Kelama Giriş - Memurlar.Net

advertisement
KELÂM’A GİRİŞ / DÖNEM SONU
1.
Ebu Hanife’nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) El-Fıkhu’l-Ekber
B) Kitabü’t-tevhid
C) İsbatu sıfatir-rab
D) Usulu’d-din
E) El-İbane an usüli’d-diyane
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin geçirdiği
dönemlerden değildir?
A) Hz. Peygamber dönemi
B) İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi
C) Aydınlanma dönemi
D) Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkışı
E) Ehli sünnet kelam ekollerinin ortaya çıkışı
3.
4.
5.
Ruyetullah’ın yani Allah’ın ahirette görülüp görülemeyeceğine dair Kelam alimleri arasında
ihtilaflar vardır. Aşağıdaki alimlerden hangileri
Allah’ın görülebileceğini iddia eder?
A) Cehm b. Safvan-Hasan-i Basri
B) Hasan-i Basri-Vasıl b. Ata
C) Hasan-i Basri-Ebu Hanife
D) Ebu Hanife-Vasıl b. Ata
E) Ebu Hanife-Cehm b. Safvan
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile’nin beş esasından biri değildir?
A) Emri bi’l maruf nehiy ani’l münker
B) Adalet
C) Tevhid
D) El-menziletü beyne’l-menzileteyn
E) İmamet
Aşağıdaki mezheplerden hangisi halifenin Kureyşten olmasını şart koşmamıştır?
A) Şia
B) Hariciler
C) Revafiziler
D) Eş’ariler
E) Maturidiler
6.
Batı düşüncesinde bir dönüm noktası olarak
görülen ve dünyayı merkeze alan Batlamyuscu
evren görüşü yerine güneşi merkeze alan evren
görüşünü ortaya koyan batılı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Newton
C) Kopernik
D) Francis Bacon
E) Kepler
7.
Aşağıdaki alimlerden hangileri Hindistan alt kıtasındaki Yeni İlmi Kelam hareketinin öncülerinden biri değildir?
A) Seyyid Ahmet Han
B) Şibli Nu’mani
C) Emir Ali
D) Muhammed İkbal
E) Muhammed Abduh
8.
Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin
gösterdiği ve benzerini meydana getirmek hususunda muhataplarını aciz bırakan olaylara
aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Mucize
B) İrhas
C) İstidrac
D) Kebire
E) Me’unet
9.
Aşağıdaki kelam ilmi alimlerinden hangisi ilmin
tanımını yapmanın imkansız olduğunu söylemiştir?
A) Cüveyni
B) Fahrettin er–Razi
C) Gazzali
D) Bakıllani
E) Maturidi
10. Yalan üzere birleşmeleri imkansız görülen bir
topluluğun verdiği habere ne ad verilir?
A) Ahad haber
B) Hasen haber
C) Mütevatir haber
D) Burhan-i Limni
E) Burhan-i İnni
1
KELÂM’A GİRİŞ / DÖNEM SONU
11. I. Kur’an
II. Sünnet
III. İlham
IV. Akıl
V. Rüya
Yukarıdakilerden hangileri kelamın kaynaklarını
oluşturur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II, ve III
D) I, II, ve IV
E) I, II, III, IV ve V
16. Aşağıdakilerden hangisi es-sevadu’l a’zam adı
eserin özelliklerinden biri değildir?
A) Maturidiliğin başlangıç dönemi eserlerindendir.
B) İmam Maturidi’ye ait bir eserdir.
C) Müslüman toplumu birleştirmek için yazılmıştır.
D) O dönem resmi akide olarak kabul edilmiştir.
E) Medreselerde okutulmuştur.
17. Felsefeleşmiş kelam döneminde selef çizgisinde ve kelama muhalif yaklaşımlar içinde olanlar da vardır. Hanbeliler selef çizgisini takip etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde
Hanbeli akidesinin en önemli temsilcisidir?
A) El-Amidi
B) İbn Teymiye
C) Kadı Beyzavi
D) Muin en-Nesefi
E) Fahreddin er-Razi
12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?
A) Vücud
B) Kelam
C) Kıdem
D) Kıyam bi nefsihi
E) Vahdaniyet
18. Kelam ilmini ögrenmek hangi İslam alimine göre
farz-ı kifayedir?
A) Bakıllani
B) Cüveyni
C) Gazzali
D) Ebu Hanife
E) Eş’ari
13. Aşağıdakilerden hangileri Maturidilere göre alemin unsurlarından biri değildir?
A) Aynlar
B) Kadim
C) Cevher
D) Cisim
E) Arazlar
19. İlimlere yönelik en erken sınıflamayı aşağıdaki
İslam filozoflarından hangisini yapmıştır?
A) İbn Rüşd
B) Kindi
C) İbn Sina
D) Farabi
E) Amiri
14. Aşağıdakilerden hangisi haberi sıfatlardan biri
değildir?
A) Yed
B) Vech
C) İstiva
D) Kıdem
E) İtyan
20. İmam Ebu Hanife kelam ilmi için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanmıştır?
A) Kelam
B) Fıkıh-ı ekber
C) Sıfat ilmi
D) Cedel ilmi
E) Nazar ilmi
15. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin akaid
risalelerinden biridir?
A) El-Vasiyye
B) Kitabu’s-sıfat
C) Fehmu’l Kuran
D) Kitabu’s-sünne
E) El-Has ale’l bahs
2
KELÂM’A GİRİŞ / DÖNEM SONU
CEVAP ANAHTARI
3
1
A
11
D
2
C
12
B
3
C
13
B
4
E
14
D
5
B
15
A
6
C
16
B
7
E
17
B
8
A
18
C
9
B
19
D
10
C
20
B
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards