istanbul hukuk tanıtım kitabı - İÜ Hukuk Fakültesi

advertisement
www.hukuk.istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1
İÇİNDEKİLER
2
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3
FAKÜLTE YÖNETİMİ
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Dekan
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Cemil KAYA
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Arslan KAYA – Senato Üyesi
Ali KOCA- Fakülte Sekreteri
Fakülte Kurulu Üyeleri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
(Dekan)
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
(Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
(Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
Prof. Dr. Arslan KAYA
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL
Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL
İdari Bürolar
Dekanlık Özel Kalem- 0 212 440 00 00-10800
Gökçe AYGEN -Burcu KAYA KOÇAK
Personel İşleri- Melek UYAR 0 212 440 00 00-10806
Maaş İşleri ve Ayniyat- Cevat BİNİCİ 0 212 440 00 00-10802
Öğrenci İşleri- Murat TURAN 0 212 440 00 00-11162
Kütüphane- Necmiye ÖZCAN 0 212 440 00 00-10863
İdare Amirliği- Ümit YILMAZ 0 212 440 00 00-10867
Öğrenci İşleri Bürosu telefon numaraları: 0 212 440 17 61,62---71
Öğrenci İşleri Bürosu faks: 0 212 440 17 56
E-posta Adresi: [email protected]
Sorularınızı:http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=6440 adresinden sıkça sorulan sorular bölümünden, e-posta
yoluyla veya bizzat Fakültemize gelerek bizlere yöneltebilirsiniz.
Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik
https://twitter.com/hukukdekanlik
E-posta:[email protected], [email protected]
Tel: 0 212 440 00 00-10800 Faks: 0 212 512 41 35
4
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4
FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ
İstanbul Üniversitesi’nin uzak tarihi, İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından
Zeyrek’te açılan İstanbul’un ilk medresesine kadar geri götürülebilir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de
bu mirasın sahibidir. Ülkemizde modern hukuk eğitimi, Osmanlı modernleşmesi bağlamında devletin
merkezîleştirilmesi fikrinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat reformlarını uygulayacak devlet
memurları yetiştirmek maksadıyla kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839) ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye
(1839) adlı okullar, hukuk mekteplerinin habercisidir. Bu bağlamda Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’nin (1877)
temelini oluşturan Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (1859) ve programında hukuk öğretimine geniş yer veren
Tercüme Odası da hatırlanmalıdır.
Ülkemizde ilk hukuk okulu Şeyhülislâmlık tarafından Muallimhane-i Nüvvâb (1855) adıyla açılmıştır. Divanı Ahkâm-ı Adliye (1868) ve nizamiye mahkemelerinin kurularak tanzim edilmesinin ardından modern hukuk
müfredatlı bir hukuk eğitimi ortaya çıkmıştır. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nezareti bünyesinde açılan Kavânîn ve
Nizamât Dershanesi (1870), bu çerçevedeki ilk hukuk okuludur. Ardından Mekteb-i Sultanî bünyesinde açılan
yüksek mekteplerden biri olan Mekteb-i Hukuk-ı Sultanî (Mekteb-i Sultanî Hukuk Mektebi, 1874)
gelmektedir. Uzun ömürlü olmayan bu girişimler hukuk mektebi fikrinin gelişimi açısından fevkalâde
önemlidir.
Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne hemen bütün hukuk sahalarının tedvin edildiği, mahkeme teşkilatının baştan sona
tanzim edildiği ve meşrutî idare tecrübesinin geçirildiği bir ortamda 7 Kasım 1878 tarihinde kurulmuştur.
Sultanahmet ve Ayasofya Camileri arasında, Adliye Nezareti’nin bahçesindeki binası iki yıl içinde inşa edilmiş
ve 17 Haziran 1880 Perşembe günü öğretime başlanmıştır. Mekteb-i Hukuk, ülkemizdeki hukuk
mektepleşmesinde istikrarın yakalandığı bir tecrübe olarak dikkat çekmektedir. Bu tecrübeden ileriki yıllarda
Selânik, Konya, Bağdat, Beyrut ve Ankara hukuk mektepleri de pay alacaktır. Bununla beraber Mekteb-i
Hukuk’un mirası, kurumsal devamlılık açısından İstanbul Hukuk Fakültesi’nde toplanmaktadır. Tanzimat
5
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
5
sonrası gelişmeler, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip ve Avrupa hukuk fakültelerinin
eğitim standardını yakalamış bir fakülte oluşturma amacını sağlamaya dönüktür. İstanbul Hukuk Fakültesi,
Cumhuriyet’in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve
bütünleştirmiştir.
Kuruluşuna dair resmî belgelerde açık seçik belirtildiği üzere Mekteb-i Hukuk kuruluşundan itibaren
Darülfünun’un bir şubesi olarak düşünülmüştür. Darülfünun açma girişimlerinin başarısızlığı nedeniyle 22 yıl
bağımsız olarak faaliyet gösteren Mekteb-i Hukuk, II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle
Darülfünun-ı Şâhâne (1900) kurulunca Darülfünun’un bir şubesi sayılmış; Darülfünun’dan önce kurulup kendi
teamüllerini oluşturmuş bir şube olarak yeni kurulan diğer şubelere (Edebiyat, Tabiiye ve Riyaziye, İlahiyat)
model olmuştur.
Fakültemizin adı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi / Şubesi; 1919
Darülfünun Nizamnamesi’nden sonra Hukuk Medresesi; Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 1924 tarihli ve 493
sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz, 1919
Nizamnamesiyle tüzel kişilik kazanarak özerk bir yapıya kavuşmuş; 1924 tarihli Kanun, bu özerk yapıyı teyit
etmiştir. İsviçreli Prof. Dr. Albert Malche’nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak 31 Temmuz 1933
tarihinde, 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edilmiş ve İstanbul Üniversitesi örgütlenmiştir. Hukuk Fakültesi
1933 Reformu olarak bilinen bu değişiklikten sonra Darülfünun’dan Üniversite’ye nakledilenler, Almanya’dan
ayrılmak zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan profesörler ve genç kuşak akademisyenlerle yeni bir döneme
girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi, bu dönemde de akademik çalışmalar, kanunlaştırma hareketleri ve hukuk
eğitimi konusundaki öncü rolünü sürdürmüştür.
6
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
7
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
DÜNYADAKİ 200 HUKUK FAKÜLTESİ ARASINDA
Tanınmış ve saygın araştırma kurumlarından QS Stars grubunun 2013 yılı araştırmasına göre; “İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi” dünyadaki 200 Hukuk Fakültesi arasında yer almaktadır. Dünyanın birçok ünlü ve prestijli
hukuk fakültesinin de yer aldığı bu listede Türkiye’den sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Bu
sıralamada akademik çalışmalar, yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar ile akademik kadro, fakültenin tarihi önemi,
altyapısı gibi ölçütler göz önüne alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.topuniversities.com/universityrankings/university-subject rankings/2013/law-and-legal-studies
EN GENİŞ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 211 kişilik öğretim elemanı ile Türkiye’nin en geniş ve nitelikli kadrosuna
sahip
hukuk
fakültesidir.
Öğretim
elemanları,
anabilim
dalları
ve
diğer
konular
için
bkz:
http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=6164
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Adem SÖZÜER
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Adem SÖZÜER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Krisztina KARSAI (*)
Doç. Dr. Pınar ÖLÇER (**)
Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN
Yrd. Doç. Dr. Serdar TALAS
Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gottfried PLAGEMANN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MADEN
Araş. Gör. Elif BEKAR
Araş. Gör. Muhammed DEMİREL
Araş. Gör. Abdullah Batuhan BAYTAZ
Araş. Gör. Tuba KELEP PEKMEZ
Araş. Gör. Rahime ERBAŞ
Araş. Gör. Sertaç IŞIKA
Araş. Gör. Büşra DEMİRAL
Araş. Gör. Murat ÇAKIR
Araş. Gör. Melik KARTAL
Araş. Gör. Sedat Erdem AYDIN
Araş. Gör. Fatma Betül ÖZDEMİR
Araş. Gör. Ömer Metehan AYNURAL
Araş. Gör. Gizem Kübra ÖZEN
Araş. Gör. Selim ERDİN
http://hukuk.istanbul.edu.tr/cezahukuku/
Kriminoloji Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU (Bilim Dalı Başkanı)
ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Abdurrahman EREN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Murat YANIK
Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN
Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ferman DEMİRKOL
Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZTÜRK
Araş. Gör. Ahmet Burak BİLGİN
Araş. Gör. Gökhan SÜMER
Araş. Gör. Elif EREN KOÇ
Araş. Gör. Burak ÇAĞ
Araş. Gör. Mısra TAN
Araş. Gör. Volkan ASLAN
Araş. Gör. Ömer TEMEL
Araş. Gör. Mehmet Gökay AKÇA
Araş. Gör. Mevlüt GÖL
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Sabahattin NAL (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Haydar Burak GEMALMAZ
Yrd. Doç. Dr. Gülay ARSLAN ÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN DUVAN
Araş. Gör. Dr. İzzet Mert ERTAN
Araş. Gör. Ubeydullah TÜRKYILMAZ
8
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
8
Araş. Gör. Sedat ERÇİN
Araş. Gör. Ahmet Fatih EKTAŞ
Araş. Gör. Emre PARTALCI
Araş. Gör. Ali SAÇAR
Araş. Gör. Eren SÖZÜER
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
Doç. Dr. Sevtap METİN
Yrd. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA
Yrd. Doç. Dr. Sercan GÜRLER
Araş. Gör. Dr. Barkın ASAL
Araş. Gör. Umut KOLOŞ
Araş. Gör. İrem Burcu ÖZKAN
Araş. Gör. Osman Vahdet İŞSEVENLER
Araş. Gör. Muzaffer DÜLGER
Araş. Gör. Dilara YILDIRIM
İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Aydın GÜLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN
Prof. Dr. Cemil KAYA
Doç. Dr. Kahraman BERK
Doç. Dr. Melikşah YASİN
Yrd. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Halit UYANIK
Araş. Gör. Eren KALANYUVA
Araş. Gör. Yasin YEREBASMAZ
Araş. Gör. Seyit Rasim DORU
Araş. Gör. Ezgi YILDIRIM
Araş. Gör. Nurcan YILMAZ
Araş. Gör. Necip Taha GÜR
Araş. Gör. İsmail KAHREMAN
Araş. Gör. Fethiye Nur AKKAYA
Araş. Gör. Eren SOLMAZ
Araş. Gör. Aykut PURDE
http://hukuk.istanbul.edu.tr/idarehukuku/
MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İbrahim KAYA
Yrd. Doç. Dr. Galip Engin ŞİMŞEK
Araş. Gör. Dr. Enver ARIKOĞLU
Araş. Gör. Dr. Verda Neslihan AKÜN
Araş. Gör. Dr. Elif BAŞKARACAOĞLU
Araş. Gör. Nebile Pelin MANTI
Araş. Gör. Ufuk DAL
Araş. Gör. Miray AZAKLI
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. B. Mahmut KAŞIKÇI
Doç. Dr. T. İrfan BARLASS
Yrd. Doç. Dr. Zafer Ertunç ŞİRİN
Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU
Araş. Gör. Gamze GÜMÜŞKAYA
Araş. Gör. Altan RENÇBER
Araş. Gör. İmran SEMİZ
HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ebru KAYABAŞ EŞİCİ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah İSLAMOĞLU
Araş. Gör. Dr. M. Cemil OZANSÜ
Araş. Gör. Ali Adem YÖRÜK
Araş. Gör. Mahmud Esad KALIPÇI
Araş. Gör. Esra ÇETİNKAYA
9
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
9
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Özel Hukuk Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Ender GÜLVER
Araş. Gör. Ayşe KÖME AKPULAT
Araş. Gör. Özge YILDIZ HAKKAKUL
Araş. Gör. Ayşe Ledün AKDENİZ
Araş. Gör. İrem YAYVAK
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
Prof. Dr. İlhan HELVACI
Prof. Dr. Halûk Nami NOMER
Prof. Dr. E. Gülçin ELÇİN
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Doç. Dr. Mustafa AKSU
Doç. Dr. Suat SARI
Doç. Dr. Azra ARKAN SERİM
Doç. Dr. Emrehan İNAL
Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE
Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK
Doç. Dr. Sanem AKSOY
Doç. Dr. Arzu ARIDEMİR
Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL
Yrd. Doç. Dr. Ayça AKKAYAN YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Özlem KARLI
Yrd. Doç. Dr. Kürşad YAĞCI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cahit GÜNEL
Araş. Gör. Dr. Şirin AYDINCIK MİDYAT
Araş. Gör. Dr. Doruk GÖNEN
Araş. Gör. Dr. Nil KARABAĞ BULUT
Araş. Gör. Dr. Tülay AYDIN ÜNVER
Araş. Gör. Dr. Cansu KAYA KIZILIRMAK
Araş. Gör. Dr. Didem ÖZCAN
Araş. Gör. Nuri Aziz MİDYAT
Araş. Gör. Ezgi TURAN
Araş. Gör. Cüneyt PEKMEZ
Araş. Gör. M. Göktürk YILDIZ
Araş. Gör. Nafiye YÜCEDAĞ GÖZTEPE
Araş. Gör. Özkan Cavit HOŞLAN
Araş. Gör. Efe Can YILDIRIR
Araş. Gör. Feyza Eren SAYIN
Araş. Gör. Esma Elif ŞAFAK
Araş. Gör. Semra KARABACAK FURUNCI
Araş. Gör. Barış DEMİRSATAN
Araş. Gör. Şeyda DURSUN
Araş. Gör. Tuğçe BİLİCİ
Araş. Gör. Fatih DURAN
Araş. Gör. Berk Kenan KOYUNCU
MEDENİ USUL VE İCRA-İFLÂS HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU
Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat KONURALP
Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI
Araş. Gör. Dr. Birce ARSLANDOĞAN
Araş. Gör. Ayşe Ece DELİPINAR ACAR
Araş. Gör. Derya BELGİN GÜNEŞ
Araş. Gör. Fatih TAHİROĞLU
Araş. Gör. Akif GENÇ
Araş. Gör. Vildan PEKSÖZ SÜRME
Araş. Gör. Serpil IŞIK
10
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10
Araş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Naciye Günseli GELGEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Cemal ŞANLI
Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM
Doç. Dr. Emre ESEN
Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY
Yrd. Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE
Yrd. Doç. Dr. Mine TAN DEHMEN
Araş. Gör. Dr. Ayşe Elif ULUSU KARATAŞ
Araş. Gör. Dr. Hümeyra Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN
Araş. Gör. Cemre TÜYSÜZ
Araş. Gör. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
Araş. Gör. İlyas ARSLAN
Araş. Gör. Rumeysa PARTALCI
Araş. Gör. Melis AVŞAR
ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAYAK
Araş. Gör. Dr. Ayşe ÖNCÜL
Araş. Gör. Halil İbrahim YÜKSEL
Araş. Gör. Enes ALTIN
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet HELVACI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN
Prof. Dr. Arslan KAYA
Doç. Dr. Nedret Füsun NOMER-ERTAN
Doç. Dr. Ali PASLI
Yrd. Doç. Dr. Alihan AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ARICI
Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
Araş. Gör. Dr. Mustafa Halil ÇONKAR
Araş. Gör. İsmail Cem SOYKAN
Araş. Gör. İbrahim Çağrı ZENGİN
Araş. Gör. Necdet UZEL
Araş. Gör. Gözde PİŞKİN
Araş. Gör. Hasan Onur AKAY
Araş. Gör. Asena SAVUR
Araş. Gör. Merve AKTEPE
Araş. Gör. Fahriye Pelin TOKCAN
Araş. Gör. Numan Sabit SÖNMEZ
DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
Prof. Dr. Kerim ATAMER
Yrd. Doç. Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI
Araş. Gör. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU
Araş. Gör. Melda TAŞKIN
11
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
11
GÖREVLENDİRME İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nihat BULUT

PSİKOLOJİ
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

FELSEFE
Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ

COMPARATİVE CRİMİNOLOGY AND CRİMİNAL LAW
Prof. Dr. Krisztina KARSAI
Doç. Dr. Pınar ÖLÇER

SOSYOLOJİ
Doç. Dr. Enes KAPAKÇI

ADLİ TIP
Prof. Dr. Gökhan ORAL
Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ

SAĞLIK HUKUKU (Tıp Hukuku)
Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ

İKTİSAT
Prof. Dr. Gülden ÜLGEN
Yrd. Doç. Dr. Özlem DURGUN

BİLANÇO VE MUHASEBE
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL

TÜRKİYE EKONOMİSİ
Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
Okutman Nalan ÖZSOY
(*) 2547 S.K. M.31, 2547 S.K. M.40/a.
(*) Szeged Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi
(**) Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi 31. madde ile görevlendirme
MERKEZLER
1. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
2. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi
3. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
4. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
5. Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
6. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
1. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
2. Sadri Maksudi Arsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
12
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13
CURRENT TRENDS İN HUMAN RİGHTS LAW
15-25 Ağustos 2013. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
de The Raoul Wallenberg Enstitüsünce düzenlenecek olan “Current Trends in Human Rights Law” konulu
yaz okulu gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte; ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları, insan hakları
ve çeşitlilik, ayrımcılık gibi konularda dersler verilerek, katılımcıların insan haklarının güncel sorunları üzerine
bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
HUMAN RIGHTS IN CRISIS
11-20 Ağustos 2014. “HUMAN RIGHTS IN CRISIS” konulu “LAW ON THE BOSPHORUS
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2014” yaz okulu düzenlenmiştir. Bu etkinlikte; kriz döneminde insan
hakları konusu göç ve siber güvenlik gibi dersler ile ulusal ve uluslararası bağlamda incelenerek, katılımcıların
bu hususlarda bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
20-30 TEMMUZ 2015
DYNAMİSM AND DİSTİNCTİONS İN HUMAN RİGHTS LAW
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve The Raoul Wallenberg
Enstitüsünce “Dynamism and distinctions in human rights law: human rights from the perspectives of time,
place and persons” (İnsan hakları hukukunda dinamizm ve farklılıklar: Zaman, yer ve kişi perspektifinden
insan hakları) konulu yaz okulu gerçekleştirilecektir.
FAKÜLTEMİZİ TEMSİLEN
ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILDIĞI YARIŞMALAR / ETKİNLİKLER
Fakültemizi temsilen farazi dava yarışmalarına katılacak öğrencilerimiz, Prof. Dr. İbrahim Kaya
başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Galip Engin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. İnci Ataman Figanmeşe, Yrd. Doç. Dr. Ayça
Akkayan Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan’dan oluşan komisyonca seçilip yarışmalara
hazırlanmaktadırlar.
-26 Mart - 2 Nisan 2015 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen The Annual Willem C. Vis International
Commercial Moot Court yarışmasına katılan öğrencilerimiz ilk 64 takım arasına giren ilk Türk takımı oldular.
- Avusturya’nın Viyana şehrinde Willem C. Vis International Commercial Abritration Moot tarafından
düzenlenen farazi dava yarışması.
-İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen farazi dava yarışması.
-Hollanda’nın Lahey kentindeki “Telders Moot Court Competition” farazi dava yarışması.
- Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition farazi dava yarışması.
- ICC Moot Court Competition farazi dava yarışması.
-Fakültemiz Uluslararası Hukuk Kulübü, ILSA (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği) tarafından
“Most Improved Chapter” (En Çok Gelişme Kaydeden Temsilcilik) ödülüne layık görülmüştür.
14
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15
HUKUK KLİNİKLERİ
Hukuk öğretiminde yeni yaklaşımlar bağlamında ABD, Hindistan, Polonya, Almanya, Avusturalya gibi
dünyanın değişik ülkelerinde yıllardan beri hukuk öğretiminin bir parçası olan hukuk klinikleri, 2014-2015
öğretim yılı itibariyle Fakültemiz’de de uygulamaya geçirilmiştir. Amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin lisans
öğrenimi sırasında sosyal adalet duygusu ile tanışmalarını sağlamak ve uygulama ile daha öğrencilik
aşamasında tanışarak hukuk nosyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Gündelik hayatta hukuk ve
hukuki danışmanlık şeklinde iki ana türü bulunan hukuk klinikleri ile herkes için hukuk anlayışı çerçevesinde
özellikle hukuka ve adalete erişimi sınırlı olan dezavantajlı kişiler için hukuka erişimin sağlanması
amaçlanmaktadır. Tamamen hukuk fakültesi öğrencilerinin, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde
gerçekleştirecekleri faaliyetlerden oluşan hukuk kliniğinin nihai amacı hukuk öğrencilerinin hukuk
öğrenimlerinin sosyal adalet duygusu ve uygulama ile pekişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Fakültemiz’de
2014-2015 öğretim yılında “Mülteci Hukuk Kliniği” başlatılmış ve gönüllü lisans öğrencileri arasında yapılan
mülakat sonucunda belirlenen öğrenciler mülteci hukuku konusunda öncelikle teorik bir eğitimden geçirilmiş
sonrasında ise bu alanda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilerek oralarda gerçek
mağdurların dosyalarına bakan avukatlar eşliğinde uygulamada mülteci hukukunu öğrenmişlerdir. Söz konusu
klinik çalışması sonucunda öğrencilere birer sertifika takdim edilmiştir.
16
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
17
2015 LYS SINAVINA GİRİP FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDENLERE VERİLECEK BAŞARI
BURSLARI
LYS’de Türkiye sıralamasında ilk bine girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize
aşağıda belirtilen iki şekilde ve aynı anda maddi destek sağlanacaktır.
I-
1-) Vedat Ardahan Vakfından; eğitim süreleri boyunca başarılarının devamı halinde 600,00TL başarı
bursu, (Ekim-Haziran/9 ay)
2-) Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 1.850,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları
devam edenlere her dönem için 800,00 TL kitap yardımı. (Bu miktar günün koşullarına göre her eğitim ve
öğretim yılı başında artırılmaktadır.)
IILYS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih
eden öğrencilerimize;
1-) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 1.600,00 TL başlangıç desteği,
2-) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan süreli
burs alma hakları saklıdır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNE EN ÇOK BURS VEREN FAKÜLTEDİR
İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Vakıfların
ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs, ayni ve mali yardım yapmaktır.
Prof. Tahir Taner Vakfı
52 Öğrenci
Vedat Ardahan Vakfı
625 Öğrenci
İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı
127 Öğrenci
Tinçel Kültür Vakfı
207 Öğrenci
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü KYK Bursu
188 Öğrenci
Kemal Halil Tanır Vakfı
10 Öğrenci
YURTLAR
İstanbul dışından Fakültemize gelen öğrencilerimizin; gerek gelmeden önce, gerek geldikten sonra
yaşadıkları en önemli sorunlar arasında barınma sorunu yer almaktadır. Gerek öğrencilerimiz,
gerekse aileleri için, İstanbul gibi bir metropolde barınma sorununu çözmek, ciddi maddi ve
manevi külfetleri beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz barınma sorununun çözümü amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kimi mevcut yurtlar,
üniversite yönetimi altına alınmış ve bazı yeni yurtlar yapılmıştır. Ayrıca, üniversite çevresinde,
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı pek çok yurt bulunmaktadır. Fakültemiz ve Kredi ve Yurtlar
Kurumu yetkilileriyle gerekli bağlantılar kurularak öğrencilerimiz mağdur edilmemektedir.
Kampüs çevresinde bulunan Vezneciler, Edirnekapı ve Çemberlitaş kız, Edirnekapı ve Kadırga
erkek öğrenci yurtları ile Atatürk Öğrenci Sitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına hizmet
eden yurtlardır.
18
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2012-2013 Öğretim yılı Güz Yarıyılı başından itibaren müfredatta mesleki yabancı dil dersi olarak
İngilizce ve Almanca olarak dersler açılmıştır. Özellikle yurtdışında öğrenim görmeyi ve/veya
çalışmayı planlayan öğrencilerimizce bu derslere ilgi gösterilmektedir.

