dişi üreme sistemi histolojisi

advertisement
DİŞİ ÜREME SİSTEMİ
HİSTOLOJİSİ
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
İstanbul Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
•
Ovaryum
– Over, yumurtalık
•
Tuba uterina
– Ovidukt, Fallop tüpü
•
Uterus
•
Vajina
Dış genital organlar
• Labia major
• Labia minor
• Klitoris
Meme bezleri
• İşlev:
–
–
–
–
–
–
dişi gamet üretimi
hormon üretimi
fertilizasyon bölgesi
zigot taşınması
embriyo implantasyonu ve fetus gelişimi
yenidoğan beslenmesi
• Menstrual siklus:
– Puberteden menapoza dek sürer
– Ovaryum ve endometriyumda yapısal ve fonksiyonel siklik değişiklikler
izlenir
Ovaryan siklus
foliküler faz, luteal faz
Endometriyal siklus
 menstrual, proliferatif, sekretuvar faz
• Menarş:
– İlk menstrual siklusların başlaması (9-14 yaş)
• Menapoz:
– Menstrual siklusların düzensizleşerek ortadan kalkması
Ovaryum
• Gametogenez
– Oogenez; oosit; ovum
• Steroidogenez
– Östrojen
• Dişi üreme sistemine ait iç organların ve dış genitallerin büyüme ve
olgunlaşması
• Pubertede dişi cinsiyet karakterlerinin gelişimi
• Uterus endometriyumda proliferatif değişiklikler
• Meme bezlerinde duktal ve stromal büyüme ve yağ dokusu birikimi
– Progesteron
• Dişi üreme sistemine ait iç organların gebeliğe hazırlanması
• Uterus endometriyumunda sekretuvar değişiklikler
• Meme bezlerinde laktasyona yönelik lobuler proliferasyon
Ovaryum
– 3 X 1,5-2 X 1 cm, badem şeklinde, açık
pembe renkte
– Germinal epitel
• ovaryumu saran en dıştaki tabaka
• tek katlı kübik veya yassı epitel
• mezotel ile devamlı
•
Puberta öncesi yüzey düzgün
•
Doğurganlık döneminde yüzey
ovulasyonlarla düzensizleşir
•
Menapozdaki boyutu doğurganlık
dönemindekinin ¼’ü
– Tunika albuginea
• tıkız bağ dokusu
– Korteks
• ovaryum folikülleri
• stroma
– hücreden zengin bağ dokusu
– Medulla
• gevşek bağ dokusu
• kan damarları, lenfatikler ve sinirler
Primordiyal Folikül
• Ovaryum korteksinin en dış bölümlerinde tunika albugineanın hemen
altında yer alır
• Tek katlı yassı foliküler hücreler ile çevrili primer oosit içerir
• Foliküler hücreler
gonad taslağının yüzeyindeki sölom epiteli (mezotel) kökenli
birbirlerine desmozomlarla tutunurlar (bariyer yok)
• Folikül stromadan bir bazal lamina ile ayrılır
• Fetal gelişimin 3. ayında oluşmaya başlar
• FSH’dan bağımsız olarak büyümeye başlar
• Büyüme bebeklik döneminde bile gelişebilir
Primordiyal Folikül
• Primer oosit
– ~ 25 µm çapında
– 1. mayotik bölünmenin profazında tutuklu
– Büyük eksantrik nukleus
germinal vezikül (GV)
≥ 1 büyük nukleolus
– Ooplazma
• Golgi, kaba ER, mitokondri
Balbiani cismi: nukleus yakınında lokal organel kümelenmeleri
• lizozomlar dağınık yerleşimli
• annulat lameller (nükleer membrana özdeş)
Primer Folikül
Unilaminer primer folikül
• Foliküler büyüme
büyüme faktörleri EGF, IGF-1
FSH’dan bağımsız
• Foliküler hücre proliferasyonu
– kübik şekil
– tek tabakalı
• Oosit büyümesi
çevresinde zona pellusida gelişir
• glikoprotein örtü, ZP1, ZP2, ZP3
• eozinofilik, PAS (+)
• içinden foliküler hücre filopodları geçer ve oosit mikrovillusları ile temas kurar
(gap junctionlar)
Primer Folikül
Multilaminer primer (preantral) folikül
• Foliküler hücre proliferasyonu
– çok tabakalı
Granulozum tabakası; avasküler
Granuloza hücreleri; gap junction (+)
• Oosit maturasyonu
– büyüyerek 120-150 µm çapına ulaşır
– Balbiani cisminden Golgi elemanları sitoplazmaya dağılır
– kortikal granüller (proteaz) belirir
• Folikül etrafındaki stroma
– teka foliküliye farklılaşır
Sekonder (antral) folikül
• Granuloza hücre proliferasyonu (bazal FSH düzeylerine duyarlı)
granuloza hücreleri arasında likör foliküli içeren boşluklar belirir
• plazma eksudatı
– glikozaminoglikanlar, proteoglikan, steroid bağlayıcı proteinler, östrojen, progesteron,
inhibin, folikülostatin, aktivin
• birleşerek antrum oluşur
– kumulus ooforus
- oosit ile birlikte antruma çıkıntı yapan granuloza hücre kümesi
- korona radiata
 oositin hemen yanında ilk sıradaki kumulus hücreleri
stratum granulozum
– mural granuloza hücreleri
Sekonder (antral) folikül
• Zona pellusida kalınlaşması
• Call-Exner cisimleri
Granuloza hücreleri arasında koyu boyanan PAS (+) materyal
hiyaluronik asit ve proteoglikan
Sekonder (antral) folikül
• Teka foliküli
– teka interna
• steroid salgılayıcı hücre özellikleri gösterir
• LH reseptörü (+); androstenedion sentezlenir
 granuloza hücrelerine aktarılarak aromataz ile östradiole dönüştürülür
• bol miktarda kan damarları içerir
• granuloza tabakası ile arasında kalın bazal lamina bulunur
– teka eksterna
• fibroblastlar, düz kas hücreleri, kollajen lif demetleri içerir
Graaf Folikülü
• En büyük folikül (15-20 mm)
• Granuloza mitotik aktivitesinde artma ve ovülasyona yakın azalma
• Antrum genişlemesi  stratum granulozum incelir
Ovulasyondan hemen önce
• LH piki
– Granuloza östrojen sentez artışı
Ön hipofizde gonadotropların GnRH sensitizasyonu artar
LH salınımı artar
• 1. mayoz bölünme tamamlanır (Oosit maturasyon uyarıcı faktör ile kendini uyarır)
– Germinal vezikül yıkılır
Metafaz I (MI) oosit
– 1. kutup cismi atılır
– Sekonder oosit (haploid 2n) oluşur
• 2. mayoz bölünme metafazda tutuklu kalır
Metafaz II (MII) oosit
Ovulasyon
• Graaf folikülünden sekonder oositin serbestlenmesi
(LH pikinden 12-24 saat sonra)
– Antrumdaki folikül sıvısının hacim ve basıncının artar
– Oosit-kumulus kompleksi ile stratum granulozum bağlantısı glikozaminoglikan
birikimi ile gevşer
oosit-korona radiata hücre kompleksi antruma serbestlenir
– Plazminojen aktivatör düzeyi artar
plazminojen plazmin
folikül duvarının enzimatik proteolizi
– Ovaryum yüzeyinde stigma görülür
Ovulasyon
– Fibroblast kaynaklı proteolitik aktivite
 teka eksterna ve tunika albugineadaki kollajen liflerin yıkıllır
– Prostaglandin aktivitesi
 teka eksternadaki düz kas lifleri kasılır
– Folikül duvarı rüptüre olur
– MII sekonder oosit, zona pellusida, korona radyata ve bir miktar foliküler
sıvı ile serbestlenir
Ovulasyondan hemen sonra
– Oosit, tuba uterina fimbriyaları ile infundibuluma alınır
– 24 saat yaşar, ampullada fertilizasyon ya da dejenerasyon gerçekleşir
Korpus Luteum
• Ovulasyon sonrası folikül kavitesine kanama
– korpus hemorajikum
– koagulasyon ve ardından skar (nedbe) dokusu gelişir
• Bazal lamina yıkımı
• Avasküler granuloza tabakasına kan damarı invazyonu
anjiyogenez ve zengin kapiler ağ
• Graaf folikülünün arta kalan hücrelerinde luteinizasyon
lipid damlacıkları; lipokrom pigment
taze preparatlarda sarımtırak görünüm
– granuloza lutein hücreleri ~%80
•
•
•
•
hücre boyutları artar (20-35 µm)
steroid salgılayan hücre özellikleri kazanır
LH reseptör ekspresyonu gelişir
östrojen ve progesteron salgısı yapar
– teka lutein hücreleri ~%20
•
•
•
•
hücre boyutları aynı (15 µm)
daha koyu boyanır
duvar periferinde ve kıvrımlarında yerleşir
