Nezihe Araz

advertisement
BD MAYIS 2011
UFAK TEFEK B‹LG‹LER
BD EYLÜL 2010
ASYA KITASININ ‹SM‹
Derleyen: GÜLÇ‹N ORKUT
TUTKU
‹NSANIN BEYN‹NE ÇOK
BENZ‹YOR
Cell adl› bilim bülteninde
yay›mlanan araflt›rma raporuna göre, denizde yaflayan boru
kurdunun beynindeki serebral
korteks tabaka insandakine benziyor ve 'ö¤renme' becerisine bu
yüzden sahip oldu¤u düflünülüyor.
Bilimciler flimdi 'ortak ata'y› ar›yor.
Dünyadaki
yasad›fl› uyuflturucu
pazar›nda dönen para
400 milyar $’d›r.
Son zamanlarda bir
Hollandal› psikolog
satranç ustalar›n›
büyük satranç
ustalar›ndan neyin
ay›rd›¤›n› bulmaya
çal›fl›yor. Her gruba IQ, haf›za,
boyutsal ak›l yürütme gibi testler
uygulad›. Tek farkl›l›k büyük ustalar›n
satranc› daha çok sevmeleri, daha
tutkulu ve ba¤l› olmalar›yd›. Tutku,
yarat›c›l›¤›n anahtar› olabilir.
Büyük Gözalt›!
‹ngiltere’de kurulu 4,2 milyon
kamera var. S›radan bir ‹ngiliz,
günde yaklafl›k 300 kez kameraya yakalan›yor.10 y›lde kamera
say›s›n›n dünyada 65 ‹ngiltere’de
6 milyon olmas› bekleniyor.
Sigara içenlerin %82’si
geliflmekte olan
ülkelerde yafl›yor.
Nereden
nereye...
142
Kapadokya
güzel atlar diyar›
demektir
00.000
Çin’de 44.0
.
kad›n kay›p
Kanuni Sultan Süleyman
döneminde sadece
Sivas vilayetinin bütçesi
20 milyon altındı. Aynı
dönemde Fransa
Krallığı'nın bütçesi 4
milyon, Birleşik İngiltere
Krallığı'nın bütçesi ise
3,5 milyon altındı.
Nezihe
Araz
May›s do¤umlu
gazeteci, senarist,
oyun yazar›
(11 May›s 192025 Temmuz 2009)
K
En eski ayak izi
Afrika’da Kenya’n›n kuzeyinde Ileret’te bulunan bu ayak izi tam 1.5 milyon
y›ll›k. Modern insan›n atas› say›lan bu
izi b›rakan ”Homo erectus”un yaklafl›k 1.75 m boyunda olabilece¤i varsay›l›yor.
‹nsan bedenindeki elektrik
25 Wattl›k bir
lambay› dakikalarca
yakabilir.
YEN‹LENEN M‹DE
Çikolata’n›n
köpekleri öldürdü¤ü
do¤rudur. Onlar›n kalp
ve sinir sistemine
zarar verir.
Yar›m kilo
çikolata
küçük bir
köpe¤in
ölümüne
yol açabilir.
Eski ça¤larda Anadolu’nun Ege Bölgesi
Assuva sonra Asu olarak tan›n›yordu. Güneflin do¤du¤u ülke anlam›na
gelen bu isim sonradan de¤iflerek
Asya’ya dönüflmüfltür.
Mide mukozas›n›n d›fl tabakas› ömrü
çok k›sa oldu¤u için 3-4 günde yenilendi¤ini biliyor muydunuz? E¤er yenilenmeseydi, midenizdeki
yiyecekleri hazmetmek
için kullan›lan
güçlü asitler,
ayn› zamanda
midemize de
zarar verecekti.
onya’da doğan Nezihe Araz,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesini bitirdi. Babıâli’nin
çeşitli gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı.
röportajları ve araştırmaları yayınlandı.
Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın hayatını
"Dertli Dolap" ve "Aşk Peygamberi"
adlı kitaplarda anlattı. Fatih Sultan
Mehmet’in hayatını anlatan biyografileri
yayınlandı. Şiirlerini "Benim Dünyam"
adlı bir kitapta toplayan Nezihe Araz’ın
"Anadolu Evliyaları" adlı kitabı ilgi ile
karşılandı. Anadolu halk törelerini,
özellikle kadın giyim ve süs eşyasının
özelliklerini ve bunlara ilişkin
anekdotları derledi. Orta Anadolu
yörükleri arasında yaptığı araştırmaları
"Kırk Pencereli Konak" adıyla yayınladı.
"Hayattan Yapraklar" adlı televizyon
dizisini ve "Akıllı Tavşan ve Güçlü Aslan",
"Bihirli Fındıklar" adlı müzikli çocuk
oyunlarını yazdı. Devlet Tiyatroları
edebi kurullarınca repertuara alınan
ve çeşitli tarihlerde oynanan oyunları
vardır. Ayrıca 1984’ten sonra
televizyonda "Hanımlar Sizin İçin" adlı,
kadınlara yönelik kuşak programları
çeşitli aralıklarla yayınlanmaktadır. "O
Kadın", "Ekmek Kavgası", "İhtiras
Fırtınası", "Afife Jale" ve "Hanım" adlı
senaryoları film olmuştur.
Download