T.B.M.M. B : 70 Cumhuriyet Halk Partisine -geçmişte

advertisement
T.B.M.M.
B : 70
Cumhuriyet Halk Partisine -geçmişte- sa­
taşmada bulunmuştur.
Ayrıca, konuşmasının bir yerinde,
sözcüye, "Siz iktidar olacağız dediniz; ik­
tidar olamazsınız" dedi. Hiçbir şekilde,
orada, "İktidar olacağız" diye bir kelime
kullanılmadı. Tamamen uydurma bir şe­
kilde söylenmiştir. Bütün bu nedenlerle,
sataşma vardır, söz istiyorum. Biz men­
subu olmaktan iftihar ediyoruz.
BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz
konuların hiçbirisi sataşma konusu de­
ğildir.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Daha birçok laf var.
BAŞKAN — Teker teker arz edeyim
efendim.
Birincisi: Siz Cumhuriyet Halk Par­
tisi değilsiniz, Sosyaldemokrat Halkçı Par-.
tisiniz.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Öyle dedi, bize bakarak söyledi.
BAŞKAN — Öyle söyledi ise, Mec­
lis de ona göre değerlendirir.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Biz, mensubu olmaktan iftihar ediyoruz.
BAŞKAN — ikincisi: Açıklama yap­
tı, hatta açıklama ihtiyacını da duydu, "Si­
zin için söylemiyorum" dedi Sayın Baykal'a,
"Gammazlayanlar.var, başkaları" dedi. O
itibarla, bir sataşma yoktur efendim. (SHP
sıralarından gürültüler)
28 . 3 . 1989
O : 1
suz etkileyen toplu iş sözleşmeleri uyuş­
mazlıkları konusunda gündem dışı söz is­
temişlerdir; kendisine söz veriyorum.
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri, aslında, se­
çimin konuşulduğu bu ortamda geçimi ko­
nuşmak oldukça zor; ama, geçimin sonu­
cu olduğu için, bu seçim sonuçları, ister
istemez yine güncelliğini koruyor. Bugün
Türkiye'de 480 bin işçi, toplusözleşme
bekliyor. 480 bin işçinin toplusözleşmesi,
Kamu İşverenleri Sendikasının katı tutu­
mu yüzünden, Hükümetin işçi düşmanı
politikası yüzünden bağıtlanamıyor ve
uyuşmazlık devam ediyor.
Değerli milletvekilleri, bunların 154
bininin grev hakkı da yok. Grev hakkı
olan demir - çelik işçilerinin 24 bin kişiyi
ilgilendiren grev hakkı da, Hükümetin bir
kararnamesi ile gasp edilmiş durumda.
1980 yılında bir işçi bir ekmek için 16
dakika çalışırken şimdi 40 dakika; bir ki­
lo peynir için 2 saat 42 dakika çalışması
gerekirken, şimdi 6 saat 20 dakika çalış­
mak zorunda.
Özal'ın ekonomiden sorumlu olduğu
1980 yılında bir ailenin mutfak masrafı
7 877 lira iken, şimdi 240.bin liraya çık­
mıştır. Dört kişilik bir ailenin mutlak mas­
rafı 240 bin lira iken, işçi ortalama ücreti
143 bin liradır. Mutfak masrafı, Özal'ın
uyguladığı ekonomik politika nedeniyle,
tam 31 kat artmıştır.
Sanıyorum, 26 Martta yapılan seçim­
lerde işçiler görüşlerini belirttiler. Her gün
yoksullaşan halkımız, görüşünü açıkça be­
lirtti; diyor ki: "Özal'ın ekonomik politi­
2. — Bursa Milletvekili Fehmi Iştklar'm,
çalışma yaşamım olumsuz etkileyen toplu is söz­ kası son bulsun, daha adil bölüşümü ön­
leşmeleri uyuşmazlıklarım ilişkin gündem dışı ko­ gören, refahı yaygınlaştıran bir ekonomik
nuşması ve Devlet Bakanı Kâztm Oksay'm cevabı politika uygulansın."
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Efendim, "İktidar olamazsınız" dediler.
Değerli milletvekilleri, işçiler şimdi
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sa­
bu yüzden direnişe geçiyor, bu yüzden,
yın Fehmi Işıklar, çalışma yaşamını olum— 171
Download