2011-2012 Öğretim Yılı 3. SINIF

advertisement
Ad Soyad :
27.10.2011
Öğrenci No :
2011-2012 Öğretim Yılı 3. SINIF-KLİNİK İMMÜNOLOJİ
FİNAL SORULARI
1.
İmmünoglobülin E (IgE) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?:
a)
b)
c)
d)
e)
2.
Birinci tip immünoallerjik reaksiyon için hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
3.
HLA-DQ
HLA- B
HLA-A
HLA-DR
HLA-DP
Allotransplantasyon tanımlaması için hangisi doğrudur ?
a)
b)
c)
d)
e)
5.
IgE’nin mast hücresine bağlanması mast hücresinin degranüle olması için yeterlidir.
IL-5 kemik iliğinde eozinofil yapımını arttırır.
Antijen sunan hücreler allerjeni T lenfositlere MHC sınıf II yardımıyla sunar.
Antijenin uyardığı T lenfositleri yardımcı T2 hücre tipine (Th2) dönüşürler.
Geç fazda eozinofiller başlıca rol oynayan inflamatuvar hücrelerdir.
Aşağıdakilerden hangi doku grubunun uyumu transplantasyonun başarısında daha önemlidir ?
a)
b)
c)
d)
e)
4.
IL-5 etkisiyle plazma hücrelerinde yapılır.
Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda rol oynar.
Tip I reaksiyonda duyarlılşama fazında yüksek ölçülebilir.
Mast hücreleri ve bazofillerin yüzeyinde IgE için yüksek affiniteli reseptörler vardır.
IgE oluşumunda T hücre ve B hücre etkileşimi rol oynar.
Kan grubu farklı olan bireylerdeki transplantasyondur.
Aynı türün farklı genetik yapısı taşıyan bireylerindeki transplantasyondur.
Genetik yapısı aynı olan bireyler arasındaki transplantasyondur.
Farklı türler arasında yapılan transplantasyondur.
Bireyin kendina ait bir organ ya da dokunun yine kendisine nakledilmesidir.
Fetusa karşı gelişen immün toleransın aşağıdaki mekanizmalardan hangisi ile gerçekleştiği
düşünülmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)
Trofoblastların mekanik bariyeri
Maternal immun sistemin baskılanması
Trofoblast yüzeyinde MHC class I moleküllerin yokluğu (HLA-A, B, C)
Paternal HLA antijenlerine karşı özgün immünsüpresyon
Hepsi
1
6.
Bağışıklık sisteminin üreme ile ilgili hangi basamaklarda homeostazı sağladığı düşünülmektedir?
a) Üreme sistemi içerisindeki sperm fonksiyonları
b) Ovulasyon
c) İmplantasyon
d) Trofoblast farklılaşması
e) Hepsi
7. Aşağıdaki seçeneklerden mekanizmasında otoimmünitenin ön planda rol oynadığı hastalığı işaretleyiniz.
a)
b)
c)
d)
e)
Tip 2 (insuline bağımlı olmayan) Diabetes mellitus
Gut artriti
Sarkoidoz
Behçet hastalığı
Antifosfolipid sendromu
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sistemik otoimmün hastalıkların belirgin ortak özelliklerini içermektedir?
a)
b)
c)
olması
d)
e)
Nükleer antijenlere karşı otoantikorlar (ANA), kadınlarda artmış sıklık, yatkınlık genlerinin olması
ANA saptanmaması, kadınlarda artmış sıklık, tek bir yatkınlık geni olması
Nükleer antijenlere karşı otoantikorlar (ANA), kadınlarda artmış sıklık, tek bir çevre faktörü (virus)
Tiroid otoantikorları, erkeklerde artmış sıklık, yatkınlık genlerinin olması
Tiroid otoantikorları, kadınlarda artmış sıklık, bakteri infeksiyonlarında artış
9. Sistemik lupus eritematozuslu hastaların bir bölümünde saptanan, patogenezde rolü olduğu düşünülen ve
hastalık aktivitesi ile de ilişkili bulunan otoantikor hangisidir?