Amfilerimizde, öğrencilerin oturduğu her yerden seslerin rahatlıkla duymalarını sağlayan ses ve
hoparlör sistemi yer almaktadır.

Fakültemiz öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları interaktif kaynakları bir
arada sunmak amacıyla, en çok kullanılan mevzuatı, mobil otomasyonu, öğrencilerin birbirleri ile
haberleşmesini sağlayan bilgi platformunu içeren bir mobil uygulama yapılmıştır.

Öğrencilerin talepleriyle ilgili olarak şikâyet ve isteklerini bildirebilecekleri iletişim ağı kurularak
öğretim üyesi görevlendirilmiştir.

Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabilmeleri için pratik çalışmalar yapılmaktadır. Pratik çalışma
metinleri Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim ağlarından öğrencilerimize
duyurulmaktadır.

Sınav sonrası, sınav soruları ve cevap anahtarı Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim
ağlarından öğrencilerimize duyurulmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri için ücretsiz çay ikramlarımız bulunmaktadır.

Öğrenciler talep ettiklerinde sınav kâğıtlarına kolaylıkla bakabilmektedirler.

Öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinden talep ettikleri öğrenci belgeleri e-belge olarak
düzenlenmeye başlamıştır. Öğrencilerimizin her bir dönem için bir adet e-belge talep etme hakları
bulunmakta olup, bu belgeye istedikleri zaman otomasyon sisteminde kendi sayfalarından
ulaşabileceklerdir.

Özel gereksinimli 5 öğrencimiz için amfilerde oturma yeri tahsis edilmiştir. Sınavlarda bu
öğrencilerimize yardımcı olmak için Araştırma Görevlileri tayin edilmektedir. İdari ve akademik
personelimizin sağlıklı bilgi edinebilmesi için özel gereksinimli öğrencilerimizin, Beyazıt
yerleşkesindeki Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatör'lüğü ile en
kısa sürede temasa geçmeleri önem arz etmektedir.

Özel gereksinimli öğrencilerimizin kullanımı için, Zemin Kat’a inişlerde koltuklu özel asansör
sistemi bulunmaktadır.
Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik
https://twitter.com/hukukdekanlik
E-posta:[email protected],
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
19
19
20
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
SERTİFİKA PROGRAMLARI ve KURSLAR
2014-2015 yılında;
3-7 Kasım 2014. Dr. Elika Schneider tarafından "Market Freedom Regulations in EU Law" konulu
seminer verilmiştir
13-17 Kasım 2014. Dr. Markus Meyen tarafından “German administrative law” konulu seminer
verilmiştir.
16 Şubat-6 Mart 2015. Dr. Mehmed Hadzic tarafından “Flexibility of labor relationships in the
EU legal system" konulu sertifikalı seminer programı düzenlenmiştir.
27-30 Nisan 2015 . Dr. Thomas Thiede tarafından “EU Intellectual Property Law (EU Copyright
Law; EU Trade Mark Law; EU- Desing Law and EU- Patent Law) konulu sertifikalı seminer
verilmiştir.
5-8 Mayıs 2015. Dr. Julia Geneuss tarafından “International Criminal Law” konulu seminer
verilmiştir.
2013-2014 yılında;
Giessen Üniversitesinden Katrin Merhof tarafından Fakültemizde “Introduction to European Union
Law” konulu sertifikalı seminer gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Fakültemiz öğrencilerine yönelik Başlangıç düzeyinde Osmanlı
Türkçesi semineri verilmiştir.
Erasmus seminerleri kapsamında Madrid Özerk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Ignacio
Tirado tarafından “Insolvency Law. Basic Concepts and Economic Justification Following Best
İnternational Practice” konulu seminer düzenlenmiştir.
Erasmus Seminerleri kapsamında Giovanni Poggeschi tarafından “Minority Rights and Language
Rights: Their Evolution in The Light of Social and Legal Pluralism” konulu seminer verilmiştir.
Dr. iur. Erhan TEMEL tarafından “Mesleki Yabancı Dil Almanca – Özel Hukuk” semineri
verilmiştir.
Bielefeld Üniversitesinden Anne Gladitz tarafından katılım belgeli Alman Hukuk Dili çalıştayı
düzenlenmiştir.
Universität Hamburg’dan Prof. Dr. Florian Jeßberger tarafından katılım belgeli “Seminer
Introduction to International Criminal Law” (Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş) semineri
verilmiştir.
Graz Üniversitesinden Thomas Thiede tarafından “The International Dimensions of Law” konulu
sertifikalı seminer yapılmıştır.
Almanya Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Ceza Hukuku sertifikalı semineri
yapılmıştır.
Türk-Alman-Macar “Bosphorous Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Semineri” düzenlenmiştir.
Doç.Dr. Krisztina Karsai tarafından Comparative Criminology and Criminal Law International
Certificate Programme düzenlenmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Gottfried Plagemann tarafından Karşılaştırmalı Alman Ceza Hukuku konulu seminer
verilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
21
21
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA
FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ
AKADEMİ HUKUK KULÜBÜ
AKTİF HUKUKÇULAR KULÜBÜ
ALTERNATİF HUKUK KULÜBÜ
BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ
BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ
Yrd.Doç.Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN
Araş.Gör.Ali Adem YÖRÜK
Araş.Gör.Ömer TEMEL
Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI
Doç.Dr.Haydar Burak GEMALMAZ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ
DAR’ÜL HUKUK KULÜBÜ
FİKİR KÖPRÜSÜ HUKUK KULÜBÜ
Yrd.Doç.Dr.Ebru KAYABAŞ-EŞİCİ
Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ
Araş.Gör. Necip Taha GÜR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GENÇ DEMOKRAT HUKUKÇULAR KULÜBÜ
GENÇ HUKUKÇULAR KÜLÜBÜ
GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
HALKÇI HUKUK KULÜBÜ
HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ
Doç.Dr.Sevtap METİN
Araş.Gör.Burak ÇAĞ
Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
Araş. Gör.Dr.Barkın ASAL
Araş.Gör.Muhammet DEMİREL
Araş.Gör.Dr.Mehmet Cemil
OZANSÜ
Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK
[email protected]
Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ
Prof.Dr.Adem SÖZÜER
Araş.Gör.Efe Can YILDIRIR
Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ
Yrd.DoçDr.Mine TAN-DEHMEN
Araş.Gör.Dr.İzzet Mert ERTAN
Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK
Yrd.Doç.Dr.Ülker YÜKSELBABA
Prof.Dr.İbrahim KAYA
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HUKUK VE DAYANIŞMA KULÜBÜ
HUKUKİ ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
HUKUKSAL FARKINDALIK PLATFORMU
KULÜBÜ
İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ
KARİYER KULÜBÜ
MEDENİYET ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
MEZOPOTAMYA KÜLTÜR KULÜBÜ
ÖZGÜR DÜŞÜNCE ve HUKUK KULÜBÜ
SOSYAL FARKINDALIK KULÜBÜ
TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ
ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA)
22
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
22
[email protected]
[email protected]
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
23
2015/2016 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ANLAŞMAMIZ OLAN ÜNİVERSİTELER
Universiaet Wien/Austria
Karl Franzens Universiaet Graz/Austria
Haute Ecole de La Province de Liege/Belgium
Masaryk University/Czech Republic
Zagrep University/Croatia
Université de Caen Basse-Normandie/France
Université Paris Quest- Nanterre La Défense (Paris X)/France
University Paris -Est Creteil/France
Université de Strasbourg/France
Albert-Ludwigs Universiaet Freiburg/Germany
Eberhard Karls Universitaet Tübingen/Germany
Europa Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder)/Germany
Freie Universitaet Berlin/Germany
Humboldt-Universitaet zu Berlin/Germany
Julius Maximilians Universitaet Würzburg/Germany
Justus Liebig Universitaet Giessen/Germany
Leibniz Universitaet Hannover/Germany
Rheinische Friedrich Wilhelms Universitaet Bonn/Germany
Ruhr Universitaet Bochum/Germany
Techische Universitaet Dresden/Germany
Universitaet Augsburg/Germany
Universitaet Hamburg/Germany
Universitaet Heidelberg/Germany
Universitaet Kassel/Germany
Universitaet Mannheim/Germany
Universitaet zu Köln/Germany
Aristotle University of Thessaloniki/Greece
University of Pecs/Hungary
University of Szeged/Hungary
Universidad Del Salento/Italy
Universita delgi Studi di Milano/Italy
Università di Bologna/Italy
South East European University/Macedonia
Erasmus University Rotterdam/Netherland
Leiden University/Netherland
University of Warsaw /Poland
Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznan/Poland
Uniwersytet Jagiellonski Krakow/Poland
Universidade Do Porto/Portugal
University of Bucharest/Rumenia
Comenius University Bratislava/Slovakia
University of Ljubljana/Slovenia
University of Maribor/Slovenia
Universidad de Zaragoza/Spain
Universidad De Oviedo/Spain
Universidad Autonoma De Madrid/Spain
University of Santiago De Compostela/Spain
Barcelona/Spain
Universidad De Granada/Spain
Universidad De Murcia/Spain
University of Basel/Switzerland
University of Lausanne/Switzerland
Ulster University/United Kingdom
24
24
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
FAKÜLTEMİZ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
GÖREVLİ LİSTESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
e-posta adresi:
Prof.Dr. İbrahim KAYA
Dahili
tel:
10966
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih ARICI
11008
[email protected]
11585
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Yardımcı Asistan
Araş.Gör. Özkan Cavit HOŞLAN
GELEN-GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr. Selman DURSUN
10962
Gelen Giden Öğretim Üyesi Sorumlusu Yardımcıları
Araş.Gör. Elif BEKAR
10974
Araş.Gör. Efe Can YILDIRIR
10921
Araş.Gör.Eren SÖZÜER
10967
GELEN ÖĞRENCİ SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr. Ayça AKKAYAN YILDIRIM
10895
Gelen Öğrenci Sorumlusu Yardımcıları
Araş.Gör. Necdet UZEL
11786
Araş.Gör.Nebile Pelin MANTI
10954
Araş.Gör. Esma Elif ŞAFAK
10921
Araş.Gör. İmran SEMİZ
10990
Araş.Gör. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
10937
Araş.Gör.Şeyda DURSUN
Araş.Gör. Rumeysa PARTALCI
Araş.Gör. Ali SAÇAR
Araş.Gör.Melis AVŞAR
GİDEN ÖĞRENCİ SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr.Erdem ATEŞAĞAOĞLU
Giden Öğrenci Sorumlusu Yardımcıları
Araş.Gör. İrem Burcu ÖZKAN
Araş.Gör. Melda TAŞKIN
Araş.Gör. Barış DEMİRSATAN
Araş.Gör. Halil İbrahim YÜKSEL
Araş.Gör. Esra ÇETİNKAYA
Araş.Gör. Miray AZAKLI KÖSE
Araş.Gör. Merve AKTEPE
Araş.Gör. Asena SAVUR
Araş. Gör. Berk Kenan KOYUNCU
Araş.Gör. Dilara YILDIRIM
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10848
10937
10973
10937
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10887
[email protected]
11011
11798
10888
10874
10913
10937
11006
11006
10921
11011
[email protected]
melda.taskı[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
11786
[email protected]
[email protected]
10935
10851
10921
10921
11006
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
İKİLİ ANLAŞMALAR SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr.Fatih AYDOĞAN
İkili Anlaşmalar Sorumlusu Yardımcıları
Araş.Gör.Dr.Verda Neslihan AKÜN
Araş.Gör. Cüneyt PEKMEZ
Araş.Gör. Fatih DURAN
Araş.Gör. Fahriye Pelin TOKCAN
Araş.Gör.Numan Sabit SÖNMEZ
25
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
25
26
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Fakültemizde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde doktora ve yüksek lisans
programları yürütülmektedir.
Yüksek Lisans Programları
 Kamu Hukuku
 Özel Hukuk
Doktora Programları
 Kamu Hukuku
 Özel Hukuk
Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2015-2016 yılı kontenjanlarımız;
Yüksek Lisans
: 60
Doktora
: 20
Doktora yatay geçiş
:
3
Yüksek Lisans yatay geçiş
:
3
Yurtdışı Yüksek Lisans
:
5
Yurtdışı Doktora
:
3
Özel Hukuk Anabilim Dalı 2015-2016 yılı kontenjanlarımız;
Yüksek Lisans
: 60
Doktora
: 20
Doktora yatay geçiş
:
3
Yüksek Lisans yatay geçiş
:
3
Yurtdışı Yüksek Lisans
:
5
Yurtdışı Doktora
:
3
27
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
27
SPOR KARŞILAŞMALARINDA ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
İstanbul Üniversitesi 36. Spor Şöleninde Erkek voleybol
takımımız son 7 sezondaki 5. şampiyonluğunu kazandı.
İstanbul Üniversitesi 36. Spor Şöleni Bayan
Voleybol Turnuvaʼsında Üçüncülük
İstanbul Üniversitesi 36. Spor Şöleni Masa Tenisi
Turnuvasında Bireysel (Erkek) Kategorisinde Burak
Hayran ikinci olmuştur
İstanbul Üniversitesi 36. Spor Şöleni Masa Tenisi
Turnuvasında Takım (Bayanlar) Kategorisinde ikinci ve üçüncü olmuştur.
28
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
28
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
29
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin yapımına 1947 yılında başlanmış ve kütüphane
1950 yılında faaliyete geçmiştir. 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren başlatılan, “Hukuk Fakültesi
Kütüphanesi’nin Yeniden Yapılandırılması” adlı proje kapsamında kütüphanemiz fiziksel ve sistematik olarak
tamamıyla yenilenerek, evrensel standartlara uygun, daha verimli ve etkin bir kütüphane haline getirilmiştir.
Kütüphane binamız iki katlıdır; üst katta öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, fotokopi ve
personel çalışma odaları mevcuttur. Alt katta öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin çalışma alanları, kitap
ve süreli yayınlar deposu ve nadir eserler odası bulunmaktadır.
Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak
oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır. Kitabın kütüphaneye giriş sırasına göre, açık raf
şeklinde kendi konusunda sistematik olarak sınıflandırılmıştır. Halen aboneliği devam eden 61 yerli, 83
yabancı süreli yayın bulunmaktadır. 104.000 civarı yerli ve yabancı kitap mevcuttur.
Kütüphanemizde kullanılmakta olan Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı ile uluslararası
MARC formatı özelliği ile Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta,
ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkânı bulunmakta, çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane
programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı (kayıt, ödünç
verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) online yapılmaktadır. Otomasyon sisteminden her gün 24 saat tarama
yapılabilmektedir. 7 adet b�lg�sayar katalog taraması �ç�n tahs�s ed�lm�şt�r. 16 adet b�lg�sayar akadem�k personel
tarafından kullanılmaktadır. Hukuk Fakültes� Üst Kor�dor bölümünde 20 adet b�lg�sayar öğrenc�ler tarafından
kullanılmaktadır.
Kütüphanem�zde toplam k�tap sayısı
104.000 adet
K�tap dışı kaynakların sayısı (sürel� yayın, ans�kloped� vb.)
Sürel� Yayın c�lt sayısı 25.500
Ver� Tabanı
Legal Collect�on
Spr�nger Human�t�es, Soc�al Sc�ences and Law
Law and Human Behav�or
Beck Onl�ne D�e Datanbank
Kazancı Elektron�k Hukuk Yayımcılığı
He�n Onl�ne E-Derg�
Hukuk Türk Mevzuat-İçt�hat Ver�tabanı-E Mevzuat
Lex�sNex�s Academ�c E-Referans
WestLaw Internat�onal E-Referans
Sw�ssle
Son bir yılda kütüphane için temin edilen kitap ve kitap dışı kaynakların sayısı
Satın alınan kitap
Bağışla edinilen kitap

30
: 300 adet
: 1000 adet
Bağışçılardan gelen destekle Hukuk Fakültesi öğrencileri için ders kitapları alınmış ve Kütüphane
okuma salonunda açık rafta hizmete sunulmuştur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
30
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
31
HUKUK FAKÜLTESİ BİRİNCİ ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM MÜFREDATI
1.Yıl - 1.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
ANAYASA HUKUKU(YILLIK) (68323)
HUKI1074
Zorunlu
4
0
0
4
12
-
MEDENİ HUKUK GİRİŞ KİŞİLER VE AİLE HUKUKU
(YILLIK) (68325)
HUKI1058
Zorunlu
4
0
0
4
12
-
ROMA HUKUKU (YILLIK) (68324)
HUKI1069
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
GENEL KAMU HUKUKU (YILLIK) (68327)
HUKI1109
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
HUKUK BAŞLANGICI (YILLIK) (68326)
HUKI1057
Zorunlu
1
0
0
1
2
-
İKTİSAT (YILLIK) (68328)
HUKI1110
Zorunlu
1
0
0
1
2
-
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK)
(68329)
ODAI0003
Zorunlu
2
0
0
2
4
-
TÜRK DİLİ (YILLIK) (68330)
ODTD0003
Zorunlu
2
0
0
2
4
-
YABANCI DİL (YILLIK) (68331)
ODYD0003
Zorunlu
2
0
0
2
4
-
FELSEFE (59414)
HUKI1116
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
SOSYOLOJİ (9425)
HUKI1002
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
TÜRK HUKUK REFORMU (16839)
HUKI1003
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
UYGARLIK TARİHİ (7431)
HUKI1066
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (52635)
HUKI1166
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
RECHTSSPRACHE DEUTSCH I OFFENTLICHES
RECHT (MESLEKİ YABANCI DİL I-ALMANCA KAMU
HUKUKU) (71937)
HUKI1167
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
34
76
Toplam
1.Yıl - 2.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
SİYASET BİLİMİ (7227)
HUKI1102
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
TÜRKİYE EKONOMİSİ (59415)
HUKI1117
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI (57036)
HUKI1106
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK (6666)
HUKI1100
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
BASIC CONCEPTS OF LAW (HUKUKUN TEMEL
KAVRAMLARI) (71939)
HUKI1169
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
RECHTSSPRACHE DEUTSCH II ZIVILRECHT
(MESLEKİ YABANCI DİL II-ALMANCA ÖZEL
HUKUK) (71938)
HUKI1168
Seçmeli
2
0
0
2
4
1
12
24
Toplam
2.Yıl - 3.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK)
(68332)
HUKI2023
Zorunlu
4
0
0
4
12
-
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK) (68333)
HUKI2025
Zorunlu
4
0
0
4
12
-
İDARE HUKUKU (YILLIK) (68334)
HUKI2026
Zorunlu
4
0
0
4
12
-
MİLLETLERARASI HUKUK (YILLIK) (68335)
HUKI2030
Zorunlu
3
0
0
3
8
-
GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ (YILLIK)
(68336)
HUKI2034
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ
(YILLIK) (68337)
HUKI2035
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
ÇEVRE HUKUKU I (59423)
HUKI2014
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
HUKUK METODOLOJİSİ I (59419)
HUKI2012
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
İSLAM HUKUKU I (59429)
HUKI2018
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
KRİMİNOLOJİ I (59418)
HUKI2011
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
SİYASİ PARTİLER HUKUKU I (71221)
HUKI2159
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
32
32
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
HUKUKU I (59426)
HUKI2015
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU I (59428)
HUKI2017
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
EINFUHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT I
STAATSORGANISATIONSRECHT (ALMAN
HUKUKUNA GİRİŞ) (71940)
HUKI2170
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
ERASMUS SEMINAR PROGRAMME I (68338)
HUKI2136
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
BASIC PRINCIPLES OF CONTRACT LAW I
(SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI)
(73981)
HUKI2173
Seçmeli
1
0
0
1
2
5
29
76
Toplam
2.Yıl - 4.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
ÇEVRE HUKUKU II (59425)
HUKI2041
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
HUKUK METODOLOJİSİ II (59432)
HUKI2037
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
İSLAM HUKUKU II (59439)
HUKI2111
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
KRİMİNOLOJİ II (59431)
HUKI2036
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
SİYASİ PARTİLER HUKUKU II (71222)
HUKI2160
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
HUKUKU II (59436)
HUKI2042
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU II (59438)
HUKI2044
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
EINFUHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT II
GRUNDERECHTE (ALMAN HUKUKUNA GİRİŞ IITEMEL HAKLAR) (71941)
HUKI2171
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
ERASMUS SEMINAR PROGRAMME II (68346)
HUKI2137
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
BASIC PRINCIPLES OF CONTRACT LAW II
(SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI)
(73982)
HUKI2174
Seçmeli
1
0
0
1
2
9
10
20
Toplam
3.Yıl - 5.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
MEDENİ USUL HUKUKU (YILLIK) (68341)
HUKI3082
Zorunlu
4
0
0
4
10
-
TİCARET HUKUKU (YILLIK) (68340)
HUKI3080
Zorunlu
4
0
0
4
10
-
EŞYA HUKUKU (YILLIK) (68339)
HUKI3083
Zorunlu
3
0
0
3
9
-
KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU (YILLIK)
(68342)
HUKI3079
Zorunlu
3
0
0
3
8
-
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ( YILLIK) (68343)
HUKI3084
Zorunlu
2
0
0
2
7
-
İNSAN HAKLARI HUKUKU (YILLIK) (68345)
HUKI3089
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
ÖZEL BORÇ İLŞKİLERİ ( YILLIK) (68344)
HUKI3087
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
BEDEN EĞİTİMİ (54277)
ODBE0004
Seçmeli
0
0
0
0
2
3
GÜZEL SANATLAR (68873)
ODGS0004
Seçmeli
0
0
0
0
2
3
20
60
Toplam
3.Yıl - 6.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
AFET KÜLTÜRÜ (58973)
ODAK0001
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
COMPARATIVE CRIMINOLOGY AND CRINIMAL
LAW-(KARŞILAŞTIRMALI KRİMİNOLOJİ VE CEZA
HUKUKU) (71224)
HUKI3161
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
EUROPAN UNION LAW-(AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU)
(71223)
HUKI3162
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
ŞEHİR VE KÜLTÜR İSTANBUL (61009)
ODSK0001
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
33
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
33
VERLIEICHENDES DEUTSCHE STRAFRECHT
(KARŞILAŞTIRMALI ALMAN CEZA HUKUKU) (71942)
HUKK3399
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
PSİKOLOJİ (59411)
HUKI1114
Seçmeli
2
0
0
2
2
6
10
12
Toplam
4.Yıl - 7.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU (YILLIK) (68348)
HUKI4133
Zorunlu
3
0
0
3
9
-
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (YILLIK) (68347)
HUKI4144
Zorunlu
3
0
0
3
9
-
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK) (68349)
HUKI4148
Zorunlu
3
0
0
3
9
-
DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU (YILLIK)
(68350)
HUKI4135
Zorunlu
3
0
0
3
8
-
İCRA-İFLAS HUKUKU (YILLIK) (68351)
HUKI4140
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
MİRAS HUKUKU (YILLIK) (68352)
HUKI4149
Zorunlu
2
0
0
2
6
-
İDARİ YARGILAMA HUKUKU (YILLIK) (68353)
HUKI4141
Zorunlu
2
0
0
2
5
-
REKABET HUKUKU (7140)
HUKI4150
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
SAĞLIK HUKUKU (TIP HUKUKU) (59444)
HUKI4151
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
TAŞIMA HUKUKU (13594)
HUKI4154
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
ULUSLARARASI TİCARİ AKİTLER HUKUKU (15321)
HUKI4158
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU (49325)
HUKI4147
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
İMAR HUKUKU (12905)
HUKI4142
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
İNSANCIL HUKUK (5929)
HUKI4163
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU (12939)
HUKI4143
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU (14338)
HUKI4138
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
BİLANÇO VE MUHASEBE (59443)
HUKI4132
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
ÇOÇUK HUKUKU (3128)
HUKI4134
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
ÖZEL GEREKSİNİMLİ HAKLARI (73983
HUKI4175
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
42
96
Toplam
4.Yıl - 8.Dönem Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
Grup
ADALET PSİKOLOJİSİ (484)
HUKI4164
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
ADLİ TIP (59442)
HUKI4129
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU (12331)
HUKI4130
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
BANKA HUKUKU (13923)
HUKI4131
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
HAVA VE UZAY HUKUKU (6112)
HUKI4139
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
KABAHATLER HUKUKU (59441)
HUKI4145
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
KİŞİSEL VERİLER VE BİLGİ EDİNME HUKUKU
(57015)
HUKI4146
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
SERMAYE PİYASASI HUKUKU (13488)
HUKI4152
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
SPOR HUKUKU (60607)
HUKI4153
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
TEMİNAT HUKUKU (9536)
HUKI4155
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
TURİZM HUKUKU (68354)
HUKI4156
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
TÜKETİCİ HUKUKU (19969)
HUKI4157
Seçmeli
2
0
0
2
4
4
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK (71480)
HUKI4165
Seçmeli
4
0
0
4
34
34
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4
5
Toplam
28
53
Tüm Dönemler Toplam
183
419
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
35
DÜNYADA BİR İLK
ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ilk olarak
2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Festivalde, Türkiye ve dünyadaki hukukçular ve hukuk fakültesi öğrencileri
ve akademisyenler bir araya gelerek sinemaseverlerle birlikte hukuk sistemleri, adalet ve toplumsal
dinamiklerle ilgili filmler buluşturulmakta ve toplumsal ilerlemeyle hukuk arasındaki ilişkiye dair bir tartışma
alanı yaratılmaktadır. Değişik sorunların hem akademik olarak farklı disiplinler, hem de sinema sanatı
açısından tartışıldığı festivalde sinema sanatının çarpıcı dilinden yararlanarak hukuk, adalet, demokrasi, kişi
hak ve özgürlükleri konularında geniş kapsamlı düşünce alışverişi zeminleri oluşturulmuştur. Festivalimiz bu
konsepti ile “dünyada bir ilk” olarak varlığını sürdürmektedir.
Birinci yıl festivalin teması “Darbeler” idi; Festival kapsamında farklı ülkelerin adalet sistemlerini,
toplumsal yapılarını, suça ve cezalara bakışlarını Türkiye’dekiyle karşılaştırmasına olanak sağlayan festivale
yaklaşık 40 ülkeden 100 e yakın film katılmıştır. İkinci yılın teması, toplumumuzda ve dünyada en önemli
sorunlardan biri olması nedeniyle, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” olarak belirlenmişti. Tüm dünyada,
insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün etkin biçimde hayata geçmesi bakımından, kadınlara yönelik şiddet
ve ayrımcılığın önlenmesinin temel bir zorunluluk olduğundan hareketle konuyu hukuki sosyo-ekonomik ve
siyasal açılardan ele alarak Türkiye’den ve diğer ülkelerden akademisyenler, STK temsilcileri, aktivistler,
yazarlar, sinema sanatçıları ve basın mensuplarının konuşma yaptığı akademik programlar ve film gösterimleri
düzenlenmiştir.
36
36
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13-19 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen festivalimizin teması ise toplumumuzda ve dünyada en
önemli ve güncel sorunlardan biri olması dolayısıyla “Suça Sürüklenen Çocuklar” olmuştur. Festivalde, son
dönem Dünya ve Türk sinemasının hukuk, toplum ve adalet ilişkisini işleyen en iyi örneklerinin yer aldığı
yaklaşık 100 filmlik bir seçki sinemaseverlerle buluşmuştur. Festival kapsamında; Akademik Program
(Paneller, Sempozyum), Film Gösterimleri, Basın Bültenleri ve İnternet Tanıtımları,
Atölyeler,
Sergiler,
Uluslararası Uzun Metraj Film yarışması ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması ve Söyleşiler
gerçekleştirilmiştir.
7-13 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da “Herkes İçin Adalet” düşüncesi ile gerçekleştirilen
4.
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinin konusu olan Göç, hukuki yollardan gerçekleşmiş olsa bile sosyokültürel, ekonomik birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. En başta, göçmenler toplum içinde kültürel
farklılıklar sebebiyle entegrasyon sorunu yaşamakta ve toplumdan dışlanmakta; bu kişilerin etrafında adeta
kültürel duvarlar örülmektedir. Göçmenler yabancı düşmanlığının hedefi olabilmekte ve bu kapsamda, ırkçı
veya aşırı radikal kişi veya örgütlerin mağduru olmaktadırlar. Bu sorunun çok katmanlı yapısı, mevcut durum
ve uygulamaların sadece bilimsel düzeyde ele alınmasından ziyade sanatsal düzlemde de ele alınmasını
gerektirir.
37
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
37
16-22 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Uluslararası Suç
ve Ceza Film Festivali’nin beşincisi düzenlenecektir. Geçtiğimiz senelerde ana tema olarak ele aldığımız
konular olan “Darbelerle Yüzleşme”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Suça Sürüklenen Çocuklar”, “Göç” gibi, bu
sene de, tüm dünyada daima güncel ve tartışılan bir sorun olan “Ayrımcılık” konusu akademik yönden ve
sinema sanatının perspektifinden farklı boyutlarıyla ele alınacaktır. Festivalin akademik programında ulusal ve
uluslararası düzeyde “Ayrımcılık” alanında etkin çalışmaları bulunan çeşitli ülkelerden yaklaşık 50
akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve idareciler ile sinema sanatçıları; film programında ise adalet
teması başta olmak üzere festival mekânlarında ve İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “Ayrımcılık”
temalı uzun ve kısa filmler ile belgeseller izleyicilerin beğenisine sunulacaktır.
Detaylı bilgi için
http://www.icapff.com
38
38
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
39
2.Ceza Hukuku Reformları Kongresinde; 40 ülkeden ülke raporu sunulmuş, Türkiye’deki hemen her
hukuk fakültesinden akademisyenler, Anayasa Mahkemesi’nden, Yargıtay’dan, Adalet Bakanlığı’ndan,
Akademik Akademisi’nden ve yerel mahkemelerden hakim ve savcılar ile avukatlar katılmıştır.
Ülkemizde cezanın ve güvenlik tedbirlerinin amacına ulaşamaması, sürekli yapılan af veya benzeri
düzenlemelerle sistemin işleyişinin olumsuz etkilenmesi, suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz
sistemimizin yetersizlikleri, güvenlik tedbirleri konusunda hedeflenen seviye ve başarıya ulaşılamaması,
konunun uluslararası boyutuyla ele alınmasını ülkemiz bakımından önemli hale getirmektedir.
Buna ek olarak Dünyada cezaların güvenlik tedbirlerinin infazı sahasında yaşanan gelişmelerin takip
edilebilmesi ve tartışılması, bu konuda diğer ülkelerin tecrübelerinden ve birikimlerinden yararlanılabilmesi,
hem toplantıya iştirak edecek ülkeler bakımından hem de ülkemiz bakımından önemli bir karşılıklı faydalanma
platformu oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin
ceza evleri sistemleri ve yönetimleri, cezaya alternatif tedbirler, gençlik ve çocuklara yönelik ceza ve tedbirler,
akıl hastalarına yönelik tedbirler ve infazı, alternatif infaz yöntemleri ve etkinliklerinin artırılması gibi güncel
hukuki sorunlar, konferans ve paneller şeklinde tartışılmıştır.
40
40
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
41
AKADEMİK ETKİNLİKLER
Burada 4 Mayıs 2009 tarihinden bu güne değin Fakültemizde veya Fakültemiz tarafından gerçekleştirilmiş
etkinliklere yer verilmiştir:
2015

