SĠYANOZLU YENĠDOĞANA YAKLAġIM

advertisement
SĠYANOZLU YENĠDOĞANA
YAKLAġIM
Prof. Dr. KürĢad Tokel
BaĢkent Üniversitesi Çocuk
Kardiyoloji Bilim Dalı
5/14/2012
adana bahar
2
Tanım
Kandaki redükte hemoglobin miktarı
3 – 5 gr/dl üstünde
Kandaki oksijen saturasyonu % 85 altında
Kandaki hemoglobin düzeyi ile ilgili
– Hb düĢtükçe daha düĢük
– Hb arttıkça yüksek O2 saturasyonlarda da
görülür hale gelir
Tırnak yatakları, dilde ve mukozalarda
belirlenir
5/14/2012
adana bahar
3
Siyanoz
Cutis marmaratus: Soğuk nedeni
ile derinin mermer rengini alması
Santral siyanoz
–Bebeğin vücut ısısı normal
–Pulse oksimetre ile ölçülen oksijen
saturasyonu ve PaO2 düĢüktür
5/14/2012
adana bahar
4
Olgu Sunumu
1 günlük kız bebek
Yakınma
Morarma
41 haftalık, 1.dakika APGAR:8, 5.dakika:10
8. saatte el ve ayaklarında, dudaklarında
morarma
VA:4200gr, Boy:51 cm, KTA:127/dak., solunum
sayısı:42/dak., AFN: + / +, KB: 82/57 mmHg
El-ayaklarında siyanoz, kalp tepe atımı sağda
olması dışında başka patolojik bulgu yok.
Dış merkezde EKO: Situs inversus dekstrokardi
5/14/2012
adana bahar
5
Olgu Sunumu
Büyük damar çıkışlarının net görülememesi ve
oksijen verilmesine karşın saturasyonun % 90
üzerine çıkarılamaması üzerine
SĠYANOTĠK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI???
Hasta küvöze alınıp, ısıtılarak pulse oksimetre
ile oksijen saturasyonu: % 90-93 bulundu.
Oksijen verilmesine rağmen artma sağlanamadı
5/14/2012
adana bahar
6
Siyanoz-Santral/periferik
Periferik siyanozlu
çocuklar daha az mor
görülür
Oksijen düĢmesinden
daha çok, deri
dolaĢımının
bozulmasından
kaynaklanır
– Ekstremiteler soğuk,
– kapiller doluĢ süresi
uzamıĢ
5/14/2012
adana bahar
– mukoz membranlar
pembe renkli (dudaklar
mor olabilir, dil ve
konjuktiva pembedir)
Pulse oksimetre
perfüzyonun
bozulması nedeni ile
yanlıĢ bulgu verebilir
– Ortamın soğukluğu,
– ġok
– Sepsis
7
Periferik Siyanoz: Sepsis/ġok
Ortak bulgular
–
–
–
–
Laboratuvar Testleri
Emmenin bozulması
Hipotermi olması
Sarılık ortaya çıkması
Konvülsiyon
– Kan kültürü
– CRP
– Prokalsitonin
Ayırıcı olamayan bulgular
– Kan basıncının düĢük
olması
– Organomegali
– Genel durum bozukluğu
– YD reflekslerinin kaybı
5/14/2012
Kalp-akciğer kökenli
hipoksik ve
hipotansif
durumlarda da
ġOK tablosu
görülebilir
adana bahar
8
Santral siyanoz
Siyanozun nedeni kalp mi? Akciğer mi?
Kalbe bağlı
siyanozda bebek
rahat ama mor
Bebek ağlayınca
morluk artar
Akciğer
hastalıklarında
solunum sıkıntısı
vardır
5/14/2012
Bebek ağlayınca
siyanoz açılır
Prekordiyum
hiperdinamik ve
üfürüm varsa siyanoz
kalp kökenli olabilir
Üfürüm yok ise
siyanoz akciğer ve
kalp kökenli olabilir
adana bahar
9
Santral siyanoz/üfürüm
Üfürüm var
Üfürüm yok
– Siyanozlu bir hastada
üfürüm onun kalp
hastalığına bağlı
olduğunu
düĢündürmez
– VSD gibi sol-sağ Ģantı
olan bir hastada sık
olan akciğer
enfeksiyonuna bağlı
siyanoz
5/14/2012
adana bahar
– Üfürüm olmaması kalp
hastalığı olmadığını
göstermez
TGA
ĠVS-PA
TAPVC
Hipoplazik sol kalp
sendromu
10
Hiperoksi testi
Siyanozu olan bebeğe 5-10 dakika % 100
oksijen verilmesini izleyerek radial arterden kan
alınır
– PaO2 >150 mmHg: kesin kalp hastalığı yok
– PaO2 100 mmHg civarında ise kalp hastalığı olasılığı
çok azdır
– PaO2 yükselmemesi veya daha düĢük miktarlarda
yükselmesi kalp hastalığını düĢündürür.