a) Antinükleer antikorlar
b) Anti-Ro (anti-SSA)
c) Anti-Scl 70 (anti-topoizomeraz I)
d) Anti-dsDNA
e) Anti-nötrofil sitoplazması antikorları (ANCA)
10. Aşağıdaki virüslerden hangisinin kanıtlanmış virüs-kanser ilişkisi yoktur?
a)
Epstein Barr virüsü
b)
HTLV-1 virüsü
c)
Hepatit B virüsü
d)
Rinovirüs
e)
İnsan papilloma virüsü
11. Kaposi sarkomunun gelişmesinde etkili olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Hepatit C virüsü
b)
Hepatit B virüsü
c)
HHV-8 (İnsan herpes virüs-8)
d)
Coxsackie B virüsü
e)
Herpes simpleks tip 2 virüsü
2
12. İmmünolojik korunmuş bölgenin belirgin özelliği hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Damar dolaşımı zayıftır
Lenfatik dolaşımı yoktur
Lenfositik hücre bulunmaz
İmmun yanıt gelişmez
Doğal bağışıklıkla korunur
13. İmmünolojik korunmuş bölgenin sağlanmasında rolü olmayan hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Endotel hücrelerinin özel yapısı
Transforme edici faktör beta varlığı
Kompleman aktivasyonu
Antijen sunum moleküllerinin yokluğu
Kemokin yokluğu
14. Kan-beyin bariyeri neyi engeller?
a)
b)
c)
d)
e)
Dokudan BOS’a kemokin geçişini
Plazmadan parankime sıvı geçişini
BOS un kana karışmasını
Kandan dokuya lenfosit geçişini
Hücreler arası sıvının dolaşıma karışmasını
15. Aşağıdakilerden hangileri kansere karşı bağışıklık yanıtı kanıtlarından sayılamaz?
a)
Bazı kanserlerde spontan regresyon
b)
Primer tümör çıkarılınca bazı kanserlerde metastazların gerilemesi
c)
Tümörlerin etraf sağlam dokuda lenfosit ve makrofajlarca çevrelenmesi
d)
Drene eden lenf nodlarında kanser hücreleri görülmesi
e)
İmmun-yetersizlik olan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlarda kanserlerde artış
16. Aşağıdakilerden hangisi kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçış yollarından değildir ?
a)
Anijen sunumunda yetersizlik
b)
CD4+ yardımcı T lenfosit 2 aktivasyonunda yetersizlik
c)
Lokal efektör hücre azlığı
d)
Interferon-gamma, interlökin-2 gibi sitokinlerin salgılanması
e)
Hücre ileti yollarının bozularak kanserle savaşan hücrelerin işlevinin bozulması
17. Aşağıdakilerden hangisi immünoterapinin amaçlarındandır?
a)
Fc reseptör düzeyini arttırmak
b)
Antikor düzeyini azaltmak
c)
Kanseri büyüten uyarıların yol açtığı hücre ileti yollarını inhibe etmek
d)
Kanser hücresini tamamen yok etmek
e)
Hepsi
3
18. HIV enfeksiyonlarında önemli olan intraselüler restriksiyon faktörü hangisidir?
a)
C1q
b)
APOBEC
c)
IL-1
d)
e)
Interferon
Miyeloperoksidaz
19. Regülatör T lenfositlerinin (Treg) etkisi hangi sitokin aracılığı ile gerçekleşir?
a)
IL-1
d) Interferon
b)
TNF
e) GM-CSF
c)
IL-10
20. Virokinler için hangisi doğrudur?
a)
Virüslerin oluşturduğu sitokin benzeri yapılardır
b)
Virüslerin hedef hücreye tutunma bölgeleridir
c)
Virüsler için hedef hücre reseptörleridir
d)
Virüslerin kompleman sisteminden kaçmak için kullandıkları yapılardır
e)
Virüslerin yardımcı T hücresi (Th) tarafından tanınmalarında rol oynayan bölgeleridir.
4
Download