androstenedion ve progesteron salgısı yapar
Korpus Luteum
• Menstruasyon korpus luteumu
– Fertilizasyon ve implantasyon (-)
– 10-12 gün süreyle östrojen ve progesteron salgılar
FSH ve LH baskılanır
– Gebelik (-)  hCG uyarımı (-)
apoptoz
– Korpus albikans
• Hiyalin materyal içeren fibröz bağ dokusu
Korpus Luteum
• Gebelik korpus luteumu
– Embriyo trofoblastlarından hCG (human koryonik gonadotropin)
uyarımı (LH benzeri etki)
– Korpus luteum dejenere olmaz, östrojen ve progesteron üretimi devam
eder
– 2 ay sonra işlev azalır; luteoplasental görev değişimi
– Dejenerasyon luteolizkorpus albikans
Foliküler Atrezi
• Primordiyal ve küçük foliküller
– Önce oosit dejenerasyona uğrar
– Foliküler hücre dejenerasyonu geç dönemde gelişir
• Büyük foliküller
– Granuloza hücre proliferasyonu durur
– Granuloza hücreleri apoptozla ölür
antruma dökülür
– Granuloza tabakası nötrofil ve makrofajlarla istila edilir
– Granuloza tabakasında damarlı bağ dokusu gelişir
– Oosit ölümü geç dönemde gerçekleşir
•
Makrofaj, fibroblast aktivitesi ile skar dokusu gelişir
•
Zona pellusida ve camsı membran artıkları bir süre devam eder
TUBA UTERİNA
(Ovidukt, Fallop Tüpü)
• Hareketli ve kaslı yapı
• Fimbriyalar ovulasyonla atılan oositi yakalar
• Spermatozoon kapasitasyonu gelişir
• Ampullada fertilizasyon gerçekleşir
• Kanal boyunca zigotun erken yarıklanma bölünmeleri oluşur
Tuba Uterina
• Mukoza
– özellikle ampullada katlantılar (labirent) yapar
fertilizasyon bölgesi
– Tek katlı prizmatik epitel
• Silyalı epitel hücresi
• Sekretuvar hücre
– Lamina propria
• Gevşek bağ dokusu
Tuba Uterina
• Silyalı epitel hücresi
– Uterusa doğru hareket sağlar
• Sekretuvar hücre
– Oosit ve zigot için besleyici ve koruyucu salgı akımı oluşturur
– Spermatozoon kapasitasyonu
• cAMP artışı; tirozin fosforilasyonu; intraselüler Ca++ artışı
• Hiperaktivasyon
• Plazma membranı modifikasyonu
• Epididim kaynaklı dekapasitasyon faktörlerinin uzaklaştırılması
Östrojen  silyogenez, sekretuar hücre aktivitesi ↑
Progesteron  sekretuvar hücre sayısı ↑
• Muskularis
– İnfundibulum ve ampullada ince
– İstmus ve intramural bölümde belirgin
• içte sirküler dışta longitudinal demetler
• peristaltik kontraksiyonlar zigot için uterusa doğru en büyük itici gücü
oluşturur.
• Seroza
– Mezotel, büyük kan damarları
UTERUS
• Uterus
– Korpus
• Fundus
– Serviks
Uterus duvarı
• Endometriyum
– Epitel
– Lamina propria
(endometriyal stroma)
• Miyometriyum
• Perimetriyum
– Seroza
– Adventisya
Endometriyum
• Epitel
– Tek katlı prizmatik
• Silyalı hücreler
• Sekretuvar hücreler
• Lamina propria (endometriyal stroma)
– Basit tübüler bezler
• Epitel hücrelerini içerir
• Silyalı hücre çok az
– Fibroblast, temel madde, kollajen tip III
Endometriyum
• Bazal tabaka (stratum bazale)
– Miyometriyuma komşu lamina propria parçası
– Uterus bezlerinin taban kısımlarını içerir
– Her menstruasyon sonrası prolifere olarak fonksiyonel tabakayı
yeniler
• Fonksiyonel tabaka (stratum fonksiyonale)
– Bazal tabaka üzerindeki lamina propria, bezlerin geri kalan üst
parçaları ve yüzey epitelinden oluşur
– Her menstruasyonda dökülür ve bazal tabaka elemanlarınca
yeniden üretilir
• Kan damarları
– Arkuat arterler
• Stratum vaskulare
– Düz arterler
• Bazal tabakayı besler
– Spiral arterler
• Fonksiyonel tabakayı besler
• Miyometriyum
– İç ve dış longitudinal tabaka
– Orta sirküler tabaka
• Stratum vaskulare
– Büyük damar pleksusları ve lenfatikler
– Gebelikte
• Düz kas hipertrofisi ve hiperplazisi
• Kollajen sentezi
– Gebelik sonrası
• Düz kas hücre boyut azalmaları ve ölümleri
• Kollajen yıkımı
Endometriyal siklus
• Menstrual faz
– ~ 4 gün
– Korpus luteum kaynaklı östrojen ve progesteron azalır
– Spiral arterler kasılır
İskemi
– Spiral arterler yırtılır ve lamina propriaya kanama olur
– Fonksiyonel tabaka lümene dökülür
Menstruasyon
– Düz arterlerde sorun yok; bazal tabaka sağlam
Endometriyal siklus
• Proliferatif faz
– ~ 10 gün; süre oldukça değişken
– Östrojen uyarımıyla stromal, endotelyal ve epitelyal hücre
proliferasyonu
• endometriyum kalınlığı artar
• 0.5 mm  2-3 mm
– Bezlerin bazal kısmındaki epitelyal hücreler
• yukarı göç ederek açık kalan endometriyum yüzeyini örter
• bezleri yeniden oluşturur
Bezler kısa, düz ve dar
– Stromal hücre proliferasyonu ve kollajen ve temel madde sentezi
Endometriyal siklus
• Sekretuvar faz
– 14 gün; süre nispeten sabit
– Progesteron etkisiyle bezlerde salgı aktivitesi başlar
• Bez epitel hücrelerinde glikojen birikir
• Glikojen ve glikoproteinden zengin salgı gerçekleşir
Bezler düzensiz ve kıvrımlı
– Lamina propriada sıvı birikimi (ödem) endometriyum 5 mm
Serviks
• Endoserviks
– Tek katlı prizmatik epitel
• Mukus salgılar
– Servikal (dallanmış tübüler müköz) bezler
• Ovulasyon döneminde
salgı bol, sulu, vizkozite azalır, alkalen pH
spermatozoon geçişi kolay
• Luteal faz ya da gebelikte
vizkozite artar, asidik pH
spermatozoon ve mikroorganizma geçemez
• NABOTH KİSTLERİ
– bezlerin tıkanması  retansiyon
Serviks
• Stroma
– Tıkız bağ dokusu
– Bol elastik lif
– Az miktarda düz kas hücresi
– Gebelikte kollajenoliz ile serviks dilatasyonu
Serviks
• Endoservikal kanal-ektoserviks
– Tek katlı prizmatik – çok katlı yassı geçiş bölgesi
– Metaplazi
Servikal intraepitelyal neoplazi
İnvazif karsinom
Servikal / vajinal yayma (smear)
• Dökülen, kazılan yüzey epitel hücreleri
• Papanicolau boyası
• Menstrual siklusta hormonal değişiklere yanıt
• Patolojik değişiklikler
• Mikrobiyolojik bulgular
Vajina
• Çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel
– Glikojenden zengin epitel hücreleri
Laktobasillus
» glikojen laktik asid
Vajinal pH asiditesi
– Foliküler fazda 45 kat
Luteal fazda 30 kat
Vajina
• Lamina propria
– Elastik liften zengin gevşek bağ dokusu, zengin kanlanma
– Bez yok, serviks kaynaklı kayganlaştırıcı sıvı, transuda
– Lenfosit, nötrofil
• Muskularis
– İçte ince sirküler
Dışta longitudinal
– Vestibülü çevreleyen sfinkter kas
• Adventisya
– İnce tıkız bağ dokusu
• Etrafındaki gevşek bağ dokusu ile kaynaşır
DIŞ GENİTAL ORGANLAR
• Labia major
– Mons pubisten aşağı uzanan 2 longitudinal deri katlantısı
• Skrotuma özdeş
– Çok katlı yassı keratinleşmiş epitel
• Dış yüzey kaba kıvrımlı pubik kıllar
• İç yüzey kıl folikülleri yok
– Ter bezleri, sebasöz bezler
– Yağ dokusu, ince düz kas tabakası
• Labia minör
– Vestibülün her iki yanında longitudinal deri katlantısı
• Penil üretraya özdeş
– Çok katlı yassı keratinleşmiş epitel
• Kıl folikülleri yok
• Epitel alt tabakalarda bol miktarda melanin pigmenti
– Ter bezleri, sebasöz bezler
– Çok sayıda kan damarı ve elastik lifler
• Klitoris
– 2 erektil cisimcik korpora kavernoza
• penise özdeş
• korpus spongiyozum yok
– Çok katlı yassı epitel
– Kıl folikülü ve bez içermez
• Himen
– İçte çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel (glikojen)
– Dışta çok katlı yassı keratinize epitel
