haliç çevre ölçüm ve analiz laboratuvarı

advertisement
HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI
Deneyi Yapılan Malzemeler /
Ürünler
TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı
Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
Deney Adı
standardlar, işletme içi metodlar)
Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS
15675 ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun )
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin
Derişiminin Elle Tayini
TS ISO 9096
PARTİKÜL MADDE TAYİNİ
Sabit kaynaklarda partikül madde tayini
EPA metot 5
Sabit kaynaklarda tozun düşük aralıktaki kütle
derişiminin tayini
TS EN 13284-1
Bacada H2SO4 ve SO2 gazı ölçümü
EPA metot 8
Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz Derişimlerinin
Otomatik Tayini İçin Numune Alma (CO, CO2, O2,
SO2, NOx(NO, NO2) )
TS ISO 10396
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2Tayini
TS ISO 7935
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, CO2 ve
O2 Tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 ve
NOx Tayini
EPA-CTM-022
SÜLFİRİK ASİT TAYİNİ
NEM TAYİNİ
VOC TAYİNİ
Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman
Yoğunluğu (İslilik) Tayini (Bacharach Yöntemiyle)
TS 9503
Pitot Tüp Metodu ile Hız Tayini Borulardaki Gaz
Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Gravimetrik Metot ile Nem Tayini
EPA Metot 4
Web and Dry Bulb Yöntemi ile Nem Tayini
HLC-02 İşletme İçi Metot
Nem Probu ve Nem Ölçer ile Nem Tayini
HLC-03 İşletme İçi Metot
Gaz Kromotografisi ile Gaz Halindeki Münferit
Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Aktif Karbon
ve Çözücü Desorbsiyonu Metodu ile Tayini
TS EN 13649
Küçük çaplı yada alanlı bacalarda hız tayini
EPA Metot 1A
FLOR TAYİNİ
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HF tayini EPA metot 13 A
KLOR TAYİNİ
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HCI
tayini
AMONYAK TAYİNİ
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında amonyak VDI 2461
tayini
FORMALDEHİT TAYİNİ
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında
formaldeyit tayini
TS EN 1911
EPA metot 323
EPA metot 316
AĞIR METAL TAYİNİ
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında ağır
metal örnekleme ve tayibi (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co,
Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn)
EPA metot 29
SİYANÜR
Baca gazı emisyonlarında siyanür tayini
CARB metot 426
ORTAM HAVASI/İMİSYON
Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon
Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini (PM
10-PM 2,5)
EPA 40 CFR PART 50 Appendix J
Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen
Ortamlar
TS 11605 EN ISO 14644-1
Çöken Toz-Hava Kirliliği Ölçme Metotları Çökelti
Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma MetoduGravimetrik Metot
Ortam havasında toplam toz ve solunabilir toz
imisyonlarının tayini
TS 2341
HAVA KALİTESİ
İÇ ORTAM HAVASI/KİŞİSEL TOZ
MARUZİYETİ
NIOSH metot 0500
NIOSH metot 0600
İŞYERİ HAVASI
Detektör Tüplü Kısa Süreli Ölçüm SistemleriÖzellikleri ve Deney Metotları
TS EN 1231
ORTAM KİMYASAL/GAZ
Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve
Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle AnalizBölüm 1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi
TS ISO 16200-1
ORTAM TOZ
Optik ve gravimetrik yöntem ile hava kirliliği ölçme
metotları havada süspansiyon durumunda bulunan
madde miktarının tayini
TS 2361
DIŞ ORTAM HAVASI/İMİSYON
Atif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile
Tayini
ASTM D 3686
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
Aktif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile
Tayini
ASTM D 3687
Çevresel Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS 9315 ISO 1996-1
MEKANİK TİTREŞİM
Dönmeyen parçalarda titreşim ölçümü ile
makinelerin mekanik titreşimlerinin değerlendirilmesi
GÜRÜLTÜ
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2:Genel
Hesaplama Yöntemi, Sesin alansal dağılımının
