çubuk ve çevresi - Çubuk Belediyesi

advertisement
BÜTÜN YÖNLERİYLE
ÇUBUK VE ÇEVRESİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
(9-10 EKİM 2015, ÇUBUK-ANKARA)
1
THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON ALL ASPECTS OF
ÇUBUK
AND ITS SURROUNDINGS
(OCTOBER 9-10, 2015, ÇUBUK-ANKARA)
2
ONUR KURULU
Prof. Dr. Metin DOĞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Dr. Tuncay ACEHAN
Çubuk Belediye Başkanı
THE HONORARY COMMITTEE
Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rector of Yıldırım Beyazıt University
Dr. Tuncay ACEHAN
Mayor of Çubuk
DÜZENLEME KURULU
Başkan:
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Üyeler:
Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Zeki METİN
Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif DEMİR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İsmail BAL
Çubuk Belediyesi
Hayretin GÜLTEKİN
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ORGANIZING COMMITTEE
Chairman:
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Yıldırım Beyazıt University
Members:
Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Yıldırım Beyazıt University
Zeki METİN
Deputy Mayor- Municipality of Çubuk
Assoc. Prof. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Sıddık ÇALIK
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Arif DEMİR
Yıldırım Beyazıt University
İsmail BAL
Municipality of Çubuk
Hayretin GÜLTEKİN
General Directorate of Land Registry
and Cadastre
3
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Bakhytzhan SATERSHINOV
Kazakistan Cumhuriyeti, Eğitim ve
Bilim Bakanlığı, Bilim Komitesi
Felsefe, Siyaset ve Ahlak Bilgisi
(Dintanu) Enstitüsü, Ahlak Bilgisi
(Dintanu)
Bölümü
Başkanı
Almatı, Kazakistan
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Vedat GÜRBÜZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERAVCI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. İlhami TÜZÜN
Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. M. Mete TAŞLIOVA
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif DEMİR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Esma ÖZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem ARIOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Miyase KOYUNCU KAYA
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sıddık Çalık
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Akhat SALİKHOV
Rusya Bilimler Akademisi Ufa
Bilim Merkezi Tarih, Dil ve
Edebiyat Enstitüsü Doğu
4
/
Elyazmalar Bölüm Başkanı / Ufa Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti
Aydın MAMMADOV
Kültürel
Mirasın
Korunmasına
Destek Ictimai Birliği / Şeki Azerbaycan
Bilim Merkezi /Ufa – Başkurdistan
Özerk
Cumhuriyeti
–
Rusya
Federasyonu
Gülnar V. YULDİBAYEVA
Rusya Bilimler Akademisi Ufa
Kadirbek KUNYPİYAULY
Kazakistan Yazarlar Birliği
Başkan Danışmanı, An Arıs Yayın
Evinin Başkanı / Almatı Kazakistan
Melis ABAKİROV
Tarihçi – Yazar / Bişkek –
Kırgızistan Cumhuriyeti
SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Sakarya University
Assoc. Prof. Dr. Bakhytzhan SATERSHINOV
Doctor of Philosophical Sciences,
associate professor
Head of Department of Religion
Studies, İnstitute for Philosophy,
Political Science and Religion
Studies of Committee Science of
the Ministry of Education and
Science
of
Kazakhstan
the
/
Republic
Almaty
-
Republic of Kazakhstan
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Yıldırım Beyazıt University
5
of
The
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Gazi University
Prof. Dr. M. Vedat GÜRBÜZ
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Mustafa ERAVCI
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
Çankırı Karatekin University
Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
Hacettepe University
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Ankara University
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Hacettepe University
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. İlhami TÜZÜN
Kırıkkale University
Assoc. Prof. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Yıldırım Beyazıt University
Assoc. Prof. Dr. M. Mete TAŞLIOVA
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Arif DEMİR
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Esma ÖZ
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. İ. Ethem ARIOĞLU
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Miyase KOYUNCU KAYA
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Oğuzhan Aydın
Yıldırım Beyazıt University
Assist. Prof. Dr. Sıddık Çalık
Yıldırım Beyazıt University
