nütrisyon destek ekibinin çalışma talimatı

advertisement
NÜTRİSYON DESTEK EKİBİNİN ÇALIŞMA TALİMATI
DOK.KODU:HB.TL.10
YAYIN TARİHİ:05.12.2016
REVİZYON NO:00
REVİZYON TARİHİ:--
SAYFA NO:1/3
1. AMAÇ: Nütrisyen ihtiyacı olan hastalara etkin bir şekilde beslenme desteğini almalarını sağlamak
2. KAPSAM: Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Nütrisyon ihtiyacı olan hastaları ve tüm sağlık görevlilerini
kapsar.
3.TANIMLAR
Nutrisyon: İnsan hayatının devamı için vazgeçilmez bir öğedir. “Klinik Nutrisyon” denildiğinde “hasta” olarak
bilinen insanların hastanede veya evlerinde hekim/nutrisyonist kontrolünde beslenme desteği almaları
anlaşılmaktadır. Kısacası klinik nutrisyon bir tedavi şeklidir.
Nutrisyon Destek Ekibi: Beslenme desteğine gereksinim duyan hastalara en etkili ve verimli desteği
sağlayan,farklı meslek gruplarından oluşmuş sağlık personeli topluluğudur. Multidisipliner bir oluşumdur.
4. KISALTMALAR
5. SORUMLULAR
Nütrisyon Destek İhtiyacında görev alan tüm personeller.
6. FAALİYET AKIŞI
6.1 NUTRİSYON DESTEK EKİP ÜYELERİ
 Genel Cerrahi Uzmanı
 Anestezi Uzmanı
 Dâhiliye Uzmanı
 Pediatri Uzmanı
 Başhemşire
 Diyetisyen
 Genel YB Sorumlusu
 Koroner YB Sorumlusu
 Yendoğan Yoğun Bakım Sorumlusu
 Eczacı
 Kalite Yönetim Direktörü
6. 2. Nutrisyon Ekibi Görev,Yetki ve Sorumlulukları:
 Enteral Nutrisyon” ve “Total Parenteral Nutrisyon” öncesi “Doktor Direktifleri” alınır.
 Eternal ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden
sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
 Parenteral nutrisyon için santral ven kateteri gerekir. Santral Ven kateterinin takılmadığı durumlarda (IV)
perifer yolu kullanılır.
 Enteral nutrisyon için gastrointestinal bölgeye konulacak sonda gerekir.
 Nutrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen/doktor tarafından ayrıntılı bilgi
verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.
 Bu esaslar yenidoğan hastalar için geçerli değildir. Yenidoğan nutrisyon değerlendirme ve uygulamaları
yenidoğan yoğun bakım standartları/prosedürleri doğrultusunda yapılır.
 Servis hemşiresi tarafından beslenme değerlendirilmesi yapılır.
 Hastanın nutrisyon durumu için “Subjektif Global Değerlendirme” yapılarak malnutrisyon araştırılır.
 Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnutrisyon ya da malnutrisyon riski tespit
edildikten sonra bu hastalara nutrisyon problemi oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve nutrisyon
desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.
6.3. Nutrisyon Hemşiresi:
Kurumun, nutrisyon destek ekibinin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin
etkin bir şekilde yerine getirilmesinde rol oynar. Nutrisyon destek ekibi hemşireliği de; hemşirelik mesleğinde
özel uygulama alanı olarak yerini almıştır.
6.4. Nutisyon Tedavisinin Temel Aşamaları:
 Servislerden gelen nutrisyon talep konsültasyonlarının değerlendirilmesi.
 Nutrisyon desteği alacak hastanın değerlendirilmesi.
 Kullanılacak olan nutrisyon malzemesinin ve tüpün belirlenmesi ,temin edilmesi.
 Hastaya,yakınlarına,bölüm hemşirelerine ve diğer sağlık personeline gerekli eğitimlerin verilmesi.
 Hastanın ve tedavinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulması.
6.5. Nutrisyon Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
NÜTRİSYON DESTEK EKİBİNİN ÇALIŞMA TALİMATI
DOK.KODU:HB.TL.10
YAYIN TARİHİ:05.12.2016
REVİZYON NO:00
REVİZYON TARİHİ:--
SAYFA NO:2/3
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda,
Nutrisyon Destek Ünitesi’ndeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.
Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini Başhemşireliğe bildirir.
Hasta ve yakınlarına nutrisyon ekibini tanıtır,ekip işbirliği içinde sorularını cevaplandırır,öneri,istek ve
şikayetlerini dinler,değerlendirir. Nutrisyon destek tedavisi hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirir,işbirliği
yapar.
Nutrisyon destek tedavilerinin (oral destek,enteral ve parenteral beslenme için)doğru uygulamasını ve beslenme
yeterliliğine ulaşmasını sağlar.
Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nutrisyon destek tedavi değerlendirmelerini ekip işbirliği
çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.
Tüp takılacak hastalara işlem hakkında bilgi verir ve onayını alır.
Ekiple birlikte beslenme yolunun belirlenmesine katılır,enteral beslenme için nazogastrik ve nazoduodenal
beslenme tüpünü uygular/uygulanmasına yardımcı olur.
Tüp yerini kontrol eder. Gastrik rezidü bakılması uygulamalarını servis ünite hemşirelerine
gösterir,anlatır,kontrol eder ve hemşire gözlem formuna kaydeder.
Nutrisyon destek tedavisinde kullanılan (set,pompa,tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç-gereci belirler. En uygun
ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda rehberlik eder.
Total parantel nutrisyon sırasında meydana gelebilecek metabolik komplikasyonlar ve sıvı elektrolit
dengesizlikleri gibi durumları izler ve ilgili hekime haber verir.
Total paranteral nutrisyon desteği alan hastaların torbalarının doğru,steril şartlarda hazırlanmasını ve servislere
ulaştırılmasını sağlar. Yenidoğan TPN ; anlaşmalı olarak Anka Hastanesinde hazır alınmaktadır.
Nutrisyon destek tedavisinde hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemeleri yeterli ve çalışır durumda
olduğunu kontrol eder.
Enteral beslenmenin ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta başında enteral beslenme sisteminin (pompa, set,
ürün) kurulmasında yardımcı olur. Hasta / hasta yakınları ve servis hemşirelerine gerekli bilgileri uygulamalı
gösterir.
Beslenme ürünlerinin kullanılması, oluşabilecek komplikasyonları, araç-gerecin yönetimi ve dikkat edilmesi
gerekenler ile ilgili klinik hemşirelerini ve diğer sağlık ekip üyelerinin, hasta ve yakınlarının eğitiminden
sorumludur.
Nutrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve
beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.
Tedavi protokolünde yapılan değişikliği hastanın bakımından sorumlu kişilere aktarır.
Ekip içi ve diğer bölümler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
Hastanede yatan ve nutrisyon tedavisi alan hastaları izler ve değerlendirir. Komplikasyonların önlenmesi için
gerekli önlemleri alır. Gelişmeleri kaydeder ve ilgili doktora bilgi verir.
Gastrostomi bakımını yapar, yaptırır ve takip eder.
Beslenme ürünlerinin uygulamasında kullanılacak araç-gerecin belirlenmesi ve kontrol edilmesi,kalite
güvenliğinin sağlanmasında rol alır.
Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
Beslenme Ünitesi ve Başhemşire tarafından istenen kurum içi-kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri
etkinliklere katılır,bilimsel yayınları takip eder,eğitim materyalleri ve yayın geliştirir. Hemşirelik ve nutrisyon
hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmaya katılır.
6.6 Yetki ve Sorumluluklar:
Üst yönetim: Nütriyon Destek Ekibin faaliyet alanı kapsamında alınan kararların uygulanmasını ve
uygulatılmasını sağlamak.
Ekip Başkanı: Nütriyon Destek Ekip üyelerinin belirlenen periyotlarda toplantılara katılımını sağlar. Ekip
toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Başhekim tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen,
izinli ve rapor durumunda yerine bakacak Başhekimin uygun gördüğü branş hekime devreder. Ekip faaliyet alanı
kapsamında alınan kararların uygulanmasını ve uygulatılmasını sağlamak.
Ekip Üyeleri: Ekibin faaliyet alanı kapsamında yapılan uygulamaları sahada kontrol etmek, Nütriyon Destek
ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi ve ihtiyacını karşılanmasını sağlamak. Toplantılara düzenli aralıklarla
katılmak. Ekip toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; kendisiyle eş değer unvanda ilgili çalışana
veya aynı birimde görevli diğer kişiye veya bir alt unvanda çalışan kişiye devreder.
Ekip sekretaryası: Ekip sekretarya faaliyetlerini Genel Yoğun Bakım Hemşiresi yürütür. Karar tutanağı Kalite
yönetim biriminde muhafaza edilir. Ekip toplantısına katılımı zorunludur.
NÜTRİSYON DESTEK EKİBİNİN ÇALIŞMA TALİMATI
DOK.KODU:HB.TL.10
YAYIN TARİHİ:05.12.2016
REVİZYON NO:00
REVİZYON TARİHİ:--
SAYFA NO:3/3
Toplantı aralıkları
• Nütriyon Destek Ekibi yılda en az 4 kez (3 ayda bir) toplanır,
• Toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündem maddeleri daha önceden komite üyelerine üst yazı/sms mesaj, telefonla
veya Hastane HBYS sistemi üzerinde duyurulur.
• Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce Ekip üyelerine bildirilir.
• Gündem, sorunların ve varsa hasta güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri
gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek Ekip üyeleri tarafından uygun görüldüğünde gündem buna göre
değiştirilir.
7. İLGİLİ DOKÜMAN
Nütrisyonel Risk Skoru Değerlendirme Formu
Toplantı Karar Defteri
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
BAŞHEMŞİRE
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download