TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-2 1

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-2
1.
Türkiye'nin sınırlarının büyük çoğunluğu 24 Temmuz 1923
Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu durum
aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?
A) Ulusal egemenliğin sağlandığının
B) Milli sınırlardan taviz verildiğinin
C) Kapitülasyonların kaldırıldığının
D) Misak-ı Milli'nin tam sağlanamadığının
E) Ekonomik bağımsızlıktan ödün verilmediğinin
2. 1930 -1938 yılları arasındaki Dış Politika, II. Dünya
Savaşı'nın savaş çığırtkanlıklarına zıt olarak "Yurtta Barış
Dünyada Barış" fikrine göre düzenlenmiştir.
I. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi,
II. Batı sınırlarının güvenliği için Balkan Antantı'nda
Türkiye'nin de imzasının bulunması
III. Türkiye'nin Sadabat Paktı'na girmşsiyle doğu sı
nırlarının güvence altına alınması
durumlarından hangileri barışçıl bir politika izlendiğine kanıt gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3. Lozan Antlaşması'yla Boğazlar yönetiminin Türkiye'de ancak
Komisyon eliyle yönetilmesi kabul edildi. Bu durum
aşağıdakilerden en çok hangisini zedelemektedir?
A) Uluslararası barışı
B) VVilson ilkeleri'ni
C) Yurtta Barış Dünya'da Barış ilkesini
D) Ulusal egemenliği
E) Ekonomik bağımsızlığı
4. Lozan Görüşmeleri'nde Türkiye'yi destekleyen Rusya; Boğazlar
konusunu gündeme getirdiği Montrö görüşmelerinde Türkiye
karşısında yer almıştır. Diğer devletlerin tutumu ise
Montrö'deki Türk tezlerini destekler gözükmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisinin kanıtıdır?
A) Rusya'nın dış siyasetinin netleşmediğinin
B) Rusya dışındaki devletlerin tutarsızlığının
C) Devletler arası ilişkilerde duyguların değil; çıkarla
rın ön planda tutulduğunun
D) Diğer devletlerin Yeni Türkiye'nin politikalarını tu
tarlı bulduğunun
E) Türkiye'nin dış politikada saygınlığını arttırdığının
5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle;
- Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılarak, görev ve
yetkilerinin Türkiye'ye bırakılması
- Türkiye'nin savaşa girmesî halinde Boğazlar'ı is
tediği gibi açıp kapama yetkisinin olması;
I.
Boğazlar üzerindeki Türk tezlerinin kabul edildiği
nin
II. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin denge unsuru
olduğunun
III. Misak-ı Milli'den taviz verildiğinin
IV. Türk egemenliğinin güçlendiğinin
Yukarıdakilerden hangilerinin kanıtı olabilir?
A) I ve IV
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
6. Ankara Antlaşması'yla Hatay, Misak-ı Milli sınırları dışında
kalmıştı. Ancak Fransa, Suriye'den çekilirse Hatay halkı
referandumla kendi durumlarını belirleyecek kararı
alınmıştır. 1939'da bu irade ile Hatay, Türkiye'ye bağlandı.
Buna göre;
I. Hatay demokratik hakkını kullanmıştır.
II. Fransız uygulamaları Hatay halkını yanıltama-
mıştır.
III. Suriye, Hatay iddialarından vazgeçmiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
7. Misak-ı MİNİ doğrultusunda çözümlenen her olay Türk dış
politikasında
Türkiye'nin
itibarını
artırmış,
ulusal
bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini pekiştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin
itibarını artıran doğrultuda çözümlendiği söylenemez?
A) Hatay sorunu
B) Musul sorunu
C) Suriye sınırı
D) Yabancı okullar
E) Boğazlar sorunu
8. Lozan Antlaşması'yla çözümlenemeyen ulusal bağımsızlığa
ve ulusal egemenliğe gölge düşüren iki sorun olan;
- Hatay'ın sonradan Anavatan'a bağlanması
- Boğazlar'ın egemenliğinin ileride Türkiye'ye bıra
kılması
aşağıdakilerden hangisine olan inancı ve güveni
pekiştirmiş olabilir?
A) Hammadde ve pazar arayışına
B) Kapitülasyonların kaldırılmasına
C) Misak-ı Milli sınırlarına
D) Cumhuriyet rejimine
E) Çok partili düzenlemelere
9. italya'nın Doğu Akdeniz'deki saldırgan tutumu ve Sovyet
Rusya'nın Asya'daki yayılmacı politikasına karşı bölge
ülkeleriyle Türkiye öncülüğünde sınırları korumaya yönelik
Sadabat Paktı imzalanmıştır.
Bu durum Türkiye hakkında aşağıdakilerden hangisinin kanıtı
olamaz?
A) Dış politikada itibarının arttığının
B) Çağdaş bir tutum içerisinde olduğunun
C) Misak-ı Milli'den taviz vermeme siyasetinin
D) Sorunların milli çıkarlar doğrultusunda çözülmeye
çalışıldığının
E) iç güvenliğini devletlerin yardımıyla çözümlediği
nin
10. I. Dünya Savaşı sonucunda Dünya barışının korunmasına
yönelik Türkiye'nin de üye olduğu Milletler Cemiyeti
kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Küçük Antant,
Lokarno Antlaşması, Balkan Antantı, Kellog Paktı gibi
antlaşmalar genel anlaşmazlıklara çözüm arayışı için
oluşturulmuştur. Buna göre,
I. I. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri çözümlenememiştir.
II. Milletler Cemiyeti işlevini yerine getirerek görevini
diğer paktlara bırakmıştır.
III. Dünya barışına Türkiye de katkı sağlamıştır.
IV. I. Dünya Savaşının sonuçları II. Dünya Savaşı'na
zemin hazırlamamıştır.
Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
11. I. Hatay'ın Anavatan'a bağlanması
II. Sadabat Paktı'nın imzalanması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
IV. Balkan Antantı'nın imzalanması
durumlarından hangilerinin Türkiye'nin dış politi
kadaki ilişkilerini gerginleştirdiği söylenemez?
A) II ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) III ve IV
12.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi öncesi ve sonrası
boğazlarla ilgili bazı kararlar şunlardır:
I. Boğazlar'daki yönetimin uluslararası komisyona bı
rakılması
II. Türkiye'nin savaş halinde boğazları açıp kapama
hakkının olması
III. Boğazlar'ın iki yakasında Türk askerinin tesis kur
ması
IV. Boğazlar'ın silahlandırılmasının yasak olması
durumlarından hangileri Boğazlardaki Türk ege
menliğinin sınırlandırıldığını kanıtlar?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) I, II ve IV
Download