Tarih Testi ve Cevap Anahtarı

advertisement
1-17062012-1-1164-1-00000000
€<h-^3uS!N)\K?Z+
€4wIscDP10zJ(}V
Ö
SY
M
y)I9iiyYyy)iYiY)
TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI
M
SY
AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Tarih Testi
bulunmaktadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından
yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve
kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak,
soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
Ö
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır.
M
SY
Ö
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır. Sınav başladıktan sonra Tarih Testinin cevaplama süresi bitmeden ve Felsefe Grubu Testinin son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin
verilmeyecektir. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru
kitapçığının dağıtılması işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan
dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
M
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
SY
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu
raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
Ö
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana
kodlamanız çok önemlidir.
LYS-4’te size verilen Tarih Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Tarih Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ve ilgili testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı
beyan eden alanı imzalayınız; salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
TARİH TESTİ
2012 – LYS4 / TAR
1.
4.
Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul’un fethedilmesi
B) Türkiye’nin çağdaşlaşması
C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki
Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?
A) Asya Hun
B) Avar
C) Uygur
D) Akhun
E) Hazar
D) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
M
E) Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
5.
Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamçısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak
zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abbasiler
B) Selçuklular
SY
2.
1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı
kararlaştırmışlardır?
A) Mete
B) Balamir
C) Teoman
D) Attila
C) Bizanslılar
D) Tolunoğulları
E) İhşitoğulları
E) Bumin Kağan
6.
Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı
bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki
ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Ö
3.
A) Göktürk
D) Kiril
B) Sogd
Büyük Selçuklular Dönemi’nde görülen aşağıdaki
gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu
savunulabilir?
A) Nizamiye Medresesinin açılmasında
B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında
C) Kudüs ve Şam’ın ele geçirilmesinde
C) Uygur
D) Atabeylik uygulamasının başlamasında
E) Arap
E) Celâlî Takvimi’nin hazırlanmasında
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
7.
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına
olan katkılarından biri değildir?
A) Abbasiler Dönemi’nde devletin Bizans’a karşı
korunması
Malazgirt Savaşı’ndan sonra merkezi Sivas olmak
üzere Orta Anadolu’da kurulan ve dönemin önemli
eğitim kurumlarından biri olan Niksar’daki Yağıbasan Medresesini kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir?
B) Gazneliler Dönemi’nde İslamiyet’in Hindistan’a
kadar yayılması
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Endülüs Emevileri Dönemi’nde İslamiyet’in
İspanya’da yayılması
C) Mengücekliler
D) Artuklular
E) Hamitoğulları
D) Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Haçlılara karşı
başarılar elde edilmesi
M
E) Büyük Selçuklular Dönemi’nde İslamiyet’in
Anadolu’da yayılması
10. Voltaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın
her şeyini borçlu olduğu Doğu’ya bakmalıdır.” demiştir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
Anadolu Selçuklu Dönemi’yle ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Talas Savaşı’nın ardından Türkler arasında
İslamiyet’in yayılması
SY
A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Dönemi’nde
bastırılmıştır.
B) Anadolu’daki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan
Dönemi’nde yapılmıştır.
B) Avrupa’da kralların papalara karşı güçlenmesi
C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin
Keyhüsrev Dönemi’nde açılmıştır.
D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat,
Alaaddin Keykubat Dönemi’nde yapılmıştır.
C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilerek timar sistemi adıyla
uygulanması
E) Türkçe resmî dil olarak Alaaddin Keykubat
Dönemi’nde kabul edilmiştir.
D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupa’ya taşınması
Ö
E) İngiltere’de İki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin
zayıflayarak mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması
2
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
11. Avrupa’da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata
önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
14. Rönesans Dönemi’nde en çok sanat alanında ön
plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların
yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi
A) Fransa
B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi
B) İngiltere
D) Almanya
C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya
çıkması
C) İtalya
E) Polonya
D) Sanayi İnkılabı’yla ham madde ihtiyacının artması
M
E) Fransız İhtilali’yle milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması
15. Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak
kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki
Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı
kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Preveze
12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?
B) Pelekanon
D) İnebahtı
D) I. Kosova
C) Çeşme
E) Gelibolu
C) Niğbolu
SY
A) Sırpsındığı
B) Cerbe
E) Varna
16. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Dönemi’nde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
13. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her
kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.”
diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında
daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Lütfî
B) Ali Kuşçu
C) Kâtip Çelebi
D) Takiyüddin Mehmet
Ö
E) Matrakçı Nasuh
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
17. İngiltere’yle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen ve
Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan
bağımsızlık hareketini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya
B) Fransa
D) Belçika
20. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları
ve o akımın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Osmanlıcılık
C) Portekiz
E) Rusya
Türkçülük
A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Yunan İsyanı
D) Mehmet Ali Paşa İsyanı
Batıcılık
A) Namık
Kemal
Sait Halim
Paşa
Yusuf
Akçura
Celâl
Nuri
B) Ziya
Gökalp
Mehmet
Akif
Celâl
Nuri
Ziya
Paşa
C) Ömer
Seyfettin
Tevfik
Fikret
Mithat
Paşa
A. Hamdi
Akseki
D) Celâl
Nuri
M. Emin
Yurdakul
Ziya
Gökalp
Mehmet
Akif
E) A. Hamdi
Akseki
Ziya
Gökalp
Tevfik
Fikret
Yusuf
Akçura
M
18. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen
Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde
yaralananlar için Selimiye Kışlası’nda düzenli ve
temiz bir hastane ortamı meydana getirmiştir?
