Soru-5 Amasya Genelgesi`nde Milli Mücadele`nin

advertisement
MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR
KONU KAZANIM TESTİ
SINIF:8
Kuvayımilliye’ye katılma
II.
Milli cemiyetlere katılma
III. İstanbul Hükümetini destekleme
IV. Kongrelere delege olarak girme
Ali Bey Mondros Ateşkesi’nden sonra işgaller
başlayınca Milli Mücadele hareketine katılmak
istemiştir.
Ali Bey yukarıdaki hedeflerin hangisine katılmaması
ve desteklememesi gerekir?
A- I
B- II
C- III
D- IV
I.
Hakan: Milli Mücadelenin gerekçesi
açıklanmıştır.
 Tuğba: Temsi Heyetinin kurulması
öngörülmüştür.
 Vildan :Milli birliği sağlamak için ulusal bir
kongrenin toplanacağı ilan edilmiştir.
 Uygar: Millet egemenliğine dayalı yeni bir
yönetimin kurulacağı ifade edilmiştir.
Yukarıdaki öğrenciler Milli Mücadele Döneminde
hangi olayın sonuçlarını söylemişlerdir?
A- Amasya Genelgesi
B- Sivas Kongresi
C- Erzurum Kongresi
D- Mısakkımilli

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıktığında şehir İngiliz işgali altındaydı .Ayrıca bölgede
Rum çetelerinin faaliyetleri de giderek artıyordu. Bütün
bu olumsuz durumları değerlendiren Mustafa Kemal
Paşa daha güvenli bir yer olan Havza’ya, oradan da
Amasya’ya geçti.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumu aşağıdakilerden
hangisinden endişe ettiğini göstermektedir?
A- Padişah taraftan görevden alınmaktan
B-Milli Mücadelenin daha başlamadan engellenmesinden
C-Türk halkının Milli Mücadeleye karşı çıkmasından
D-İngiltere ile Yunanistan arasında anlaşmazlık
çıkmasından

Mustafa Kemal Paşa ,Havza Bildirgesi’nde bir
taraftan işgallere karşı protesto mitingleri
yapılmasını isterken diğer taraftan azınlıkları
rencide edici söz ve davranışlardan
kaçınılmasını istemiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın azınlıkları rencide edecek
söz ve davranışların aşağıdakilerden hangisine
yol açacağından endişe ettiği söylenebilir?
A- Yeni işgal olaylarına gerekçe olmasından
B- Miting sayısının artmasından
C- Azınlıkların mitinglere karşı çıkmasından
D-Azınlıkların ülkeden ayrılmasından
Amasya Genelgesi’nde Milli Mücadele’nin
temel gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir
.Bu genelge tüm askeri ve sivil yetkililere
gönderilmiştir.
Buna göre Amasya Genelgesi’nin yayınlanması ile ilgili olarak
aşağıdakilerden
Hangisi söylenebilir?
A- İtilaf Devletleriyle uzlaşma girişimlerinin başladığı
B- Yeni bir meclis açma fikrinden vazgeçildiği
C- İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal Paşa’ya destek verdiği
D-Milli Mücadele düşüncesinin eyleme geçirildiği
Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta toplanacak milli
kongreye katılacak delegelerin seçiminin müdafaa-i
hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri ile belediyeler
tarafından yapılmasını istenmiştir.
Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiğini gösterir.
A- Sivas Kongresi’nin Milli Mücadele yanlısı kişilerle yapılmasının
B- Belediyelerin iş yükünün azaltılmasının
C-İstanbul Hükümetinin Milli Mücadeleye çekilmesinin
D-Manda ve himaye düşüncesinin tartışılmasının
Mondros Ateşkesi’nde «İtilaf Devletleri, kendi
güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa,
herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir»
maddesi yer almıştır
Bu maddeye bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A- Haberleşme hatlarının itilaf Devletlerin denetiminde
olduğu.
B- Anadolu topraklarının işgal tehdidi altında bulunduğu
C-Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti
kurulmasının amaçlandığı
D- Boğazların bütün devletlere açıldığı

Milletin
bağımsızlığını
yine milletin
azim ve kararı
kurtaracaktır
Vatanın
bütünlüğü
milletin
bağımsızlığı
tehlikededir.
Her türlü etki
ve denetimden
uzak milli bir
kurulun varlığı
gereklidir.
Yandaki diyagramda
Amasya Genelgesi’nin
Bazı maddeleri
Verilmiştir.
?
Buna göre, diyagramdaki « ?» yerine aşağıdaki yargılardan hangisi
getirilmelidir.
A- Halkın padişaha bağlılığı artırılmak istenmiştir.
B- Türk milletine egemenliği eline alması için çağrı yapılmıştır.
C- Bağımsızlık mücadelesinde büyük devletlerin desteğine ihtiyaç
duyulmuştur.
D- İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılmıştır.
Erzurum Kongresi’nde
alınan bazı kararlar
şunlardır.
 Milli sınırlar içinde vatan
bir bütündür,
parçalanamaz.
 Azınlıklara siyasi
egemenliğimizi ve sosyal
dengemizi bozacak
ayrıcalıklar verilemez.

Bu kararlar, aşağıdakilerden
hangisinin öncelikli hedef
olarak belirlendiğini
göstermektedir?
A- Ülke bütünlüğü ve
bağımsızlığının korunmasının
B- Egemenliğin millete ait
olmasının
C-Azınlıkların sınır dışı
edilmesinin
D- I. Dünya Savaşı’nda
kaybedilen yerlerin geri
alınmasının

Milli cemiyetler, Sivas Kongresi’nde Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında
toplanmıştır.
Bu gelişmelerin,
I. Milli Mücadelenin tek merkezden yönetilmesi
II. Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi
III. Manda ve himaye görüşünün yaygınlaşması
Durumlarından hangisi ya da hangilerini kolaylaştırdığı
savunulabilir?
A- YALNIZ I
B- YALNIZ II
C- I ve II
D- II ve III






TBMM’nin açılmasıyla birlikte Yeni Türk Devleti’nin
temelleri atılmıştır. TBMM ülkede devlet otoritesinin
kurabilmek, düşmana karşı daha etkili bir şekilde mücadele
edebilmek için çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bu amaçla yaptığı
çalışmalardan biri olamaz?
A- Ayaklanma çıkaranları İstiklal Mahkemeleri’nde
yargılanması
B- Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkararak TBMM’ye karşı
gelenleri cezalandırılması
C- Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli bir ordu kurması
D- Çalışma süresini iki yılla sınırlandırması
Mustafa Kemal, Milli Mücadele
sırasında yaptığı çalışmaları
milletle birlikte yapmaya özen
göstermiştir.
Yapılacak mücadeleyi halkın
da onaylaması ve
desteklenmesi için
çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi
Mustafa Kemal’in bu
düşünceyle yaptığı
çalışmalardan biri olamaz?
A- 9.Ordu müfettişi olarak
Samsun’a gönderilmesi
B- Sivas Kongresine katılacak
delegelerin halk tarafından
seçilmesini istemesi
C-Osmanlı Mebuslar Meclisinin
toplanması için çalışması
D-TBMM üyelerinin halk
tarafından seçilmesini
sağlanması
SORU -13
Aşağıdaki diyagramda TBMM’ye karşı çıkan isyanlarla ilgili
bir süreç yer almaktadır.
1- İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Anadolu halkını TBMM’ye
karşı kışkırtmıştır.
2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Milli Mücadele aleyhine isyanlar
çıkmıştır
3 – Kuvayımilliye birlikleri işgal güçleri yerine bu isyanlarla
uğraşmak zorunda kalmıştır
4- ?
Diyagramdaki süreci tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Yurdun işgalden kurtarılması gecikmiştir.
B- Milli birlik ve beraberlik güçlenmiştir.
C-İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasındaki ilişki bozulmuştur.
D- İstiklal Mahkemeleri önemini kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti, Mondros
Ateşkesinden sonra Anadolu’da
başlayan işgallere kayıtsız kalmıştır.
Emre’nin anlattığı bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi
üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
A- Kuvayımilliye’nin kurulması
B- Protesto mitinglerinin düzenlenmesi
C- Milli cemiyetlerin kurulması
D- Cumhuriyetin ilan edilmesi

GÜLBAHÇE-AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU
 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
 AHMET ALİ KARAALP
 URLA-İZMİR
Download