Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk`ün Ölümü

advertisement
Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk’ün Ölümü
Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde eşleştiriniz
1. Nüfus Mübadelesi sorunu, Türkiye ve…………………………………………arasında yaşanmıştır
2. Yunan Başbakanı……………………………….'un Türkiye'yi ziyareti ile Türk - Yunan yakınlaşması başladı
3. Atatürk Döneminde dış politikamızın temelini ……………………………. Anlaşmasından kalan sorunların
çözümü olmuştur
4. Türkiye, 1926’da …………………………Antlaşması ile Musul ve Kerkük'ün Irak'a ait olduğunu kabul
etti
5. Musul ve Kerkük'ün kaybedilmesinde Türk topraklarında çıkan ..................... İsyanı önemli rol oynamıştır.
6. Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında, dünya barışına katkı amacı ile .................. 'ne olmuştur.
7. Türkiye batı sınırını güvenlik altına almak için 1934 yılında……………………………………..’nı yaptı
8. 1937 yılında imzalanan…………………………..ile Türkiye doğu sınırlarını güvenlik altına almıştır
9. Lozan anlaşmasında egemenlik hakkımızı kısıtlayan boğazların durumu 1936…………………………………. ….
ile istediğimiz gibi çözüme kavuşturulmuştur
10. İtalya'nın Orta Doğu'ya gözünü dikmesi ve Habeşistan’a saldırması üzerine Türkiye, İran, Irak ve
………………………. Arasında Sadabat Paktı yapılmıştır
11. Hatay 1921’de Ankara anlaşması ile …………………………..’nın sömürgesindeki Suriye’ye
bırakılmıştır
12. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ……………………………..
komisyonu kaldırılmıştır
13. Balkan Antantı’na ………………………… II. Balkan Savaşından kalan sorunlar yüzünden katılmamıştır
14. Yunanistan ile Lozan anlaşmasından sonra…………………………………………….sorunu yaşanmış ve
1930’da çözüme kavuşturulmuştur
15. 5 Haziran 1926'da Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile ………………….
sınırlarımızın dışında kalmıştır
16. …………….. sorunu Atatürk döneminde çözümlenemese de daha sonra Misak-i Milliye kararlarına
uygun şekilde çözümlenen bir sorundur
17. 1925 - 1926 öğretim yılında yapılan bir düzenleme ile……………..okullarda ……………………………
derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması kararlaştırılmıştır.
18. 10 Kasım 1938’de vefat eden Atatürk’ün naaşı geçici olarak ……………………………..’ne sonrada 10 Kasım
1953’te ………………………….’e nakledilmiştir
Fransa
Balkan Antantı
Şeyh Sait
Sadabat Paktı
Lozan
Afganistan
Ankara
Venizelos
Boğazlar
yunanistan
Montö Boğazlar
Sözleşmesi
Milletler Cemiyeti
Bulgaristan
Hatay
Etnoğrafya Müzesi
Coğrafya
Nüfus Mübadelesi
Anıtkabir
Musul
Tarih
Download