5 Mart 2015. “Hukuk Devleti Günü” toplantısı düzenlenmiştir.

12 Mart 2015. “Kadının Çalışma Hakkı” konulu açık oturum düzenlenmiştir.

19 Şubat-29 Mayıs 2015, Comparative Criminology and Criminal Law International Certificate
Programme, Macaristan Szged Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Karsai Krisztina,
Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç.Dr. Pınar Ölçer ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Topçuoğlu

16 Şubat-6 Mart 2015. Dr. Mehmed Hadzic, Sarajevo University Faculty of Law Seminar Programme
towards European Union Labour Law, Sertifikalı Avrupa Birliği İş Hukuku Semineri

Şubat-Mart 2015 tarihlerinde, Fakültemiz öğretim üyelerince Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
Türk Hukuku dersleri verilmiştir.

16 Mart-12 Nisan 2015, Dr. İza Razija Mesevic, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa
Birliği Fikri Mülkiyet Hukuku (EU Intellectual Property Law) semineri düzenlenmiştir.

25 Mart 2015. Avrupa Birliği'nin Finans Rekabet ve Hukuk Politikaları konulu konferans
düzenlenmiştir.

28 Mart-25 Nisan 2015. Mülteci Okulu Sertifikalı Temel Eğitim Programı düzenlenmiştir.

14-16 Nisan 2015. Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Kassel University Faculty of Economics and
Management Department of Business Law Public Law, International and European Law Introduction
to EU Law konulu seminer düzenlenmiştir.

20-21 Nisan 2015. “Spor Hukuku Sempozyumu” düzenlenmiştir.

22-23-24-25 Nisan 2015. Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Hukuk Günleri toplantısı ve Ivo
JOSİPOVİC’e Fahri Hukuk Doktoru unvanı takdim töreni yapılmıştır.

27-30 Nisan 2015. Thomas Thiede University of Graz, Human Rights and Private Law konulu seminer
düzenlenmiştir.

5-8 Mayıs 2015. Julia Geneuss University of Hamburg International Criminal Law konulu seminer
düzenlenmiştir.