Dr. Akhat SALİKHOV
Russia Academy of Sciences Ufa
Science Center / Ufa, The Republic
of Bashkortostan
Aydın MAMMADOV
Union Support The Conservation
of Cultural Heritage / Shaki Azerbaijan
Gülnar V. YULDIBAYEVA
Russia Academy of Sciences Ufa
Science Center / Ufa, The Republic
of Bashkortostan
Kadirbek KUNIPİYAULI
Writers
Union
Kazakhstan
/
Presidency
Almaty
–
of
The
Republic of Kazakhstan
Melis ABAKİROV
Historian and Author / BishkekThe Kyrgyz Republic
6
SEMPOZYUM HAKKINDA
Çubuk, Ankara il merkezine 39 km uzaklıkta bir ilçedir. Coğrafi konumu itibarıyla
Anadolu’nun ortasında yer alan Çubuk, Osmanlı Devleti’nde Anadolu Eyaleti’ne bağlı
Ankara Sancağı’nın bir kazası, günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın
hemen yanı başında, her geçen gün gelişen ve büyüyen bir yerleşme birimdir. Çubuk ve
çevresinin geçmişten günümüze uzanan tarihi süreçte, Ankara’nın hinterlandında yer alması,
onun idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli kazanımlar ve avantajlar elde
etmesine zemin hazırlamıştır. Coğrafi konumu hiç şüphesiz, bu kazanın tarih boyunca en
önemli özellikleri arasında yer almıştır. Bu çerçevede Çubuk’un tarihini, aynı zamanda idari
olarak da bağlı olduğu Ankara’nın tarihinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Bunu bölgede
yaşanan tarihi ve kültürel olaylarda da gözlemlemek mümkündür. Nitekim Ankara Savaşı
olarak bilinen Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından kabul edilen savaşın, Ankara’nın
Çubuk ovasında yapılmış olması da bunu teyit etmektedir. Çubuk, adeta bu savaşla anılır
olmuş ve özdeşleşmiştir.
Çubuk ve çevresi Türklerin Anadolu’ya gelmeleriyle Türk nüfusun yoğun olarak yerleştikleri
bölgelerden biri olmuştur. Günümüzde Oğuz ve Türk boylarının adını taşıyan pek çok
yerleşme biriminin olması bunun en önemli göstergesidir. Bu yer isimleri Çubuk ve
çevresinin Orta Asya Türk coğrafyası ile bağlarını ve ilişkisini de bir bakıma ortaya
koymaktadır. Buna ilaveten Moğol istilası öncesi ve sonrası yaşanan göç dalgalarının, bölge
üzerindeki etkisi de hep tartışıla gelmiştir.
Çubuk ve çevresinin tarihi ve coğrafi konumu, idari yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel
durumu, geçmişten günümüze uzanan bir süreçte, akademik bir bakış açısıyla ve uluslararası
boyutta 9-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Çubuk’ta, Çubuk Belediyesi ile Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nin ortak düzenleyecekleri Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası
Sempozyumu’nda ele alınacak, ayrıntılı olarak irdelenecektir. Hiç şüphesiz bu sempozyumda
ele alınacak konular, özelde Çubuk’un ve Ankara’nın, genelde bölgenin ve ülkenin tarihine
ışık tutacak, geçmişten gelen zengin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik birikimin bir kesitini
de gözler önüne serecektir. Böylece, geçmişten gelen birikimle geleceğe daha bir umutla
bakmaya ve müreffeh bir yolda ilerlemeye katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
7
ABOUT THE SYMPOSIUM
Çubuk is a district 39 km away from Ankara’s city center. Çubuk which lies in the center of
Anatolia, was a kaza (district) of sanjak (sub-province) of Ankara under the governance of
Anatolian province in Ottoman Empire. Today Çubuk is a growing and developing settlement
nearby the capital city of Turkish Republic, Ankara. In past and today taking place in
Ankara’s hinterland gave Çubuk and its surroundings an opportunity to get advantages
administratively, economically, socially and culturally. Geographical position, no doubt, has
been the most important feature of this district throughout history. In this regard it is
impossible to isolate history of Çubuk which is also connected to Ankara administratively,
from history of Ankara. The Battle of Ankara as one of the turning points of Ottoman history
took place at the field of Çubuk between the forces of the Ottoman Sultan Bayezid I and
Timur, ruler of Timurid Empire in 1402. The district of Çubuk has been identified with this
battle.
As a result of Turkic migration to Anatolia, Çubuk and its surroundings became one of the
intensive Turkish settlements. The most significant sign of the Turkish settlement is the
existence of the settlements having names of Oghuz and Turkic tribes in Çubuk today. These
names prove the connections and relations between Çubuk and Turkish geography of Central
Asia. In addition to this, the effects of migration waves before and after Mongolian invasion
in the region have been debated by scholars.
