SOSYAL KAZANIM TESTİ 7 SOOON.cdt

advertisement
7. SINIF
SOSYAL BİLİMLER
Mart
Kazanım Değerlendirme Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarıma
destek veren kuruluşlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Vakıf Bankası
Devlet Su İşleri
Tarım Kredi Kooperatifleri
Toprak Mahsulleri Ofisi
2. Üretimde kimyasal girdi kullanmadan,
yönetmeliğin izin verdiği giderler kullanılarak,
üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü
ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
açıklamaya uygundur?
A)
B)
C)
D)
Ekonomik Tarım
Organik Tarım
Kimyasal Tarım
Serbest Tarım
3. Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan
topraklara miri arazi denirdi. Bu araziler kendi
içinde beş bölüme ayrılırdı.
Aşağıda verilenlerden hangisi miri arazilerin
bölümlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
İkta Arazi
Vakıf Arazi
Ocaklık Arazi
Yurtluk Arazi
5. Eski Çağlarda ticaret yolları aracılığıyla
devletler ihtiyaçlarını karşılıklı olarak sağlamış,
ekonomik kalkınma sağlanmış ve bu sayede
kültürel etkileşim yaşanarak toplumlar birbirini
tanımıştır.
Buna göre:
I.
Kral Yolu
II. İpek Yolu
III. Bakliyat Yolu
Yukarıda verilen yollardan hangileri verilen
açıklamaya örnek olarak gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Ümit Burnu'nu Bartelmi Diaz keşfetti.
Vasko Dö Gama, Hint Deniz Yolu'nu
buldu.
C) Ameriko Vespuçi, Amerika Kıtası'nı
keşfetti.
D) Kristof Colomb, Dünya'nın yuvarlak
olduğunu ispatladı.
A)
B)
7. Sanayi İnkılabı aşağıda verilen ülkelerden
hangisinde başlamıştır?
A)
C)
4.
Merkezi otorite güçlenir.
Vergiler düzenli toplanır.
Devlete yük olmadan asker
yetiştirilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri Tımar
Sistemi'nin faydaları arasında gösterilir?
I.
II.
III.
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II, III
D) Yalnız III
www.hatayegitim.com
I ve II
Yalnız I
II ve III
I, II, III
Fransa
İngiltere
B)
D)
İtalya
Almanya
8. Sanayi Devrimi sonucunda fabrika sayısı
artmış, sömürgecilik hızlanmış devletler
gruplaşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenemez?
A) Hammadde arayışına.
B) Avrupa'nın zenginleşmesine.
C) Barış girişimlerinin artmasına.
D) Sömürgeciliğin artmasına.
1
Kazanım Değerlendirme Testi
Mart
9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da reform
hareketinin sonuçları arasında yer almaz?
A) Kiliseye olan güven azalmıştır.
B) Bilim ve sanat alanında birçok eser
verilmiştir.
C) Skolastik düşünce yıkılmıştır.
D) Din adamlarına saygı artmıştır.
* İlk teleskobu icat etmiştir.
* Dünya'nın döndüğünü savunduğu için
kilise tarafından hapse mahkum edilmiştir.
* Gök biliminin kurucusudur.
10.
Sözü edilen bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Newton
Aristo
Galileo
Batlamyus
TEST BİTTİ.
1-A 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-C 8-C 9-D 10-C
2
www.hatayegitim.com
Download