dış ticaret - Selçuk Üniversitesi

advertisement
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015
I.DÖNEM
(5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0)
Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum
bağlantısı, Dünya dilleri ve Türkçe, Türk dilinin tarihçesi, ses bilgisi, Türkçe kelimelerin ses
özellikleri, vurgu, heceler, yapı Bilgisi, yapım ekleri, çekim ekleri, kelime, anlam derecelerine
göre kelimeler, anlam ilişkilerine göre kelimeler, yapı bakımından kelime çeşitleri, kelime
türleri, kelime gruplar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, kısaltma grupları, unvan grubu, edat
grubu, bağlaç grubu, ünlem grubu, tekrarlar, fiilimsiler, sayı grubu, birleşik fiiller, cümle,
cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri, yazım kuralları ( Noktalama işaretleri, büyük harf küçük
harf, bileşik kelimeler)
(5114171-5120171) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ –I (2-0)
Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyetin ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması, siyasi
alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş
denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı vb, Sosyal
alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve
Soyadı Kanunu, Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf
inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı, Ekonomik alanda yapılan inkılâplar, Hukuk alanında
yapılan inkılaplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan
Antantı, Sadabat Paktı, Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi,
Hatay’ın anavatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya
Savaşı ve Türkiye, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik,
Devletçilik, İnkılapçılık, Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960), Atatürk’ten
sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960)
(5114170-5120170) YABANCI DİL- I (4+0)
Dersin amacı öğrencilere ilk senelerinde İngilizce hakkında bilgi vermek, önemini
anlatmak ve İngilizcenin derinliklerine ulaştırmaktır. İngilizce dili gramer yapısı ve
alıştırmaları, alıştırmalarda geçen belli başlı kelimelerin müzikle öğretilmesi, fiziksel
aktiviteler ve oyunlar, yabancı dil motivasyon unsurları.
1
(5114167-5120167) TİCARİ MATEMATİK (3+0)
Ticari Matematik Dersinde, ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için
gerekli matematik bilgilerine sahip olunur. Öğrenciler meslek derslerinde karşılaştıkları
matematiksel işlemleri yapabilecek bilgiye ulaşırlar ve ekonomik hayatta matematik ile ilgili
karşılaşılan problemleri çözebilirler. Ticari Matematik dersini başarı ile tamamlayan
öğrenciler; Yüzde tutarını, yüzde payını, esas sayıyı hesaplar. İç ve dış yüzde hesabı yapar.
Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi
kavramları anlar. Maliyet veya satış fiyatı üzerinden kâr ve zarar hesaplarını yapar. Kâr ve
zarar dengesini bulur. Oranlı bölme problemlerini çözer. Şirket hesaplarında basit oranlı
bölme ve bileşik oranlı bölme problemlerini çözer. Faiz kavramını ve çeşitlerini anlar. Basit
ve bileşik faiz hesabı yapar. İskonto kavramını açıklar. Dış iskonto, iç iskonto, oran hesabı
yapar.
(5114166-5120166) TEMEL HUKUK (3+0)
Öğrencilere temel hukuk bilgilerinin ve misyonunun kazandırılması hedeflenir. Kişi
hakları, mülkiyet hakları gibi medeni hukuk bilgisi dâhilinde öğrencilere temel hukuk bilgileri
ile Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, Çeşitli
Açılardan Sorumluluk gibi Hukuk Kurallarının Türleri dersin konularıdır.
(5114165-5120165) GENEL İŞLETME (3+0)
İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları,
sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları; yönetim ve
organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR- GE gibi
konular ile işletmenin çevre ilişkileri ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca derste bir takım
analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.
(5114164-5120164) GENEL MUHASEBE (3+0)
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında genel bilgiler. Muhasebede
kullanılan kayıt yöntemleri ve defter tutma konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi. Finansal
tablolardan gelir tablosu ve bilançoyu düzenleyebilme, hesapların işleyişleriyle ilgili bilgileri
kavrayabilme.
