ALLERJİDE T HÜCRE Allerjik ya da atopik hastalar çevresel

advertisement
ALLERJİDE T HÜCRE
Allerjik ya da atopik hastalar çevresel etkenler ya da besinlere değişen seviyelerde
reakivite gösterirler. Allerjende hemen daima protein yapısındadır. Bu protein antijenlerin
allerjik yanıt oluşturabilmesi için IgE üretimini uyarması ve allerjenle tekrar temas halinde
Tip 1 hipersensitivite yanıtını başlatması gerekir. Allerjenin biyokimyasal özellikleri,
dokularda ki stabilitesi, maruz , lenfatik sistemle temas süresi ve dozu, maruz kalma süresi
boyunca doğal immün sistemi stimüle eden allerjenin çevresindeki maddeler onun allerjen
olmasını belirleyen faktörlerdir. Bu faktörler, genel allerjen cevabından farklı olarak, IgE
bağımsız immün cevaplar olarak değerlendirilir.
Sonuç olarak başta T hücreler ve IgE üreten B hücreler olmakla birlikte doğal immün
sistemin tüm elemanları, dendritik h, TLR, çeşitli sitokin, kemokin ve transkripsiyon
faktörleri allerjik yanıtı yönlendirirler.
T LENFOSİTLER
Hücresel immünite elemanıdır.İmmün sistemin hem doğal hem adaptif bölümünde yer
alır. Prekürsör hücre olgunlaşma- farklılaşma için kemik iliğinden timusa göç eder. Antijen
tanınması, yok edilmesi antikor oluşumu, immün sistem regülasyonuna kadar her basamakta
görevli. Kemik iliğinden göç ederek timus korteksine ulaşan prokürsör hücreler medüllaya
doğru hareket ederken timik stroma tarafindan yönlendirilen bir seri farklılasmaya uğrarlar.
Sonuçta, self MHC moleküllerine uygun (düşük) afinite gösteren T hücre reseptörü (TCR)
eksprese eden timositlerin olgunlasmasına ve timusu terk etmesine izin verilir. Timusta
olgunlaşan naiv T hücre istarahat fazındadırlar ve periferde gezinirler. Sekonder lenfoid
organlarda antijenle karşılaşıp ektive olur ve fonksiyonel hale gelirler. T hücreler protein yada
proteine bağlanmış kimyasal antijeni sadece MHC moleküllerine bağlı olarak tanırlar. Naive
T hücre ona sunulan antijeni tanıdıktan sonra proliferasyon ve diferansiyon programında
efektör T hücreye dönüşür. NKT ve CD8 h kanser ve sitotoksik immün yanıtta görev alır.
CD4 yani T helper (Th) hücreler ise adaptif immün yanıtı düzenlerler . Mossman v e ark.
1986 da Th alt gruplarını keşfetti ve özellikle alerji immünopatogenezinde Th2 keşfi ile
önemli gelişmeler kaydedildi. Halen bir çok Th alt grubu keşfi devam etmekte.Tüm T hücre
grupları doğal immün sistem ile de ilişkisinden dolayı bir şekilde alerjik yanıta katılmaktadır.
Özellikle Th2 eosinofil ve mast hücrelerin rol oynadığı fagosit bağımsız defans da
santral mediatördür. Allerjik hastalıkların gelişiminde primer sorumlu hücre grubudur. IL4,
IL5 ve IL13 için kaynak h dir. IgE sentezi artar. Eosinofillerin infkamasyon alanına
toplanması sağlanır. IgE aracılığı ile eosinofillere opsanize olan helmintler hücre içi
granülleri, majör bazik protein ve majör katyonik protein ile tahrip olur. Yüksek affiniteli FcE
reseptörü içeren mast h.
IgE kaplı helminte bağlanınca içindeki granülleri boşaltır ve
inflamasyon artar. Mast h. den vazoaktif aminler, TNF, lipid aracılar ve kemokinler salgılanır.
Bunlar da alerjik reaksiyonlarda görülen vasküler semptomlardan sorumludurlar. Th17
allerjik astımda da nötrofilik inflamasyon, düz kas hücre göçünü uyayarak patogenezde rol
oynar. IgE yapımını destekler. Th9 h başlıca IL9 ve bunun yanında CCL17, CCL22, IL10 ve
IL21 üretir. Bu sitokinler aracılığı ile alerjik ve otoimmün inflamasyonda yer alır. Th22
Antiapopitotik ve mitojenik protein ekspresyonlarını arttırdıkları için atopik dermatit,
romatoid artrit, kanser patogenezinde de rol oynayabilirler.
Regulatuar T hücreler , konağın kendi antijenlerine karşı periferal toleransı sağlayan ve
diğer T h aktivasyonunu düzenleyen bir grup h. dir. 2 temel Treg hücre grubu var. Natural ve
indüklenmiş Treg hücreler. Allerjik yanıtta özellikle iTreg immün cevabın baskılanmasından
sorumludur.
Son zamanlarda adaptif immün yanıt ile doğal immünite arasında köprü hücreler olan
invariant NKT (iNKT) hücrelerin eosinofilik havayolu inflamasyonu gelişiminde atkin olduğu
gösterilmiştir. Ayrıca yeni tanımlanan herhangi bir T lenfosit belirleyicisi taşımayan ancak
ICOS (inducible co-stimulator), IL25R, IL7Ralfa, T1/ST2 eksprese eden helper hücre grubu
Nuositler ise insan karaciğer, barsak ve akciğerde yerleşmektedir.
Doku tamiri ve Th2 ile
havayolu inflamasyonunda görevli olup yapılan çalışmalarda astmatik hastaların akciğerinde
ve atopik infantllarda üretimi artmış bulunmuştur.
Görüldüğü gibi T hücrlerin büyük bölümü direk, diğerleri ise birbirleri ile inhibe edici
yada aktive edici ilişkleri ile alerjik immün yanıtı etkilemektedir. Bu nedenle T hücrelerin
herhangi alt grubu ya da etkin sitokin ya da transkripsiyon faktörlerinin konjenital
eksikliklerinde anormal alerjik yanıtlar ve klinik bulgular karşımıza çıkabilmektedir. Aynı
zamanda alerjik hastalıklarda yine bu sitokin ya da hücrelerin biyolojik ajanlarla inhibisyonu
yeni tedavi modelleri oluşumunu sağlamaktadır.
Download