Atatürk Dönemi Dış Politika 1

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
29
KAVRAMA
ST
TE
8.
TEST
Atatürk Dönemi Dış Politika 1
1. “Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde kalamaz.”
4.
Atatürk’ün 1923 yılında Adana’da yaptığı bir konuşmasında yer alan bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?
A) Musul
C) Batum B) Hatay
D) Batı Trakya
Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin çözümü ile
Türkiye’nin dış politikada saygınlığı artmıştır?
2. ---- ile Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve boğazlar
üzerinde tam hakimiyet sağlanmıştır.
verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sadabat Paktı
B) Balkan Antantı
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’nin
uluslararası alanda saygınlığının artmasına etkisi
olmamıştır?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) 1926 Ankara Antlaşması
C) Sadabat Paktı
D) Hatay’ın anavatana katılması
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 1 ve 2
C) 3 ve 4
B) 2 ve 3
D) 1, 3 ve 4
5. • Türkiye
•Suriye
•Irak
•İran
yukarıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na
katılmamıştır?
A) Türkiye
C) Irak
B) Suriye
D) İran
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?
A) Yayılmacı siyasetle ülke topraklarını genişletmek
B) Bağımsızlıktan taviz vermemek
C) Diğer ülkelerin içişlerine karışmamak
D) Ulusal sınırlar içinde kalmak
TEST
29
Atatürk Dönemi Dış Politika 1
7.
+
+
=
10. Türkiye ile İngiltere arasında Musul görüşmelerinin
devam ettiği sırada, İngiltere, Doğu Anadolu’da çıkan
Şeyh Sait İsyanı’nı desteklemiştir.
?
İngiltere’nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Türkiye’de demokrasinin yerleşmesini sağlamayı
B) Türkiye’yi Musul meselesinde güçsüz duruma düşürmeyi
C) Musul’da halkoylaması yapılmasını sağlamayı
D) Türkiye’nin askeri gücünü artırmayı
A) Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
B) Yaklaşan II. Dünya Savaşı’na karşı tedbir alınmıştır
C) Emperyalist ve yayılmacı bir siyaset izlenmiştir.
D) Sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü korunmak istenmiştir.
8. Boğazlar Sorunu’nu çözmek isteyen Türkiye, aşağıdaki kuruluşlardan hangisine başvurmuştur?
A) Birleşmiş Milletler
B) Milletler Cemiyeti
C) Kuzey Atlantik Paktı
D) Varşova Paktı
9. Türk Devleti, 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937’de ise
Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından
biri olamaz?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dış politikadaki bazı gelişmelerin verildiği görselde
“?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
11. Musul Meselesi, Türkiye ile aşağıdaki devletlerden
hangisinin arasında problem olmuştur?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Yunanistan
12. Dünya barışının korunmasında önemli bir etkisi
olan Balkan Antantı hangi olaydan dolayı kurulmuştur?
A) Birleşmiş Milletlerin kurulması
B) Hatay’ın anavatana katılması
C) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması
D) İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumu
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Yayılmacı bir politika izlemek
B) Sınırlarını korumak
C) Komşu devletlerle dost olmak
D) Barışçı bir politika izlemek
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download