sağlık teknikeri t.

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİTAPÇIK TÜRÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
B
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
18. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ
5 ARALIK 2009
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT:1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık
türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
2.Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4.Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için
kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim.
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka
bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
B
SAĞLIK TEKNİKERİ
1. Sağlıklı bir konutta bulunmaması gereken
7. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde halkla
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
ilişkiler uygulamasını zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?
A) Konutlar çöplük, bataklık gibi yerlerin yakınına
yapılmamalıdır.
B) Yangından kurtulmayı sağlamak için en azından iki çıkışı olmalıdır.
C) Yapay havalandırma sistemlerinden (klima ve
nemlendirici) zengin olmalıdır.
D) Konut güneş ışığı almalı, kişileri dış ortam
hava ve gürültü kirliliğinden korumalıdır.
A) Tüketicinin bilgisizliği ve uzmanın gücü
B) Yönetsel içreklik
C) Karmaşık yapı
D) Dil sorunu
8. Gazete, magazin, dergi, radyo ve televizyonlara haber sağlayan, kendi nam ve hesaplarına
çalışan ticari organizasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde okul çağı
çocuklarda ve gençlerde görülen beslenme ile
ilişkili sorunlardan biri değildir?
A) Anemi
C) Avitaminozlar A) Yerel gazeteler
C) Medya acenteleri
B) Raşitizm
D) Zayıflık-şişmanlık
9. Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmesi ile
ilgili haberlerin kitle iletişim araçlarından
ücretsiz olarak yayımlatılması ya da yayımlanmasıdır?
3. Aşağıdakilerden hangisi kişide temizlik, kontrol etme gibi takıntıların yaygın olarak görüldüğü halk arasında “temizlik hastalığı” diye
bilinen bir ruhsal hastalıktır?
A)
B)
C)
D)
A) Duyurum
C) Basın bildirisi
Obsesif kompulsif bozukluk
Konversiyon bozukluğu
Uyumsal bozukluk
Psikoz
kilerden hangisi doğrudur?
A) Göreve, en iyi yapacak olanın atanabilmesi
olanağı sağlar.
B) Bir üst göreve yükselmede her zaman en
iyisini seçmek mümkündür.
C) Belli bir görev için en iyisini seçmek yöneticinin çoğu zaman elindedir.
D) Yöneticiye torpil, kayırma gibi olumsuzlukları
önleyebilecek olanak sağlar.
diye tanımlanan bir psikolojik belirtidir?
B) Hezeyan
D) Anksiyete
5. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların faaliyetini basına periyodik olarak duyurmak amacıyla
hazırladıkları duyurulardır?
A) Duyurum C) Basın bildirisi
B) Basın bülteni
D) Kurumsal reklam
10. Kariyer sisteminin avantajları ile ilgili aşağıda-
4. Aşağıdakilerden hangisi bunaltı, kaygı, sıkıntı
A) Korku
C) Bağımlılık
B) Ulusal gazeteler
D) Ulusal dergiler
11. Bakanlığın resmî ve özel yazışmalarını yapan,
her türlü protokol ve tören işlerini yürüten,
randevularını, ziyaretlerini ve davetlerini
düzenleyen yardımcı birim aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Basın bülteni
D) Basın toplantısı
6. Halkla ilişkilerin tanıtma çalışmalarındaki rolü
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Yönetsel içreklik
B) Yönlendirme ve süzme
C) Halkla yüz yüze ilişkiler
D) Yönetsel formalitelerin açıklanması
2
Savunma sekreterliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlık ve halkla ilişkiler Müşavirliği
B
SAĞLIK TEKNİKERİ
12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
18. Aşağıdakilerden hangisi aşırı doğurganlığın
yürütmeye ilişkin görevlerinden değildir?
aile ve toplum sağlığına olan dolaylı etkilerinden değildir?
A) Kararnameleri imzalamak
B) Gerektiğinde Bakanlar Kuruluna başkanlık
etmek
C) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak
ve görevlerine son vermek
D) Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay vb.
kurumların üyelerini atamak
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık bakımı
kapsamına girmez?
13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini
diğer hizmetlerden farklı kılan özelliklerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
A) Piyasanın şeffaf olması
B) Arz-talep arasındaki dengesizlik
C) Karmaşık bir yapıya sahip olması
D) Uzmanlaşma seviyesinin yüksek olması
Bağışıklama
Elzem ilaçların temini
Ekonomik ve kültürel olanaklar
Sağlığa ilişkin bilgi ve sağlık eğitimi
20. Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre çocuklarda kızamık aşısının yapılma zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin 5 M formülü
içinde yer alan yönetim kaynaklarından biridir?