• Bezler
– Major vestibüler bezler
(Bartholin bezleri)
• Bulbouretral bezlere özdeş
• Kanallar vajina girişine yakın vestibüle açılır
• Kayganlaştırıcı mukus salgılar
– Minör vestibüler bezler
(Skene bezleri)
• Littre bezleri karşılığı
• Üretra ve klitoris çevresinde çok sayıda
• Mukus salgılar
MEME BEZLERİ
• Modifiye apokrin ter bezleri
• Bileşik tubuloalveolar bezler
•
15-20 lob
– Her loba ait ayrı laktifer duktuslar
– Her laktifer duktus meme başına bağımsız olarak açılır
– Laktifer duktusların açılma yerleri
• Çok katlı yassı epitel
– Laktifer sinüsler
• İki katlı kübik epitel
– Laktifer duktuslar
• Tek katlı prizmatik-kübik epitel
• İnaktif
– Yoğun düzensiz kollajenöz bağ dokusu, yağ dokusu
– Glanduler bileşen zayıf, duktal bileşenler baskın
• Glanduler epitel hücreler
• Miyoepitelyal hücreler
– Terminal duktuslar
• Uçlarında sakküler glandüler çıkıntılar
– Menstrual siklusta hafif siklik değişiklikler
• Erken foliküler faz
kanal lümeni dar ya da kapalı
• Luteal faz
sekretuvar hücre boyutu artar kanal lümeninde küçük salgı birikimleri
• Menstruasyon öncesi involusyon
• Gebelik  Laktasyona hazırlık
– Duktuslar giderek dallanır
– Terminal duktusların uçlarında asinuslar (alveoller) gelişir
– Asinuslar
• Alçak prizmatik ya da kübik epitel hücreleri
• Miyoepitelyal hücreler
• Bazal lamina
– Birkaç sekretuvar tübüloasiner birim  LOBÜL
– Birkaç lobül birleşerek  LOB
• Her lob
– 1 laktifer sinüs
– 1 laktifer duktus
– Bağ dokusunda plazma hücreleri, lenfosit ve eozinofil infiltrasyonu, bağ
dokusu ve yağ dokusunda gerileme
• Laktasyon
– Alveol ve kanal lümenlerinde süt salgısı
– Emme refleksi
Oksitosin
‒ Asinus ve terminal duktus duvarındaki miyoepitelyal hücre
kasılması
• Sekretuvar hücre:
– Kaba ER, supranukleer Golgi, salgı vezikülleri
lipid damlacıkları, mitokondri
• Merokrin salgılama
– Protein içerik
– Kaba ER – vezikül – Golgi – vezikül – plazma membranı – ekzositoz
• Apokrin salgılama
–
–
–
–
Lipid içerik
Sitoplazmada serbest lipid damlacıkları birleşir
Büyük damlacıklar plazma membranıyla kuşatılır
Minimal sitoplazma içeriğiyle atılır
Meme başı ve areola
• Meme başı
– Oldukça pigmentli, kırışık yüzey
– Çok katlı yassı keratinleşmiş epitel
– Düz kas demetleri
• Tıkız bağ dokusunda ışınsal ve çevresel yönlenme gösterirler
• Laktifer duktusların etrafında longitudinal yönlenirler
• Uyarıma bağlı ereksiyon oluştururlar
– Çok sayıda duysal sinir sonlanması
• Areola
– Meme başının etrafındaki pigmentli alan
– Sebasöz bezler, ter bezleri, modifiye meme bezleri (Montgomery
bezleri)
• Areolada küçük çıkıntılar oluşturur
– Az sayıda duysal sinir sonlanması
PLASENTA
• Desidua
– İmplantasyon sonrası endometriyum; özellikle derin tabakalar
– Desidual reaksiyon
• Stromal hücre desidual hücre
• Sitoplazmada glikojen ve lipid birikimi
• Sitoplazma artışı
Kan plasenta bariyeri
•
•
•
•
•
•
sinsisyotrofoblast
sitotrofoblast
trofoblast bazal laminası
villusun mezenkimal bağ dokusu
endotel bazal laminası
tersiyer villus endoteli
• Villusta bulunan diğer hücreler:
Hofbauer hücreleri;
– makrofaj
Mezenkimal hücreler
• Sinsisyotrofoblast
– Çok nukleuslu
sitotrofoblast füzyonu
– Apikal mikrovillus
– Mitokondri, lizozom
– Pinositotik veziküller, multiveziküler cisimler
aktif transport
– SER, lipid damlacığı
 östrojen, progesteron sentezi
– RER, ribozom, Golgi, sekretuvar veziküller
protein sentezi: hCG, plasental laktojen
Download