The history, geographical position, administrative structure, economic, social and cultural
status of Çubuk and its surroundings in a long term will be discussed in detail with an
academic perspective and an international dimension between the dates of October, 9-10,
2015 in Çubuk at The International Symposium on All Aspects of Çubuk and Its
Surroundings co-organized by Yıldırım Beyazıt University and Municipality of Çubuk.
Without a doubt, the issues to be discussed in this symposium will reveal the historical, social,
economic and cultural accumulation of Çubuk and Ankara in particular and of the region and
country in general. Thus, it is expected that this symposium will contribute to look at the
future more hopefully with accumulation from the past and to progress in a prosperous way.
8
SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONULAR
Tarih
Tarihin en eski devirlerinden Türk fethine kadar olan dönem
Türk fethinden günümüze kadar olan dönem
Coğrafya
Yerleşme
Nüfus
İdari ve Sosyal Yapı
Ekonomi
Sanayi, Ticaret, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Hizmet Sektörü
Eğitim, Kültür ve Sanat
Musiki, Mutfak, Giyim-Kuşam, Gelenek-Görenek, İnanç, Halk İnanışları,
Mimari
Sağlık
Ulaşım
TOPICS OF THE SYMPOSIUM
History
From ancient times to the Turkish conquest
From Turkish conquest to today
Geography
Settlement
Demography
Administrative and Social Structure
Economy
Industry, Trade, Agriculture, Livestock, Tourism, Service Industry
Education, Culture, Art
Music, Cuisine, Clothing, Customs, Popular Beliefs, Architecture
Health
Transportation
9
BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
BAŞVURU FORMU VE TEBLİĞ ÖZETİ
Unvan
:
Ad, Soyad
:
Telefon Numarası
:
Cep Telefonu Numarası
:
E-Posta
:
Üniversite-Kurum
:
Özet (Abstract) 200 Kelime (word)
:
Not: Tebliğ özetleri Times New Roman formatında ve 12 punto olarak yazılacaktır. Tebliğ
metinlerini daha sonra duyurulacak kurallara göre yazmayan ve zamanında göndermeyen
katılımcıların yazıları sempozyum kitabında yer almayacaktır.
THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON ALL ASPECTS OF ÇUBUK AND ITS SURROUNDINGS
APPLICATION FORM AND ABSTRACT
Title
:
Name, Surname
:
Telephone Number
:
Mobile Phone
:
E-mail
:
University-Society
:
Abstract 200 word :
Note: Abstracts should be written in Times New Roman form with 12 letter size. According
to rules, the notification of acceptance of texts will be announced later. Only the articles of
participants who write in accordance with the rules and send their papers on time will take
part in the proceedings of the symposium.
10
ULAŞIM VE KONAKLAMA
Katılımcıların her türlü ulaşım, transfer, yemek ve konaklama giderleri Çubuk Belediyesi’nce
karşılanacaktır.
TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION
The transportation, accommodation and meal expenses of the participants will be paid by the
Municipality of Çubuk.
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Tarihi ve Yeri
:
9-10 Ekim 2015, Çubuk-ANKARA
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih
:
31 Ağustos 2015
Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması
:
11 Eylül 2015
Program Kitapçığının Basılması
:
17 Eylül 2015
Date and Place of Symposium
:
September 10-12, 2015, Çubuk-ANKARA
Abstract Submission Deadline
:
31 August 2015
Notification of Acceptance
:
11 September 2015
Announcement of Program
:
17 September 2015
IMPORTANT DATES
11
İLETİŞİM-SEKRETARYA
Arş. Gör. Dr. Tekin ÖNAL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
0 312 466 75 33
0533 603 79 69
[email protected]
Arş. Gör. Betül TEZCAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
0 312 466 75 33
0505 927 19 31
[email protected]
Aysel NEŞELİ
Çubuk Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürü
0535 708 9251
[email protected]
CONTACT
Research Assistant Tekin ÖNAL, Phd
Yıldırım Beyazıt University Faculty of Humanities and Social Sciences
0 312 466 75 33
0 533 603 79 69
[email protected]
Research Assistant Betül TEZCAN, Phd Candidate
Yıldırım Beyazıt University Faculty of Humanities and Social Sciences
0 312 466 75 33
0505 927 19 31
[email protected]
Aysel NEŞELİ
External Relations Manager, Municipality of Çubuk
0535 708 9251
[email protected]
12
Download