Page 1 HUKUK FAKÜLTESİ GENEL SOSYOLOJİ DERSİ DERS

advertisement
HUKUK FAKÜLTESİ
GENEL SOSYOLOJİ DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Genel Sosyoloji
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKS 131
2
0
0
3
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. İ. Erol KOZAK
Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. İ. Erol KOZAK
Yardımcı Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
İnsanların içine doğdukları ve içinde gelişip kişiliklerini kazandıkları toplum ve toplumsal
olaylar gruplar ve gruplar arası ilişkiler hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Sosyal olayların ne gibi sâiklerle meydana geldikleri ve bunların etkileri
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
G
P
Program yeterlilikleri
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesi
ile genel bir mantık kazandırılmalı
Hukuk eğitiminin temeli kabul edilen kurum ve tanımların başlangıç seviyesinde öğrenilmesi
sağlanmalı
DERSİN ÖNGÖRÜLEN BİLGİ VE BECERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ
No
G3
G4
P4
P5
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Hukuku sosyal olgu dolayısıyla toplumsal yaşamın hem ürünü hem
de düzenleyicisi olarak ele alan hukuk sosyolojisinde, hukukun
doğuşu, gelişim ve değişimi sosyolojik yöntemlerle irdelenmeli
Hukuk fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik ve felsefi görüş
açısı kazandırma amacı doğrultusunda, ilişkili olabilen diğer
başlıklar olanak ölçüsünde inceleme alanına dâhil edilerek
kavranması sağlanmalı
Bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, buna ilişkin yöntem ve
yararlanılan mantık kurallarını öğrenmek



Daha sonraki aşamalarda görülecek olan bütün hukuk dersleriyle
ilgili temel bilgiler, anlam, kavrama ve yorumlamada yardımcı olacak

bilgi, mantık, mukayase ve muhakeme yeterliliği kazanmalı
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
1
2
3
Hukuku sosyal olgu dolayısıyla toplumsal yaşamın hem ürünü hem de
düzenleyicisi olarak ele alan hukuk sosyolojisinde, hukukun doğuşu,
gelişim ve değişimi sosyolojik yöntemlerle irdeler.
Hukuk fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik ve felsefi görüş açısı
kazandırma amacı doğrultusunda, ilişkili olabilen diğer başlıklar olanak
ölçüsünde inceleme alanına dâhil edilerek kavranması sağlanır.
Bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, buna ilişkin yöntem ve
yararlanılan mantık kurallarını öğrenir.
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
1
G3
1
G4
P4
3
4
Daha sonraki aşamalarda görülecek olan bütün hukuk dersleriyle ilgili
temel bilgiler, anlam, kavrama ve yorumlamada yardımcı olacak bilgi,
6
P5
mantık, mukayase ve muhakeme yeterliliği kazanır.
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları
2
Sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal
düşüncenin gelişmesi hakkında genel bilgi
3
Sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi
4
Sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri
5
Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi
6
Çağdaş sosyolojinin temel özellikleri
7
Sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi
8
Grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi
9
Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.
10
Sosyolojide temel kavramların incelenmesi, kültür, kişilik, sosyal sistem, sosyalizasyon, sosyal
organizasyon, sosyal kurum, sosyal olay, sosyal olgu, sibernetik değer kavramları
11
Norm (örf ve adetler), anomi, sosyal kontrol, millet, devlet, sosyal farklılaşma, göç, sosyal
hareketlilik, sosyal değişme
12
Sosyal tabakalaşma, sosyal sapma davranışı, sosyal çatışma
13
Kollektif davranış, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme
14
Yoksulluk, toplumsal dıslanma; Küresellesme; Kentlesme ve göç; Medya, iletisim ve kitle iletisimi;
Irk ve etnisite kavramları ve etkileri
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Sosyoloji, Şeniz Anbarlı Bozatay, Beta Yayınları,2011
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42
Ara Sınav
1
5
0
5
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
1
6
0
6
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
8
0
8
Toplam Yük
103
Toplam Yük / 30
3,4
Dersin AKTS Kredisi
3
Download