(5114163-5120163) GENEL EKONOMİ I (3+0)
İktisadi hayata toplu bakış, genel kavramlar, iktisadi olay ve tarafları, kıtlık (nedret
kanunu), iktisadi adam davranışı ve tarafların davranış biçimleri, piyasa, talep ve talebi
etkileyen unsurlar, arz ve arzı etkileyen unsurlar, piyasa dengesi, piyasa dengesinde meydana
gelen değişmeler, esneklik (elastiklik): talep ve arz esneklikleri, hesaplama şekilleri ve
yorumları, arz ve talep uygulamaları: vergi, teşvik, taban ve tavan fiyatlamaları, tüketici
2
dengesi: fayda analizi, eş-fayda ve bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi,
üretim teorisi (üretici dengesi): azalan verim kanunu, eş-ürün ve maliyet doğrusu
fonksiyonları, uzu dönem üretim maliyetlerinin belirlenmesi, piyasalar: tam rekabet ve eksik
rekabet piyasaları, makro iktisada giriş: milli gelir, büyüme, işsizlik ve enflasyonun
hesaplanması ve yorumlanması, harcama yöntemine göre milli gelir dengesi: çarpan ve
hızlandıran mekanizmalarının işleyişi, açık ve kapalı ekonomilerde maliye politikaları, para,
bankacılık sistemi, para teorisi ve para politikası, uluslararası ekonomi: ticaret teorisi ve
politikaları.
(5114161-5120161) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I (3+0)
Dış ticaretin tanımı tarihçesi ve çeşitleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette
ödeme şekilleri, ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış
ticarette gümrük mevzuatı, dış ticarette kambiyo mevzuatı, dış ticaret yardımcı kuruluşlar,
ihracatta pazarlama ve müşteri bulma.
II.DÖNEM
(5114272-5120272) TÜRKDİLİ-II (2+0)
Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri Cümle bilgisi (Türkçede kelime
grupları) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması Cümle tahlili ve uygulaması; cümle
teşkili Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar Güzel
konuşma kuralları Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları Kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulaması Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Olay yazıları) Yazılı
kompozisyon türleri ve uygulaması(Düşünce yazıları ve diğerleri) Anlatım ve cümle
bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi
İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar İlmî yazı örnekleri inceleme Edebiyat ve
düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Retorik
uygulamaları (Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere
dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve
bununla ilgili retorik uygulamaları)
(5114271-5120271) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0)
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geçmesi ve Türk Milletinin inisiyatifi eline alması,
Kongreler, Kuva-yi Milliye ve Düzenli Orduların kurulması, askeri harekâtlar, Saltanatın
kaldırılması, Lozan Antlaşması Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin lağvı. İnkılâplar, Atatürk
ilkeleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki iç siyasî ve ekonomik gelişmeler, Dış politik
gelişmeler.
3
(5114270-5120270) YABANCIDİL-II (2+0)
Dersin amacı Yabancı Dil I dersinde öğrenilen konularla beraber daha fazla konuyu
harmanlayıp öğrencilerin pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu dönem gramer konularıyla birlikte
daha çok ingilizce metinler üzerinden gidilerek okuma anlama ve yorumlama aktiviteleri,
metinlere bağlı olarak yazma ve konuşma aktiviteleri de bulunmaktadır.
(5114233-5120233) GENEL EKONOMİ-II (3+0)
Makro iktisadın temelleri, iktisadi büyümenin ve gsyh’nın hesaplanması, milli gelir
düzeyini belirleyen makro fonksiyonlar, denge milli gelirinin belirlenmesi, milli gelir
dengesinin değişimi ve çarpan katsayıları, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, para, bankalar
ve emisyon rejimleri, para arzı ve talebinin analizi, para ve mal piyasası dengesi, ekonomik
hayattaki istikrarsızlıklar, büyüme ve kalkınma, uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi:
ticaret teorisi ve politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma
(5114237-5120237) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3+0)
Dış ticaretin önemi ve özellikleri, dış ticarette muhasebenin önemi, dış ticaret
muhasebesi için gerekli bilgiler ve mevzuatlar, dış ticaret hesap planı ve işleyişleri, dış ticaret
muhasebesinde kullanılan dönen varlık hesapları ve işleyiş özellikleri, dış ticaret
muhasebesinde kullanılan kaynak hesapları ve işleyiş özellikleri, dış ticarette finansman
araçları, ihracatta ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticaret işlemlerinde kdv, devlet
yardımları ve teşvikler, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ihracat işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, dış ticaret muhasebe uygulamaları.
(5114261-5120261) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II (3+0)
Dış ticarette diğer rejimler, dış ticarette fiyatlandırma ve stratejileri, dış ticarette
finansman, serbest bölgeler, dış ticarette kdv işlemleri, dış ticaret şirketleri, dış ticarette ab ve
diğer ekonomik birlikler, dış ticarette devlet yardımları, dış ticarette lojistik, uluslararası
taşıma ve sigortalama.
(5114263-5120263) TİCARET HUKUK (2+0)
Ticaret Hukukunun esaslarını ve ilgili terimlerini kavrama, Ticaret Hukukunun
Tanımı, Ticaret Hukukunda Sistemler, Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Ticaret
Sicili, Ticari İş, Tacir, Ticari Defterler, Faiz, Teselsül, Ticaret Unvanı, Marka.
(5114280-5120275) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1)
Bilgisayarın tanımı, tarihi ve gelişimi, Bilgisayar sistemi, donanım ve yazılımın
tanımı, Donanım birimlerinin tanınması, İşletim sistemleri, işletim sistemi kullanımı, Word
programına giriş, metin biçimlendirme, özel simge ekleme, Sayfa düzenlemesi ve yazdırma
seçenekleri, Excel programının penceresindeki öğeleri tanıma, Excel programında verileri
4
biçimlendirme işlemleri, Excel programında formül oluşturma, Excel programında tablo ve
tasarım işlemleri, Excel programında grafik oluşturma, Sunu teknikleri, Power point
programına giriş, Power point programında sunu oluşturma.
EDÖ
ŞEÇMELİ DERSLER
(5114262-5120262) PAZARLAMA İLKELERİ (2+0)
Dersin hedefi; modern pazarlama yönetimi içinde yer alan pazarlama karması
unsurlarının stratejileri ile rekabet stratejileri ve bu stratejilerin uygulamada nasıl
kullanılacağı aktarılmaktadır. İşlenen konular;
kişisel satış yönetimi, reklam, dağıtım
kanalları, perakendecilik ve mağaza yönetimi, pazarlama planlaması ve örgütlenmesi,
rekabetçi pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama.
III.DÖNEM
(5114308-5120308) MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG.) (2+0)
İş dünyasında kullanılan yazılı ve sözlü İngilizcenin (mesleki İngilizce/iş İngilizcesi)
örneklerle ve mektup çözümlemeleriyle geliştirilmesi. Lojistik, dış ticaret gibi farklı iş
konularında İngilizce mektup yazım şekillerinin öğrenilmesi. Biçimsel olarak iş mektuplarının
formatlaması.
(5114331-5120331) ULUSLARARASI İKTİSAT (3+0)
Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorileri,
ve günümüz dış ticaretine uygulamaları, üretim maliyet ilişkileri ve dış ticaret, faktör
donanımı teorisi, arz ve talep modelleri, yeni dış ticaret teorileri ve monopolcü rekabette dış
ticaret, uluslararası ölçek ekonomileri, faktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve
ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı
ticaret politikası araçları, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, iktisadi
birleşmeler teorisi, uluslararası ticaret ve ekonomik kalkınma, döviz piyasası analizleri ve
uluslar arası döviz kuru ve para sistemleri, vadeli teslim döviz piyasaları ve faiz arbitrajı, kur
değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler, dış ödemeler bilançosu analizi, dış ödemeler
bilançosu ve denkleştirilmesi, açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları: iç ve dış
ekonomik denge, dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ÇUŞ’lar, uluslararası teknoloji
transferi, uluslararası hizmetler ve işgücü akımları
(5114332-5120332) GÜMRÜK İŞLEMLERİ (3+0)
Dersin içeriğini, Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı
çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük
5
mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş
usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat
rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında
işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya,
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tâbi tutulana kadar uygulanacak hükümler
konuları oluşturmaktadır.