A) Bilgi
C) Sevk ve idare
Göç
İşsizlik
Konut sorunu
Demografik yatırımlarda azalma
A) 9. ayın sonu
C) 3. ayın sonu
B) Bina
D) Zaman
B) 4. ayın sonu
D) 2. ayın sonu
21. Ülkemizde isteyerek düşüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
15. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde denetim amacıyla kullanılması gerekli olan standartlardan değildir?
A) İsteyerek düşük oranı kentlerde en düşük
düzeye inmiştir.
B) Ülkemizde isteyerek düşükler 1965’de serbest
bırakılmıştır.
C) İsteyerek düşük yapan kadın oranı kırsal kesimde daha yüksektir.
D) Düşük olgusu ile kadının eğitimi arasında
pozitif bir ilişki saptanmıştır.
A) Ortalama kalış gün sayısı
B) Yatak işgal oranı
C) Otopsi oranı
D) Fatalite hızı
16. Aşağıdakilerden hangisi kariyer sisteminin
22. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin
dezavantajlarından biridir?
temel ögelerinden değildir?
A) Atanmayı bekleyenlerde küskünlük yaratabilir.
B) Örgüte dışarıdan yönetici almak imkânsızdır.
C) Kayırma ve torpil açısından atamalarda subjektif davranışlara neden olur.
D) İsabetsiz yapılan atamalar kurumun amaçlarına ulaşmasına engeller, etkinliğini azaltır.
A) Gürültü
C) Kaynak
23. Açık kırığı olan bir hastaya uygulanacak ilk
yardım kapsamında olmayan müdahale hangisidir?
17. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden “kişilerin kendi
sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri ve sağlık
hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri ve olumlu davranışlar kazanmaları için yapılan planlı çabalar
sürecidir”?
A) Sağlık eğitimi
C) Kemoprofilaksi
B) Kanal
D) Alıcı
A) Kırık kemiğin normal pozisyonunun sağlanması
B) Atel ve sargı ile destek yapılması
C) Steril pansuman ile kapatılması
D) Kanama kontrolü yapılması
B) Bağışıklama
D) Kişisel hijyen
3
B
SAĞLIK TEKNİKERİ
24. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Deste-
31. Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi belirtisi
ğini (TYD) sonlandırma endikasyonu değildir?
değildir?
A) Solunum ve dolaşımın yeterli olması
B) Pupillerin normal büyüklüğünü kazanması
C) İlk yardımcının estetik ve kondüsyon kaygılarının artması
D) Hastanın zamana, yere ve kimliğine uyumlu
yanıtlar vermesi
A)
B)
C)
D)
32. Sık doğum yapan, yeterli - dengeli beslenmeyen ve yeterli D vitamini ile kalsiyum al­mayan
kadınlarda …….., çocuklarda ……. görülür.
25. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli mantar türleri
ile zehirlenmelerde ortak bulgudur?
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Kusma-ishal
B) Tükürük salgısında artma
C) Gözbebeklerinde küçülme
D) Kalp atım hızında yavaşlama (bradikardi)
A)
B)
C)
D)
26. 0-12 aylık bebeklerde kapalı kalp masajında
uygun basınç noktası neresidir?
A)
B)
C)
D)
oluşumunda en önemli nedendir?
A)
B)
C)
D)
27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının önce-
II- Kalp kapak hastalıkları
III- Hipertansiyon
IV-Kardiyomiyopatiler
A) Hızlı ve doğru kararlar verebilmeli
B) Kendi can güvenliğini öncelleyebilmeli
C) Hastayı sağlıklı bir fizik muayeneden geçirebilmeli
D) Olay yerinde hasta/yaralıya ihtimali tanı koyabilmeli
Kalp yetmezliği, kalbin dokulara gereksinimi
olan miktardaki kanı pompalayamamasıdır.
Yukarıdakilerden hangileri bunun en önemli
nedenleri arasında yer almaktadır?
A) II - III C) I - II - IV
28. Orjini, nedeni bilinmeyen bir hastalık için aşağıdaki terimlerden hangisini kullanırız?
B) I - II - III
D) I - II - III - IV
35. Türkiye’de kronik böbrek yetersizliğinin diya-
B) Etiyoloji
D) Prognoz
bet ve hipertansiyondan sonra gelen nedeni
aşağıdaki hastalıklardan hangisidir?
