1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhit inancını ispatlamaya yöneliktir

advertisement
1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhit inancını
ispatlamaya yöneliktir?
6. Peygamberlere iman konusunda aşağıda verilen
bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?
A) “Eğer yerde ve göklerde Allah’tan başka ilahlar
olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…
”(Enbiya suresi, 22. ayet)
B) “… Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona
sadece “Ol”der, o da oluverir.”(Âl-i İmrân suresi, 47.
ayet)
C) “Ant olsun biz insanı en güzel biçimde
yarattık.”(Tin suresi, 4. ayet)
D) “Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç
gelmez… ”(Bakara suresi, 255. ayet)
E) “Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der,
o da oluverir.” Yâsîn suresi, 82. ayet
A) Peygamberlere imanda aralarında ayrım yapılmaz.
B) Peygamberlerden bazılarına kitap indirilmiş
bazılarına indirilmemiştir.
C) Peygamberlerin hepsi de ahlaken örnek insanlardır.
D) Peygamberler insanüstü, kutsal bir kişiliğe sahiptir.
E) Hz. Muhammed son peygamberdir.
2. 4 rekât sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet
olarak toplam 10 rekât kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teravih namazı
B) İkindi namazı
C) Akşam namazı
D) Vitir namazı
E) Öğle Namazı
3. “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı. Ola ki, korunup
sakınırsınız.” (Bakara suresi, 183. ayet)
Bu ayete göre oruç ibadeti hakkında aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an’dan önceki kitaplarda da emredilmiştir.
B) İnsanı kötülük ve günahlardan korur.
C) İslam’da farz kılınan ibadetlerdendir.
D) Sadece İslam’da görülen bir ibadet biçimidir.
E) Oruç ibadeti Musevilik’te de vardır.
4. Zengin Müslüman, aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde yer alanlara zekât veremez?
A) Kendi yoksul dedesi ve ninesine
B) Yoksul hala ve teyzesine
C) Muhtaç durumdaki komşularına
D) Aşırı borçlanmış kardeşine
E) Muhtac durumda olan amcasına
5. İnsanın sağında ve solunda bulunup onun günah
ve sevaplarını yazan meleklere ne isim verilir?
A) Dört büyük melek
B) Sorgu melekleri
C) Kirâmen Kâtibin
D) Münker ve Nekir
E) Hafaza melekleri
7. Haccın farzlarından olan vakfe ne zaman
yapılır?
A) Kurban bayramından 2 gün önce
B) Kurban bayramının Arefe günü
C) Kurban bayramının ilk günü
D) Kurban bayramının ikinci günü
E) Ramazan bayramından bir gün önce
8. “Ey iman edenler! Size fasık (günahlar) biri bir
haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip,
yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin
doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6)
Ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şüpheli bilgilerin doğru olup olmadığını araştırmak
B) Her duyduğumuza göre harekete geçmemek
C) İşin doğrusunu bilmediğimiz durumlarda kesin
olmayan bilgileri esas almak
D) Söz ve davranışlarımızda doğru bilgilere dayanmak
E) Emin olmadığımız konularda konuşmamalıyız.
9. İslam medeniyetinde “Suffa” “Beytül Hikme” ve
Darul Kurra” gibi kurumların bulunması, İslam
medeniyetinin neye önem verdiğini gösterir?
A) İnsan hayatına değer verdiğine
B) Edebiyat ve şiire
C) Doğal çevreyi korumaya
D) Coğrafi keşiflere
E) İlim ve eğitime
10. “... Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona
sadece “Ol!” der o da oluverir.”
(Âl-i İmrân suresi, 47.ayet)
Bu ayette Allah’ın hangi sıfatı ön plana
çıkmaktadır?
B) İlim
D) İrade
A) Tekvin
C) Kelam
E) Vahdaniyet
11. İnsanın bir konuda başarıya ulaşmak için gücü
ve imkânı dâhilinde olan her şeyi yaptıktan sonra
Allah’a güvenip sığınmasına ve ondan başarı
istemesine ne denir?
A) Azim ve kararlılık
C) Cüz’i irade
E) Tevhid
B) Tevekkül
D) Hayır
12. Kıyamet ve ahiret hayatı ile ilgili aşağıdaki
kavramlardan hangisinin tanımı yanlıştır?