hesaplanması
TS ISO 1996-2
ISO 10816-5
TS ISO 9613-2
TS EN ISO 13474
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde
TS ISO 8297
Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi
için Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu
Mühendislik metodu ile makine ve ekipmanları ses
gücü düzeyinin belirlenmesi
TS EN ISO 3744
Gözlem metodu ile makine ve ekipmanları ses gücü
düzeyinin belirlenmesi
TS EN ISO 3746
GÜRÜLTÜ/TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ Sanayi Tipi Yük Taşıtlarının Güvenliği-Gürültü
TS EN 12053:2001+A1
Emisyonlarının Ölçülmesi için Deney Metotları
KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ
İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve bu
Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
ÇEVRESEL TİTREŞİM
Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü
TS ISO 10354
TİTREŞİM
Binaların Titreşimi - Titreşimin ölçülmesi ve binalara
etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz
TS ISO 4866
KİŞİSEL TİTREŞİM
MARUZİYETİ
Kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla
Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması
EN 1032:2003+A1
TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalmasının
Değerlendirilmesi-Bölüm 2: Binalarda Sürekli
Titreşim ve Darbe ile Meydana Gelen Titreşim ( 1 Hz
ile 80 Hz arası)
TS ISO 2631-2
AYDINLATMA/IŞIK ŞİDDETİ
Silikon diyot sensör ile ışık şiddeti tayini
ISO 8995
TERMAL KONFOR
Sıcak ortamlarda WBGT indeksine göre ısının
çalışanlar üzerindeki baskısının tahmini
ISO 7243
SU & ATIKSU (T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI İNSANİ TÜKETİM
AMAÇLI İÇME VE KULLANMA
SULARI YÖNETMELİĞİ
KAPSAMI HARİÇ)
pH , Elektrometrik Metot
S.M. 4500 H+B
Sıcaklık, Saha ve Laboratuvar Metodu
S.M. 2550 B
İletkenlik, Laboratuvar Metodu
S.M. 2510 B
Tuzluluk, Elektriksel İletkenlik Metodu
S.M. 2520 B
Çözünmüş oksijen, Membran Elektrot Metodu
S.M. 4500 O. G
Bulanıklık
Debi Ölçümü
S.M. 2130 B
TS 5699
Metaller - Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama
S.M 3030 K
Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik
Metodu ile Cıva Tayini
S.M.3112 B
Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini (Ag, Au,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl,
Zn)
S.M.3111 B
Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik S.M.3113 B
Metod İle Metal Tayini (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Cd,
Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Tl)
ATIK YAĞ
Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal
Tayini
(Al, Ba, Be, Ca, Mo)
S.M.3111 D
Toplam Askıda Katı Madde Tayini
SM 2540 D
Toplam Katı Madde Tayini
SM 2540 C
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 B
Çökebilen Katı Madde Tayini
S.M 2540 F
Toplam Sabit Ve Uçucu Katı Madde Tayini
SM 2540 E
Metaller - Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama
EPA 3051 A
Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom
(Cr), Selenyum(Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn),
Alüminyum (Al)
S.M.3113 B
Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik
Metod İle Metal Tayini
Bakır(Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni),
Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko(Zn), Demir (Fe),
Kobalt (Co), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg),Altın
(Au)
S.M. 3111 B
Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini
Berilyum (Be) , Molibden (Mo)
Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal
Tayini
Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik
Metodu ile Cıva Tayini
S.M.3111 D
S.M.3112 B
NUMUNE ALMA
Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 10: Atık Sulardan TS ISO 5667-10
Numune Alma
ORTAM HAVA KALİTESİ
Sıcaklık, Nem ve Hava Akım Hızı Testleri
ISO 14644-3:2005: Cleanrooms and
Associated Controlled Environments,
Part 3; 1. Annex B.4 Air Flow Test
(Hava Akım Hızı Testi); 2. Annex B.8
Temperature Test (Sıcaklık Testi);
Annex B.9 Humidity Test (Nem Testi)
Download