MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 29222
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanl ığ ından:
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE
YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2015/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 say ıl ı Resmî Gazete’de yay ımlanan İkili Anlaşmalar,
Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı D ı ş ında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalat ında
Gözetim ve KorunmaÖnlemleri Hakk ında Yönetmelik uyar ınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için
tespit edilen 2015 yıl ına ait kotalar ın dağ ıt ım ı, EK-I’de gösterilen azami miktarlar ı aşmayan ithalatç ı talepleri
dikkate al ınarak, başvuru s ıras ı na göre yap ıl ır.
Başvuru usul ve esaslar ı
MADDE 2 – (1) Söz konusu kotalar ın dağıt ım ından yararlanmak isteyen ithalatç ılar, EK-II’de yer alan
başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanl ığ ına (İthalat Genel Müdürlüğü)
ithal lisansıbaşvurusunda bulunurlar. Başvurular ın değerlendirilmesinde genel evrak kay ıt tarihi ve kayıt
numaras ı esas al ın ır.
(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’de yer alan taahhütname eklenir.
Kota miktarlar ın ın dağ ıt ılmas ı
MADDE 3 – (1) Kullan ılabilir kota miktarlar ın ın mevcut olmas ı halinde, bu Tebliğ kapsam ında kotadan
yararlanan ve ad ına ithal lisans ı düzenlenen ithalatç ılara, söz konusu ithal lisans ında belirtilen miktar ın en az %50
sinin ithalini gerçekleştirmiş olmalar ı şart ıyla, ayn ı ülke ve ayn ı kategori için EK-I’de gösterilen azami
miktarlar ı aşmamaküzere yeniden kota tahsisi yap ıl ır.
İthal lisanslar ın ın kullan ım ına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) İthal lisanslar ını n geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren alt ı ayd ır. Ancak, bu
süre31/12/2015 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatç ılar ın ithal lisans ında belirtilen miktar ın en az % 60’ın ın
ithalini gerçekleştirmiş olmalar ı şart ıyla 31/3/2016 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatı m ı verilebilir.
Yapt ır ım
MADDE 5 – (1) İthalatç ılar, ithal lisans ında belirtilen miktar ı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her
sevkiyat ın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde, ithal lisans ı üzerinde
belirtilen bilgiler baz ında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanl ığ ına (İthalat Genel
Müdürlüğü) iletir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
(2) İthal lisanslar ı, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on
beş iş günüiçinde Ekonomi Bakanl ığ ına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
(3) İthalatç ılar ın ikinci f ıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler
hariç, müteakip ithal lisans ı talepleri, söz konusu ithal lisans ı iade edilene kadar değerlendirmeye alı nmaz.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakan ı yürütür.
Ekler için t ıklay ın ız
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards