T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ğü Sayı

advertisement
T.C.
SAĞ LIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ğü
Say ı : B.10.0.THG.0.15.00.01/
Konu : Kan ve Kan Ürünkri Temini
12263 08.06.2007
GENELGE 2007/.
Kan ve kan ürünleri ile ilgili bütün faaliyetler toplum sa ğ l ığı aç ı s ı ndan büyük önem
taşı maktad ı r. Bu nedenle bakanl ığı m ı z bilimsel ve güncel geli ş
melere uygun olarak ülkemizde kan ve
kan ürünlerinin temini ve kullan ı m ı nda yaş anan sorunlara çözüm getirmek için haz ı
rlanan 5624 say ı
ile "Kan ve Kan Ürünleri" yasas ı 11.04.2007 tarihinde resmi gazetede yay ı
mlanarak yürürlü ğe girmi ş
olup yeni yasa, "kan, kan bile ş enleri ve ürünlerinin temininde kan ba ğışı n ı n karşı
l ıksı z ve gönüllü
olmas ı ,kan, kan bile ş enleri ve ürünlerinin al ı nmas ı nda ve verilmesinde ba
ğışç ı ve al ı c ı n ı n sağ l ığı n ı n
tehlikeye dü şürülmemesi, t ı bbi risklere kar şı korunmas ı ve transfüzyonun güvenle yap
ı lmas ı esaslar ı
ile, hizmet birimlerinin Bölge Kan Merkezleri, Kan Ba ğış Merkezleri ve Transfüzyon Merkezleri
olarak yeniden düzenlenmesini" getirmektedir.
Bu çerçevede Türk K ı zı lay' ı "Güvenli Kaıı Temin Projesi" ile "Bölge Kan Merkezleri ve Kan
Bağış Merkezleri" çal ışmalar ı n ı h ı zlaııd ı rm ış olup kan birimlerini güçle
ıı dirilmekte ve gönüllü kan
bağışıııı her geçen gün artt ı rmaktad ı r.
Ayrı ca Maliye Bakanl ığı nca yay ı mlanan "Tedavi Yard ı m ı na Ili ş
kin Uygulama Tebli ği" ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba şkanl ığı nca yay ı mlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sa
ğl ık Uygulama
Tebli ğ i"nde de "Kan ihtiyac ı n ı n karşı laıı mas ı nda güvenli kan temini esas olup, hasta yak
ı nları n ı n kan
verecek ki ş ileri bulmas ı n ı n sebep oldu ğu sağ l ı k ve sosyal sor ıı nlar ı
önlemek için, K ı zı lay kan
birimlerinde kan ve kan bile ş enlerinin bulundu ğ u durumlarda, replasman kan al ı
nma yöntemi tercih
edi lmeyecektir" denilmektedir.
Buna göre hastanelerimizin kan ihtiyaçlar ıııııı temininde öncelikle K ızı lay kan kaynaklar ı n ı n
kullan ı lmas ı hususunda gerekli özeni göstermeleri hususunda;
Gereğ ini önemle rica ederim.
Uzm.Dr. Orhan GÜMRÜKÇÜO ĞLU
Bakan a.
Müste şar V.
Dağıt ı m:
81 il valili ğ ine
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards