TBMM B:42 .25.11.1994. 0:1 Sayın milletvekilleri, böyle, gayri adil

advertisement
T.B.M.M.
B:42
.25.11.1994.
0:1
Sayın milletvekilleri, böyle, gayri adil, hak ve nasafct kurallarına uymayan bir uygulama dün­
yanın hiçbir ülkesinde yoktur. İsviçre ve Almanya'da, ev alan bir vatandaş, kira öder gibi taksitle­
rini ödemekte, üstelik, bu taksitler, 40 yıl gibi bir zaman dilimine yayılmaktadır. Ayrıca, hepinizin
bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası çiftçiye, Halk Bankası da esnafa nasıl düşük fa­
izli kredi veriyorsa, Emlakbankın da aym uygulamaya gitmesi mutlak zorunluluktur.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin ve bilhassa Sayın Başbakanın, bu konuya hassasiyetle eğile­
rek, mümkün olan en kısa sürede, acilen çözüm getirmesini bekliyoruz. Bu insanlann, bu dertten
kurtarılarak, huzur içinde bir yaşama kavuşturulmaları gerekmektedir. İnsanları bir yuva sahibi ya­
pıp huzurlarına katkıda bulunmak gibi bir niyetle imkân sunan devlet, bugün gelinen noktada, bu
yuvaların bozulmasına, giderek bu yuvaların bir dert yuvası haline gelmesine sebep olmuştur. Bu
sosyal yaranın daha fazla kanamasına fırsat tanımadan ve problemi daha da büyütüp çözümsüz ha­
le gelmesine sebebiyet vermeden, adil ve hakça bir çözümün acilen bulunmasını diliyoruz.
Bir diğer dileğimiz de şudur: Bu konuda, yetkili ağızlardan gerekli açıklamalar henüz yapıl­
mamıştır. Sayın Bakanlarımız da buradayken, eğer lütfedip de bu konuda bir açıklama yaparlarsa
çok memnun olacağız. Çünkü, 22 bin ailenin gözleri Mecliste; cevap bekliyorlar.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Belçika'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e dönüşüne kadar, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cu
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1651)
BAŞKAN- Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Kasım 1994 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Sanayi ve
Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve
İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur:
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.
Önce,,sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişikli
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı H
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kamına Bir Geçici Madde Ekle
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor Şirketleri Hizmetlerinin Başb
-614-'.
Download