9 Mayıs 2015. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı Denetlenmesi"
kolokyumu düzenlenmiştir.

13 Mayıs 2015. Prof.Dr.Adem Sözüer'in "Çocuklarımızı Hekim Yapıp Neden Cezalandırıyoruz"
konulu Sağlık Hukuku Semineri

14 Mayıs 2015. Dr. Elena Cirkovic'in “Legal Utopias and Return to Power: The Use of Force and
International Law in Iraq, Syria and Yemen” konulu semineri

30 Mayıs-6 Haziran 2015. “2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi” düzenlenmiştir.

20-30 Temmuz 2015. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
The Raoul Wallenberg Enstitüsünce “Dynamism and Distinctions in Human Rights Law: Human
Rights from the Perspectives of Time, Place and Persons” (İnsan Hakları Hukukunda Dinamizm ve
Farklılıklar: Zaman, Yer ve Kişi Perspektifinden İnsan Hakları) konulu yaz okulu gerçekleştirilecektir.

1-2 Ekim 2015. Türkiye - Kore Ceza Hukuku Günleri toplantısı düzenlenecektir.

16-22 Ekim 2015. “Ayrımcılık” ana temalı 5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali düzenlenecektir.
42
42
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2014
15 Ocak 2014. Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Don Wallece,
“Hukukun ve Hukukçunun Modern Dünyada Rolü: Kurumlar ve Anayasalar” konulu bir sunum
yapmıştır.

22 Ocak 2014. Hollanda Leiden Üniversitesi Noterlik Bölümü öğrencilerinin Fakültemizi ziyareti
kapsamında, Uluslararası Noterler Birliği delegesi Üsküdar 20. Noteri Azize Fisun Özalp, “Türkiye’deki
Noterlik Sistemi” konusunda sunum gerçekleştirmiştir.

Editörlüğünü Doç. Dr. Melikşah Yasin ile Yrd. Doç. Dr. Cenk Y. Şahin’in üstlendiği “Kentsel Dönüşüm
Hukuku” kitabı yayımlanmıştır.

23 Ocak 2014. Prof. Dr. Adem Sözüer’in oturum başkanlığında St. Petersburg Üniversitesi Rektörü,
Hukuk Fakültesi Dekanı ve Ceza Hukuku Bölüm Başkan Yardımcısının katılımıyla “Rusya’nın Ceza
Kanunu ve Özellikleri” konulu toplantı yapılmıştır.

26-27 Şubat 2014. Hukuk Fakültesi ve ELSA ile birlikte düzenlenen “Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü”
konferansı gerçekleştirilmiştir.

03-07.03.2014. tarihlerinde Dr. iur. Erhan TEMEL tarafından “Mesleki Yabancı Dil Almanca – Özel
Hukuk” semineri verilmiştir.

4-5 Mart 2014. “Onar-Sarıca-Duran Hukuk Devleti Günü” kapsamında “Anayasa ve İdari Yargı
Kararları Işığında İdare Hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler” seminer serisi IV düzenlenmiştir.

Bielefeld Üniversitesinden Anne Gladitz tarafından katılım belgeli Alman Hukuk Dili çalıştayı
düzenlenmiştir.

20-21 Mart 2014. Sertifikalı Uluslararası Ceza Hukuku Semineri düzenlenmiştir.

24 Mart 2014. Almanya Aachen Adliyesi Stajyerleri fakültemizi ziyaret ettiler.

Universität Hamburg’dan Prof. Dr. Florian Jeßberger tarafından katılım belgeli “Seminer Introduction to
International Criminal Law” (Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş) semineri verilmiştir.

2-6 Nisan 2014. “Hırvatistan-Türkiye Hukuk Günleri”nin ikincisi yapılmıştır.

7-8 Nisan 2014. Giessen Üniversitesinden Katrin Merhof tarafından “Introduction to European Union
Law” konulu sertifikalı seminer gerçekleştirilmiştir.

9-10 Nisan 2014 ve 16-17 Nisan 2014 günlerinde Graz Üniversitesinden Thomas Thiede tarafından “The
International Dimensions of Law” konulu sertifikalı seminer yapılmıştır.

11 Nisan 2014. Fikri ve Sınai Hakların Korunması izlekli 3. Türkiye-Bosna Hersek Hukuk Günleri
yapılmıştır.

16-18 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi ve Kassel Üniversitesi ile birlikte düzenlenen “Importance of
Participation for the Protection of Environment 2nd Turkish-German Joint Seminar” yapılmıştır.

18-19 Nisan 2014. Fakültemiz işbirliği ile YASADER tarafından “Üniversitelerde Parlamento Hukuku
Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi” programı düzenlenmiştir.

19 Nisan 2014. Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinden gelen öğrencilere Türk Anayasa ve
İdare Hukuku hakkında seminer verilmiştir.

25-26 Nisan 2014. Fakültemizde “Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon” konulu 15. Türkiyeİsviçre Hukuk Günleri gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2014. Fakültemiz öğrencileriyle Adli Tıp Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

10 Mayıs 2014. “Yürürlüğe Girerken 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” konulu
sempozyum yapılmıştır.
12 Mayıs 2014. Prof. Dr. Fethi Gedikli editörlüğünde “1.Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri” kitabı
basılmıştır.



19-20 Mayıs 2014. Almanya Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Ceza Hukuku Semineri
yapılmıştır.
Fakültemiz öğrencilerine Dekanlık olarak sınavlardan önce hocalarıyla birlikte sohbet edebilecekleri
tekne turları düzenlenmiştir.

Fakültemiz Uluslararası Hukuk Kulübü, ILSA (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği) tarafından “Most
Improved Chapter” (En Çok Gelişme Kaydeden Temsilcilik) ödülüne layık görülmüştür.

24 Mayıs 2014. Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinden gelen CODE Öğrenci Kriminoloji Birliğinin
katılımıyla Hukuk Fakültesinde “Kadına Karşı Şiddet” üzerine akademik bir program düzenlenmiştir.
43
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
43

31 Mayıs-1 Haziran 2014. Fakültemizde “9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri”, “Adil Yargılanma Hakları
ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” toplantısı olarak gerçekleşmiştir.

3 Haziran 2014. Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Ceza Hukukuna Giriş
dersine katılan Türk öğrencilere başarı belgesi dağıtım töreni yapılmıştır.

5 Haziran 2014. Fakültemizin 1. Amfisinde gerçekleştirilen törenle “Prof. Dr. Vecdi
Aral Armağanı” kitabı Hocamıza ve katılanlara takdim edilmiştir.

9-11 Haziran 2014. Katılım sertifikalı “3. Uluslararası Hukuk ve Toplum Kongresi” düzenlenmiştir.

Fakültemiz öğrencileri, mezunlarımız ve akademik personelimiz için Fakülte tshirtleri yaptırılmıştır.

18 Haziran 2014. Hukuk Fakültesi Mezuniyet töreni gerçekleştirilmiştir.

23-27 Haziran 2014. Türk-Alman-Macar “Bosphorous Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Semineri”
düzenlenmiştir.

1-8 Ağustos 2014 tarihlerinde Fakültemizde Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin
katıldığı yaz okulu düzenlenmiştir.

24-25 Eylül 2014, Klinik Hukuk Eğitimi ve Gündelik Hayatta Hukuk (Street Law) Çalıştayı
düzenlenmiştir.

27 Ekim-8 Kasım 2014. Tika desteği ile Kazakistan Kamu Yönetimi Akademisi savcılık Enstitüsü
Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik sertifikalı program düzenlenmiştir.

13-14 Ekim 2014. “FİKRİ VE SINAİ HAKLARDA PROBLEMLER ve ÇÖZÜM YOLLARI” konulu
sempozyum düzenlenmiştir.

4-7 Kasım 2014, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-VII Sempozyumu düzenlenmiştir.

07-13 Kasım 2014. “Herkes İçin Adalet” ana temalı 4.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
düzenlenmiştir.

11-13 Kasım 2014.Berlin Freie Üniversitesi ile birlikte düzenlenen Model UN Conference Special
Session of the un security council the responsibility to protect – the situation in syria

19 Kasım 2014. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20.yılında Neredeyiz? konulu toplantı düzenlenmiştir.

15-16 Aralık 2014. Fakültemiz ve Bilişim Hukuku Kulubü ile birlikte düzenlenen “Bilişim Hukuku
Sempozyumu” düzenlenmiştir.

15 Aralık 2014. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Çalıştayı düzenlenmiştir.

16 Aralık 2014. Sosyal Farkındalık Kulübü’nün Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği işbirliği ile “Herkes
İçin Engelsiz Hayat’ eğitimi düzenlenmiştir.
2013



22 Ocak 2013. İÜ Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi SOS Leiden Ceza Hukuku Derneği ve ELSAAvrupa Genç Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi işbirliği ile “Adil Yargılanma Hakkı” konulu
sempozyumda “Turkish Penal Code Reform from the Perspective of the Right to a Fair Trial” konusunda
tebliğ sunulmuştur.
23 Ocak 2013. İÜ Hukuk Fakültesi Philip C. Jessup International Law Moot Court Türkiye elemeleri
gerçekleştirilmiştir.
22-23 Şubat 2013. İÜ Kongre Kültür Merkezinde, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Semineri II-Adil Yargılanma Hakları ve
Ceza Muhakemesi” sempozyumu düzenlenmiştir.
44
44
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

























26-27 Şubat 2013. İÜ Hukuk Fakültesi ve Süreç Araştırma Merkezi tarafından “İfade Özgürlüğü
Konferansı” düzenlenmiştir.
28 Şubat-1 Mart 2013. İÜ Hukuk Fakültesi, Max Planck Mukayeseli ve Milletlerarası Özel Hukuk
Enstitüsü’nün “Akademik İşbirliği ile Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi”
düzenlenmiştir.
1-3 Mart 2013. İÜ Hukuk Fakültesi işbirliği ile Justus-Liebig-Universitat Gieben Hukuk Fakültesinde
“Deutsch-türkisch-japanischen” kolokyumu düzenlenmiştir.
12 Mart 2013. İÜ Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuku Derneği işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Dolayısıyla “Eşin Rızasına Bağlı Hukuki İşlemler” konulu sempozyum düzenlenmiştir.
29 Mart 2013. Essex Universitesi öğretim üyesi Michael Freeman tarafından “International Human
Rights Seminar” kapsamında “The Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights” konulu
seminer verilmiştir.
5-7 Nisan 2013. Fakültemizde “Türkiye -Bosna Hersek Hukuk Günleri” toplantısı düzenlenmiştir.
09 Nisan 2013. Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov Fakültemiz öğrencilerine yönelik
konferans vermiştir.
25 Nisan 2013. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
Konferans Serisi çerçevesinde emekli Danıştay üyesi Selçuk Hondu, “İdari Yargıda Geçmiş Bir Ömür”
konulu konferans vermiştir.
26-27 Nisan 2013. “Türkiye-Hırvatistan Hukuk Günleri” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
27 Nisan 2013. İÜ Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu işbirliği ile
“Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu” düzenlenmiştir.
13-16 Mayıs 2013. Erasmus Seminerleri kapsamında Berlin Üniversitesinde “Türkiye’de Ceza Davaları”
konusunda tebliğ sunulmuştur.
24 Mayıs 2013. Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rick Lowson’ın Fakültemizi
ziyaret etmiştir.
23-24 Mayıs 2013. Berlin Üniversitesi öğrenci grubunun İstanbul Adliyesi ve Fakültemizi ziyaret
etmiştir.
3-4 Haziran 2013. İÜ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Semineri Serisi III- Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler” sempozyumu yapılmıştır.
4 Haziran 2013. Fakültemizde, Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dr. h.c.
Philip Kunig’e İstanbul Üniversitesince “Fahri Doktora” unvanı törenle takdim edilmiştir.
7 Haziran 2013. İÜ Hukuk Fakültesi tarafından “Küresel Adalet, Uluslararası Hukuk ve Mavi Marmara
Olayı” sempozyumu düzenlenmiştir.
21-24 Haziran 2013. St Petersburg Hukuk Enstitüsünde “Hak ve Özgürlükler Bağlamında Türkiye’de
Ceza Hukuku Reformları” konulu tebliğ sunulmuştur.
4 Temmuz 2013. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2012-2013 öğretim yılı mezuniyet töreni
gerçekleştirilmiştir.
4 Ekim 2013. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Havuzlu Bahçede “Bir Zamanlar Onlar da
Öğrenciydi III’ etkinliği düzenlenmiştir.
28 Kasım 2013. “ALEXANDER VON HUMBOLDT VAKFI” tarafından öğrencilerimize yönelik
tanıtım toplantısı yapılmıştır.
Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Fakültemiz öğrencilerine yönelik Başlangıç düzeyinde Osmanlı
Türkçesi semineri verilmiştir.
Erasmus Seminerleri kapsamında Madrid Özerk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Ignacio Tirado
tarafından “Insolvency Law. Basic Concepts and Economic Justification Following Best İnternational
Practice” konulu seminer düzenlenmiştir.
Erasmus Seminerleri kapsamında Giovanni Poggeschi tarafından “Minority Rights and Language
Rıghts: Their Evolution in The Light of Social and Legal Pluralism” konulu seminer verilmiştir.
18-21 Aralık 2013. Kazakistan’ın al-Farabi Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden
Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku ve İş Hukuku bölümü başkanı Prof. Dr. Serikkali Tınıbekov ve
aynı fakültenin Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku öğretim üyesi Acımurat İssaev Fakültemizi ziyaret
ederek öğretim üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
2012


