TBMM B : 90 fi . 4 1986 0 : 2 İstanbullu vatandaşınız nasılsa, Hataylı

advertisement
T. B. M. M.
B : 90
İstanbullu vatandaşınız nasılsa, Hataylı vatandaşınız
da aynı şekildedir.» Sonra da bu olaydan çok (mü­
teessir olduklarını ifade etmişlerdir.
Sayın milletvekilleri, Hatay doğumlu vatamdaşlaomıza reva görülen bu çirkin uygulamanın, aşağı­
da açıklayacağım nedenlerden dolayı, attık kesenkes,
Dışişleri Bakanı Sayın Halefoğlu'mdan kaynaklandığı
apaçık meydandadır.
1. Suudi Arabistan Konsolosluğunun yukarıdaki
İfadesi,
2. Suudi Arabistan'da ticaretle uğraşan Hatay
doğumlu 'vatandaşlarımızın, üst düzeyde görevli Suu­
di Arabistanlı kefillerine 'sorulduğunda, olayın Tür­
kiye'den kaynaklandığını ısıraria İfade etmeleri,
3. Hataylı vatandaşlarımıza vize ambargosunun
uygulandığı ilk günden 'itibaren, istanbul'dan para
karşılığında vize alınması ve Sayın Halefoğlu'nuıı,
«Vize almayan gelsin, ıbeni görsün» idiye gazeıtderdeki beyanından sonra, şimdi ismini açıklamak iste­
mediğim ve Dışişleri "Bakanlığımızdaki bir görevli­
min, para karşılığında bazı Hatay (doğumlu vatandaşlıarımızı Suudi Arabistan'a gönıderımıesi ve Suudi
Arabistan'ın bu vatandaşlarımızı kabul etmesi,
4. Sehven bazı Hatay doğumlu vatandaşlarımı­
zın pasaportları işlem görerek, konsolosun ayrım yap­
madan imzalaması ve ancak pasaportlar dağıtılırken
(müracaattaki görevllerin pasapoınfca «İptaldir» dam­
gasını vurması;
Olayı ortaya koymaktadır.
Sayım milletvekilleri, maksatlı ve art niyetli ola­
rak Hatay doğumlu vatandaşlarımızın haklarını bu
şekilde gasp eden ve sömiirten Dışişleri IBakanı Sayım
Halefoığlu'nu; dış politikada etkinliğini ve inandırıcı­
lığını yitirdiği için istifaya d'avet ediyorum. Çünkü
bu olay, cumlhoriyet tarihine kara bir leke olarak
geçecektir.
Sayın milletvekilleri, aslında bu olay, daha ziya­
de siyasî yönden çok daha önem arz eden bir du­
rum yaratmalktadur. Baştan beri özal Hükümetinin
yanlış ve yanlı politikasının ardından vize 'ambargo­
sunun uygulanması ve kamuoyunda Hatay Türklü­
ğünün kaibul edilmemesi ya d'a mezhep ayrımcılığı­
nın yapılması İmajınım yaratılması konusuna şu anda
geniş bir şekilde değinmek işitemiyorum.
Yüce Meclislin takdimlerine saygıyla arz ederim.
(SHP şuralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal.
fi
. 4
1986
0: 2
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan Turgut
Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Ba­
kanı Kâzım tâksay'ın vekillik etmesinin uygun gö­
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1005)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme ge­
çiyoruz.
Gündemin, «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan­
lığının dört adet tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup
bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Paris'te yapılacak İktisadî İşbirliği ve Gelişme
Teşkilatı (OEOD) Bakanlar Konseyi Toplantısına
katılmak üzere, 15 Nisan 1986 tarihinde Fransa'
ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşü­
ne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine,
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuşur.
2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönü­
şüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım­
cılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül­
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1006)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Paris'te yapılacak İktisadî İşbirliği ve Gelişme
Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına ka­
tılmak üzere, 15 Nisan 1986 tarihinde FransaYa
gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım­
cısı 1. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar; Devlet Ba­
kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye ve Güm­
rük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik et­
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül­
müş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba­
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve­
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş­
kanlığı tezkeresi (3/1007)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
— 358 —
Download