T.B.M.M. B : 1 1. 9 . 1989 0 : 1 Kin ve nefret tohumu ekiliyor. Sevgi ve

advertisement
T.B.M.M.
B:1
1. 9 . 1989
0:1
Kin ve nefret tohumu ekiliyor. Sevgi ve saygı duyguları kara sesin temsilcileri tarafından kemiriliyor.
>
ANAP İktidarı döneminde 460 kadar kitap toplatıldı. Bize göre yakıldı, Bakana göre ise
yakılmadı hamura çevrildi.
Sayın yetkililere soruyorum. Toplattığınız, yaktığınız veya hamur yaptığınız hangi kitap
sözünü ettiğim bu kitap kadar zararlıdır? Hangi kitapta, bunu gibi adice iftira vardır? Hangisi
bu kitap gibi inançlarından dolayı insanları horlamakta, nifak tohumunu ekmektedir?
O kitapları hamura çevirdiniz; yazarlarını zindanlara attınız suçları insanları aydınlatmak, bi­
linçlendirmek; peki bu-kitabı ne yapacaksınız? Yazarları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sayın Başbakan 12 nci Eğitim Şûrasını açış konuşmasının bir yerinde şöyle diyor : "Gele­
ceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Ata­
türk ilke ve inkılaplarına, millî, manevî ve ahlakî değerleri benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye
sahip, herkese karşı sevgi saygı ve müsamaha besleyen medenî birer insan olarak yetişmelerini,
millî eğitimimizin esası olarak kabul ediyoruz" diyor.
Sayın Başbakan bu sözlerinde samimî ise, bu olaya bir an önce müdahale etmelidir. Sayın
Başbakanın arzu ettiği tipte, yani yukarıda tarif ettiği şekilde gençliğin yetişmesi bu tür kitapla
mümkün müdür? Bu kitaba göre yetişenler Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmaları, millî,
manevî ve ahlakî değerleri benimsemeleri, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamahalı olmaları
beklenir mi? Bu kitaptaki iddialara katılıyor musunuz?
Bu kitabı toplatmayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma Planlama, Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk. : 2211
.
26.6.1989
Konu : Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'in yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Karar­
lar Dairesi Başkanlığının 17 Mayıs 1989 tarih ve 7/667-2689/12922 sayılı yazısı.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dai­
resi Başkanlığının 7 Haziran 1989 tarih ve 7/667-2689/12922 sayılı yazısı.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın "İslam Mezhepleri Tarihi" adlı kitapta gerçek dışı
isnat ve iftiralara yer verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi Yüksek öğretim Kurulu Baş­
kanlığına incelettirilmiştir.
1. İslam Mezhepleri Tarihi isimli eserin 67 - 75 inci safyaları arasında "Nusayrilik" hak­
kında ilmî ve özlü bilgiler verilmekte olduğu, bu bilgilerin konu ile ilgili olan kaynak eserler­
den ve araştırmalardan aktarıldığı, sözkonusu eserde Nusayrilerin Hatay'da yaşadıklarına
dair herhangi bir kayda rastlanmadığı,
2. Konuyla ilgili verilen bilgilerin daha çok Nusayrilik tarihi ile ilgili olduğu, Suriye ve
Lübnan'da yaşayan Nusayrilerin durumlarını ifade ettiği,
— 33 —
Download