the ıı. ınternatıonal symposıum on all aspects of çubuk and ıts

advertisement
SEMPOZYUM HAKKINDA

Çubuk, Ankara il merkezine 39 km uzaklıkta bir ilçedir. Coğrafi konumu
itibarıyla Anadolu’nun ortasında yer alan Çubuk, Osmanlı Devleti’nde
Anadolu Eyaleti’ne bağlı Ankara Sancağı’nın bir kazası, günümüzde de
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın hemen yanı başında, her geçen
gün gelişen ve büyüyen bir yerleşme birimdir. Çubuk ve çevresinin geçmişten
günümüze uzanan tarihi süreçte, Ankara’nın hinterlandında yer alması, onun
idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli kazanımlar ve avantajlar
elde etmesine zemin hazırlamıştır. Coğrafi konumu hiç şüphesiz, bu kazanın
tarih boyunca en önemli özellikleri arasında yer almıştır. Bu çerçevede
Çubuk’un tarihini, aynı zamanda idari olarak da bağlı olduğu Ankara’nın
tarihinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Bunu bölgede yaşanan tarihi ve kültürel
olaylarda da gözlemlemek mümkündür. Nitekim Ankara Savaşı olarak bilinen
Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından kabul edilen savaşın, Ankara’nın
Çubuk ovasında yapılmış olması da bunu teyit etmektedir. Çubuk, adeta bu
savaşla anılır olmuş ve özdeşleşmiştir.

Çubuk ve çevresi Türklerin Anadolu’ya gelmeleriyle Türk nüfusun yoğun
olarak yerleştikleri bölgelerden biri olmuştur. Günümüzde Oğuz ve Türk
boylarının adını taşıyan pek çok yerleşme biriminin olması bunun en önemli
göstergesidir. Bu yer isimleri Çubuk ve çevresinin Orta Asya Türk coğrafyası
ile bağlarını ve ilişkisini de bir bakıma ortaya koymaktadır. Buna ilaveten
Moğol istilası öncesi ve sonrası yaşanan göç dalgalarının, bölge üzerindeki
etkisi de hep tartışıla gelmiştir.

Çubuk ve çevresinin tarihi ve coğrafi konumu, idari yapısı, ekonomik, sosyal
ve kültürel durumu, geçmişten günümüze uzanan bir süreçte, akademik bir
bakış açısıyla ve uluslararası boyutta 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında
Çubuk’ta, Çubuk Belediyesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ortak
düzenleyecekleri Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası
Sempozyumu’nda ele alınacak, ayrıntılı olarak irdelenecektir. Hiç şüphesiz bu
sempozyumda ele alınacak konular, özelde Çubuk’un ve Ankara’nın, genelde
bölgenin ve ülkenin tarihine ışık tutacak, geçmişten gelen zengin tarihi,
kültürel, sosyal ve ekonomik birikimin bir kesitini de gözler önüne serecektir.
Böylece, geçmişten gelen birikimle geleceğe daha bir umutla bakmaya ve
müreffeh bir yolda ilerlemeye katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
ABOUT THE SYMPOSIUM

Çubuk is a district 39 km away from Ankara’s city center. Çubuk which lies in
the center of Anatolia, was a kaza (district) of sanjak (sub-province) of Ankara
under the governance of Anatolian province in Ottoman Empire. Today Çubuk
is a growing and developing settlement nearby the capital city of Turkish
Republic, Ankara. In past and today taking place in Ankara’s hinterland gave
Çubuk and its surroundings an opportunity to get advantages administratively,
economically, socially and culturally. Geographical position, no doubt, has been
the most important feature of this district throughout history. In this regard it is
impossible to isolate history of Çubuk which is also connected to Ankara
administratively, from history of Ankara. The Battle of Ankara as one of the
turning points of Ottoman history took place at the field of Çubuk between the
forces of the Ottoman Sultan Bayezid I and Timur, ruler of Timurid Empire in
1402. The district of Çubuk has been identified with this battle.

As a result of Turkic migration to Anatolia, Çubuk and its surroundings became
one of the intensive Turkish settlements. The most significant sign of the
Turkish settlement is the existence of the settlements having names of Oghuz
and Turkic tribes in Çubuk today. These names prove the connections and
relations between Çubuk and Turkish geography of Central Asia. In addition to
this, the effects of migration waves before and after Mongolian invasion in the
region have been debated by scholars.

The history, geographical position, administrative structure, economic, social
and cultural status of Çubuk and its surroundings in a long term will be
discussed in detail with an academic perspective and an international dimension
between the dates of October, 5-7, 2017 in Çubuk at II. International
Symposium on All Aspects of Çubuk and Its Surroundings co-organized by
Ankara Yıldırım Beyazıt University and Municipality of Çubuk. Without a
doubt, the issues to be discussed in this symposium will reveal the historical,
social, economic and cultural accumulation of Çubuk and Ankara in particular
and of the region and country in general. Thus, it is expected that this
symposium will contribute to look at the future more hopefully with
accumulation from the past and to progress in a prosperous way.
SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONULAR











Tarih
Tarihin en eski devirlerinden Türk fethine kadar olan dönem
Türk fethinden günümüze kadar olan dönem
Coğrafya Yerleşme Nüfus
İdari ve Sosyal Yapı
Ekonomi
Sanayi, Ticaret, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Hizmet Sektörü
Eğitim, Kültür ve Sanat
Musiki, Mutfak, Giyim-Kuşam, Gelenek-Görenek, İnanç, Halk
İnanışları, Mimari
Sağlık
Ulaşım
TOPICS OF THE SYMPOSIUM











History
From ancient times to the Turkish conquest
From Turkish conquest to today
Geography Settlement Demography
Administrative and Social Structure
Economy
Industry, Trade, Agriculture, Livestock, Tourism, Service Industry
Education, Culture, Art
Music, Cuisine, Clothing, Customs, Popular Beliefs, Architecture
Health
Transportation
Sempozyum Kurulları
Onur Kurulu

Prof. Dr. M etin DOĞAN – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

İbrahim ÇENET – T. C. Çubuk Kaymakamı

Dr. Tuncay ACEHAN – T. C. Çubuk Belediye Başkanı
Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet KANKAL

Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK

Yrd. Doç. Dr. M . Akif FİDAN

Zeki M ETİN
Bilim Kurulu

Prof. Dr. M usa Kazım ARICAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KANKAL - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M ustafa ERAVCI - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M ustafa ORÇAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Almazbek Toktomametov - Kırgızistan M illi Eğitim Bakanlığı, Kırgız M illi Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. M urat HATİPOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİM OĞLU - Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. M . Öcal OĞUZ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan OLGUN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M ete TAŞLIOVA - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Şafak ÇUKUR - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp BAŞ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL - Ankara Üniversitesi

Prof. Ahmet ATAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla Sevim - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ender Yarsan - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kayrat JUNİS - El Ferabi Kazak Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur ÜNAL - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel M üdürlüğü

Doç. Dr. Şaripa NURJANOVA - El Ferabi Kazak Devlet Üniversitesi - Kazakistan

Doç. Dr. Cenk GÜRAY - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Hacer Nurgül BEGİÇ - Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. M ehman SÜLEYM ANOV- Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi

Yrd. Doç. Dr. Işıl Kaymaz Ankara Üniversitesi

Tınçtıkbek Nurmanbetov - Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı
BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ II.
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
(BAŞVURU FORMU VE TEBLİĞ ÖZETİ)
 Unvan :

Ad, Soyad :
Telefon Numarası :
 Cep Telefonu Numarası :

 e-posta :
 Üniversite-Kurum :

Özet 200 Kelime :

Not:
 Tebliğ özetleri Times New Roman formatında ve 12 punto olarak
yazılacaktır.
 Tebliğ metinlerini daha sonra duyurulacak kurallara göre yazmayan ve
zamanında göndermeyen katılımcıların yazıları sempozyum kitabında yer
almayacaktır.
 Ayrıca tebliğin başlığının İngilizcesi yazılacaktır.
THE II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON ALL ASPECTS OF ÇUBUK AND ITS SURROUNDINGS
(APPLICATION FORM AND ABSTRACT)
 Title :

Name, Surname :

Telephone Number :
 Mobile Phone :
 e-mail :
 University-Institution:

Abstract 200 word :

Note:
 Abstracts should be written in Times New Roman form with 12 letter size.
 According to rules, the notification of acceptance of texts will be announced
later.
 Only the articles of participants who write in accordance with the rules and
send their papers on time will take part in the proceedings of the
symposium.
 In addition, the title of the paper will be written in English.
ULAŞIM VE KONAKLAMA
 Katılımcıların her türlü ulaşım, transfer, yemek ve
konaklama
giderleri
karşılanacaktır.
Çubuk
Belediyesi’nce
TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION
 The transportation, accommodation and meal expenses
of the participants will be paid by the Municipality of
Çubuk.
Download