Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit`in izniyle Mustafa

advertisement
Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit'in izniyle Mustafa Reşit
Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı'nda halka okunan Tanzimat
Fermanı'dır.
Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı
devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir.
Fermanın Başlıca Maddeleri
1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler
olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak.
açık
2. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
3. Vergiler herkesin gücüne göre alınacak ve devlet tarafından belli
yöntemlerle toplanacak.
4. Askerlik, ocak şeklinden vatandaşlık görevi haline getirilecek ve belli
esaslara bağlanacak.
5. Müsadere usulü kalkacak ve mülkiyet hakları tanınacak. Herkes malı ve
mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras
bırakabilecek.
Özellikleri
Yasa gücü her gücün üzerinde kabul edilmiştir.
Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.
Osmanlı Devleti'nde anayasacılılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.
Osmanlı Devleti'nde ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya
başlanmıştır.
Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.
I. LONDRA KONFERANSI VE MISIR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ (1840)
Kavalalı'nın güçlenmesini istemeyen, İngiltere, Avusturya, Rusya, Prusya ve
Osmanlı Devleti'nin katılmasıyla, Londra'da toplandı. Bu konferansa
Fransa, Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğu için katılmadı.
Alınan Kararlar;
1. Mısır içişlerinde serbest, dışişlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak
ancak yönetimi Kavalalı ve oğullarına bırakılacak.
2. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı her antlaşma Mısır için de geçerli olacak.
3. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı Devleti'ne geri verilecek.
4. Mısır, Osmanlı Devleti'ne yılda 80 bin kese altın vergi ödeyecek.
Bu konferansla Mısır sorunu kesin olarak çözümlendi.
II. LONDRA KONFERANSI VE BOĞAZLAR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ
(1841)
İngiltere'nin öncülüğünde Avusturya Rusya, Prusya, Fransa ve Osmanlı
Devleti'nin de
katılmasıyla 1841'de sekiz yıllık süresi dolan Hünkar İskelesi Antlaşması'nı
görüşmek üzere toplandı ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
Sözleşmeye göre;
1. Boğazlar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalacak,
2. Boğazlardan barış zamanında hiçbir savaş gemisi geçemeyecekti.
Böylece, günümüze kadar Boğazlarla ilgili pek çok antlaşmaya temel
olan 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazlar Sorunu
çözümlenmiş oldu.
Kırım Savaşı (1854-1856)
Nedenleri:
1. Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ne Hünkar İskelesi Antlaşması'na benzer bir
antlaşmayı imzalatmak istemesi,
2. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı
Rusya'nın çıkarlarına aykırı bulması,
sonrasında
güçlenmesini
3. Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ni parçalama planının İngiltere tarafından
reddedilmesi,
4. Rusya'nın Boğazlar ve İstanbul'a yerleşerek, Balkanlar'da kendisine
bağlı devletler kurdurmak istemesi,
5. Rusya'nın Osmanlı topraklarındaki kutsal yerlerin koruyuculuğunu
istemesi ve ortodoks hakları konusunda yeni isteklerde bulunması.
Bu savaş sırasında İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piyomente
Hükümetleri Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı.
Osmanlı-Avusturya kuvvetleri, Rusları Eflak ve Boğdan'dan çıkardı.
Osmanlı, İngiliz ve Fransız donanması Sivastopol'u kuşatıp aldılar.
Rusya barış istedi.
Paris'te bir antlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Devleti Islahat
Fermanı'nı ilan etti.
Savaşı kazanan grupta yer almasına rağmen Karadeniz'in
Osmanlı savaş gemilerine de kapatılması nasıl
açıklanabilir?
Osmanlı Devleti tarihindeki ilk borç parayı Kırım Savaşı
sırasında almıştır. Sizce para nerelere harcandı ve geri
ödemesi düzenli olarak yapıldı mı?
ISLAHAT FERMANI (1856):
Sadece azınlıklara yönelik bu fermanın ilan edilmesinin nedeni, batılı
devletlerin içişlerimize karışmasını önlemek ve Paris Antlaşması'nda
Rusya'ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamaktır.
Başlıca Maddeleri;
1.
Halkın can, mal, namus ve ırz güvenliği sağlanacak.
2.
İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak.
3.
Gayrimüslimler devlet memurluklarına, askeri hizmetlere ve okullara
alınacak.
4.
Mahkemeler açık yapılacak ve kanunlar herkese eşit uygulanacak,
karakol ve hapishaneler ıslah edilecek.
5.
Vergilerin toplanmasında, iltizam usulüne son verilecek.
6.
Gayrimüslimler de Belediye ve İl Genel Meclislerine üye olabilecek.
7.
Rüşvet ve kayırma kalkacak.
8.
Resmi yazışmalarda, gayrimüslimleri küçük düşürücü söz ve deyimler
kullanılamayacak.
9.
Yabancı uyruklular
edinebilecekler.
da
vergisini
vermek
koşuluyla
mal
mülk
10. Gayrimüslimlere, din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak, onlara ait kilise,
okul, patrikhane ve hastane gibi binalar tamir edilecek.
SEYYAHLARIN GÖZÜNDE OSMANLI KÜLTÜRÜ
Mütercim Raymond adlı gezginci “1836'da Rumeli'de aylarca
seyahat ettiğim halde, bir tek dilenciye rastladığımı
hatırlamıyorum.” diyor. Sizce, Rumeli'de aç, kimsesiz veya
ihtiyacını karşılamayan insan yok muydu?
Paris Antlaşması (1856):
Bu Antlaşmaya Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemonte, Rusya ve
Kırım savaşa katılmadığı halde, Avrupa politikasında söz sahibi olabilmek
için Prusya da katıldı.
Paris Antlaşması'na göre;
1.
Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü
Avrupalı devletlerinin kefilliği altında olacak.
2.
Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz'de donanma bulundurmayacak
ve tersane kuramayacak.
3.
Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Boğazlardan savaş gemisi
geçmeyecek ve boğazlar ticaret gemilerine açık olacak.
4.
Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilecek.
5. İki taraf birbirlerinden aldıkları yerleri geri verecekler.
6.
Eflak ve Boğdan, Avrupalı devletlerin kefilliği altında ve özerk olacak.
7.
Islahat Fermanı'yla güvence altına alınan gayrimüslim haklarına, hiçbir
devlet karışmayacak.
8.
Tuna Nehri üzerinde ticaret gemileri serbestçe dolaşabilecek.
Osmanlı Devleti'nin, galip devlet olarak masaya oturmasına rağmen,
mağlup devet ile aynı konuma getiren antlaşmadır.
Osmanlı ilk kez bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiştir.
Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı nedeniyle
İngiltere'den almıştır.
Download