TBMM B : 105 28 .5 .2002 O : 2 16.

advertisement
T.B.M.M.
B : 105
28 .5 .2002
O: 2
16.- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, BAĞ-KUR'un büyüme hormonu bedeli
ödememesinin sebeplerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan
cevabı (7/7131)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşandaki suallerimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Cevat AYHAN
Sakarya Milletvekili
Sualler:
Seçim çevrem Sakarya'da ikamet eden BAĞ-KUR sigortalılardan 239 861 443 Bağ-No'lu
Halim EROL, oğlu Uğur EROL'U hastalığı sebebi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesine tedavi için götürdüğünü, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim üyeleri:
Prof Dr. Şükrü Hatun (Podlafaik Endorrinoloji Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hast. AnabilimDalı)
Doç Dr. Nazan Sarpor (Çocuk Sağ. ve Hast. Anabllim Dalı)
Yard .Doç. Dr. Kadir Babaoğlu (Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Yard. Doç. Metin Aydoğan (Çocuk Sağ. va Hast. Anabilim dalı)
Yard. Doç. Dr. Gülcan Türker (Çocuk Sağ. ve Hast, Anabilim dalı)
tarafından verilen ve baştabip tarafından tasdikli 2.10.2001 tarihli raporda;
"Teşhis : 1. İzole Büyüme hormonu eksikliği,
Tedavi : Humatrop (4 Ünitelik flakon, 15 ü/m2 /hafta) ( 1 2 ünite/H|rfta)'
Karar : Büyüme gelişme geriliği nedeniyle başvuran hastanın yapılan incelemelerinde
boy 125 cm(<3 p), kilo: 22.5 kg. (<3 p). Kemik yaşı 9 yıl.Takvim yaşı 1 l.yıl. Yıllık büyüme
hızı 5 cm/yıl olan hastanın klonidin ve L-Dopa ile yapılan büyüme hormonu uyarı
testlerinde pik büyüme hormonu düzeyleri sırasıyla 7.5 no/dl ve :0.18 no/di idi. Tiroid
foksiyon testleri TT3: 102 ng/dl, TT4: 11,5 ug/dl, TSH: 1,05 mlU/ml.TİT i, tam kan sayımı
ve kan biyokimyasında patoloji bulunmayan hasta büyüme hormonu eksikliği tanısı aldı.
Bu rapor 1 yıl süre ile geçerlidir. İlacını kullanması hayati öneme haizdir.
Hastanın ilaçlarının temininde %20'den muafiyeti uygun görülmCjŞtürr" f, ^ ',„ T
tespitinin bulunmasına ve "ilacın kullanılmasının hayati önemi haiz" olduğunun ifade
edilmesine rağmen ilaç bedelinin tahsili için Sakarya BAĞ-KUR il müdürlüğüne yapılan
müracaata BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünden gelen Genel evrak 25.03. 2002 tarih ve
47479 nolu yazıda 17.01.2002 tarih ve 106 sayılı kararla "Hastaya büyüme Hormonu
bedelinin ödenmesi uygun görülmemiştir" denilmektedir.
1. Üniversite araştırma hastanesi raporunda ilacın kullanılmasının hayati öneme haiz
olduğu ifade edilmesine rağmen, ilaç bedelinin ödenmemesinin sebebi nedir?
2. Üniversite hastanesinin hayati önemi haiz görüp tavsiye ettiği ilacın bedelinin
ödenmesini uygun görmeyen heyet, bunun yerine hastaya n& kullanmasını tavsiye
etmektedir?
3. BAĞ-KUR'a ödediği sosyal güvenlik primi karşılığında sağlık hizmetlerinden
faydalanan üyenin evladının sağlığı bakımından zaruri bir ilacın bedelinin kurum
tarafından karşılanmaması halinde çaresiz halan ana baba, günlük geçinen bir küçük
esnaf olarak, bu ihtiyacını nasıl karşılayabilir? Evladının hali karşısında ızdtrabını nasıl
durdurur?
4. Sosyal Güvenlik Kurumlarında ilaç israfını ve süistimalini önlemek herkesin görevidir.
Herhangi bir zamanda meydana gelebilecek suistimalleri gerekçe göstererek, bir
üniversite hastanesinin hayati önemi haiz gördüğü bir ilacı, hasta bir çocuktan
esirgemek ve ailenin çaresizlik içinde perişan olmasına sebep olmak hak ve adalet
ölçülerine uygun mudur?
-392-
Download