzheimer ve Parkinson gibi 'dejeneratif' beyin
AKÞAM 08.03.2006
hastalýklarýný kan tahlili yoluyla teþhis ediyor.
2030'DA 100 YAÞINA KADAR YAÞAYACAÐIZ : Týpta yaþanan geliþmelerin her geçen gün arttýðýný söyleyen bilim
AKÞAM 08.03.2006
adamlarý, insanlarýn ortalama yaþam sürelerinin 25 yýl sonra 100'ü bulacaðýný söylüyor.
ÝKTÝDARSIZLIK KALP KRÝZÝ BELÝRTÝSÝ! : Avusturyalý doktorlar, iktidarsýzlýðýn olasý bir kalp yetmezliðinin habercisi olabileceðini açýkladý.Viyana'daki Tuna Hastanesi'nde yapýlan bir araþtýrmada, ciddi sertleþme sorunu bulunan erkeklerin 10 yýl içinde kalp
AKÞAM 09.03.2006
krizi geçirme riskinin yüzde 65 olduðu belirlendi.
TEK HAPLA KALP KRÝZÝNE ÖNLEM : Kolesterol düþürücü olarak geliþtirilen 'Crestor' isimli ilacýn damar týkanýklýðýný önlediði
SABAH 15.03.2006
ortaya çýktý.
ÝNSANDA KUÞ GRÝBÝNE KARÞI AÞI GELÝÞTÝRÝLDÝ : Macar araþtýrmacýlar, insanlarý kuþ gribinden koruyacak bir aþý buldu.
Baþbakan Ferenc Gyursany, düzenlediði basýn toplantýsýnda Omnivest adlý Macar þirketi tarafýndan geliþtirilen aþýyla ilgili "Kiþinin, kuþ
SABAH 16.03.2006
virüsüne karþý baðýþýklýk kazanmasý için 6 mikrogram yeterli" dedi.
ÝNSÜLÝN SALGILAYAN HÜCRE : Kanadalý bilim adamlarý, laboratuar ortamýnda insülin salgýlayan hücreler ürettiler. Buluþ, týp
HÜRRÝYET 18.03.2006
1 diyabet hastalýðýnýn tedavisinde önemli bir adým oluþturuyor.
BELDEN DÝYABET TEÞHÝSÝ : Kilosu normal bile olsa bel çevresi 102 santimetreyi geçen erkekler ile 88 santimetreyi aþan kadýnAKÞAM 20.03.2006
larýn þeker hastalýðýna yakalanma riski daha yüksek.
ASÝMETRÝK GÖÐÜS KANSERÝ TETÝKLÝYOR : Ýngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nin 252 kanserli hasta üzerinde yaptýðý
araþtýrmaya göre, göðüsleri arasýnda aþýrý bir büyüklük farký olan kadýnlar daha çok meme kanserine yakalanýyor.
AKÞAM 21.03.2006
ALZHEÝMER HASTASINA ÝYÝ HABER : Orta dereceli Alzheimer hastalarýna verilen donepezil (ticari adýyla Aricept) adlý
RADÝKAL 24.03.2006
ilacýn, ileri derecedeki hastalarýn hayat kalitesini arttýrmada da yararlý olduðu görüldü.
TESTÝSTEN KÖK HÜCRE : Ýnsan testisinden alýnacak kök hücrelerin Alzheimer ve Parkinson gibi hastalýklarýn tedavisinde kulHÜRRÝYET 27.03.2006
lanýlabileceði bildirildi.
RAHÝM KANSERÝ AÞISI ÝÇÝN SON BÝR ADIM KALDI : Her yýl 13 milyon kiþinin ölümüne yol açan kansere karþý bilim
dünyasý ilk zaferi kazanmaya çok yakýn. Ýki firmanýn geliþtirdiði ve yüzde 100 koruma saðlayan rahim kanseri aþýsý Haziran'da onay bekVATAN 28.03.2006
liyor.
KOLESTEROL ÝÐNESÝ YOLDA : Amerikalý bilim adamlarý vücuda yapýlan tek bir enjeksiyonla kolestrol seviyesini üçte iki oranýnVATAN 28.03.2006
da düþürmeyi baþardý.
96
ACTUAL
MEDICINE
NÝSAN 2006
Download