4 Şubat 2012. İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği
“Yeni Anayasa Çalıştayı” yapılmıştır.
6-9 Şubat 2012. Iniversidad Autónoma de Madrid (İspanya) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dr.
h.c. Manuel Cancio Meliá tarafından “New Tendencies in Criminal Law: Overcriminalisation and
Adaptation to Changes” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
45
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
45















5 Mart 2012. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığıyla ortaklaşa “OnarSarıca-Duran Hukuk Devleti Günü” adlı toplantı gerçekleştirilmiştir.
7-8 Mart 2012. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ELSA İstanbul Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen
“Suça Sürüklenen Çocuklar ve Suç Mağduru Çocukları Koruma Modelleri” konulu çalıştay
gerçekleştirilmiştir.
17 Mart 2012. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesince düzenlenen “Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Uygulaması” konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.
28 Mart 2012. Fakültemiz Gün Avukatlık Bürosunca düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapmıştır.
9 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve Toplumsal Hukukçular Kulübünce Prof. Dr. Server Tanilli’ye Saygı
Günü’nde “Akademi ve Aydınlama” konulu panel düzenlenmiştir.
9 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesinde “Fransız-Türk Borçlar Hukuku Reformları” sempozyumu
düzenlenmiştir.
10 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesi olarak Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Stephen
Heymann ve Georgetowm Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Naomi Mezey’in katılımıyla “Amerika
Birleşik Devletleri’nde Özel Yaşam Anlayışı ve İletişimin Dinlenmesi Sonucu Elde Edilen Bilginin
Kullanılması” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
12 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve
Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ve Ayça Ciniç Bachelier’in sunduğu “Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine Başvurunun Öyküsü” konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir.
19 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezinin
düzenlediği ve Yrd. Doç. Dr. Elif Uzun’un konuşmacı olduğu “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Geçici
Koruma” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
21 Nisan 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği “Yeni
Anayasa” konferansı gerçekleştirilmiştir.
21 Mayıs 2012. İÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka
İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi” konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.
23 Mayıs 2012. İÜ Hukuk Fakültesinde YARSAV-BREMEN Hakimler Birliğince düzenlenen “TürkAlman Hukuk Forumu” gerçekleştirilmiştir.
31 Mayıs-2 Haziran 2012. İÜ Hukuk Fakültesi, Kültür Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin işbirliği ile
“Türk Ceza Hukuku Reformu’nun 7. Yılı Etkinlikleri-1” kapsamında Örgütlü Suçluluk İhtisas
Mahkemeleri, Türk-Alman Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Soruşturmacı, Güvenilir Kişi ve
Muhbir; “Türkiye-Bosna Hersek Hukuku” sempozyumları düzenlenmiştir.
22-23 Haziran 2012. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye ve Almanya arasında yıllardır süregelen dostluk bağlarını pekiştirmek, hukuk alanında uzun
yıllardır devam eden işbirliğini artırmak amacıyla Alexander von Humboldt Vakfı desteğiyle 2009 yılından
beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Justus-Liebig-Universität Gießen ve İstanbul Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından sürdürülen “Die Entwicklung von Rechtssystemen in Ihrer
Gesellschaftlıchen Verankerung / Hukuk Sistemlerinin Toplumsal Temelleri İçerisinde Gelişimi” adlı
Türk-Alman Ceza ve Ceza Muhakemesi Karşılaştırmalı Hukuk Projesi’nin kapanışı için 25-27 Temmuz
2012 tarihlerinde Justus-Liebig-Universität Gießen’de, 29-30 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonunda “Internationales Kolloquium zum deutschen und
türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht / Alman-Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uluslararası
Kolokyumu” düzenlenmiştir.
 27 Eylül-4 Ekim 2012. Fakültemizin düzenlediği “2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” zengin
film seçkisi ve kapsamlı akademik programıyla izleyici karşısına çıktı. Festivalin ana teması,
toplumumuzda ve dünyada en önemli sorunlardan biri olması nedeniyle “Kadına Yönelik Şiddet ve
Ayrımcılık” olarak belirlendi. Bkz. http://www.icapff.com/
 24 Eylül 2012. Azerbaycan’ın Nahçıvan Hukuk Fakültesi dekanı Doç. Qərib Allahverdiyev, Aviasiya
Akademiyası İktisadiyat ve Hukuk Fakültesi dekanı Doç. Aydın Qasımov, Bakü Devlet Hukuk Fakültesi,
Qafqaz Üniversitesi İktisadiyat ve İdareetme Fakültesi öğretim üyelerinin iştirakiyle TürkiyeAzerbaycan Hukuk Günleri yapılmıştır.
 8 Ekim 2012. İÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Helmut Goerlich tarafından verilen “Ceza Hukuku ve
Anayasa Hukuku İçtihadı” konulu kolokyum gerçekleştirilmiştir.
 12 Ekim 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve İÜ Kariyer Kulübünün ortaklaşa düzenlediği “Bir Zamanlar Onlar
da Öğrenciydi 2” konulu etkinlik gerçekleştirilmiştir.
 31 Ekim 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve Pekin & Pekin Hukuk Bürosunca “University Day: A Day in the
Life of an Advocat” isimli etkinlik gerçekleştirilmiştir.
 26 Kasım 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosunun ortaklaşa düzenlediği “Hukuka Felsefi ve
Sosyolojik Bakış” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 6 Aralık 2012. İÜ Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun Çalışma Hayatına
Etkileri” konulu toplantı düzenlenmiştir.
46
46
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi






13 Aralık 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve St. Petersburg Hukuk Fakültesi arasında ikili anlaşma imza töreni
gerçekleştirilmiştir.
17 Aralık 2012. Fakültemizin ilk hukuk tarihi müderrislerinden Seydişehirli Mahmud Esad Efendi’nin
Tarih-i İlm-i Hukuk (İstanbul 1331 (1915-16) adlı eseri Hukuk Tarihi Anabilim Dalı öncülüğünde ortak
bir çalışmayla yeniden yayına hazırlanıp Yetkin Yayınlarınca basılmıştır.
17-18 Aralık 2012. Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sertifika programı kapsamında “Türk
Hukukuna Giriş” konulu ders verilmiştir.
21-22 Aralık 2012. İÜ Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu tarafından “Anayasal Başvuru Semineri”
isimli düzenlenmiştir.
21-22 Aralık 2012. İÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalınca “1. Türk Hukuk Tarihi
Kongresi” düzenlenmiştir.
Hukuk Tarihi Anabilim Dalınca hazırlanan “Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
Hukuk Tarihi Semineri” Bildirileri (26.04.2011) toplu olarak ve ayrı bir bölüm halinde İÜHFM c. 70,
Sayı 1 (2012) de basılmıştır: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/issue/view/1023001513
2011
















26 Şubat 2011. Phillip C. Jessup Uluslararası Hukuk Yarışmasının Türkiye elemeleri, Fakültemizin ev
sahipliğinde yapılmıştır.
7 Mart 2011. Fakültemizde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Boşanma Davalarında Tahsil
Edilemeyen Nafaka Alacaklarına İlişkin Güncel Sorunlar” konulu panel yapılmıştır.
7-8 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer tarafından “Basic Concepts of Law” konulu
konferans verilmiştir.
9-10 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesinin birlikte düzenlediği Erasmus Seminerleri
kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer tarafından “European Human Rights Law I: Introduction, European
Convention on Human Rights” konulu konferans yapılmıştır.
18 Mart 2011. Harvard Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Phil Heymann’ın katıldığı İÜ Hukuk
Fakültesi Dekanlığı ve İÜHF Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezince
düzenlediği seminer gerçekleştirilmiştir.
18 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Prof. Dr. Phil Heymann “The Law of Privacy in the United States with
special attention to the system of permissible electronic surveillance” (İzin Verilmiş Elektronik Gözetleme
Sistemine Özel Dikkatle Amerika Birleşik Devletlerinde Özel Hayatın Gizliliği) adlı konferans vermiştir.
21 Mart 2011. Fakültemizin müteveffa öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Saygı Günü
düzenlenmiştir.
21 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği Erasmus
Seminerleri kapsamında Narin Tezcan “Basic Concepts of Law” (Hukukun Temel Anlayışları) konulu
konferans vermiştir.
23 Mart ve 25 Mart 2011 tarihlerinde İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
birlikte düzenlediği Erasmus Seminerleri kapsamında Narin Tezcan “European Human Rights Law II: The
rights Turkish nationals enjoy under the Ankara agreement: Review of the case law of the Court of Justice
on free movement of persons I” konulu konferans vermiştir.
28 Mart-21 Nisan 2011 tarihlerinde Prof. Dr. Tuğrul Ansay, “International Business Law I-II” konulu
konferans vermiştir.
29 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Slovenya Lyubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte
düzenlediği Erasmus Seminerleri kapsamında öğretim üyesi Sabina Zgaga “Necessity and duress in
comparative and international criminal law” konulu konferans vermiştir.
30 Mart 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği Erasmus
Seminerleri kapsamında Prof. Dr. Wim Voermans, “European Human Rights Law III ECHR-rights and
domestic legislation: how to observe human rights during the legislative process” konulu konferans
vermiştir.
7 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği Erasmus
Seminerleri kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer, “Basic Concepts of Law” konulu konferans vermiştir.
8 Nisan 2011. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Yeni Borçlar
Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
8 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği Erasmus
Seminerleri kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer, “European Human Rights Law IV: Procedural
Obligations, in Particular art. 6 ECHR” konulu konferans vermiştir.
8 Nisan 2011. Ersun Yanal’ın İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak “Başarıya Giden Yolda
Bilinçli ve Planlı Çalışma” konulu konferansı gerçekleştirilmiştir.
47
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
47
























