sağlık bakanlığı personel genel müdürlüğü

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİTAPÇIK TÜRÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
A
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
18. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ
5 ARALIK 2009
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT:1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık
türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
2.Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4.Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için
kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim.
Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka
bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
SAĞLIK TEKNİKERİ
1. Hücrede ATP sentezi aşağıdaki yapılardan
8. Aşağıdaki mali hükümlerden hangisi işçiye
hangisinde gerçekleşmektedir?
SSK tarafından ödenir?
A)
B)
C)
D)
A) Prim
B) İkramiye
C) Tazminatlar
D) Geçici iş göremezlik ödeneği
Lizozom
Mitekondri
Golgi kompleksi
Endoplazmik Retikulum
2. Yağların sindirimi aşağıda verilen yapıların
9. Memura görev ve davranışlarında kusurlu
hangisinde başlar?
A) Ağız
C) Duodenum
olduğunun yazı ile bildirildiği disiplin cezası
türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Mide
D) Kalın bağırsak
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
3. Aşağıdakilerden hangisi hormonunu yeterince
salgılayamaz ise Guatr görülür?
A) Troid
C) Hipofiz
10. Bağışıklama programı hazırlamak, uygulama-
B) Epifiz
D) Paratroid
sını denetlemek ve değerlendirmek, aşağıdaki
şube müdürlüklerinden hangisinin görevidir?
4. Vücut sıcaklığı hangi merkez tarafından kont-
A)
B)
C)
D)
rol edilir?
A) Talamus
C) Omurilik
B) Hipotalamus
D) Epifiz
11. Ön kolun dış tarafında bulunan kemik hangisidir?
5. Aşağıdakilerden hangileri böbreğin görevidir?
I- Sıvı ve elektrolit dengesini düzenler.
II- Bazı hormonların salgılanmasını sağlar.
III- Arteryal kan basıncını düzenler.
A) I - II
B) I - III
C) II - III
A) os ulna
C) os radius
en büyük çıkıntısına ne denir?
A)
B)
C)
D)
başarısız olduğunun belirlenmesi işlemi kamu
kurumlarında hangi aralıklarla yapılır?
B) 5 yılda bir
D) Ayda bir
olecranon
caput ulna
tuberositas ulna
processus styloideus
13. Carpal kemikler kaç adettir?
7. Aşağıdakilerden hangisi yaş, cinsiyet farkı ve
A) 6
bir hastalık veya bir uzmanlık grubu gözetmeksizin her türlü hastanın yatırılarak veya
ayakta müşahade, muayene, teşhis, tedavi
ve rehabilite edildikleri, gerekli sıhhi ve tıbbi
imkânlarına sahip kurumlardır?
A)
B)
C)
D)
B) os humerus
D) os caputatum
12. Os ulnanın üst ucunun arka tarafında bulunan
D) I - II - III
6. Personelin işinde ne ölçüde başarılı ya da
A) 6 ayda bir
C) Yılda bir
İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü
Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
B) 7
C) 8
D) 9
14. Bacağın en kuvvetli extensor kası nedir?
A)
B)
C)
D)
Genel hastaneler
Özel hastaneler
Özel dal hastaneleri
Rehabilitasyon merkezleri
2
m. priformis
m. sartorius
m. gemellus superior
m. quadriceps femoris
A
SAĞLIK TEKNİKERİ
15. Aşağıdaki durumlardan hangisi kalp hastalığı
21. Dakriyosistit ne demektir?
riskini arttırmaz?
A) Diyabet C) Yüksek kolesterol
A)
B)
C)
D)
B) Egzema
D) Böbrek yetmezliği
16. Türkiye’de kronik böbrek yetersizliğinin diya-
22. Deri altı terimini nasıl ifade ederiz?
bet ve hipertansiyondan sonra gelen nedeni
aşağıdaki hastalıklardan hangisidir?
A) Glomerülonefrit
C) Böbrek kanseri
A) Subdermal
C) İntravezikal
B) Böbrek taşları
D) Piyelonefrit
ğıdaki terimlerden hangisini kullanırız?
II- Kalp kapak hastalıkları
III- Hipertansiyon
IV-Kardiyomiyopatiler
A) Patojenik
C) İdiyopatik
Kalp yetmezliği, kalbin dokulara gereksinimi
olan miktardaki kanı pompalayamamasıdır.
Yukarıdakilerden hangileri bunun en önemli
nedenleri arasında yer almaktadır?
likle sahip olması gereken bir özelliktir?
