CUMHURİYET DEVRİ DIŞ POLİTİKA-2 1. I

advertisement
CUMHURİYET DEVRİ DIŞ POLİTİKA-2
4. Lozan'da Türkiye ve İngiltere arasında çözümlenemeyen Musul
meselesi, iki ülke arasında çözümlenmek üzere ileri bir tarihe
1. I. Dünya Savaşı'ndan istediğini alamadan ayrılmış o-lan
ertelenmiş; fakat İngiltere'nin hile ve kışkırtmaları sonucu Musul
Almanya ve İtalya, 1930'lardan itibaren silahlanmaya
Türkiye sınırlan içerisine dahil edilememiştir.
başlamışlardır. Almanya'nın Ren bölgesine saldırması,
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
İtalya'nın Habeşistan'a asker çıkarması Balkan Devletleri'ni
gösterilebilir?
etkilemiştir. Aralarındaki sorunları bir kenara bırakan Türkiye,
A) Misak-ı Milli'nin tam olarak gerçekleştirilemediğine
Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 9 Şubat 1934'te Balkan
B) Türkiye'nin bağımsızlığının sınırlandırıldığına
Antantı'nı imzalamışlardır. Buna göre;
C) Türkiye'nin Misak-ı Milli'den taviz vermediğine
1.1. Dünya Savaşı'ndan sonra saldırgan politikaların sona
D) Türk ekonomisinin bozulduğuna
ermediği
E) Türkiye'nin yönetim yapısının değiştiğine
II. Balkan Antantı'na tüm Balkan Devletleri'nin katıl
5. Cumhuriyet Devri'nde gerçekleştirilen bazı faaliyetler,
dığı
Türkiye'nin dış politikadaki itibarını artırmasının yanı sıra iç
III. I. Dünya Savaşı sonrasında Balkan Devletleri ara
politikadaki egemenliğini de perçinlemiştir. Buna göre;
sında birtakım sorunlar meydana geldiği
I. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
II. Boğazlar'm yönetiminin Türkiye'ye bırakılması
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
III. Balkan Antantı'na üye olunması
E) I, II ve III
gelişmelerinden hangileri, yukarıdaki açıklamayla
2. Lozan Antlaşması kendi koşulları içerisinde bir zafer olmasına
ilgili bir durum değildir?
rağmen, bazı sorunların çözümü uzun bir süreç almıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Buna göre;
D) I ve III
- Musul meselesi
6.
- Hatay meselesi
C) I ve II
E) II ve III
- Milletler Cemiyeti'ne giriş
- Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nm imzalanması
- Boğazlar meselesi
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
gibi maddelerinden hangileri ilerleyen yıllarda
Cumhuriyet devri dış politikada meydana gelen
tekrardan gündeme gelen konulardandır?
yukarıdaki olaylar için aşağıdaki hangi yorum ya-
A) Yalnız I
pılamaz?
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
A) Türkiye, dünya barışma katkıda bulunmaya çalış
3. Türkiye'nin dış politikada karşılaştığı sorunlar saldırgan ve
maktadır.
savaşçı bir zihniyetle değil, barışçıl yöntemlerle ve karşılıklı
B) Türkiye, sınırlarını güvence altına almaya çalışmak
görüşmelerle çözümlenmiştir.
tadır.
Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşa-
C) Türkiye, dış tehditlere karşı ittifak arama yoluna
ğidakilerden hangisidir?
gitmiştir.
A) Misak-ı Milli'nin eksiksiz olarak tamamlanması
D) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği kesin
B) Avrupa Devletleri'nin Türkiye'nin yanında yer al
olarak sağlanmıştır.
maları
E) Türkiye, ekonomik bağımsızlığını ilan etmeye ça
C) Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na katılması
D) Dünya devletleri arasında saygın bir konum elde
lışmaktadır.
7.
edilmesi
Yaklaşmakta olan II. Dünya Savaşı, dış politikada barışı
hedefleyen Türkiye'nin bazı önlemler almasını zorunlu
E) Dış politikadaki başarısızlıkların örtbas edilmesi
kılmıştır. Buna göre; I. savunma harcamalarına ağırlık
verilmesi
II. komşu ülkelerle dostluk antlaşmaları imzalanması
III. savaşta yer alınacak tarafın seçilmesi
yargılarından hangileri alınan önlemlerden biri
değildir?
A) Yalnız II
'
B) Yalnız III ?'
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
8. Cumhuriyet devri dış politikası iki kısma ayrılmaktadır.
1923-1930 yılları arasındaki dönemde Lozan'dan arta
kalan sorunların çözülmeye çalışıldığı, 1930-1938 arasındaki dönemde ise dünya barışının korunmaya
çalışıldığı ve saldırgan devletlere karşı sınır güvenliğinin
sağlanmak istendiği görülmektedir. Buna göre;
I. Lozan'da bazı sorunların çözüme kavuşturulamadiğı II. I. Dünya Savaşı'yla dünya barışı yolunda
başarılı
adımlar atıldığı III. Türkiye'nin, kendi milli
çıkarlarına göre hareket
ettiği
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
İngiltere ile 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması'yla, Musul petrollerinin vergi gelirlerinden %10 hisse
25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmiş; fakat Türkiye 500 bin
gelişmelerinden hangileri bu amaca ulaşıldığının
sterlin karşılığında bu hakkını İngiltere'ye devretmiştir.
kanıtlarıdır?
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi
A) Yalnız I
B) I ve II
etkili olmuştur?
