TCMB Enflasyon Raporu, Ocak 16

advertisement
26.01.2016 14:33
TCMB Enflasyon Raporu, Ocak 16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2016 yılının ilk Enflasyon Raporu Ankara’da
kamuoyu ile paylaşıldı. 2016 ve 2017 yılına ait değerlendirmelerde yukarı yönlü revizyonlar
takip edildi.
Banka tarafından yapılan değerlendirmeler şu şekildedir:
Finansal Koşullar
Ekim Enflasyon Raporu’nun yayımlandığı tarihten sonraki döneme damgasını vuran iki
önemli gelişme Aralık ayında Amerikan Merkez Bankası (Fed)’nın uzun bir aradan sonra faiz
artırımına gitmesi ve Çin’deki hisse senedi piyasalarında görülen oynaklık artışı olmuştur.
Emtia fiyatlarında süregelen düşüş hareketinin etkileri üretici ülke ekonomileri ve
piyasalarında takip edilmiş, iktisadi faaliyetten kaynaklı belirsizlikler artmıştır.
Söz konusu dönem içerisinde Türkiye’ye ait risk primi göstergelerinde de diğer gelişmekte
olan ülkelerde olduğu gibi artış gözlenmiştir. Buna bağlı olarak yurtiçi piyasalarda gerek
hisse senedi gerekse tahvil piyasalarında sermaye çıkışları yaşanmıştır. Yılın son çeyreğinde
döviz piyasalarında Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden olumlu yönde ayrışmış ve kur
oynaklığı bu dönemde bir miktar gerilemiştir.
Finansal koşullar endeksi son çeyrekte önceki çeyreğe göre hafifçe iyileşmesine rağmen hala
sıkı finansal koşullara işaret etmektedir. TCMB’nin son çeyrekteki politika duruşu, önceden
ilan ettiği şekilde enflasyon görünümüne bağlı olarak Türk lirasında sıkı, döviz likiditesinde
dengeleyici, finansal istikrar açısından ise destekleyici olarak şekillenmiştir.
Enflasyon
Enflasyondaki son çeyrekte görülen yükselişte, Türk lirasında yıl içinde gözlenen değer
kaybının gecikmeli etkisi nedeniyle temel mal grubu fiyatlarının hızlı şekilde artması önemli
rol oynamıştır. Döviz kurlarında tüketici fiyatlarına olan geçiş etkisi ile enerji fiyatlarının yıllık
enflasyonuna dair yükseltici yöndeki baz etkisi Ekim Enflasyon Raporu’nda öngörülen
senaryoya yakın şekilde gerçekleşmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranının Ekim
ayında öngörülen tahmin aralığının üzerine çıkmasındaki asıl belirleyici ise gıda fiyatlarında
kaydedilen yüksek oranlı artış olmuştur.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
26.01.2016 14:33
Talep Koşulları
Önümüzdeki dönemde büyüme üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak dış talep kaynaklı olduğu
değerlendirilmekle birlikte Avrupa ekonomisinde süregelen toparlanmanın ihracatımız
üzerindeki olumsuz etkileri dengeleyebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede, Ocak ayı
büyüme tahminleriyle güncellenen ihracat ağırlıklı küresel üretim endeksinin yıllık büyüme
hızı Ekim Enflasyon Raporu dönemine göre çok sınırlı ölçüde gerilemiştir.
Petrol, İthalat ve Gıda Fiyatları
Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımı 2016 yılı için $54’dan $37’a
düşürülmüştür. Ayrıca, ortalama ithalat fiyatlarının yıllık yüzde değişimine dair
varsayımlarda da 2016 yılı için 4.9 puan aşağı yönlü güncelleme yapılmıştır. Gıda fiyatları
enflasyonu varsayımı özellikle asgari ücret ayarlamalarının maliyetleri ve hane halkı talebini
artıracağı öngörüsüyle 2016 yılı için yüzde 8’den yüzde 9’a çıkarılmıştır.