A) Hızlı ve doğru kararlar verebilmeli
B) Kendi can güvenliğini öncelleyebilmeli
C) Hastayı sağlıklı bir fizik muayeneden geçirebilmeli
D) Olay yerinde hasta/yaralıya ihtimali tanı koyabilmeli
B) I - II - III
D) I - II - III - IV
oluşumunda en önemli nedendir?
25. 0-12 aylık bebeklerde kapalı kalp masajında
Obezite
İlaçlar
Kronik hepatitler
Sağ kalp yetmezliği
uygun basınç noktası neresidir?
A)
B)
C)
D)
19. Sık doğum yapan, yeterli - dengeli beslenmeyen ve yeterli D vitamini ile kalsiyum al­mayan
kadınlarda …….., çocuklarda ……. görülür.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
Göğüs kemiğinin alt yarısının üstü
Göğüs kemiğinin üst üçte birlik kısmının üstü
Göğüs kemiğinin alt üçte birlik kısmının üstü
İki meme başı hizasından çizilen hayali çizginin 1 parmak altı
26. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli mantar türleri
ile zehirlenmelerde ortak bulgudur?
Osteomalazi - raşitizm
Raşitizm - osteomalazi
Guatr - akromegali
Diyabet - guatr
A) Kusma-ishal
B) Tükürük salgısında artma
C) Gözbebeklerinde küçülme
D) Kalp atım hızında yavaşlama (bradikardi)
20. Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi belirtisi
27. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Deste-
değildir?
A)
B)
C)
D)
B) Etiyoloji
D) Prognoz
24. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının önce-
18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sirozun
A)
B)
C)
D)
B) İntravasküler
D) İntervasküler
23. Orjini, nedeni bilinmeyen bir hastalık için aşa-
17. I- İskemik kalp hastalıkları
A) II - III C) I - II - IV
Göz kapağında kist oluşması
Göz kapağı iltihabı
Gözyaşı bezinin iltihabı
Gözyaşı kesesinin iltihabı
ğini (TYD) sonlandırma endikasyonu değildir?
Sinirlilik
Bradikardi
Kilo kaybı
Sıcağa karşı aşırı duyarlılık
A) Solunum ve dolaşımın yeterli olması
B) Pupillerin normal büyüklüğünü kazanması
C) İlk yardımcının estetik ve kondüsyon kaygılarının artması
D) Hastanın zamana, yere ve kimliğine uyumlu
yanıtlar vermesi
3
A
SAĞLIK TEKNİKERİ
28. Açık kırığı olan bir hastaya uygulanacak ilk
34. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koru-
yardım kapsamında olmayan müdahale hangisidir?
yucu sağlık hizmetlerinden “kişilerin kendi
sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri ve sağlık
hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri ve olumlu davranışlar kazanmaları için yapılan planlı çabalar
sürecidir”?
A) Kırık kemiğin normal pozisyonunun sağlanması
B) Atel ve sargı ile destek yapılması
C) Steril pansuman ile kapatılması
D) Kanama kontrolü yapılması
A) Sağlık eğitimi
C) Kemoprofilaksi
29. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin
temel ögelerinden değildir?
A) Gürültü
C) Kaynak
35. Aşağıdakilerden hangisi kariyer sisteminin
dezavantajlarından biridir?
B) Kanal
D) Alıcı
A) Atanmayı bekleyenlerde küskünlük yaratabilir.
B) Örgüte dışarıdan yönetici almak imkânsızdır.
C) Kayırma ve torpil açısından atamalarda subjektif davranışlara neden olur.
D) İsabetsiz yapılan atamalar kurumun amaçlarına ulaşmasına engeller, etkinliğini azaltır.
30. Ülkemizde isteyerek düşüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İsteyerek düşük oranı kentlerde en düşük
düzeye inmiştir.
B) Ülkemizde isteyerek düşükler 1965’de serbest
bırakılmıştır.
C) İsteyerek düşük yapan kadın oranı kırsal kesimde daha yüksektir.
D) Düşük olgusu ile kadının eğitimi arasında
pozitif bir ilişki saptanmıştır.
36. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde denetim amacıyla kullanılması gerekli olan standartlardan değildir?
A) Ortalama kalış gün sayısı
B) Yatak işgal oranı
C) Otopsi oranı
D) Fatalite hızı
31. Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre çocuklarda kızamık aşısının yapılma zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9. ayın sonu
C) 3. ayın sonu
37. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin 5 M formülü
içinde yer alan yönetim kaynaklarından biridir?
B) 4. ayın sonu
D) 2. ayın sonu
A) Bilgi
C) Sevk ve idare
32. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık bakımı
kapsamına girmez?