– TGA’da ise genelde PaO2 50 mmHg altında kalır
5/14/2012
adana bahar
11
Olgu Sunumu - devam
Oksijen saturasyonu % 93; ekokardiyografi
tekrarı
Situs inversus dekstrokardi dışında bulgu
yok
Pulmoner hipertansiyon bulgusu yok,
TY’den hesaplanan PA basıncı 40 mmHg
Hiperoksi testi yapıldı
5/14/2012
adana bahar
12
Hiperoksi testi sonucu
Oksijen öncesi
pH
Oksijen sonrası
7.34
7.32
PaCO2
33
35
PaO2
67
357
HCO3
7.8
18
Saturasyon
% 92
% 100
5/14/2012
adana bahar
13
5/14/2012
adana bahar
14
KALP ve AKCĠĞER
DIġINDA BAġKA NEDENLER
OLABĠLĠR MĠ?
5/14/2012
adana bahar
15
Kalp-akciğer dıĢı nedenler
Santral sinir sistemi hastalıklarına bağlı
hipoventilasyon sendromu
– Santral sinir sistemi enfeksiyonları
– Kanamalar
– Metabolik hastalıklar
Hasta ağlayınca veya oksijen verilince
siyanoz azalır
Methemoglobinemi: PaO2 normal olmasına
karĢın saturasyon düĢüktür, oksijen ile düzelmez
5/14/2012
adana bahar
16
Kalp-akciğer dıĢı nedenler
Polistemi:
Yenidoğanlarda
özellikle diabetik anne
çocuklarında sık,
ağlayınca morluk
artar, oksijen verilince
siyanoz düzelir
5/14/2012
adana bahar
Persistant fötal dolaĢım,
persistant pulmoner
hipertansiyon: oksijen
verilmesi ile pulmoner
arter basıncının
düĢmesine bağlı siyanoz
hafif azalmasına rağmen
tamamen düzelmez
– Atriyal veya duktal düzeyde
sağ-sol Ģant olmasından
kaynaklanır
17
5/14/2012
adana bahar
18
Olgu Sunumu
Kesin kalp hastalığı olmadığı ekokardiyografi
Akciğer kökenli nedenler de filminden ayrıldı
Laboratuvar incelemelerinde
–
–
–
–
–
Hg: 22 gr /dl, Hct: 72, BK: 10800/mm3,
CRP: 0,
Kan şekeri: 56mg/dl, iyonize Ca: 1.08 mmol/lt,
kan kültüründe üreme: yok,
idrar kan amino asitleri normal
Hastaya polistemi tanısı ile parsiyel exchange
yapıldıktan sonra siyanoz kayboldu. Hct:62’ye düştü.
Pulse oksimetre % 98-100 arasında seyretti.
Dokuz yıllık izlem sonrasında normal olarak
izlenmektedir.
