V İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
İÇİNDEKİLER......................................................................................
V
AÇILIŞ PROGRAMI
Genelkurmay ATASE Daire Başkanı Tuğg. Necdet TUNA’nın
Karşılama Konuşması........................................................................
3
Genelkurmay Personel Başkanı Korg. Metin İYİDİL’in Kongre Açılış
Konuşması..........................................................................................
5
Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu (UATK) Onursal Başkanı
Prof.Dr. Luc De VOS’un Kongre Genel Açılış Konuşması..................
9
Prof.Dr. İlber ORTAYLI’nın Kongre Akademik Açılış Konuşması........
13
Prof.Dr. Justin McCARTHY’nin Kongre Akademik Açılış Konuşması
15
BİRİNCİ OTURUM
STRATEJİK AÇIDAN BALKANLAR ve BALKANLARIN TÜRKLER
TARAFINDAN FETHİ (XIV’ÜNCÜ YÜZYIL)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Reşat GENÇ
1. Em. Tümg. Hüsmen
AKDENİZ
BİLDİRİLER
Geçmişten Günümüze Balkanların
Jeostratejik ve Jeopolitik Önemi........
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Balkanları Fetih Sürecinin Siyasi,
Sosyoekonomik ve Askerî Yönleri
(1354 - 1479).....................................
3. Doç.Dr. Orlin SABEV
Balkanların Osmanlı Fethi ve
İdaresinde Mihaloğlu Ailesi (XIVXIX’uncu
Yüzyıllar):
Mülkler,
Vakıflar, Hizmetler.............................
İKİNCİ OTURUM
XIV ve XV’İNCİ YÜZYILLARDA BALKANLAR
Oturum Başkanı: Prof Dr. Melek DELİLBAŞI
BİLDİRİLER
1. Dr. Ayşegül KILIÇ
Erken Osmanlı Döneminde Sol
Kolda Uygulanan Fetih Stratejisi.......
33
2. Prof.Dr. Yusuf
OĞUZOĞLU
49
75
89
2. Prof.Dr. Dragi GJORGIEV
XV - XVI’ncı Yüzyıllarda Makedonya
103
3. Dr.Lt.Col. László
VESZPRÉMY
The Northern Balkans in the
Strategy of Late Medieval Hungary
(until 1526).........................................
113
V
ÜÇÜNCÜ OTURUM
XV ve XVI’NCI YÜZYILLARDA BALKANLAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feridun EMECEN
BİLDİRİLER
1. Prof.Dr. Machiel KIEL
Kastel-i Mora - Mora Kasteli Burgaz-i Cedîd
The Reconstruction of the Castle of
Sultan Bayezid II at the Mouth of the
Gulf of Corinth under Grand Admiral
Hayreddin Barbarossa according to
the Ottoman Building Account
B.O.A. M.A.D. 523 from 1537/39.......
2. Prof.Dr. Mehmet İNBAŞI
Makedonya’da Bir Türk Şehri: Üsküp
(XV - XVI’ncı Yüzyıllar)......................
3. Doç.Dr. Hatice ORUÇ
XV ve XVI’ncı Yüzyıllarda Yeni
Bazar.................................................
DÖRDÜNCÜ OTURUM
XVI ve XVIII’İNCİ YÜZYILLARDA BALKANLAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN
BİLDİRİLER
1. Yrd.Doç.Dr. Murat
İyi Lojistik, Kötü Taktik: St. Gotthard
TUĞLUCA
(1664) ve Zenta (1697) Savaşlarının
Ortak Taktik Hataları..........................
2. Prof.Dr. İbrahim GÜLER
XVIII’inci
Yüzyılda
Osmanlı
İdaresinde Balkan ve Kuzey Afrika
Eyaletleri İlişkileri...............................
3. Prof.Dr. Bilgehan PAMUK Osmanlı Devleti’nin Arnavutluk’taki
İskân Politikası: Köyden Sancağa
Dönüşüm Örneği: Delvine.................
BEŞİNCİ OTURUM
XIX’UNCU YÜZYILDA BALKANLAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer TURAN
BİLDİRİLER
1. Dr.Lt.Col. M.Christian
The Occupation of Bosnia and
ORTNER
Herzegovina in 1878…………………
2. Dr.Maj. Thorsten LOCH
3. Prof.Dr. Kemal ARI
131
157
177
185
219
247
265
The German Empire, the European
Powers and the Balkan Settlement
at the Congress of Berlin of 1878......
273
XIX’uncu Yüzyıldan XX’nci Yüzyıla
Uzanan
Süreçte
Balkanlardan
Türkiye’ye Yönelik Göçlerin Nitelik
ve Boyutlarını Belirleyen Temel
Etkenler.............................................
285
VI
ALTINCI OTURUM
XIX ve XX’NCİ YÜZYILLARDA BALKANLARA YÖNELİK İZLENEN
POLİTİKALAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Esat ARSLAN
BİLDİRİLER
1. Dr. Ferenc POLLMANN
‘Militant diplomacy’ and Austria Hungary’s Albania-policy...................
303
2. Prof.Dr. Justin
British Diplomacy and The Ottoman
McCARTHY
Balkans..............................................
309
3. Prof.Dr. Mehmet OKUR
The Times Gazetesine Göre Balkan
Savaşları ve İngiltere’nin Yaklaşımı...
YEDİNCİ OTURUM
BALKAN SAVAŞLARI
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İhsan GÜNEŞ
BİLDİRİLER
1. Prof.Dr. Melek ÇOLAK
Birinci Balkan Savaşı Sırasında
Macaristan’ın Kaposvár Şehrinde
Bulunan Türk Askerleri ve Yaşamları
(Macar Kaynaklarına Göre)...............
2. Yrd.Doç.Dr. Zübeyir
1912 - 1913 Balkan Savaşları ve
BÜTÜNER
Almanya.............................................
3. Yrd.Doç.Dr. Mücahit
Balkan Savaşları ile Birinci Dünya
ÖZÇELİK
Savaşı
Arasındaki
Dönemde
Osmanlı Devleti ve Balkanlar............
331
347
373
391
SEKİZİNCİ OTURUM
BALKAN SAVAŞLARI ve MAKEDONYA
Oturum Başkanı: Em. Tuğg. Erdal YURDAKUL
BİLDİRİLER
Büyük
Devletlerin
Balkanlarda
Uygulamaya Koydukları Bir Proje:
Makedonya Sorunu,
Makedonya Olaylarıyla Mücadelenin
Osmanlı Ordusunun Değişim ve
Dönüşümüne Etkileri.........................
409
2. Dr.Hv.Öğ.Alb. F.Rezzan
ÜNALP
Arşiv Belgeleri ile Selânik’in Kaybı,
Yaşananlar ve Değerlendirmeler.......
441
3. Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Yavuz
ÖZGÜLDÜR
Balkan
Savaşları
Öncesinde
İmzalanan İttifak Antlaşmalarının
Savaşın Gidişatına ve Sonuçlarına
Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme.......
463
1. Dr.Öğ.Alb. Zekeriya
TÜRKMEN
VII
Download