T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

advertisement
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS DERS TANITIM FORMU
Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders Ġçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm / Program
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ana Bilim / Bilim Dalı
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Dersin Adı
Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve
Ġşletilmesinde Ekonomik Analizler
Dersin Kodu
8206010020
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Yrd.Doç. Dr. Mustafa YAĞCI
Dersin
Amaçları
Dersin Verilebileceği Diller
Türkçe
Ġngilizce
Diğer
T
3
Kredi
U
AKTS
0
8
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin amacı, genel ekonomi, maliyet muhasebesi ve optimizasyon bilgilerini kullanarak
elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin ekonomik tasarım ve işletmesini
gerçekleştirmektir.
Hafta
Dersin İçeriği
Yarıyıl
Güz
Bahar
AF-02
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Genel ekonomi ile ilgili temel kavramlar
Teorik
2
Mühendislik ekonomisi ile ilgili temel kavramlar
Teorik
3
Maliyet muhasebesinin enerji sistemlerine uygulanması
Teorik
4
Maliyet ve kar hesapları
Teorik
5
Optimizasyon ilkelerinin enerji sistemlerine uygulanması
Teorik
6
Optimizasyon ilkelerinin enerji sistemlerine uygulanması
Teorik
7
Tahmin yöntemlerinin enerji sistemlerine uygulanması.
Teorik
8
9
10
11
12
13
14
Elektrik enerji sistemlerinin ekonomik parametreleri
kullanarak tasarlanması
Elektrik enerji sistemlerinde optimal işletme şartlarının
uygulanması
Çeşitli elektrik santrallerinin birim üretim maliyetini
(TL/kWh) maliyet muhasebesi ilkelerinin yardımıyla
hesaplanması.
Maliyet tahmin yöntemlerini elektrik enerji sistemlerine
uygulanması
Bilgisayar destekli ekonomik analiz uygulamaları
Enerji sistemlerine uygulanan ekonomik analiz
çalışmalarının sunulması
Enerji sistemlerine uygulanan ekonomik analiz
çalışmalarının sunulması
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Öğrenim
Kazanımları
1-Elektrik enerji sistemlerini ekonomik parametreleri kullanarak tasarlar.
2-Elektrik enerji sistemlerinde optimal işletme koşullarını bilir.
3-Çeşitli elektrik santrallerinin birim üretim maliyetini (TL/kWh) maliyet muhasebesi
ilkelerinin yardımıyla hesaplar.
4-Maliyet tahmin yöntemlerini elektrik enerji sistemlerine uygular.
5-Bilgisayar destekli ekonomik analiz yapar.
Öğretim
Yöntemleri
Ödev, sınav, proje
•S. Ay, "Elektrik Enerjisi Ekonomisi", Birsen Yayınevi, 2008.
Ders İçin
Önerilen
Kaynaklar
 F.B. Yücel, "Enerji Ekonomisi", FEBEL, 1992.
•J. Zhu, "Optimization of Power System Operation", IEEE Press, 2009.
•J.P.S. Catalao, "Electric Power Systems: Advanced Forecasting Techniques and Optimal
Generation Scheduling", CRC Press, 2012.
•J. A. Momoh, "Electric Power System Applications of Optimization", Marcel Dekker, 2001.
•K. K. Humphreys, "Project and Cost Engineers' Handbook", 4th Edition, CRC Press, 2004.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
1
40
Ödev
3
30
Proje
1
30
5
100
Ara Sınav
Devamsızlık
Quiz
Saha Çalışması
Sunum /Seminer
Uygulama Çalışmaları (Laboratuvar, Stüdyo Çalışmaları vb)
Diğer (staj vb)
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yıl İçinin Başarıya Oranı
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Toplam
T: Teori; U: Uygulama; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
100
Download