5/14/2012
adana bahar
19
Siyanoz
Periferik
Santral
Dil ve konjuktiva pembe
PaO2 normal
Ekstremiteler soğuk,
yeniden doluĢ bozuk
Dil ve konjuktiva mor görünüm
PaO2 ve saturasyon düĢük
Isı normal,
doku dolaĢımı bozulmamıĢ
Sepsis
Soğuk
DeğiĢik nedenle oluĢan Ģok
Nedeni tedavi et
5/14/2012
. Siyanoz ağlamakla artar
. Dinlenme sırasında rahat
. EKG normal veya anormal
. Kardiyomegali ±
. Telede diğer anoramllikler
. PCO2 normal
. %100 oksijene yanıt yok
. Üfürüm ve hiperdinamik prekordiyum
. Hiperoksi testi bozuk
Duktusa bağımlı hastalıklarda PGE baĢla
Hastayı çocuk kardiyoloji merkezine yolla
adana bahar
. Ağlama ile siyanoz açılır
. Solunum sıkıntısı
Burun kanadı solunumu , Çekilmeler
Solunumun Ģeklinde değiĢme
. EKG yaĢa göre normal
. PCO2 artmıĢ
. PaO2 azalmıĢ
. Saturasyon düĢük
. %100 oksijene olumlu yanıt
. Kalp incelemesi normal
. Hiperoksi testinde PO2 çok yükselir
Nedene yönelik tedavi
20
Siyanotik Kalp
Hastalığı
AZALMIŞ PULMONER
KAN AKIMI
ARTMIŞ PULMONER
KAN AKIMI
. Transpozisyon
. TAPVC
. Trunkus Arteriosus
. Çift girimli ventriküller
. Pulmoner kan akımını arttığı
komple karıĢımlı hastalıklar
5/14/2012
. Fallot Tetralojisi
. VSD’li pulmoner atrezi
. ĠVS’lu pulmoner atrezi
. Kritik pulmoner stenoz
. Triküspit atrezisi
. Pulmoner darlık ve atrezili
kompleks kalp hastalıkları
adana bahar
21
5/14/2012
adana bahar
22
5/14/2012
adana bahar
23
Siyanotik Hastalarda Pulse
Oksimetre
Yenidoğanın rutin muayenelerinde fark
edilebilmesi nedeni ile siyanozu belirgin olan
hastaların tanısının konulmasında genellikle
sorun oluĢmaz. Ancak sistemik ve pulmoner
venöz kanın geniĢ olarak karıĢtığı hastalıklarda;
– Pulmoner stenozu olmayan çift girimli ventriküller
– Pulmoner kan akımının arttığı triküspit atrezisi
– Hipoplastik sol kalp sendromu
Pulse oksimetre karıĢımın yeterli olması nedeni
ile %90 civarında saturasyon gösterir.
5/14/2012
adana bahar
24
Siyanoz ve Pulse Oksimetre
Pulse oksimetre siyanotik kalp
hastalıklarının tanısında yararlı bir araç
olarak kullanılabilir.
Pulse oksimetre ile % 95 altında oksijen
saturasyonu elde edilmesi
Alt ve üst ekstremite arasında saturasyon
farkı bulunması durumunda daha ileri
araĢtırmalara gereksinme ortaya çıkar.
5/14/2012
adana bahar
25
5/14/2012
adana bahar
26
Olgu-2
25 yaşındaki annenin 1.gebeliğinden yaşayan
1.bebek
42 haftalık
NSVY ile 3500 gr kız bebek
Doğar doğmaz ağlamış morarması olmamış.
1 ve 5. Dakika apgarları 9-10
5/14/2012
adana bahar
27
Olgu-2
Doğumdan 6 saat sonra morarmalarının
olduğu farketmişler.
Kan gazı Ph:7.3 PCO2:25.5 PO2:36.8
HCO3:13.1 BE:-11.2 SO2:%90.3
Kusma, aspirasyon, solunum sıkıntısı yok
5/14/2012
adana bahar
28
İlk Merkez
B.Ü.T.F.
Siyanoz (+)
Konjenital Kalp
Hastalığı (?)
5/14/2012
adana bahar
29
Başvuru Bulguları
Ağırlık......: 3250 (50-75 p)
Boy.........: 48 cm (25-50 p)
BÇ ..........: 32.5 (10-25p)
KTA........:141/dk
VI..........:37 C
Sat.........:%85
5/14/2012
adana bahar
30
İzlem
Hastanın 6. Saatinde
siyanoz (+)
Geliş sat:% 89
F.M de patolojik
bulgu yok.
Kan gazında Ph:7,3
PCO2:25,5
PO2:36,8 HCO3:13,1
BE:-11,1 Sat:%92
5/14/2012
adana bahar
31
5/14/2012
adana bahar
32
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- RDS1
RDS prematüre bebeklerin hastalığı
YaĢ 28 haftanın altına inince sıklık % 6080 olurken,
32-36 hafta arasında sıklık %15-30’a
düĢer,
37 hafta civarında % 5,
Zamanında doğan bebeklerde son derece
nadir
5/14/2012
adana bahar
33
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- YDGT
YD geçici takipnesi prematür ve zamanında,
Vaginal veya sezeryanla doğan bebeklerde
Hastalarda erken baĢlayan takipne, çekilmeler
ve bazen siyanoz
Siyanoz % 40’lık bir oksijen verilmesi ile
kaybolur.
Hasta 3 gün gibi kısa sürede tam iyileĢir.
Nadiren daha ağır olabilir ve seyri uzayabilir.
Hızlı iyileĢmesi, filmde granüler görünümlerin
olmaması ile ayrılır.
5/14/2012
adana bahar
34
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- Yenidoğanın Persistant PH
PPHN term ve post-term bebeklerde ortaya çıkar.