İslamcılık
21. Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusya’nın desteğini koruyabilmek
amacıyla 1833 yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır?
SY
E) Kırım Savaşı
A) Patrona Halil
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
19. Osmanlı Dönemi’nde, her birinde tek bir cins ticaret
maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaviye
B) İmaret
D) Canberdi Gazali
E) Kabakçı Mustafa
C) Kapan hanı
E) Külliye
Ö
D) Bedesten
C) Tepedelenli Ali Paşa
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
22. Abdülmecit Dönemi’nde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.
25. 1921 Anayasası’nın hükümleri arasında, aşağıdaki
konulardan hangisine yer verilmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri
değildir?
A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi
B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi
A) Demir yolları yapılması
C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması
B) Belediye teşkilatının kurulması
D) İl, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi
C) Telgraf hatlarının oluşturulması
E) Genel Müfettişliklerin kurulması
D) Resmî bir müzenin kurulması
M
E) Posta teşkilatının kurulması
26. Cumhuriyet Dönemi’nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin
hangisinin kapsamındadır?
23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi’nde
Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi’nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
B) Ceride-i Havadis
C) Tercüman-ı Ahval
D) Mecmua-i Fünun
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
SY
A) Takvim-i Vekayi
A) Öğretimin birleştirilmesi
D) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması
E) Tasvir-i Efkâr
E) Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi
24. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi,
şehzade sancağı olmamıştır?
A) Trabzon
C) Kütahya
A) Etibank
E) Manisa
B) Halkbank
Ö
D) Adana
B) Amasya
27. 1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıtçılık gibi
farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan
ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
C) Sümerbank
D) Türkiye İş Bankası
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
28. Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934
yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır?
31. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi’nde yer
alan ilkelerden biri değildir?
A) Kendi soyadını kullanma
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Belediye başkanı seçme ve seçilme
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Muhtar seçme ve seçilme
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye
yardım yapılması
D) Milletvekili seçme ve seçilme
E) Mirasta erkekle eşit olma
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
M
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması
29. 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere,
İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında
uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma
imzalanmıştır.
32. Kasım 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderilen mektupla,
İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını
kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistin’e göç etmeye başlamışlardır.
Avrupa’daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
B) Brest-Litowsk
C) Saint Germain
D) Trianon
SY
A) Locarno
Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm
noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Sykes-Picot
A) Schuman Bildirgesi
B) Balfour Deklarasyonu
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
30. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol
açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır
alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair
ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro’nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Ö
E) Helsinki Nihai Senedi
A) Fovizm
B) Kübizm
C) Dadaizm
D) Empresyonizm
E) Sürrealizm
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
33. Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve
ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya
gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden
hangisidir?
36. Uzak Doğu’nun II. Dünya Savaşı’nın cephelerinden
biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur?
A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması
A) Bağdat
B) Balkan
B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB’nin yakınlaşması
C) Sadabat
D) Kellogg-Briand
C) Japonya’nın yayılmacı politika uygulaması
E) Varşova
D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması
M
E) Hindistan ve Pakistan’da bağımsızlık mücadelelerinin olması
34. Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?
A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin
sayısının hızla artması
37. Türkiye’de,
I.
varlık,
II.
toprak mahsulleri,
SY
B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması
C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi
III. emlak
D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde
düşmesi
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle
çıkarılmıştır?
E) Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Ö
35. Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla
1936’da Montrö’de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz’deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) İngiltere
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
38. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB’nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki
ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin
Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.
41. Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi lideri olan,
1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan’da
2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar
yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?
A) Muhammet Ali Cinnah
B) Muhammet Nadir
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
C) Jawaharlal Nehru
D) Mahatma Gandhi
C) Polonya
D) Macaristan
E) Muhammet İkbal
M
E) Bulgaristan
42. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945’te Dörtlü
Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki
süreçte Demokrat Parti’yi kuran devlet adamlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
B) Hasan Polatkan
A) Avrupa Konseyi
C) Fuat Köprülü
D) Refik Koraltan
B) NATO
SY
A) Celâl Bayar
C) Balkan Paktı
E) Adnan Menderes
D) Bağdat Paktı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu
40. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?
43. Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında
yapılan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Afrika’da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın
hüküm sürmesi
A) Lazerin icat edilmesi
B) ABD’nin Vietnam Savaşı’nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi
Ö
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
D) Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması
E) DNA’nın kimyasal yapısının çözülmesi
E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı’nın yaşanması
8
Diğer sayfaya geçiniz.
2012 – LYS4 / TAR
44. Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB’nin
Küba’ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB
ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı’nın Türkiye’yi ilgilendiren sonuçlarından biridir?
A) Türkiye’deki ABD’ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
B) Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması
D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması
Ö
SY
M
E) Türkiye’ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması
9
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) 17.06.2012 LYS – 4 / TARİH TESTİ CEVAP ANAHTARI 23. C 2. D 24. D 3. C 25. B 4. A 26. A 5. B 27. C 6. E 28. D M
1. B 7. C 29. A 8. E 30. E 31. C 10. D 32. B 11. A 33. D 12. B 34. E 13. E 35. A 14. C 36. C 15. A 37. D 16. D 38. A 17. B 39. B 18. E 40. C 19. C 41. D 20. A 42. E 21. B 43. C 22. E 44. A Ö
SY
9. A 
Download