1 EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KALP

advertisement
EK-2
CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU
Bölüm
Kalp ve Damar Cerrahisi
Yıl/yarıyıl
5/1
Dersin adı
Kalp ve Damar Cerrahisi
Ders düzeyi (önlisans,
lisans,vb)
Lisans
Dersin türü (Z/S)
Dersin dili
S
Türkçe
Kodu
T+U saat
28 + 28
Kredi
3
AKTS
3
Varsa ön koĢul
dersleri
-
Ders kategorisi
Temel mesleki dersler
Ders koordinatörü
Dersi veren(ler)
Yardımcı eğitmenler
Dersin amacı
Ders içeriği
E-posta:
Tel:
Doç.Dr.Öcal BERKAN
Doç.Dr.Erhan ATAHAN
Yard.Doç.Dr.Şinasi MANDUZ
Yard.Doç.Dr.Nurkay
KATRANCIOĞLU
-
Kalp ve Damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi
yöntemlerin tanıtılması, cerrahi endikasyon ve optimal zamanlamanın
öğretilmesi, bu yöntemler ile oluşacak morbidite ve mortalite
olasılıkları ile elde edilecek yararlar konusunda bilgi verilmesi
amaçlanmaktadır
Siyanotik ve asiyonatik konjenital kalp hastalıkları, koroner arter
hastalıklarında cerrahi, kalp kapağı hastalıklarında cerrahi; mitral
stenoz, mitral yetmezliği, aort darlığı, aort yetmezliği, triküspit darlığı1
Öğretim sistemi
triküspit yetmezliği, açık kalp cerrahisi komplikasyonları, karotis arter
hastalıkları, akut arteriyel oklüzyon, damar yaralanmaları, periferik
damar hastalıklarında yaklaşım, alt ekstremite varisleri, arteriovenöz
füstüller, derin ven trombozu.
Teorik dersler, hasta başı vizitleri, poliklinik çalışması,ameliyata iştirak
HAFTALIK AYRINTILI DERS ĠÇERĠĞĠ
Hafta
Ayrıntılı içerik
Hafta 1
Link atılabilir
Hafta 2
Link atılabilir
Hafta 3
Link atılabilir
Hafta 4
Link atılabilir
Önerilen ön hazırlık
kaynakları (ad, sayfa no, vb.
bilgiler)
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
EĞĠTĠM MATERYALĠ PAYLAġIMI VE ĠLERĠ KAYNAKLAR
Eğitim
materyalleri
ve ders notları
Link
Ġleri
kaynaklar
Link
Sınav
sorularının
Link
2
çözümleri
DERSĠN ÖĞRENME ÇIKTILARI VE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA
KATKISI
Dersin*
öğrenme
çıktıları
Kazandığı bilgi ve beceriler
KPÖÇK
ÖDY
ÖÇ-1
Kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi hakkında
topluma bilgi verebilecek,
2, 4, 5, 9
Teorik ve
uygulamalı
sınavlar
ÖÇ-2
Acil damar hastalıklarında ilk müdahaleyi yapıp,
kalp ve damar cerrahisi merkezine sevk
edebilecektir..
4, 5, 9
Teorik ve
uygulamalı
sınavlar
ÖÇ-3
ÖÇ-4
ÖÇ-5
ÖÇ-6
ÖÇ-7
ÖÇ: Dersin öğrenme çıktısı
KPÖÇK: Katkıda bulunduğu program öğrenme çıktısının kodu
ÖDY: Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
*Ders öğrenme çıktıları 10 taneyi geçmemelidir
DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKI DÜZEYĠ
Katkı düzeyi **
Program öğrenme çıktıları *
No
1
2
3
4
5
P1
P2
X
P3
P4
X
P5
X
P6
P7
P8
3
X
P9
P10
P11
* Program çıktıları 8 – 14 adet olmalıdır
** En az=1
ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ
Yöntem
Sayı
Tarih
Katkı oranı
Ara sınav
-
-
-
Kısa sınav
-
-
-
Dönem sonu sınavı
1
Ödev
-
%100
-
-
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat)
Toplam iĢ yükü
(saat)
Ders süresi (Sınav haftası
dahildir: 16x toplam ders
saati)
28
28
28
Öğrencinin sınıf dıĢı dersi
çalıĢma süresi
-
28
28
Kısa sınavlar
-
-
-
Ara sınav hazırlık
-
-
-
Ara sınav
-
-
-
Dönem sonu sınav hazırlık
1
6
6
Dönem sonu sınavı
1
1
1
Toplam iĢ yükü
56
Toplam iĢ yükü /30 (s)
56/30=1.86=2
Dersin AKTS kredisi
3
4
Download