T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK

advertisement
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:A/B/C
İmza
:
Numarası : 1
Adı
: Elektrik Alan Çizgileri
Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)
Teorisi Aşağıdaki soruları cevaplayınız (5X5=25p)
Elektrik alan (⃗ ) nedir? Noktasal bir yükün elektrik alanının matematiksel eşitliğini ve
birimini yazınız.
Aşağıdaki noktasal yüklerin çevresinde oluşan elektrik alan çizgilerini çizerek
gösteriniz.
DENEYİN
+
-
(1)
(2)
+
-
(3)
+
Eşpotansiyel
yüzey nedir?
Eşpotansiyel yüzey çizgilerinden elektrik alan çizgileri nasıl bulunabilir?
Elektriği ileten ve iletmeyen sıvılara üçer örnek veriniz?
Yapılışı (Deneyin yapılışını sırasıyla ifade ediniz) ( 5p)
Deney düzeneği ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap veriniz( 15p)

Hangi güç kaynağını kullandınız (AC ya da DC)? Neden? (5 Puan)

Güç kaynağında ayarladığınız değer? ……………………………..
(sayı ve birimi belirtiniz) (5 Puan)

Deney kabında kullanılan sıvının adı nedir? Bu sıvının özelliğini belirtiniz?
(5 Puan)
DENEY
DÜZENEĞİ
Bu deneydeki tüm ölçüm ve hesaplamalar milimetrik kağıtlar üzerinde yapılacaktır
1. Eşpotansiyel Yüzey Noktalarını Belirtme (10P)
Kabın altında verilen sabit noktaların, sabit ve gezici elektrot yardımıyla bulunan,
eşpotansiyel yüzey noktalarını milimetrik kağıt üzerinde gösteriniz.
2. Eşpotansiyel Yüzey Eğrilerini Elde Etme(5P)
Belirlediğiniz eşpotansiyel yüzey noktalarını birleştirilerek, eşpotansiyel yüzey
eğrilerini çiziniz.
ÖLÇÜM VE
HESAPLAMALAR
3. Elektrik Alan Çizgilerini Elde Etme(10P)
Eşpotansiyel yüzey eğrilerini kullanarak, elektrik alan çizgilerini çiziniz.
4. Elektrik Alanın Yönünü Belirleme(5P)
Güç kaynağınızın kutupları yardımıyla elektrik alan çizgilerinin yönünü
belirleyiniz
5. Elektrik Alan Vektörlerini Çizme(10P)
Elektrik alan çizgileri yardımıyla belirlediğiniz en az üç farklı noktadaki elektrik
alan vektörünü çiziniz.
Yaptığınız deneyden elde ettiğiniz sonuçları ve yorumlarınızı yazınız (10P)
SONUÇ
VE
YORUMLAR
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:
İmza :
Numarası : 2
Adı
: Kondansatörler
Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)
Teorisi Aşağıdaki soruları cevaplayınız (3X10=30p)
1. Kondansatör nedir tanımlayınız. Kondansatörlerin çalışma prensibi nasıldır?
2. Kondansatörler hangi amaçla kullanılırlar günlük yaşamdan üç örnek
vererek açıklayınız.
DENEYİN
3. Kondansatörlerle ilgili; yük (q), gerilim (V), sığa (C) ve elektriksel
geçirgenlik (ε), eşdeğer sığa gibi temel kavramların tanımını, birimlerini ve
matematiksel eşitliklerini yazınız.
Yapılışı (Deneyin yapılışını sırasıyla ifade ediniz) ( 5p)
Teorik
Deneysel
Vab
Vbc
VT
(10p)
Tablo 1
1. Teorik Hesaplamalar: (3x10p=30p)
a. Devrede kullanılan kondansatörlerin sığa değerlerine göre devrenin eşdeğer sığasını
bulunuz.
b. Güç kaynağından devreye verilen gerilim değeri ve eşdeğer sığayı kullanarak devrenin
toplam yükünü bulunuz.
ÖLÇÜM VE
HESAPLAMALAR
c. Her bir kondansatör üzerinden geçen yükü ve gerilimi hesaplayınız. Bulduğunuz
gerilim değerlerini yukarıdaki tabloda ‘Teorik’ sütununa yerleştiriniz.
2. Deneysel Hesaplamalar: (10p)
Kurduğunuz devrede ab ve bc kollarındaki gerilimleri ölçünüz. Ölçümler sonucunda elde
ettiğiniz verileri Tablodaki ‘Deneysel’ sütununa yerleştiriniz.