(5114334-5120334) FİNANSAL YÖNETİM (2+0)
Bu ders ile öğrencinin mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması
amaçlanmaktadır. Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırmak, Finansal analiz yapmak,
Finansal planlama yapmak, Aktif ve pasifleri yönetmek, Finansal yönetim fonksiyonları ve
finansal kararlar, Finansal yönetim ve diğer disiplinler, Oran analizi tekniği, Fon akım analizi,
Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, Statik ve dinamik analiz, Finansal planlama, Finansal
planlama araçları, Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, Finansal plan
türleri, Normal finansal planlar, Olağanüstü finansal planlar, Çalışma sermayesi analizi,
Çalışma sermayesine yatırım politikaları, Çalışma sermayesinin finansmanı, Nakit ve benzeri
varlıklar yönetimi, Nakit yönetimi.
(5114340-5120340) ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (3+0)
Bu dersle öğrencinin, ekonomik entegrasyonların aşamalarını ve önemini, uluslararası
ekonomik ve finansal kuruluşların yapısını anlaması sağlanacaktır. Bu derste uluslar arası
kuruluşlar(IMF, Dünya Bankası, DTO, MTO, OECD, Birleşmiş Milletler, UNCTAD vb.),
bazı özel sorunlar veya belirlenmiş sektörlerle uğraşan ihtisas kuruluşları (Gıda ve Tarım
Teşkilatı, Uluslararası Çalışma Örgütü vb.), ile uluslar arası sistem içinde bölgesel ticari
entegrasyon hareketlerinin (AB, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, vb.) yeri ve önemi ile
Türkiye’nin başta AB ile Gümrük Birliği olmak üzere bölgesel entegrasyon hareketleri
içerisindeki yeri değerlendirilecektir.
(5114341-512041) İŞLETME YÖNETİMİ (3+0)
Yönetim ve organizasyon kavramı ve tanımları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel
gelişimi; yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar, yönetim, yönetici, müteşebbis ve liderlik,
klasik ve neo-klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorisi, çeşitli organizasyon yapıları,
organizasyon süreci, organizasyon el kitabı ve önemi, yönetimin fonksiyonları (planlama,
örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonu); post-modern örgütler ve yönetim
yaklaşımları; örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres
ve örgütsel stresin yönetimi, toplantı yönetimi, vizyon yönetimi, misyon ve yönetimi ve
öğrenen organizasyon kavramları.
6
SEÇMELİ DERSLER
(5114333-5120333) TÜRK VERGİ HUKUKU (3+0)
Gelir vergisinde matrah tespiti ve ticari kazancın vergilendirilmesi, ticari ve zirai
kazancın vergilendirilmesi, ücret ve gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi, menkul
sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi, gelirin beyanı ve beyanname
çeşitleri, gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi uygulaması,
emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi, özel
tüketim vergisi.
(5114339-5120339) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3+0)
Bireysel İş Hukuku: İş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin
kurulması ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin feshi ve feshin
sonuçları. Sosyal Güvenlik Hukuku: Temel ilke ve kavramları, kurumsal yapı.
(5114354-5120354) KALİTE YÖNETİMİ ( 3+0 )
Ders kapsamında öncelikle; kalitenin tanımı ve tarihi gelişimi, toplam kalite yönetim
sistemi, temel ögeleri, toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler ele alınacaktır.
Ardından toplam kalite yönetiminin organizasyon yapısı, uygulanması ve yararlanılan temel
araçlar, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetim anlayışı ile klasik yönetim anlayışının
karşılaştırılması, kalite anlayışında çalışanın yeri ve kalite çemberleri son olarak da kalite
standartları incelenecektir.
IV.DÖNEM
(5114434-5120434) MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG.) (3+0)
İş dünyasında kullanılan yazılı ve sözlü İngilizcenin (mesleki İngilizce/ iş İngilizcesi)
örneklerle ve mektup çözümlemeleriyle geliştirilmesi. Lojistik, dış ticaret gibi farklı iş
konularında İngilizce mektup yazım şekillerinin öğrenilmesi. Biçimsel olarak iş mektuplarının
formatlanması.
