ankara üniversitesi tıp fakültesi ibn-i sina hastanesi

advertisement
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI GÖREV TANIMLARI
ACİL TIP ANABİLİM DALI KLİNİK HEMŞİRESİ, SAĞLIK MEMURU, ACİL TIP
TEKNİSYENİ (ATT)
A: GÖREV ÜNVANI
:ACİL TIP ANABİLİM DALI KLİNİK HEMŞİRESİ SAĞLIK
MEMURU, ACİL TIP TEKNİSYENİ (ATT)
B. GÖREV YERİ
:Acil Tıp Anabilim Dalı
C. BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU AMİRİ :Acil Tıp Anabilim Dalı Servis Sorumlu Hemşiresi
D. GÖREV ÖZETİ
: Acil Servise gelen her hastaya en kısa sürede müdahale etmek,
hastaya acil serviste kaldığı süre boyunca çağdaş ölçütlerde hasta bakım hizmeti sunmak, hasta
haklarına uygun şekilde davranmak.
E. İŞ GEREKLERİ
:Hemşire lisansı, ön lisans, Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak
F. GÖREV. YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1.
Kurumun vizyon ve misyonunu, hemşirelik hizmetlerinin vizyon ve misyonunu
benimsemek.
2.
Hastayı “hasta kabul talimatı”na göre karşılar, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra
hemşirelik bakım standartlarına göre hemşirelik bakımını planlar.
3.
Hasta bakımında “güvenli çevre protokolü”ne uygun davranır.
4.
Hastanın bakım gereksinimlerini değerlendirir, gerekiyorsa bu konuda hastayı destekler.
5.
Hastaya yapılan hemşirelik girişimlerini zamanında ve doğru şekilde yapar ve kayıt eder.
6.
Hastayı yapılacak tetkikler için hazırlar ve ameliyata alınacak hastaya gömlek giydirir.
7.
Hastaya yapılacak kan ve diğer tahliller için alınacak örneklerin doğru tüpe alınmasını
sağlar, etiketlenerek ilgili yerlere gönderilmesini organize eder ve sonuçları takip eder.
8.
Hastaya uygulanan ilaçların etki ve yan etkilerini bilir, hastayı komplikasyonları yönünden
gözlemler.
9.
Acil durumlar dışında hekim tarafından yazılı ve imzalı olarak verilen hasta orderlarını
dikkatli alır, uygular, gerekirse bilgi ve tecrübesine göre verilen order hakkında görüş
bildirir.
10. Hekim vizitlerine katılır, uygulama ve gözlemlere ilişkin bilgi verir.
11. Hasta ve ailesine hastanın genel durumu, tanısı, yapılacak işlemler ve hastane kuralları
hakkında bilgi verir.
12. Taburcu olan hastanın / ailenin eğitim gereksinimini belirler, gerekli eğitimi verir yada
eğitim merkezlerine yönlendirir, immobil hastalar için hasta yakınlarına evde bakım
konusunda eğitim verir
13. Ex olan hastanın ailesine gerekli anlayışı gösterir, hastanın mahremiyetine özen gösterir,
güvenli bir şekilde morga transferini sağlar ve özel eşyalarını hasta yakınlarına ve polise
tutanak karşılığı teslim eder.
14. Hastaları “hasta teslim protokolleri” ne göre teslim eder, hasta transferi yapılırken hasta
transfer formunu doldurur ve uygun şekilde transferini sağlar.
15. Asepsi, sterilizasyon, ve izolasyon tekniklerini bilir, uyar ve uygulanmasını sağlar, acil
servisin temizliği için ilgilileri yönlendirir.
16. Acil durumlarda gerekli organizasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.
17. Acil serviste bulunan tüm cihaz ve malzemelerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalı,
kontrolünü yapmalı ve kullanıma hazır halde bulundurmalıdır.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Narkotik ilaçların kullanımını kontrol eder, etkilerini ve yan etkilerini gözler.
Acil serviste kullanılan malzeme ve ilaçların kontrolünü yapar, gerekirse temin edilmesini
ve güvenle saklanmasını sağlar.
Vardiya değişimini “vardiya değişim protokolü”ne göre yapar.
Hasta haklarını bilmeli ve uygulamalarında bu kavrama uymalıdır.
Hastane başhemşireliği, süpervizör, klinik sorumlu hemşiresi ile yatak başı vizitlere katılır.
Acil servis sorumlu hemşiresi tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutar.
Acil servis çalışmalarında ekip ile işbirliği içinde çalışır.
Çalışmaları ile ilgili olarak amirine rapor verir.
Kurumdaki bilimsel ve sosyal faaliyetlere katılır.
Mesleki ilerleme ve kişisel gelişimin sağlanması, hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi
amacıyla yapılan klinik içi yada kurum içi eğitimlere, bilimsel araştırmalara ve çalışmalara
katılır.
Öğrenci hemşirelerin eğitimlerine yardımcı olur, onlara rol modeli olur.
Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar, çalıştığı yerin tertip ve düzenini
sağlar, kullandığı malzemeleri korur, işlerini zamanında tamamlar.
Görevi için kullandığı basılı matbuatın takip eder, azalan evrak ve malzemeleri ayniyat
mutemedine bildirir.
Hastane Yönetimi tarafından tahsis edilmiş olan kimliğini takar.
Devlet memurları kılık kıyafet yönetmeliğine ve Hastane Yönetiminin belirlediği kıyafet
yönetmeliğine uygun giyinir.
ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI
Acil servis hemşiresinin kendisine, hasta/yaralıya, hasta/yaralının ailesine, birimde görevli
olan ekip üyelerine ve meslektaşlarına, kurum yönetimine ve topluma karşı sorumlulukları
bulunmaktadır. Bu sorumluluklar;
Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme ve triaj kartlarının
kullanılması, paramediklerin de triaj kartlarını doğru kullanabilmesini sağlaması
İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma,
Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma,
Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti verme,
Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar görmemesi
ilkesi ile yaklaşımda bulunma,
Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme,
Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verme,
Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlama,
Yapılan tüm işlevleri kayıt etme,
Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önleme,
Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve
uygulanmasını sağlama,
Birimde ekip üyelerinin deneyimlediği stres ve endişe ile sağlıklı baş etmek için olumlu
iletişim kurma,
Kurum yönetimi ve hizmet veren meslek üyeleri arasında geliştirilen ve uygulamaya konulan
iş tanımları doğrultusunda politika ve yöntemleri belirleme,
Verilen hizmet kalite güvenliğini sağlama,
Verilen hemşirelik bakımını değerlendirme,
Birimde profesyonel kaynak kişi olarak hizmet verme,
Yönetim, kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi sağlama,
Yöresel ve ulusal düzeyde bakım standardı sağlama ve olanaklar ölçüsünde standardı
yükseltme,
Download