3. Hata Yüzdesi ve Yorum: (10p)
Teorik ve deneysel verileri karşılaştırarak % hata hesabı yapınız ve sonuçları
yorumlayınız.
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
Adı-Soyadı :
ÖĞRENCİNİN Numarası :
İmza:…………………………
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 3
Adı
:
(10p) Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
DENEYİN
(30p) Teorisi:
1. Dielektrik madde, elektriksel geçirgenlik, dielektrik sabiti tanımlarını yapınız.
2. Paralel plakalı bir kondansatörün sığasının matematiksel eşitliğini yazarak açıklayınız.
( 10p) Yapılışı (kendi cümleleriniz ile ifade ediniz) :
Ölçüm ve Hesaplamalar (50p)
1. Aşama:
i.
Deneyde elde ettiğiniz d (plakalar arsındaki uzaklık) ve C (kondansatörün sığası) ölçümlerini tabloda ilgili kısma
doldurunuz.
Tablo1
d (m)
C (farad)
 (C2/Nm2)
ii.
Paralel plakalı kondansatörün plakasının alanını (A) hesaplayınız.
A=
iii.
C 
A
eşitliği yardımıyla her bir durum için ortamın (havanın) elektriksel geçirgenliğini () bulunuz ve tablo
d
1’de ilgili kısmı doldurunuz.
1=
2=
3=
2. Aşama:
i.
Deneyde elde ettiğiniz d (plakalar arsındaki uzaklık) ve C (kondansatörün sığası) ölçümlerini tabloda ilgili kısma
doldurunuz.
d (m)
Tablo 2
C (farad)
 (C2/Nm2)
K
Mika
Mukavva
ii.
C 
A
eşitliği yardımıyla mika ve mukavvanın elektriksel geçirgenliğini () bulunuz ve Tablo 2’de ilgili kısmı
d
doldurunuz.
mika=
mukavva=
iii.
K= /0 eşitliğinden faydalanarak mika ve mukavva için dielektrik sabitlerini bulunuz ve Tablo 2‘de ilgili kısmı
doldurunuz.
Kmika=
Kmukavva=
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
DENEYİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 4
Adı
:
(10p) Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
imza:…………………………
(30p) Teorisi: Aşağıdaki soruları cevaplayınız
1. A, B, C ve D noktasından geçen akımların şiddetleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
2. Ampuller üzerindeki potansiyelleri her iki devre için yorumlayınız.
Sonuçlar ve Tartışma
1. Aşağıdaki devreleri elde edebilmek için kapatılması gereken anahtarları devrenin altındaki boşluklara yazınız (30p).
2. Her devre için karşısındaki devrede akımın dolanma yönlerini belirgin bir şekilde (yön belirtiniz) çizerek gösteriniz(30p)
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUVARI DENEY RAPORU
Adı-Soyadı
ÖĞRENCİNİN Numarası:
imza
Bölümü
:
:
:………………………….
:
Deneyin No: 5
Deneyin Adı :
Deneyin Amacı(kendi cümleleriniz ile ifade ediniz)(10p):
Deneyin Teorisi (30p):
Verilerin Analizi (30p+30p)
1) Wheatstone köprüsünü dengeye getiren reosta değeri R4’ün teorik olarak elde edilmesi.
2) Wheatstone köprüsünü dengeye getiren reosta değeri R4’ün (toplam reosta direnci)/(toplam reosta
boyu) oranının (denge değeri direnci)/(denge değeri boyu) oranına eşitliğinden deneysel olarak elde
edilmesi.
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
DENEYİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 6
Adı
: RC zaman sabitinin tayini
(10p) Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
imza:…………………………
(30p) Teorisi: Aşağıdaki soruları cevaplayınız
a. RC zaman sabitinin (boyut analizi yaparak) zaman biriminde olduğunu gösteriniz.
b. Dolu kondansatörün boşalması sırasında devredeki akımın yarıya düşmesi için
geçen süreyi ( I (t )  I 0 e t / RC eşitliğini kullanarak) R ve C cinsinden bulunuz.
( 60p) Ölçüm ve hesaplamaları
1. Sonuçlar ve Yorumlar
I
(μA)
t(sn)
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-ln(I)
a. Yandaki tabloları deneyde elde ettiğiniz
sonuçlara göre doldurunuz.
b. Tablodaki verileri kullanarak çizmiş
olduğunuz grafiğin eğimini hesaplayınız.
c. Zaman sabitinin teorik değerini hesaplayarak
hata oranını (% hata) belirleyiniz.
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
DENEYİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 7
Adı :
imza:…………………………
(10p) Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
(30p) Teorisi: Aşağıdaki soruları cevaplayınız
1-Manyetik Alan ⃗⃗ nedir? Tanımlayınız. Birimini yazınız.
2-Bir ⃗⃗ manyetik alanı içerisinde ⃗ hızı ile hareket eden bir q yükü üzerinde manyetik kuvvetin
yaptığı maksimum iş nedir? Matematiksel olarak gösteriniz.
3-Aşağıdaki mıknatısların birbirlerine uygulayacakları kuvvetleri çizerek, yorumlayınız.
+
( 10p) Yapılışı
: (Deneyin yapılışını kendi cümleleriniz ile anlatız.)
( 50p) Ölçüm ve hesaplamaları
1-Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Ölçüm No
Akım (A)
Sarım Sayısı
Sapma Açısı (0)
tanθ
I.Kısım
1
2
3
4
II.Kısım
1
2
3
4
2-Milimetrik kâğıda çizdiğiniz tan-I ve tan-sarım sayısı grafiklerinden yararlanarak aşağıdaki
soruları cevaplayınız. Not: Grafiklerinizi bu kâğıda zımbalayınız.
a-Halkanın merkezindeki manyetik alan şiddetinin halkadan geçen akımla ilişkisi hakkında
nasıl bir sonuca vardınız?
b- Halkanın merkezindeki manyetik alan şiddetinin sarım sayısıyla ilişkisi hakkında nasıl bir
sonuca vardınız?
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
Adı-Soyadı :
ÖĞRENCİNİN Numarası :
imza
:
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 8
Adı
: Transformatörler ve İndüksiyon Bobini
DENEYİN
Deneyin Amacı(kendi cümleleriniz ile)(5p):
Deneyin Teorisi(5p):
1) Aldığınız verilerden aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde doldurunuz(10p).
Bobinin sarım sayısı
Giriş gerilimi
Çıkış gerilimi (volt)
(volt)
“kapak kapalı”
V1
V2
2
3
N2 = ……..
4
5
6
2
N2 = ……..
3
4
5
6
Çıkış gerilimi (volt)
“kapak açık”
V2
2) Kapalı kapak için yukarıdaki tablodan farklı N2 değerleri için 2 adet V1-V2 grafiği çiziniz. (Not: V1
değerleri x -eksenine V2 değerlerini y- eksenine gelecek şekilde grafiği çiziniz)(20p)
3) Her bir grafiğin eğim değeri içi % hata hesabı yapınız. (Not: Teorik değerler için bobinlerin sarım
sayıları oranını “N2/N1” alınız )(20p)
4) Aldığınız verilerden aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde doldurunuz(10).
Bobinin sarım sayısı
Giriş gerilimi (volt)
Çıkış gerilimi (volt)
“kapak kapalı”
2
3
4
5
6
7
8
?
5) Bu tablodan faydalanarak bilinmeyen bobin için giriş-çıkış gerilim grafiğini çiziliniz. Grafiğin
eğiminden bobinin yaklaşık sarım sayısı bulunuz (20p).
6) Sizce ilk tablodaki ölçülen açık kapak ve kapalı kapak gerilim değerleri arasındaki farkın nedeni
nedir açıklayınız. (10p)
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU
ÖĞRENCİNİN
DENEYİN
Adı-Soyadı :
Numarası :
Bölümü
:
Grubu
:
Numarası : 9
Adı
:
(10p) Amacı : (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz)
imza:…………………………
Deneyin Teorisi: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
(5p) Direnç(R) nedir?
(5p) Akım(I) nedir?
(5p) Gerilim(V) nedir?
(5p) Empedans(Z) nedir?
Sonuçlar ve Yorumlar
1- Aşağıdaki tabloları deneyde elde ettiğiniz sonuçlara göre doldurunuz (20p).
I
V
R=
Rort=
I
V
Z
Zort =
2- Rort ve Zort değerlerini kullanarak Eş. 2 yardımıyla deneysel öz indüksiyon katsayısını
(Ldeneysel) ve Eş. 5 yardımıyla da teorik öz indüksiyon katsayısı(Lteorik) bulunuz. (20p)
Ldeneysel =
Lteorik =
3- (2)’den elde ettiğiniz Ldeneysel ve Lteorik değerlerini kullanarak yüzde hata hesabı yapınız
ve yorumlayınız.
(10p) % Hata =
(20p) Yorum:
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards