BÜLTEN

advertisement
Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-Turkey
Tel : + 90 232 464 16 16 .. Fax: + 90 232 421 71 92 . e-mail : [email protected]
BÜLTEN
Tarih: 04.08.2008
SAYI :2008-063
KONU:385 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i yayınlanmı tır.
01 A ustos 2008 Tarihli 26954 sayılı Resmi Gazete 385 nolu Vergi Usul Kanunu genel Tebli i
yayınlanmı tır.
Tebli de;
1 - Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Ta ımacılıkta Belge Düzeni
2 - Otomatik Satı Makineleri ile Yapılan Satı larda Belge Düzeni
3 - Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark letmecili inde Belge Düzeni
4 - Kapıdan veya Mesafeli Sözle me Düzenlenerek Yapılan Satı larda ade lemlerinde
Belge Düzeni
5 - Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni
6 - Sigorta Acentelerine Tali Acentelik Sözle mesi le Ba lı Olarak Çalı an Tali Acentelere
Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni
7 - Denetimlerde Alıkonulan Sevk rsaliyesi, Yolcu Listesi ve rsaliyeli Faturalar
8 - Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalarda Türk Para Birimi Kar ılı ı
Bulunmaması Durumunda Uygulanacak Ceza Konularında yeniden düzenlemeler yapılmı tır.
Tebli çok uzun oldu undan sadece imalatçı firmalarımızı daha çok ilgilendirece i dü ünülen
tebli in a a ıdaki bölümleri belirtilmi tir.
5 - Döviz ve/veya Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni
226 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile 1/5/1994 tarihinden geçerli olmak üzere
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile tanımlanan yetkili müesseselerce
döviz alı ve satı larında düzenlenen döviz alım ve satım belgesi anılan Tebli ’de belirlenen
artları ta ımaları kaydıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler
kapsamına alınmı tı.
Di er taraftan, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlı ımıza verdi i
yetkiye dayanılarak, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile de söz konusu
Karara li kin 2006-32/32 No.lu Tebli ile kendilerine kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi
verilen yetkili müesseselere; 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında
"Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme
zorunlulu u getirilmi ti.
Ancak Bakanlı ımıza yapılan ba vurularda, yetkili müesseselerce döviz alım veya satımında
döviz alım ve satım belgesi düzenlemesinin yanı sıra, kıymetli maden alım veya satımı
yapılırken ayrıca kıymetli maden alım ve satım belgesi düzenlenmesinin; i yükünü artırdı ı,
zaman kaybına ve belge israfına yol açtı ı belirtilmektedir.
Bu nedenle, anılan Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlı ımıza verdi i yetkiye
dayanılarak bu Tebli ile de; mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini
sa lamak ve uygulamayı kolayla tırmak amacıyla, anılan belgelerin döviz alım/satım
belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak de il, isteyen
mükellefler tarafından döviz ve kıymetli maden alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım
Belgesi", satımında da "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi" adı altında tek belge
olarak düzenlenmesi imkanı getirilmektedir.
Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak 1/9/2008 tarihinden itibaren "Döviz ve Kıymetli
Maden Alım/Satım Belgesi" düzenlemelerinin yanı sıra, bundan böyle döviz alım/satım
belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesini ayrı ayrı da düzenleyebileceklerdir.
Bununla birlikte, bu Tebli ile ihdas edilen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi" ile
"Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi"nin, 226 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli inde döviz alım/satım belgelerinde ( .Abacı) bulunma zorunlulu u getirilen asgari
bilgiler ile 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde kıymetli maden alım ve
satım belgelerinde bulunma zorunlulu u getirilen asgari bilgileri de ihtiva etmesi
gerekmektedir.
Ancak, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile kıymetli maden alım ve satım
belgelerinde bulunma zorunlulu u getirilen bilgilerden; tutar ve bu tutara isabet eden katma
de er vergisi bilgilerinin yerine, matrah konusunda meydana gelebilecek karı ıkların
önlemesine, verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verilmesine, kayıtların düzenli ve
açık tutulmasının sa lanması amaçlarıyla, katma de er vergisi hariç tutar, katma de er vergisi
matrahı, hesaplanan katma de er vergisi ve katma de er vergisi dahil tutar bilgilerine yer
verilmesi uygun görülmü tür.
Döviz alım ve satımı ile kıymetli maden alım ve satımı yapan yetkili müesseselerden, bu
Tebli in yayımı tarihinde ellerinde daha önce anla malı matbaalara bastırmı veya notere tasdik
ettirmi oldukları kıymetli maden alım ve satım belgesi bulunanlar, mevcut belgeleri bitene
kadar, yukarıda katma de er vergisinin gösterilmesine ili kin belirtilen bilgileri elle yazmak
artıyla bu belgelerini kullanabileceklerdir.
Ayrıca, "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi" ile "Döviz ve Kıymetli Maden Satım
Belgesi"nin düzenlenmesinde, 226 ve 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli lerinde
belirlenen usul ve esaslara uyulaca ı tabiidir.
Söz konusu belgelerin düzenlenmedi inin veya gerçe e aykırı olarak düzenlendi inin tespiti
halinde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük
cezası kesilecektir.
8 - Yabancı Para Biriminde Düzenlenen Faturalarda Türk Para Birimi Kar ılı ı
Bulunmaması Durumunda Uygulanacak Ceza
Vergi Usul Kanunun 229 uncu maddesinde faturanın tanımı yapılmı , 230 uncu maddesinde ise
faturada bulunması gereken asgari bilgiler sayılmı tır. Bu asgari bilgiler içerisinde malın veya
i in fiyatı ve tutarı da yer almaktadır.
Anılan Kanunun 215 inci maddesinde de, kayıt ve belgelerde Türk Para biriminin
kullanılaca ı, belgelerin Türk Parası kar ılı ı gösterilmek artıyla yabancı para birimine
göre de düzenlenebilece i, yurt dı ındaki mü teriler adına düzenlenen belgelerde Türk
Parası kar ılı ı gösterilme artı aranmayaca ı hükme ba lanmı tır.
Söz konusu Kanunun 352 nci maddesinin II-7 bendinde, vergi beyannameleri, bildirimler, evrak
ve vesikaların kanunen belli ekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan di er
düzenlemelere uyulmamı olması fiili II. derece usulsüzlük sayılmı tır.
Aynı Kanunun 215 inci maddesine göre, yurt içindeki mü teriler adına yabancı para
biriminde düzenlenen faturalarda, yabancı para birimi tutarı ve Türk para birimi tutarı
yer almak zorundadır. Yabancı para biriminde düzenlenen faturada, Türk para birimi tutarı
kar ılı ı bulunmaması usule ve ekle ili kin bir usulsüzlük olup, bu fiil dolayısıyla mükellef
adına anılan Kanunun 352 nci maddesinin II-7 bendi uyarınca ikinci derece usulsüzlük
cezası kesilmesi gerekmektedir.
Yurt dı ındaki mü teriler adına düzenlenen faturalarda ise Türk para birimi kar ılı ı gösterilme
artı aranmayaca ı tabiidir.
Saygılarımızla,
Nurten AKKAVAK
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards