anap grubu adına yaşar albayrak

advertisement
T. B. M. M.
B : 44
Temiz enerji kaynaklantmızı harekete geçirmeye
çakşırken, çevre sağlığa ve korumasıyla ilgili sorun­
larımızı ortadan (kaldırmaya yöndük aşağıdaki önlem­
lerin en kısa sürede yaşama geçirilmesi gereklidir...
BASRA'N — Sayın Sağlar, konuşmanız uzun mu
efendim? Üç dakikanız var.
•DURMUŞ FİKRÎ SAÖLAR (Devamla) — Hayır
efendim, az kaldı,
...Bacalara litre takılması, atık aratma tesisleri­
nin kurulması yolundaki standartların oluşturulma­
sı, çevre sağlığını tehdit eden sanayi ^etmelerinin
belli bölgelerde toplanması, bu amaçla seçilecek böl­
gelerin verimli «tarım ve turizm alanlarından uzakta
olmasına dikkat edilmesi, yapılacak yeni yatırım­
larda çevre sağlığı ve korunması için gerekli önlem­
lerin atamasının zorunlu tutulması, Avrupa toplu­
luğunun uygulamayı düşündüğü araç egzosflarma
filtre takılması örileminlin ülkemizde de uygulamaya
konulması, kısa dönemde ölümlü sonuçlara yol aça­
caktır.
Eğitim yöluya, çevre, sağlığı bilincinin insanla­
rımıza kazandırılması, geleceğimiz açısından gerekli­
dir. Sözü edilen önlemlerin alınması, yaptırım ve de­
netlemede güçlü bir Çevre Genel Müdürlüğünün var­
lığıyla mümkündür. Bu nedenle, Çevre Genel Müdür­
lüğünün, araştırmacı ya da akta gelince danışılan
bir kurum olmaktan çıkarılıp, yatırım ve seçenek
eşgüdümünde etkili bir görev alması zorunludur.
Sayın mlilletvekileri, 'bugün ülkemizde çevre so­
runlarının çözümüne yönelik en yaygın eğilim, çevre­
nin güzelliklerini ve bu güzelliklerinin korunması
gerektiğini vurgulayan romantik yaklaşımdır. Çevre
sorunlarının 'bir estetik boyutu olduğu ve bu sorun­
ları önlemenin, toplumların kültür düzeyi ile ya­
kından liUgii olduğu doğrudur. Ancak, doğadaki eko­
lojik dengelerin bozulmasu demek olan çevre kirlili­
ği olayına, sonuçlardan yaklaşmak daha akılcı bir
yoldur.
Sorun, öncelikle insanın sağlıklı yaşamı ve ülke
kaynaklarının optimai kullanımıyla doğrudan bağ­
lantılıdır. Bu anlam da, doğal dengelerin bozulma­
sı, yüksek ekonomik potansiyele sahip kaynakların
yok olması anlamına gelmekte ve toplumlara, boyut­
larının önceden kestirilmesi mümkün bile olmayan
ekonomik kayıplar getirmektedir. Çevre kirliliğini
önlemenin pahalı olması, sorunun çözümüne, kimin,
ne zaman ve ne kadar katkıda bulunacağının esa-
14* 1 2 . 1985
0:1
sa bağlanması ve 'kaynakların en verimli biçimde kul­
lanılmasını gerekli kılmaktadır. Böylece, çevre ve
ekonomik kalkınmanın, birbirlerinin alternatifi ol»
madiği, konuya akılcı yaklaşıldığı zaman tersine,
birbirinin tamamlayıcısı olduğu anlaşılmaktadır; çün­
kü, her likisd için de amaç, insanın mutluluğu ve refahıdıra
Artık, çevre sorunları, rejim ve sistem sorunu ol­
maktan çıkmıştır, sorun aynıdır ve insanlık sorunu­
dur. Ülkemizde %u sorun dile getirildiğinde, hükü­
met çevreleri olayı hızla politize ederek, iktidar - mu­
halefet kavgasına dönüştürmektedir. (SHP sıraların­
dan alkışlar)
Çevre Genel Müdürlüğünün, geçen yıl bütçesin­
deki yatırımların ancak yüzde 22'sinin gerçekleşmesi,
1986 bütçesinin, artan enflasyondan daha az artırı­
larak teklifli yoluna gidilmesi; hükümetin çevre so­
runlarına bakış açısının değişmediğini, var olan du­
yarsızlığının devam ettiğini, böylece önümüzdeki yıl­
larda, altından kalkamayacağımız sonuçlarla karşıla­
şacağımızı göstermektedir.
Politik çıkarları, ulusal çıkarlarımıza tercih eden
bu Hükümeti uyarmayı temel görevimiz olarak gö­
rüyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın sağlıklı yaşaya­
bileceği bir çevrenin, sanayileşmeden ödün verilmek­
sizin yaratılabileceğine inandığımızdan, insan unsu­
runu göz ardı eden hükümetin çevre politikasını be­
nimsememiz ve onaylamamız mümkün olmamaktadır.
Bu görüşle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru­
bu adına saygılar sunarım. {Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar.
ANAP Grubu adına Sayın Yaşar Albayrak; bu­
yurun efendim.)
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ALBAYRAK
(tstaribul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli
üyeleri; Ülkemizde son yılarda büyük önem taşı­
maya başlayan çevre meselesine değinmek üzere gru­
bum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yü­
ce MeolMn değerli üyelerine şahsım ve grubum adı­
na en derin saygılarımı sunarım.
Bu asrın son çeyreğinde, pek çok ülkede oflduğu gibi, memleketimizde de insan ve tabiat arasın­
daki 'ilişkinin bozulması, insan hayatının menfî bür
biçimde etMeramesıi şeklinde ortaya çıkan çevire meısedesıinıin başlıca ^sebepleri, 'hızlı nüfus artışı,
düzensiz şefoirieşme ve lıızlı sanayileşmedir. Şehirleş­
me ve sanayileşme, toplumun hayat seviyesini yük-
— 319 —
Download