Fevzi Berkay Efendi - Çocuk ve Medya Hareketi

advertisement
Fevzi Berkay Efendi
11 Yafl›nda
Söke Kocagözo¤lu
Ortaokulu/Ayd›n
MEDYA SES‹M‹Z‹ DUY!
‹letiflim arac› denilince akl›ma ilk önce; televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet, sosyal a¤lar, gazete gibi araçlar geliyor. Asl›nda telgraf, mektup, ev telefonu gibi
araçlarda var.
Medyan›n bir türü olan televizyonun, çocuklar üzerindeki olumsuz yönleri ile ilgili araflt›rma yapt›m. Televizyon iletiflim arac›nda; biz çocuklar› olumsuz yönde etkileyecek davran›fllar bulunmaktad›r. Örne¤in küfürlü ya da kötü kelime içerikli, çok fazla say›da programlar var. Arkadafllar›m normal yaflamlar›nda konuflurken birbirlerine;
salak, geri zekal›, aptal gibi kelimeler kullan›yorlar. Bazen ben de kullan›yorum. Annem bu konuda çok hassas. Annem bana ya da baflka insanlara karfl›, bu kelimeleri hiç
kullanm›yor. Televizyonda da bu kelimeleri duyunca çok k›z›yor. Bu arada çevremde
çok kötü, çirkin bir flekilde küfürler de kullan›yorlar. Hatta geçen y›l, arkadafl›m›n eline gülün dikeni batm›flt› ve arkadafl›m güle küfür etti. O bir çiçek, kime ne zarar› olabilir ki? Halbuki insanlar›n birbirlerine güzel sözler söylemeleri gerekmez mi?
Televizyonda baflka rahats›z edici durumlarda bir tanesi ise baz› yanl›fl davran›fllar›n çok normalmifl gibi göstermesi. Örne¤in; baz› gençlik dizilerinde; çocuklar›n derslerine çal›flmamas›, okulla ilgili devams›zl›klar›n yapmalar›, sigara ve içki gibi zararl›
maddeleri kullanmalar›, aflk olaylar›n› ön plana ç›karmalar›, fliddet -sald›r› olaylar›n›n
olmas› gibi davran›fllar maalesef biz çocuklara özendirici bir biçimde aktar›l›yor.
Biz çocuklar›, hatta tüm insanlar› olumsuz yönde etkileyecek yay›nlar›n yap›lmamas› konusunda büyüklerden yard›m istiyorum. MEDYA SES‹M‹Z‹ DUY!
Download