Hazırlayıcı faktörler
–
–
–
–
–
–
–
–
doğum asfeksisi,
mekonyum aspirasyonu,
erken sepsis,
hipoglisemi,
polistemi,
annenin non-steroid anti-inflamatuvar kullanması,
diafragma hernisine bağlı geliĢen pulmoner hipoplazi
plevral effüzyon gibi nedenler bulunmasına rağmen sıklıkla
nedeni bilinemez
Sıklığı 500- 5000 canlı doğumda 1 gözlenir.
5/14/2012
adana bahar
35
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- Yenidoğanın Persistant PH
Pulmoner vasküler direncin düĢmemesine bağlı
yüksek olan pulmoner arter basıncı foramen
ovale ve duktus düzeyinde fötusta olduğu gibi
sağ-sol Ģanta yol açar.
Normal bir bebekte doğumu izleyerek
– Akciğerlerin havalanması,
– PaO2 basıncının yükselmesi,
– PCO2 basıncının azalması,
– pH’nın yükselmesine
– vasoaktifaminlerin salınmasına
Pulmoner vasküler direnç düĢer.
5/14/2012
adana bahar
36
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- Yenidoğanın Persistant PH
Pulmoner vasküler direncin düĢmemesinin
nedeni ne olursa olsun, sağ-sol Ģanta
bağlı derin hipoksi, normal veya artmıĢ
PCO2
Bebek doğum odasında veya ilk 12 saat
içinde hastalanır. Nedene bağlı olmak
üzere
– siyanoz,
– takipne ve çekilmeler
5/14/2012
adana bahar
37
SĠYANOZ YAPAN SOLUNUM YOLLARI
HASTALIKLARI- Yenidoğanın Persistant PH
Ekokardiyografi tanıyı kesinleĢtirir,
– duktal ve foramen ovale düzeyinde sağ-sol
Ģant,
– interatriyal septumun sol atriyuma doğru
itilmesi,
– triküspit yetmezliğinden hesaplanan pulmoner
arter basıncının yüksek bulunması
Nitrik oksit tedavisi ile olguların büyük
bölümü düzelir
5/14/2012
adana bahar
38
Sat:%90
Siyanoz
Methemoglobinemi
5/14/2012
adana bahar
39
Tedavi
Kan damlatılarak
renk testi yapıldı.
Methb düzeyi %16,5
(%0-1,5)
Metilen Mavisi: 2
mg/kg i.v.
Sat:%95
6 saat sonra Methb
düzeyi %3 (%0-1,5)
5/14/2012
adana bahar
40
5/14/2012
adana bahar
41
5/14/2012
adana bahar
42
SONUÇ
Siyanoz yapan hastalıklar özellikle
yenidoğan döneminde ortaya çıkmıĢ ise
acil giriĢim gerektirir
Hastaya % 100 oksijen vermeyi izleyerek
oksijen saturasyonu yükselmiyor veya
siyanoz düzelmiyorsa en kısa sürede
Çocuk kardiyoloji merkezlerine sevk
edilmelidir
5/14/2012
adana bahar
43
5/14/2012
adana bahar
44
5/14/2012
adana bahar
45
Siyanozun Önemli Nedenleri
A. Oksijeni azalmış hemoglobin artışı
Hipoventilasyon
Merkez sinir sistemi kaynaklı
Asfeksi
İntrakraniyal kanama, hipertansiyon
Enfeksiyon (CMV ve RSV)
Nöbetler
İlaçlar: Narkotik ve sedatifler
Katılma nöbeti
Nöromusküler Hastalıklar
Diafragma paralizisi
Üst Hava yolları Tıkanıklıkları
Koanal atrezi
Makroglossi
Laryngeal veb ve kistler
Vasküler ring
Alt hava yolları
Respiratuvar Distres Sendromu
Yenidoğanın Geçici Takipnesi
Pnömoni
Atelektazi
Pnömotoraks
Diafragmatik herni
5/14/2012
Kanama
AV Fistül
YD’nın pulmoner hipertansiyonu
Siyanotik Kalp Hastalıkları
Transpozisyon
Pulmoner Atrezi (VSD’li veya İVS)
Triküspit Atrezisi
Trunkus Arteriosus
Ebstein anomalisi
TAPVC
Kapiller staz
Periferik
YD’nin akrosiyanozu
Genel
Hipotansiyon
Sepsis
Hiperviskosite sendromu
Artmış Hemotokrit, polistemi
B. Anormal Hemoglobin
Methemoglobinemi
Karboksihemoglobinemi
C. Diğer Nedenler:
Hipoglisemi, kan kaybı
adana bahar
46
Download