A) Ba’s (Ölümden sonra yeniden dirilme): Kıyamet
gününde sûra ikinci kez üflendiğinde insanların yeni
bir bedende dirilmeleri
B) Mahşer: Yeniden dirilişle birlikte insanların Allah’a
hesap vermek üzere toplanacakları yer
C) Mizan: Evrendeki tüm varlıkların kıyamete kadar
birbiriyle uyum, ahenk, denge ve düzen
içinde olmaları
D) Amel defteri: İnsanların dünya hayatında yapmış
oldukları iyilik ve kötülüklerin kaydedildiği kitap
E) Cennet: mükâfat yeri.
13. Kur’an’ı anlama, açıklama ve yorumlamada
aşağıdakilerden hangisini bilgi kaynağı olarak
almak yanlıştır?
A) Peygamberimizin sünneti ve onun örnek
uygulamalarını
B) İlmi ve fikri gelişmelerin ortaya koyduğu verileri
C) Ayetlerin iniş sebeplerini açıklayan rivayetleri
D) Siyasi ve ideolojik çıkarlar doğrultusunda oluşmuş
yorumları
E) Aynı konudaki diğer ayetleri
14. Cömert desinler diye sadaka vermek, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine aykırıdır?
A) İsteklilik
B) Güç yetirebilirlik
C) Samimiyet
D) Kolaylık
E) Gösterişten kaçınmak
15. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi İslam’da
kabul görmez?
A) Aklını kullanmayanlar Allah katında sorumlu
olacaklardır.
B) Allah, akla ilahî hakikatler üzerinde düşünüp
anlama sorumluluğu vermiştir.
C) Din akla hitap eder, akla aykırı bir şey emretmez.
D) Ayetler üzerinde akıl yürütmek, kişinin dinden
uzaklaşmasıyla sonuçlanır.
E) İlim öğrenmek, kadın erkek bütün Müslümanlara
farzdır.
16. “İlim aramak her müslümana farzdır.”
Bu hadis aşağıdaki ayetlerden hangisinde ortaya
konan düşünce ile ilgili değildir?
A) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
B) Birbirinizin gizli ve ayıp hâllerini araştırmayınız.
C) Allah’ın kulları arasında ondan en çok âlimler
korkar.
D) Oku! Yaratan Rabbinin adıyla…
E) İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı
öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir.
17. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özel
yaşamın gizliliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerinden değildir?
A) Başkasının evine izinsiz girmenin yasaklanması
B) Aile içinde bile yatak odasına girmek için izin
almanın emredilmesi
C) Hak ve özgürlüklerin kişiye bağlı ve devredilemez
sayılması
D) Başkasının özel yazılarına veya eşyasına bakmanın
yasaklanması
E) Başkasının evini gözetlemenin yasaklanması
18. İslam’a göre üzerinde kul hakkı bulunan birey,
bunun günahından kurtulmak için öncelikle,
hakkını yediği kimseye kendisini affettirmelidir. Aksi
taktirde, ahiret gününde onun yaptığı haksızlık
miktarınca sevabı, hakkını yediği kişiye aktarılır.
Bu açıklama bizi hangi sonuca götürür?
A) Yaptığımız ibadetler üzerimizdeki kul hakkını
ortadan kaldırır.
B) İslam’da kul hakkını Allah affedebilir.
C) Hak sahibi hakkını helal etmemelidir.
D) Kul hakkı yiyen kimse ibadet etmeye devam
etmemelidir.
E) Kul hakkı bu dünyada ödenmezse, ahrette mutlaka
ödetilir.
19. Zekât farz olması için sahip olunması gereken
mal miktarına ne isim verilir?
A) Nafaka
B) Kefaret
B) Fitre
C) Fidye
E) Nisap
20. Aşağıdaki ilahî kitap, peygamber
eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?
Tevrat
A) Hz.Davud
B) Hz. İsa
C) Hz. Musa
D) Hz. Musa
Zebur
Hz. Musa
Hz. Davud
Hz. Davud
Hz. İsa
İncil
Hz. İsa
Hz. Musa
Hz. İsa
Hz. Davud
E) Hz. İsa
Hz. Musa
Hz. Davud
Download