29. Deri altı terimini nasıl ifade ederiz?
A) Glomerülonefrit
C) Böbrek kanseri
B) İntravasküler
D) İntervasküler
B) Böbrek taşları
D) Piyelonefrit
36. Aşağıdaki durumlardan hangisi kalp hastalığı
riskini arttırmaz?
30. Dakriyosistit ne demektir?
A)
B)
C)
D)
Obezite
İlaçlar
Kronik hepatitler
Sağ kalp yetmezliği
34. I- İskemik kalp hastalıkları
likle sahip olması gereken bir özelliktir?
A) Subdermal
C) İntravezikal
Osteomalazi - raşitizm
Raşitizm - osteomalazi
Guatr - akromegali
Diyabet - guatr
33. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sirozun
Göğüs kemiğinin alt yarısının üstü
Göğüs kemiğinin üst üçte birlik kısmının üstü
Göğüs kemiğinin alt üçte birlik kısmının üstü
İki meme başı hizasından çizilen hayali çizginin 1 parmak altı
A) Patojenik
C) İdiyopatik
Sinirlilik
Bradikardi
Kilo kaybı
Sıcağa karşı aşırı duyarlılık
A) Diyabet C) Yüksek kolesterol
Göz kapağında kist oluşması
Göz kapağı iltihabı
Gözyaşı bezinin iltihabı
Gözyaşı kesesinin iltihabı
4
B) Egzema
D) Böbrek yetmezliği
B
SAĞLIK TEKNİKERİ
37. Bacağın en kuvvetli extensor kası nedir?
A)
B)
C)
D)
44. Aşağıdakilerden hangisi yaş, cinsiyet farkı ve
bir hastalık veya bir uzmanlık grubu gözetmeksizin her türlü hastanın yatırılarak veya
ayakta müşahade, muayene, teşhis, tedavi
ve rehabilite edildikleri, gerekli sıhhi ve tıbbi
imkânlarına sahip kurumlardır?
m. priformis
m. sartorius
m. gemellus superior
m. quadriceps femoris
A)
B)
C)
D)
38. Carpal kemikler kaç adettir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
39. Os ulnanın üst ucunun arka tarafında bulunan
45. Personelin işinde ne ölçüde başarılı ya da
en büyük çıkıntısına ne denir?
A)
B)
C)
D)
başarısız olduğunun belirlenmesi işlemi kamu
kurumlarında hangi aralıklarla yapılır?
olecranon
caput ulna
tuberositas ulna
processus styloideus
A) 6 ayda bir
C) Yılda bir
I- Sıvı ve elektrolit dengesini düzenler.
II- Bazı hormonların salgılanmasını sağlar.
III- Arteryal kan basıncını düzenler.
B) os humerus
D) os caputatum
A) I - II
41. Bağışıklama programı hazırlamak, uygulamasını denetlemek ve değerlendirmek, aşağıdaki
şube müdürlüklerinden hangisinin görevidir?
A)
B)
C)
D)
B) 5 yılda bir
D) Ayda bir
46. Aşağıdakilerden hangileri böbreğin görevidir?
40. Ön kolun dış tarafında bulunan kemik hangisidir?
A) os ulna
C) os radius
Genel hastaneler
Özel hastaneler
Özel dal hastaneleri
Rehabilitasyon merkezleri
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
47. Vücut sıcaklığı hangi merkez tarafından kontrol edilir?
İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü
Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
A) Talamus
C) Omurilik
B) Hipotalamus
D) Epifiz
48. Aşağıdakilerden hangisi hormonunu yeterince
42. Memura görev ve davranışlarında kusurlu
salgılayamaz ise Guatr görülür?
olduğunun yazı ile bildirildiği disiplin cezası
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Troid
C) Hipofiz
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
B) Epifiz
D) Paratroid
49. Yağların sindirimi aşağıda verilen yapıların
hangisinde başlar?
A) Ağız
C) Duodenum
43. Aşağıdaki mali hükümlerden hangisi işçiye
SSK tarafından ödenir?
B) Mide
D) Kalın bağırsak
50. Hücrede ATP sentezi aşağıdaki yapılardan
A) Prim
B) İkramiye
C) Tazminatlar
D) Geçici iş göremezlik ödeneği
hangisinde gerçekleşmektedir?
A)
B)
C)
D)
Lizozom
Mitekondri
Golgi kompleksi
Endoplazmik Retikulum
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
c
b
a
d
b
c
b
c
a
d
b
d
a
c
d
b
a
d
c
a
d
a
a
c
a
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
d
b
c
a
d
b
a
c
d
a
b
d
c
a
c
d
b
d
a
c
d
b
a
c
b
B
Download