D) II ve III
A) Türkiye'nin nakit paraya ihtiyaç duyması
C) I ve III
E) I, II ve III
15. Cumhuriyet döneminde;
B) Türkiye'nin İngiltere'yle ilişkilerini bozmak isteme
- Boğazlar komisyonunun kaldırılarak Boğazlar'ın denetiminin
mesi
tamamen Türkiye'ye bırakılması
C) Musul halkının İngiltere yanlısı tavır takınması
-18 Temmuz 1932'de, yapılan davet üzerine Milletler
D) İç politikadaki gelişmelerin daha önemli görülmesi
Cemiyeti'ne girilmesi
E) II. Dünya Savaşı'nın yaklaşmakta olması
gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi
10. Son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında dış poli-
söylenebilir?
tikada bazı sorunlar yaşanmıştır.
A) Boğazlar, uluslararası statü kazanmıştır.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi doğrudan Lozan
B) Türkiye'nin dış siyasetteki saygınlığı artmıştır.
Antlaşması'yla ilgilidir?
C) Türkiye Lozan Antlaşması maddelerini çiğnemiştir.
A) Kıta Sahanlığı Sorunu
D) Lozan'dan geriye kalan tüm soranlar olumlu sonuç
B) Ege Adaları'nın silahlandırılması durumu
lanmıştır.
C) Avrupa Birliği'ne üyelik sorunu
E) Yabancı devletlerin Türkiye'nin içişlerine karışması
D) Kıbrıs Sorunu
engellenmiştir.
E) Azınlık Sorunu
16. Fransa'nın Suriye üzerindeki mandasını kaldırması üzerine
11. 13 Şubat 1925 tarihinde Güneydoğu merkezli başlayan
Şeyh Sait İsyanı, kısa sürede yayılmış ve Türkiye'nin
Hatay sorunu gündeme gelmiş ve Türkiye,
*
Hatay'ı işgal etmek yerine, Hatay'ın geleceğini bölge halkının
uzun süre uğraşmak zorunda kaldığı bir iç sorun haline
seçimine bırakmıştır.
gelmiştir. Bu isyan, Türkiye'nin dış sorunlarla yeteri
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
kadar ilgilenememesine sebep olmuştur. 1926 yılında
A) Türkiye'nin ulus iradesine önem verdiğinin
imzalanan Ankara Antlaşması'yla Musul'un Irak'a ait
B) Türkiye'nin askeri alandaki güçsüzlüğünün
olduğunun kabul edilmesi, bu durumun en belirgin
C) Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgilendiğinin
örneğidir. Atatürk'ün; I. Yurtta sulh, cihanda sulh,
D) Türkiye'niff Suriye'nin bağımsızlığını savunduğu
II. Bir komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta
ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden
yoksunsa basan gelmeyecektir,
nun
E) Hatay halkının Türkiye'yi istemediğinin
17. Lozan görüşmelerinde Boğazlar'm yönetimi uluslararası bir
III. Dış politikada güçlü olabilmenin şartı iç politikada
güçlü olmaktır,
komisyona bırakılmış ve Boğazlar'ın iki yakası asker ve
silahtan arındırılmıştır. Bu durum;
gibi sözlerinden hangileri yukarıdaki paragrafı
I. Sovyet Rusya
doğrulamaktadır?
II. ABD
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
III. İngiltere
12. Lozan Barış Antlaşması'na göre Türkiye, Boğazlar'da
IV. Türkiye
asker bulunduramıyor ve Boğazlar'ı denetleyemiyordu.
V. Yunanistan
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuş-
devletlerinden hangilerinin çıkarlarını ve güvenliğini
tur?
olumsuz etkilemiştir?
A) Sınır güvenliğinin sağlanmasında
A) Yalnız I
B) Ekonomik harcamaların artmasında
B)IVveV
D) I ve III
C) I ve IV
E) II ve III
C) Boğazların güvenliğinin sağlanamamasmda
18. Milli Mücadele yıllarında TBMM Hükümeti'ni destekleyen Sovyet
D) Rejimin tehlikeye düşmesinde
Rusya, Cumhuriyet döneminde de bu desteğini sürdürmüştür.
E) Sovyet Rusya'yla ilişkilerin gerginleşmesinde
Hatta 1925 yılında Türkiye ile Rusya arasında ittifak antlaşması
13. Cumhuriyet Devri Dış Politikası'nda "Yurtta barış, dünyada
imzalanmıştır. Rusya'nın bu şekilde hareket etmesinde; I.
barış" ilkesi kabul olunmuş, sorunların çözümünde karşılıklı
ortak düşmana karşı mücadele yürütülmesi
diyaloga önem verilmiştir. Buna göre; I. Hatay sorununun,
güney sınırlarını güvence altına almak
Milletler Cemiyeti'nin görüşüne
istemesi III. Türkiye'nin, ekonomik açıdan dışa bağımlı
bırakılması
olması
II. Musul'un, 1926 Ankara Antlaşması'yla Irak'a bırakılması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazlar'm yönetiminin
devralınması
rultusundadır?
B) I ve II
C)
I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14. Cumhuriyet devri dış politikasının temel hedefi, devletin
egemenlik haklarını çiğneyen gelişmeleri ortadan kaldırmaktır.
Buna göre;
I. Musul'un Irak'a bırakılması II. Boğazlar
komisyonunun kaldırılması III. Hatay'ın Anavatan'a
katılması
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
yargılarından hangileri, yukarıdaki açıklama doğA) Yalnız I
II. Rusya'nın,
C) Yalnız III
E) I ve III
Download