57 İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla)

advertisement
M, Meclisi
B : 57
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Sayın
Ecevit, «Ya tekrar seçime gidilmelidir, ya da Cum­
huriyet Halk Partisinin azınîık Hükümeti kurması
kabul edilmelidir» şeklindeki demeçleriyle kamuoyu­
nu kendileri lehine çevirmeye çalıştı. 14 Ekim 1973
seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi geçerli oyla­
rın % 33'ünü almıştı, bunun karşılığında 150 millet­
vekili çıkarması gerekirken, Seçim Kanunundaki
D'Hont sisteminden faydalanarak 35 milletvekili faz­
la alarak 185 milletvekili kazanmıştı. Arkasından 11
Aralık 1973'te yapılan mahallî idareler seçimlerinde
geçerli oyların % 42'sinden fazlasını alarak genel se­
çimlere gidildiğinde tek başına iktidara gelecek ka­
dar milletvekili çıkaracağı ümidine kapıldı, «seçim­
den başka çıkar yol yoktur» diyerek tekrar seçim
propagandasına başladı.
Adalet Partisi de efelik yarışında geri kalmamak
için «Biz de erken seçime hazırız» demeye başladı.
Bu tekrar seçim neyi halledecekti? Ülkemiz iktisadî,
içtimaî buhranlara ve dar boğazlara itilmiştir.
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Erken seçim­
den kurtulamazsınız merak etme.
t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — OPEC
ülkelerinin petrole yaptıklar» zam dünya çapında
enerji bunalımı meydana getirmiş, zarurî ihtiyaç ve
tüketim maddelerinde maliyet yükselmelerine, yaygın
bir işsizliğe, üretim maddelerinin kısıtlanmasına yol
açmış; Batı ülkelerini çalkalandıran pahalılık ve kıtlık
yurdumuzu da tesiri altına almıştı. Milletimiz seçim
değil, geçim istiyordu; yoklukla, pahalılıkla mücade­
le edecek, bir hizmet Hükümeti bekliyordu. Altı ay
daha seçim propagandaları ve kavgalanyle zaman
harcamaya ülkemizin takati kalmamıştı.
Millî Selâmet, bir hizmet partisi olup, milletin öz
temsilcisi idi. Zorlukları ve tehlikeleri göğüslemek,
milleti selâmete çıkarmak bize düşüyordu. Parlamen­
todan güvenoyu alacak bir Hükümetin kuruluş çalış­
malarını yapacak anahtar da elimizde bulunuyordu.
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Sosyalistlerle
Hükümet kurmakla millete böyle mi hizmet etmiş ola­
caksınız?
BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Bayrak, rica
ediyorum efendim. Adet haline getirdiniz müdahale­
yi. Lütfen efendim, rica ediyorum efendim, taham­
mül edemiyorsanız dışarıda istirahat ediniz. Rica edi­
yorum efendim lütfen.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, büt­
çenin bîr üslûbu vardır.
27 . 2 . 1977
O : 1
BAŞKAN — Sayın hatibe de ikazda bulunuyo­
rum efendim. Tümü üzerinde değil vesilesiyle konuş­
ma yapıyorlar; ikaz ediyorum efendim. Rica ediyo­
rum efendim, rica ediyorum.
î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Mem­
leketimizi seven bir parti idik. Adalet Partisi zorluk­
lar bulunan bir devrede hizmet kabul etmiyordu. 103
gün süren geçici hükümetle idarei maslahatçılıkla yü­
rütülen bu bunalım devresine son verilmesi gerekiyor­
du. Millî Selâmet Partisi Devlete ve millete sahip
çıktı; Cumhuriyet Halk Partisi ile protokol imzalaya­
rak Hükümeti kurdu ve iktidar oldu. İktidar oldu­
ğumuz gün, çözüm bekleyen çetin ülke sorunları önü­
müzde şöyle sıralanmış bulunuyordu:
Yokluklar ve kuyruklar; bizden önceki idarelerin
köklü tedbirler almamaları idarei maslahatçılıkla
oyalanarak hayat pahalılığım*, karaborsaya imkân
sağlamaları yüzünden zarurî ihtiyaç maddeleri ile
yedek parça piyasadan kaybolmuş, satış yerleri önün­
de sokaklara taşan kuyruklar çoğalmıştı.
Coğrafî ve zümresel dengesizlik; fabrikalar bir­
kaç vilâyete yapılmış, Meriç'ten Aras'a kadar arta­
kalan vatan sathı karasabanın peşine bırakılmıştı.
Yaygın bir geçim sıkıntısı hüküm sürüyordu. Küçük
bir zümre zengin, milyonlarca büyük kitle ihtiyaç ve
geçim sıkıntısı içinde idi. Kredileri belli sınıflar kul­
lanıyor, yüksek faiz ve tefecilik normal kabul edili­
yor, faiz ve vergi yükü köylünün, işçinin, memurun,
emeklinin, dar gelirinin sırtına yüklenmiş bulunu­
yordu.
Maddeci felsefeye dayalı bir maarif; Batıyı tak­
lit hastalığı olarak ülkemize sokulan materyalist fel­
sefeyi, solcu ve kapitalist zihniyet maarif program­
larına temel yapmış; millî ve manevî de­
ğerleri bir kenara atmış; 72 imam - hatip lisesinin
orta kısımları kapanmış, lise kısımları da dondurul­
muştu.
Düşük bir üretim seviyesi; Üçüncü Beş Yıllık
Plamn ara mallarım, yatırım mallarını, fabrika ya­
pacak fabrikaları kuracak hedefler unutulmuş; dışa
bağlı bir montaj sanayii ile yetinilerek üretim düşük
seviyede tutulmuştur.
Üç milyara yaklaşan bir dış ticaret açığı :
Eski idarelerin idarei maslahatçılıkla oyalanarak
yıldan yıla büyüyerek gelen üç milyar dolarlık bir
dış ticaret açığı.
Yıldan yıla büyüyerek gelen korkunç bir işsizlik:
İkibuçuk milyonu yurt içinde, bir milyon vatan
I evlâdı ise ekmek parası için evini barkını terk ede-
Download