(5114435-5120435) DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI (2+1)
EDI ve entegre programlar, bilge ve gümrük programları, evrim yazılımı genel
özellikleri, yurt içi müşteri kayıt işlemleri, yurt dışı müşteri kayıt işlemleri, ithalat
beyannamesi hazırlama, ihracat beyannamesi hazırlama, beyanname tescil işlemleri, gümrük
evraklarının hazırlanması, cmr genel bilgi, ihracatçı destek programları, örnek program
inceleme, ithalatçı destek programları, örnek program inceleme.
7
(5114436-5120436) ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+1)
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Araştırma
Konularını
Seçme,
Kaynak Araştırması
Yapma,
Araştırma Sonuçlarını
Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma,
Sunumu Yapma.
(5114437-5120437) LOJİSTİK (3+0)
Lojistiğin tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi,
amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama,
sektörde yaşanan eksikliklere ilişkin örnek vakalar anlatılmaktadır.
(5114440-5120440) GLOBAL PAZARLAMA (3+0)
Uluslararası pazarlama kavramı ve uluslararası pazarlamanın gerekliliği, uluslararası
pazarlama kavramının ulusal pazarlama ve dış ticarette kullanılan kavramlar ile
karşılaştırılması, uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri, uluslararası pazar araştırma
süreci ve şekilleri, uluslararası pazarlamada temel bilgi sistemleri ve bilgi kaynakları,
çokuluslu işletmeler ve pazarlama faaliyetlerinin oluşma süreci, uluslararası pazarlama
planlama süreci ve uluslararası pazarlama stratejisinin oluşumu, uluslararası pazarlamada
ürün stratejisi, uluslararası pazarlamada fiyat stratejisi, uluslararası pazarlamada dağıtım
stratejisi ve lojistik, uluslararası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları,
(5114441-5120441) BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ (3+0)
Banka ve Bankacılık, Merkez Bankacılığı, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Katılım
Bankacılığı, Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri, Temel Kredi Bilgisi ve Kurumsal Krediler,
Kambiyo kavramları, İthalat ve ihracaat türleri, Akreditif işlemleri, Uluslararası Bankacılık,
Bankalarda Denetim, Bankalarda Risk Yönetimi.
SEÇMELİ DERSLER
(5114431-5120431) ULUSLARARASI FİNANSMAN (3+0)
Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Döviz Opsiyon
İşlemleri, Sermaye Piyasası, Leasing, Factoring, Forfaiting, Exımbank Kredileri, Üretime
Yönelik Teşvikler, Tanıtıma Yönelik Teşvikler.
(5114438-5120438) SERBEST BÖLGELER (3+0)
Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgeleri ve Serbest dolaşıma giriş rejimi ihracat
hükümleri, Serbest Bölgelerde görevli gümrük idareleri dış ticaret bölge müdürlükleri ve özel
şirketlerin görev işlev ve tanımları, Serbest Bölgelerdeki muayene usul ve esasları, Türkiye
Avrupa Birliği Serbest Bölge İthalat ve İhracat mevzuatı, Serbest Bölgelerde depolama, işçilik
8
işleme ve envanter kayıtları, ATR Dolaşım belgeleri yönetmeliği ve hükümleri, Serbest
bölgelerde Gümrük tarife ve pozisyonu oran ve işlemleri, Serbest bölgeler ve Avrupa
Birliğine üye ülkeler arasındaki işlemler.
(5114453-5120453) FİNANSAL OKUR YAZARLIK (3+0)
Dersin amacı, günümüz koşullarında tasarrufların verimli biçimde değerlendirebilecek
olanakları fark etmeyi sağlamaktır. Bu sayede sadece bankada vadeli hesap açmanın dışında
da güvenli ve yüksek getirili alternatiflerin olduğunu ve bunlara erişimin zor olmadığını
göstermektir. Bu konuda her anlatılana inanmadan hangi kaynaklardan bilgi alınabileceğini
öğretmektir. Temel Düzeyde daha çok yatırım için gerekli araçlar ve bunların işlem gördüğü
sistem tanıtılmaktadır.
9
Download