Maliye Politikası ve Vergi Ayarlamaları
2016 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere fiyatları yönetilen ve yönlendirilen bazı
kalemlerde artışlar yapılmıştır. Söz konusu fiyat artışlarının yüzde 5’in üzerinde kalan
kısmının 2016 yıl sonu enflasyonu üzerindeki ek etkisinin 0.4 puan olması beklenmektedir.
Orta Vadeli Görünüm
Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2016 yılı sonunda yüzde 6.1 ile yüzde 8.9 aralığında
(orta noktası yüzde 7.5), 2017 yılı sonunda ise yüzde 4.2 ile yüzde 7.8 aralığında
(orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2016 ve 2017 yıl sonu enflasyon tahminlerinde Ekim 2015 Enflasyon Raporu’na göre
sırasıyla 1 puan ve 0.5 puan yukarı güncelleme yapılmıştır.
Öte yandan, Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 5.5 olarak verilen 2017 yıl sonu enflasyon
tahminindeki 0.5 puanlık yukarı yönlü güncellemenin 0.2 puanı asgari ücret artışının
gecikmeli etkilerinden, 0.3 puanı da 2016 yıl sonu enflasyon tahminindeki yukarı yönlü
güncelleme ve enflasyonun ana eğilimdeki bozulmadan kaynaklanmıştır.
İşlenmemiş gıda ve tütün gibi para politikasının kontrolü dışındaki kalemlerde
öngörülemeyen oynaklıklar, enflasyon tahminlerinin sapmasına neden olan başlıca unsurlar
arasındadır. Bu nedenle, işlenmemiş gıda ve tütün dışı enflasyon tahminleri de kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, enflasyon göstergesinin kademeli bir şekilde yüzde 4.5
civarına gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
26.01.2016 14:33
Düşüncemiz
Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon tahmininde yapılan yukarı yönlü güncellemeyi
piyasa beklentilerinin uzağında değerlendiriyoruz. Söz konusu beklentilerin
gerçekleşebilmesi için para politikasında daha sıkı bir duruş sergilenmesi ve uzun bir süredir
ertelenen yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Enflasyon sorunsalı temel olarak sadece sıkı bir para politikası duruşu ortaya konarak
çözülebilecek bir konu başlığı değildir. Toplumun her kesiminin fiyat düzeylerindeki
stabilizasyona ve zaman içerisinde gerilemeye inandırılması gerektiği en önemli konudur. Bu
noktada daha sıkı düzeyde uygulanmış bir para politikasının Türkiye’nin mevcutta sahip
olduğu genç iş gücü kalitesinin istihdamına ve büyüme performansına zarar verebileceği gibi
belli başlı riskler söz konusudur. Ancak bahse konu durumların korunması adına da
enflasyon hedeflemesine giden bir ülkede enflasyon hedefinden uzakta manşet rakam
gerçekleşmelerinin kabul edilmesi de oldukça güçtür.
Enflasyon Raporu sunumundan edindiğimiz izlenim, marjinal fonlama ve haftalık repo
ihalesi vasıtasıyla yapılan likidite operasyonlarının bir süre daha devam edeceği şeklinde.
Hatırlanacağı üzere, Banka yönetimi tarafından Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK)
metninden Aralık ayında yer verilen sadeleşme ifadesi çıkarılmıştı. Bu değerlendirmeler
ışığında gelecek dönem içerisinde günlük fonlama kompozisyonunda haftalık repo ihalesinin
bir miktar azaldığı ve marjinal fonlama rakamının artış gösterdiğine tanık olabiliriz.
Merkez Bankası tarafından paylaşılan bilgilerde enflasyonun ana eğilimi (döviz kuru etkisi
dahil) kısımdan 2016 yılına devralınan rakam 0.2 puan düzeyinde belirtildi. Söz konusu
rakama dair değerlendirmemiz 0.42 puan düzeyinde bulunuyordu.
Ocak ayı enflasyonun yıllık bazda yüzde 9 seviyesinin üzerinde gerçekleşebileceğine
yönelik beklentimizi koruyoruz, yüzde 9.15. TÜFE’de yılın ilk çeyreğinde çift haneli
rakamların test edilebileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Yıl sonuna dair enflasyon
beklentimizi ise şu an için yüzde 8.45 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
26.01.2016 14:33
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
Download