Bülten No : 2004-44

advertisement
KOBİLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİ VE BİLANÇO AVANTAJLARI
Kurumlar Vergisi kanuna eklenen geçici 5 madde hükümlerine göre aşağıda
detaylarını açıkladığımız şekilde kobilere ciddi vergi ve bilanço avantajları
getirilmiştir.
A ) KİMLER FAYDALANABİLECEK ;
Kanun kendi kapsamı için KOBİ tanımı yapmış ve bu tanıma uyan birden
fazla kobinin birleşerek başka bir KOBİ kurmaları VEYE bir kobinin diğer bir KOBİ
tarafından devir alınması hallerinde bu kanun hükümlerinden yararlanılabileceği
belirtilmiştir.
Kanun kapsamında ki KOBİ ;
1. 2008 – Aralık itibariyle en az 10 , en fazla 250 işçi çalıştıran ,
2. 31.12.2008 tarihli gelir tablosunda ki net satışları 25.000.000.TL yi aşmayan
Kurumlar olarak tanımlanmıştır. Bu parametrelere uyan şirketler bu kanun
hükümleri uygulanmasından faydalanabileceklerdir.
B ) NE SAĞLAYACAK ;
Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat bir arada değerlendirildiğinde ,
yukarıdaki tanıma uyan kobiler birleşir veya devir alınır ise ;
1. Birleşme sonucunda yeni oluşan kobi veya devir halinde devir alan kobi ;
birleşme döneminden itibaren ( içinde bulunulan dönem dahil) 3 yıl için , %75
indirimli kurumlar vergisi ödeyecektir. Bu kanundan faydalanan kobi 3 yıl
süreyle tüm faaliyetleri için %20 kurumlar vergisi YERİNE %5 kurumlar vergisi
ödeyecektir.
2. Birleşme ve devir işlemi sonunda yok olan kobi , birleşme (devir ) işleminin
gerçekleştiği son dönemde yine % 20 yerine %5 kurumlar vergisi ödeyecektir.
3. Birleşme veya devir halinde yok olan kobinin bilançolarında görünen sabit
kıymetler, görünen defter değerleri ile değil , birleşme tarihinde ki RAYİÇ
bedel üzerinden kayıtlara alınabilecektir. Bu sayede firmanın bilançosundaki
öz kaynak daha yüksek olarak dikkate alınarak mali tablo rasyoları ve dolayısı
ile firma değeri ve kredibilite daha yüksek olarak dikkate alınabilecektir.
4. Birleşen veya devir olunan kobinin son bilançosunda görünen zararları ( öz
kaynak tutarını geçmeyen) yeni oluşan veya devir alan kobi tarafından genel
şartlar dahinde vergi matrahından indirilebilecektir.
C ) HANGİ ŞARTLARDA UYGULANACAK ;
Yukarıda belirtilen kobiler yine yukarda belirtilen avantajlardan aşağıdaki
şartlarda faydalanabileceklerdir ;
1. Yukarıda belirtilen kobi tanımına uymak gerekmektedir ,
2. Birleşme veya devir işlemi 31.12.2009 tarihine kadar tescil edilmelidir.
3. Birleşme veya devir tarihinden itibaren 3 yıl süreyle ; birleşen kobilerin
2009/şubat döneminde bildirdikleri işçi sayısı toplamından az işçi
çalıştırmamaları gerekmektedir,
4. Birleşme ve devir tarihinden itibaren, birleşilen yen firma veya devir alan firma
6 yıl süreyle faaliyetine devam etmelidir . Ayrıca birleşme devir bölünme
işlemlerini yapmamalı ve sermaye azaltılması hükümlerine başvurmaması
gerekmektedir.
Sonuç olarak kanun koyucu; yukarı da açıklanan şartlarda birleşme ve devir
işlemleri yapılarak ekonomimizde ki oyuncuların finansal ve ölçek olarak
güçlenmesini özendirmek istemektedir. Bu şartlarda 31.12.2009 tarihine kadar
yapılan kobi birleşmeleri çok önemli vergisel ve finansal avantajlar sağlayacaktır.
Hüseyin KARSLIOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Download