servıs hemşire - Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

advertisement
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GT.087
01.05.2006
03
21.12.2015
1/3
1.BİRİMİ: Hemşirelik Hizmetleri
2. GÖREV ADI: Hemşire
3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Servis Sorumlu Hemşiresi
4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen hemşire yerine
birimdeki diğer hemşirelerden biri görev alır.
5. GÖREV AMACI:
Hemşirelik bakımına ihtiyaç duyulan tüm hizmet birimlerinde 24 saat süre ile hemşirelik bakım
hizmetlerini doğrudan vermek üzere hasta sınıflandırılmasına temellendirilmiş uygun sayı ve nitelikte
bulundurulur.
6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER
 Hastayı servis/üniteye kabul eder, servise/üniteye uyumunu sağlar.
 Tüm uygulamalarına,hasta bakımını hasta hakları ,yasalar, etik kurallar,uluslararası belirlenmiş
bakım standartlarını ve meslek ahlakı konusunda yerine getirir ve sonuçlarını kanıta dayalı olarak
değerlendirir.
 Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.
 Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol
ve teslim eder.
 Hemşirelik süreci hasta tanımlama formunu kullanarak, hastanın kapsamlı değerlendirmesini
yapar,bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder. Hasta bakım planını hazırlar,uygular sonuçlarını
değerlendirir.Gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.
 Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler,ekiple bilgi alışverişinde bulunur,hasta ve
yakınlarını bilgilendirir.Ekip işbirliği ile hasta ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık
konularında eğitim ve danışmanlık yapar.
 Hekim,Supervisor hemşire ve servis sorumlu hemşiresi ile hasta başı vizitleri yaparak uygulama
ve gözlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunur..
 Servis sorumlu hemşiresi ve diğer servis hemşirelerine vardiya değişimlerinde hastayla ilgili
tüm hemşirelik kayıtlarını yazılı ve sözlü olarak teslim eder.
 Servis sorumlu hemşiresinin olmadığı durumlarda sorumluluğu almak..
 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan
tekniklere(asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb)uyar ve uyulmasını sağlar.
 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, kabul eder, planlanan tedaviyi uygular ve kaydeder.
 Hasta ile ilgili numuneleri alır, uygun şekilde en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar,
kayıtlarını tutar.
 Enfeksiyon görülen durumlarda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerileri doğrultusunda
gerekli tedbirleri sağlık ekibi ile işbirliği içinde alır ve izolasyonunu sağlar.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GT.087
01.05.2006
03
21.12.2015
2/3
 Hastanın takibini alır, yetki alanındaki girişimleri uygular, pansumanları takip eder. Yaptığı her
girişimi yan etkisi açısından gözler ve sonuçlarını kaydeder.
 Hastanın öneri, istek ve şikayetlerini dinler ve servis sorumlusunu bilgilendirir.
 Hastanın tetkik ve tedavisi amacıyla diğer birimlere güvenli biçime götürülmesi ve getirilmesini
sağlamak.
 Buzdolabı derece kontrolünü yapmak ve forma kaydetmek.
 Hastaya oral, parenteral ve haricen verilecek olan ilaçları vermeden önce hastayı
kontrendikasyonlar yönünden değerlendirmek, tespit ettiği kontrendike durumları
hekimle
görüşmek, hastaya tedavi hakkında bilgi vererek tedavisini uygulamak, uyguladığı tedavinin
etkilerini/yan etkilerini gözlemek ve kaydetmek.
 İlaçların ve tıbbi malzemelerin temin edilmesini, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir
şekilde korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. Narkotik ilaçların hastaya
kullanımını talimatlara uygun olarak yapar. Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve
kaydeder.
 Hastayı fiziksel görünüm, ilaç ve tedavilere yanıt, bilinç durumu, oryantasyon ve kooperasyon
durumu, nörolojik bulguları, tutumu, stres durumu, iştah durumu, enfeksiyon belirtileri, yeni
semptomları, kusma, akıntı, kanama vb. durumlar yönünden gözlemek ve gözlemlerini kaydeder.
 Hastanın fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamada güçlüğü varsa bu ihtiyaçların giderilmesini sağlar.
 Hastaların uyku, dinlenme gereksinimleri sağlamak amacıyla ışık, gürültü,vb çevresel uyaranları
kontrol altına alır.
 Yatağa bağımlı hastanın güvenliği için önlemler alır.
 Hastanın beslenme ihtiyacının yeterince karşılanıp karşılanamadığını, diyetine uygun beslenip
beslenmediğini kontrol ederek, ekiple paylaşır.
 Kan ve kan ürünleri ürün bilgilerinin kontrolünü sağlar, komplikasyonlarını izler ve alınacak
önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirir.
 Ameliyat olması planlanan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımını planlar
uygular ve değerlendirir.
 Hastanın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Hastayı ilgili bölümün hemşiresine hasta
transfer formunu ve hasta eşyaları teslim formunu doldurarak yazılı şekilde teslim eder.
 Hastanın taburcu olması esnasında evde bakım ve takibini ekibin diğer üyeleri ile birlikte
planlar, hasta ve hasta ailesine bilgi verir, eğitim yapar ve kayıtlarını tutar
 Terminal dönemde hastaya ve ailesine destek sağlar. Hastanın ölümü halinde hazırlanması ve
morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların etkilenmelerini önleyici tedbirler alır.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GT.087
01.05.2006
03
21.12.2015
3/3
 Hastaya yapılanları, yapılacakları, uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve
gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/ vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim
eder.
 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem
sonrasında izler, rapor eder.
 Çalıştığı vardiyadaki acil durumlarda kurum politikalarına uygun şekilde girişimde bulunur,
kaydeder, acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar. Eksiklerini belirler, Sorumlu
Hemşireye rapor eder.
 Öğrenci hemşirelerin eğitimine öğretim elemanları ve servis sorumlu hemşiresi ile işbirliği
yaparak katkıda bulunmak, iyi bir rol modeli olmak.
 Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, istendiğinde
hemşirelik hizmetleri ile ilgili serviste yapılacak araştırmaların uygulamasına katılmak.
 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve servis sorumlu hemşiresi tarafından istenen kayıt ve
istatistikleri tutmak.
 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünce istendiğinde toplantılara katılmak.
 Hizmet içi eğitim programlarına katılmak ve aktif rol almak.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001
İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
gerekliliklerini yerine getirmek.
NOT: Servis hemşirelerinin görev,
yetki ve sorumlulukları çalıştıkları Anabilim Dalı ve
kliniklere göre farklılık gösterebilir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
Download