A)
B)
C)
D)
B) Bina
D) Zaman
38. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini
diğer hizmetlerden farklı kılan özelliklerden
biri değildir?
Bağışıklama
Elzem ilaçların temini
Ekonomik ve kültürel olanaklar
Sağlığa ilişkin bilgi ve sağlık eğitimi
A) Piyasanın şeffaf olması
B) Arz-talep arasındaki dengesizlik
C) Karmaşık bir yapıya sahip olması
D) Uzmanlaşma seviyesinin yüksek olması
33. Aşağıdakilerden hangisi aşırı doğurganlığın
aile ve toplum sağlığına olan dolaylı etkilerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
B) Bağışıklama
D) Kişisel hijyen
39. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
yürütmeye ilişkin görevlerinden değildir?
Göç
İşsizlik
Konut sorunu
Demografik yatırımlarda azalma
A) Kararnameleri imzalamak
B) Gerektiğinde Bakanlar Kuruluna başkanlık
etmek
C) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak
ve görevlerine son vermek
D) Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay vb.
kurumların üyelerini atamak
4
A
SAĞLIK TEKNİKERİ
40. Bakanlığın resmî ve özel yazışmalarını yapan,
45. Halkla ilişkilerin tanıtma çalışmalarındaki rolü
her türlü protokol ve tören işlerini yürüten,
randevularını, ziyaretlerini ve davetlerini
düzenleyen yardımcı birim aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Yönetsel içreklik
B) Yönlendirme ve süzme
C) Halkla yüz yüze ilişkiler
D) Yönetsel formalitelerin açıklanması
Savunma sekreterliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlık ve halkla ilişkiler Müşavirliği
46. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların faaliyetini basına periyodik olarak duyurmak amacıyla
hazırladıkları duyurulardır?
41. Kariyer sisteminin avantajları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Duyurum C) Basın bildirisi
A) Göreve, en iyi yapacak olanın atanabilmesi
olanağı sağlar.
B) Bir üst göreve yükselmede her zaman en
iyisini seçmek mümkündür.
C) Belli bir görev için en iyisini seçmek yöneticinin çoğu zaman elindedir.
D) Yöneticiye torpil, kayırma gibi olumsuzlukları
önleyebilecek olanak sağlar.
47. Aşağıdakilerden hangisi bunaltı, kaygı, sıkıntı
diye tanımlanan bir psikolojik belirtidir?
A) Korku
C) Bağımlılık
rol etme gibi takıntıların yaygın olarak görüldüğü halk arasında “temizlik hastalığı” diye
bilinen bir ruhsal hastalıktır?
ilgili haberlerin kitle iletişim araçlarından
ücretsiz olarak yayımlatılması ya da yayımlanmasıdır?
A)
B)
C)
D)
B) Basın bülteni
D) Kurumsal reklam
43. Gazete, magazin, dergi, radyo ve televizyonla-
Obsesif kompulsif bozukluk
Konversiyon bozukluğu
Uyumsal bozukluk
Psikoz
49. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde okul çağı
ra haber sağlayan, kendi nam ve hesaplarına
çalışan ticari organizasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel gazeteler
C) Medya acenteleri
B) Hezeyan
D) Anksiyete
48. Aşağıdakilerden hangisi kişide temizlik, kont-
42. Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmesi ile
A) Duyurum
C) Basın bildirisi
B) Basın bülteni
D) Basın toplantısı
çocuklarda ve gençlerde görülen beslenme ile
ilişkili sorunlardan biri değildir?
A) Anemi
C) Avitaminozlar B) Ulusal gazeteler
D) Ulusal dergiler
B) Raşitizm
D) Zayıflık-şişmanlık
50. Sağlıklı bir konutta bulunmaması gereken
44. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde halkla
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
ilişkiler uygulamasını zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?
A) Konutlar çöplük, bataklık gibi yerlerin yakınına
yapılmamalıdır.
B) Yangından kurtulmayı sağlamak için en azından iki çıkışı olmalıdır.
C) Yapay havalandırma sistemlerinden (klima ve
nemlendirici) zengin olmalıdır.
D) Konut güneş ışığı almalı, kişileri dış ortam
hava ve gürültü kirliliğinden korumalıdır.
A) Tüketicinin bilgisizliği ve uzmanın gücü
B) Yönetsel içreklik
C) Karmaşık yapı
D) Dil sorunu
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
b
c
a
b
d
c
a
d
b
d
c
a
c
d
b
a
d
c
a
b
d
a
c
b
d
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
a
c
a
a
d
a
c
d
a
b
d
c
a
d
b
d
a
c
b
c
b
d
a
b
c
A
Download