İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com ATATÜRK DÖNEMİNDE DIŞ

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM ATATÜRK DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA
1. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını
. Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu
gösterir?
A) Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
B) Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.
C) Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
. Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul
D) Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin
edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar
6. Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29
getirilmiştir.
Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö
Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması
Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçlarından biri olamaz?
aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A) Türkiye’nin güvenliğinin artması
A) Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
B) Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
B) Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını
C) Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik
C) Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının
haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
D) Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki
örtüştüğünü
saygınlığının artması
D) Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu
2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş
7. Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin
olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri
dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından
dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir.
Türkiye'ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin
Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için
Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir.
söylemiş olabilir?
Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,
A) Balkan Antantı'nın imzalanması
I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
B) Musul sorununun çözülmesi
II. İstanbul'un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye
C) Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması
düşürmüştür.
D) Sadabat Paktı'nın imzalanması
III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden
8. Atatürk dış politikada,
olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme
A) Yalnız l
II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
B) Yalnız II
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas
C) I ve II
almıştır.
D) II ve III
Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün
3. Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin
yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?
kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış
A) Yalnız l
B) Yalnız II
siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye
C) Yalnız III
D) I, II ve III
Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi,
9. “Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için
Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda
ölmez bir semboldür.”
gerçekleştirilmiştir?
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi
B) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
söylenebilir?
C) Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak
A) Evrensel fikirlere sahip olduğu
anlaşmaları yapılması
B) Türkiye'nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği
D) Osmanlı Devleti'nden kalan borçların
C) Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği
taksitler halinde ödenmesi
D) Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
4. Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını;
10. Lozan Konferansı'nda Türkiye Irak sınırı
"Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir.
görüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu
olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin
sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne
A) 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye
sürmüştür. Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden
olunmasının
hangisine destek verebileceğini gösterir?
B) Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının
A) Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
C) Menemen Olayından sonra çok partili hayata
B) Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
geçme girişimine ara verilmesinin
C) Barışın korunması için her türlü haklardandan
D) 1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un
vazgeçilmesine
alınmasının
D) Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere'nin
5. I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları
görüşlerine saygı duyulacağına
görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM 11. Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin
16. Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan
egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı
antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına
devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde
almaya yönelik değildir?
A) İran
bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye'nin
egemen olmasını benimsemişlerdir.
B) Afganistan
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi
C) Irak
konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden
D) Bulgaristan
hangisi etkili olmuştur?
A) Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
1 7. Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan
B) Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi
yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu
C) Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması
İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça
kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.”
D) Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması
demiştir. (19 Aralık 1918)
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin
Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili
deki dış sorunlardan biri değildir?
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Musul sorunu
A) Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
B) Hatay sorunu
B) Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
C) Nüfus mübadelesi
C) Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
D) Kıbrıs sorunu
D) Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
13. “Atatürk, Türkiye'nin emniyetini amaçlayan,
hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış isti
18. “Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış
kameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir.
ve bağımsızlığı hayatın bir zorunluluğu sayan bir kavmin
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle
kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır,
dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?
yaşamaz ve yaşamayacaktır.”
A) Yurtta barış, dünyada barış.
20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin
B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde
C) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
yaptığı çalışmalardan değildir?
D) Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli
A) Balkan Antantı
siyasettir...
B) Sadabat Paktı
C) Boğazlar Sözleşmesi
14. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar
D) Kadınların milletvekili seçimlerine
Sözleşmesi'nde yer almamıştır?
A) Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
B) Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir.
C) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir
komisyon tarafından yönetilecektir.
D) Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye'nin kontrolünde
geçecektir.
5. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan
9 Şubat 1934'te "Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır.
Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan;
Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve
Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta
katılmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının
B) Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların
çözülmüş olduğunun
C) Balkan Antantı'nın Türkiye'nin uluslararası
saygınlığını zedelediğinin
D) Bulgaristan’ın, Balkan Antantı'nın imzalanmasını
desteklediğinin
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM CEVAP ANAHTARI
1. B
2. A
3. C
4. A
5. D
6. D
7. C
8. D
9. A
10. B
11. B
12. D
13. A
14. C
15. B
16. D
17. A
18. C
19. D
20. D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen internet
paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış olabilir.
Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol ediniz.
www.testimiz.com
Download