T.B.M.M. B:43 29.11.1994 0 : 1 mevcut olduğu bir ortamda, adil

advertisement
T.B.M.M.
B:43
29.11.1994
0:1
mevcut olduğu bir ortamda, adil düzenin ne olduğunu milletimiz tammıştır, vatandaş tanımıştır;
Türkiye'de yaşayan bütün insanlar, Refah Partisini ve getireceği düzenin ne olduğunu görmüştür.
tşte, bu görüş sebebiyledir ki, 1991'den bugüne kadar, hatta 1989'dan beri, Refah Partisinin ic­
raatlarını gören vatandaş, her gün Refah Partisine doğru yöneliyor ve kayıyor. Her girdiğimiz se­
çimde oylanmız artarak yükseliyor. 1989'dan 1991'e, 1991'den de bugüne kadar geçen süreye bak­
tığımızda, Refah Partisinin oyları artmaktadır.
BAŞKAN- Sayın Şener, lütfen toparlar mısınız.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Eğer, bir parti, ortaya koyduğu icraatlarla, iktidar olduğu
belediyelerdeki icraatlarıyla oylarını artırıyorsa, demek ki, bu parti, gerçekten adil düzen uygulu­
yor, vatandaşın teveccühü de bu partiye yöneliyor.
Bunu, burada, bilgilerinize arz ediyor ve saygılar sunuyorum.
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener.
VII.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. - Genel Kurulun bugün 20.00 - 02.00 saatleri arasındaki çalışmasının yapılmamasına iliş­
kin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir Danışma Kurulu Önerisi vardır; okutup, oylarınıza arz
edeceğim:
Danışma Kurulu Önerisi
No: 158
Tarih:29.11.1994
Genel Kurulun bugünkü toplantısında yapılacak olan 20.00-02.00 saatleri arasındaki oturumun
yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görmüştür.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı V.
İhsan Saraçlar
Hasan Korkmazcan
DYP Grubu Başkanvekili
ANAP Grubu Başkanvekili
Adnan Ekmen
Abdüllatif Şener
SHP Grubu Başkanvekili
RP Grup Başkanvekili
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di­
ğer İşler" kısmına geçiyoruz.
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.
VIII - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha­
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Ek-695-
Download