dış politika-atatürk ilkeleri ile ilgili test soruları

advertisement
DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
1. Atatürk "Dünyada ve dünya milletleri arasında barış ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne
yaparsa yapsın huzurdan yoksun olur." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?
A) Mandater yönetimlerin kurulması
B) Dünya devletlerinin bloklar kurması
C) Devletlerin sadece kendi komşularıyla dostluk kurması
D) Toprak kazanmak için yayılmacı politikalar izlenilmesi
E) Uluslararası barışın sağlanması
2. Yeni Türk devletinin dış politikadaki temel ilkesi 'lam bağımsızlık" anlayışını korumaktır.
1923-1938 yılları arasındaki dönemde görülen;
I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
III. Yabancı okullar konusunun Avrupalı devletlerle görüşülmemesi
IV. Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi
gibi gelişmelerden hangilerinin bu ilkeye uygun olmadığı söylenebilir?
A) I ve II B) II ve III
C) Yalnız IV
D) I, II ve III
E) III ve IV
3. - Japonya'nın 1931'de Mançurya'yı işgal etmesi
- İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi
- Almanya’nın 1936 yılında Ren bölgesine asker yollaması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Milletler Cemiyeti'nin etkisini kaybettiğinin
B) Silahlanma yarışının sona erdiğinin
C) Sömürgecilik çalışmalarının başarısız olduğunun
D) Kapitülasyonların kaldırılmasının uluslararası sorun haline geldiğinin
E) Boğazlar sorununun çözümlenemediğinin
4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Türkiye'nin bölgedeki
durumu güçlendirilmiştir?
A) Boğazlar komisyonunun kaldırılması
B) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması
C) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi
D) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması
E) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ağırlık bakımından sınırlandırılması
5. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması
nedeniyle, 1936'da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine bırakıldı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?
A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi
C) Balkan Antantı'nın kurulması
D) 1929'da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması
E) Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesi
6. 1938 yılında Almanya, Avusturya'yı topraklarına kattı. Bu gelişmeler karşısında Fransa, Türkiye'nin
güçlü durumda olmasını istedi.
Fransa'nın politikasında görülen bu değişikliğin Türk devletinin hangi konuda sonuç almasını
kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Musul sorununun görüşmelerle halledilmesi
B) Nüfus mübadelesinin yapılması
C) Hatay sorununun çözümlenmesi
D) Milletler Cemiyeti'ne girişin kolaylaşması
E) Montrö Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması
7. I. TBMM'nin açılması
II. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
IV. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
A) I ve II B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
8. Cumhuriyet döneminde;
— Bazı lakap ve unvanların kaldırılması
— Kadınların seçme, seçilme hakkına kavuşması
— Medeni Kanunun çıkarılması
gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması ile ilgilidir?
A) Bağımsızlık
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) İnkılapçılık
9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesini doğru açıklayan bir tanım olarak
gösterilemez?
A) Mevcut olan demokratik kurumları korumak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için yenilikler
yapmaktır.
B) Toplumun gereksinmeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır.
C) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır.
D) Sanayinin devlet eliyle kurulması demektir.
E) İlerici ve çağdaş düşünceye açık olmak demektir.
10. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin yönetiminde laiklik ilkesinin esas alındığına kanıt olarak
gösterilemez?
A) Din ve inanç özgürlüğünün esas alınması
B) Dini inançlara saygılı olunması
C) Devlet düzeni ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
D) Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması
E) Devletin din işlerinde birleştirici ve yönlendirici olması
11. Atatürk
10. Yıl Nutku'nda "Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda
elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir" demektedir.
Atatürk'ün bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinin esasını oluşturmaktadır?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Ulusal egemenlik
E) Çağdaşlık ve bilimsellik
12. Türkiye'nin 1930'lu yıllarda;
- Balkan Antantı
- Sadabat Paktı
- Milletler Cemiyeti
gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük yapması aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir?
A) Ulusal egemenlik
B) Yurtta ve dünyada barış
C) Çağdaşlık ve batılılaşma
D) Ulusal bağımsızlık
E) Bilimsellik ve akılcılık
CEVAP ANAHTARI________
1. E
2. C
3. A
4. D
6. C
7. A
8. D
9. D
11. E
12. B
5. B
10. E
Download