9 Nisan 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Medical Tribune Türkiye tarafından düzenlenen
“Türkiye’de Sağlık Hukuku” konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.
11 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer, “Basic Concepts of Law” konulu konferans
vermiştir.
13 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Yrd. Prof. Dr. Pınar Ölçer, “European Human Rights Law IV: Positive
obligations, rights of victims” konulu konferans vermiştir.
12-15-19-22-26 ve 30 Nisan 2011 tarihlerinde İÜ Hukuk Fakültesi ile Giessen Üniversitesi Hukuk
Fakültesinin birlikte düzenlediği Erasmus Seminerleri kapsamında Dr. Liane Wörner, “Basic Concepts of
Law” konulu konferans vermiştir.
12 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Prof. Dr. Rick Lawson, “European Human Rights Law V The ECHR as
a European instrument: limits to the territorial scope of the Convention” konulu konferans vermiştir.
14 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Prof. Dr. Rick Lawson tarafından verilen “European Human Rights Law
V The ECHR as a European instrument: limits to the dynamic interpretation by the Strasbourg Court”
konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
16 Nisan 2011. “Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi” konulu toplantı
gerçekleştirilmiştir.
20 ve 22 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenlediği
Erasmus Seminerleri kapsamında Prof. Dr .Alex Geert Castermans tarafından verilen “European Human
Rights Law VI Human Rights in General Clauses of Private Law; Corporations and Human Rights I- II”
konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
26 Nisan 2011. Doktora Salonunda, Hukuk Tarihi Anabilim Dalınca “Dünden Bugüne İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Tarihi Semineri” gerçekleştirilmiştir.
30 Nisan 2011. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Yeni Borçlar
Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu toplantı düzenlenmiştir.
30 Nisan 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri
III / 2011-2012 “Yeni Türk Ticaret Kanunun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi” konulu paneller serisi
düzenlenmiştir.
6-10-12- ve 17 Mayıs 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ve İÜHF Uluslararası Hukuk Kulübü işbirliği ile Bilişim
Hukuku kurs ve panelleri gerçekleştirilmiştir.
9-11 Mayıs 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ile İÜ Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezinin düzenlemiş olduğu “73. Uluslararası Kriminoloji Kursu” gerçekleştirilmiştir.
13 Mayıs 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öncülüğünde Güneydoğu Avrupa Hukuk
Fakülteleri dekanlarının katılımı ile Akademik İşbirliği Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
14-28 Mayıs 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen Ticaret Hukuku
Günleri III / 2011-2012 “Yeni Türk Ticaret Kanunun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi” konulu paneller
serisi gerçekleştirilmiştir.
21 Mayıs 2011. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim dalınca düzenlenen “Yeni Borçlar Kanunu
Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
1 Haziran 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Kültür Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi hukuk fakültelerinin ortaklığı ile “7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri”
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
2 Haziran 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
ortaklığı ile Türkiye-Slovenya Ceza Hukuku Günleri toplantısı düzenlenmiştir.
Avrupa Kamu Hukuku Teşkilatı ve Balkan ülkelerinden 13 üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü ve Avrupa
Birliği tarafından fonlanan “Wheeling EU Enlargement: A 30 Day Road Trip Fueled By Public Law and
Culture” projesinin İstanbul ayağı kapsamında 15 Haziran 2011 tarihinde saat 10.00’da İstanbul
Üniversitesi Rektörlük Binası Kılıçlık Salonunda “Politics of Accession Process towards Turkey in EU
Enlargement Strategy” konulu seminer düzenlenmiştir.
25 Haziran 2011. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalınca düzenlenen “Yeni Borçlar
Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu toplantı düzenlenmiştir.
1 Temmuz 2011. İÜ Hukuk Fakültesi ve Augsburg Üniversitesi ortaklığında Türk-Alman Hukuk
Sempozyumu düzenlenmiştir.
23-25 Eylül 2011.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali gerçekleştirilmiştir.
8 Ekim 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Fakültesi Kariyer Kulübü’nün ortaklaşa
düzenlediği “Bir Zamanlar Onlar da Öğrenciydi” isimli etkinlik gerçekleştirilmiştir.
13-14 Ekim 2011. Fakültemizde, Erasmus Seminerleri kapsamında İspanya Zaragoza Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Prof. Katia Fach Gomez tarafından “Uluslararası Tahkim” ve “Uluslararası Tahkim
Bağlamında Amerika Deneyimleri” konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir.
48
48
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi












15 Ekim 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu'nun birlikte düzenlediği
“Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ile İlgili Uygulama Sorunları” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
16-17 Ekim 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlemesiyle “Türkiye-Kore Ceza Hukuku”
sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
22 Ekim 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen “Yeni Türk Ticaret
Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi” konulu paneller gerçekleştirilmiştir.
21 ve 25 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sonbahar Etkinlikleri kapsamında
Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Mel Kenny tarafından verilen seminer gerçekleştirilmiştir.
22 Kasım 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Sonbahar Etkinlikleri kapsamında, İsviçre Fribourg Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Walter Stoffel tarafından “New Developments in Swiss Company
and Banking Law” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
23 Kasım 2011. İÜ Hukuk Fakültesi tarafından Sonbahar Etkinlikleri kapsamında, İsviçre Mukayeseli
Hukuk Enstitüsü müdür yardımcısı Dr. Lukas Heckendorn Urscheler tarafından “Swiss Civil Code and
Turkish Civil Code: “Same but Different” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
24 Kasım 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Sonbahar Etkinlikleri kapsamında, İsviçre Fribourg Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Franz Werro tarafından “The Impact of EU Law on National
Contract and Tort Law” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
25 Kasım 2011. Fakültemizin emekli İdare Hukuku öğretim üyesi “Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan”
kitabının takdimi ve “Türk Hukukunda Günışığında Yönetim” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
30 Kasım 2011. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sonbahar Etkinlikleri Kapsamında Justus-LiebigUniversitat Giessen Hukuk Fakültesinden Volker Bützler tarafından verilen seminer gerçekleştirilmiştir.
3 Aralık 2011. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalınca düzenlenen “Yeni Borçlar Kanunu
Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
17 Aralık 2011. İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen “Yeni Türk Ticaret
Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi” konulu paneller dizisi gerçekleştirilmiştir.
22 Aralık 2011. Ord. Prof. Dr. S. S. Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Hukuk
Fakültesi Kariyer Kulübünün ortaklaşa düzenlediği “Öğrencilerin Gözünden İdare Hukuku” konulu
toplantı gerçekleştirilmiştir.
2010

22-23 Ocak 2010. İÜ Doktora Salonunda Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı
Değerlendirme Paneli gerçekleştirilmiştir.
 8 Mart 2010. İÜ Doktora Salonunda kadına yönelik şiddet bağlamında “Töre Saikiyle Öldürme Suçu”nun
hukuksal ve toplumsal yönlerinin tartışıldığı panel gerçekleştirilmiştir.
 10-31 Mart 2010. İÜ Doktora Salonunda Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen “Ticaret Hukuku
Günleri” konulu paneller dizisi gerçekleştirilmiştir.
 11 Mart 2010. İÜ Doktora Salonunda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Aile Hukuku Derneğince
ortaklaşa düzenlenen “Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Adı ve Soyadına İlişkin Ayrımcılık” konulu
panel gerçekleştirilmiştir.
 9 Nisan 2010. Ceza Hukuku Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği Prof. Dr. Thomas
Jeffrey’in davetli olarak katıldığı “Amerika Birleşik Devletlerinde Hukuk Devleti İlkesi” konferansı
gerçekleştirilmiştir.
 22 Nisan 2010. İÜ Doktora Salonunda, Prof. Dr. Öztekin Tosun’a Saygı Günü’nde “Suç Mağduru ve Suça
Sürüklenen Çocuklar” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
 30 Nisan 2010. İÜ Doktora Salonunda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İsviçre-Türkiye
Araştırmalar Vakfınca ortaklaşa düzenlenen “Türk-İsviçre Hukuk Haftası Devletler Özel Hukuku
Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.
 10 Mayıs 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İLSA Hukuk Kulübünce ortaklaşa düzenlenen
“9. Geleneksel AB Günleri” toplantısı İÜ Doktora Salonunda gerçekleştirilmiştir.
 13-14 Mayıs 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma Merkezince
düzenlenen ve yurtdışında alanında uzman konuşmacıların katıldığı “Uluslararası Spor Hukuku”
sempozyumu İÜ Doktora Salonunda gerçekleştirilmiştir.
 28-29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2010 tarihlerinde 1 Haziran 2005 tarihinde Türk Ceza Kanunu, Ceza
Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Reform
kanunlarının yürürlüğe girmesinin 5. yılında, ortaya çıkan uygulamaları değerlendirmek ve Türkiye’nin
yanı sıra diğer ülkelerdeki ceza hukuku reformlarını da tartışmak üzere İÜ Doktora Salonunda, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi işbirliği ile “Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi” gerçekleştirilmiştir.
 15 Haziran 2010. Prof. Don Wallace-Prof. Yonah Alexander’ın katılımıyla düzenlenen “Hukukun 21.
Yüzyıldaki Yeni Rolü” konulu konferans Kılıçlık Salonunda gerçekleştirilmiştir.
49
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
49
6-7 Temmuz 2010. Hukuk Fakültesi ile İÜ İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
birlikte düzenledikleri “Ölüm Cezasının Evrensel Olarak Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sempozyum”
Kılıçlık Salonunda gerçekleştirilmiştir.
6-7 Eylül 2010. İÜ Doktora Salonunda, Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
düzenlenen “Uluslararası Spor Hukuku” Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
13-17 Eylül 2010. İstanbul Barosu ile ortaklaşa düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar 5”
konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.
25 Eylül 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hollanda Genç Ceza Hukukçuları Derneği ile
ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de ve Hollanda’da Mudafiin Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki
Yetkileri” konulu uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir.
29 Eylül 2010. Kılıçlık Salonunda Prof. Dr. Maria Luisa Verdelho-Alves tarafından bir konferans
verilmiştir.
22 Ekim 2010. Ord. Prof. Dr. S. S.Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen,
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyesi Dr. Selami Demirkol’un konuşmacı olduğu “Masanın Öbür
Tarafından Görünen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku” konulu bir konferans verilmiştir.
27 Ekim 2010. Ord. Prof. Dr. S. S. Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen,
Danıştay Başkanı Mustafa Birden’in teşrifiyle “İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı Oğuz Özkan’a Saygı
Günü” gerçekleştirilmiştir.
2 Kasım 2010. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gottfried Plageman tarafından verilen “Alman Hukukunda Basın
Mensuplarının Tanıklıktan Çekilme Hakkı ve Arama Uygulamaları” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
5 Kasım 2010. Bielefeld Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Burkhard Schütte tarafından verilen
“Uluslararası Özel Hukukun Avrupa Birliği Çapında Yeknesaklaştırılması” konulu uluslararası konferans
gerçekleştirilmiştir.
12 Kasım 2010. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar Hukuk Devleti Konferansları
kapsamında “Avukatlık Mesleği” ile ilgili konferans gerçekleştirilmiştir.
24 Kasım 2010. KIMEP Üniversitesi mensubu Doç. Dr. Zhenis Kembayev tarafından verilen
“Constitutional Development of Kazakhstan: Problems and Perspectives” (Kazakistanda Anayasal
Gelişme: Sorunlar ve Perspektifler) konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
29-30 Kasım 2010. Öğrencilere yönelik “Yargıda, Özel Sektörde, Siyasette, Avukatlıkta, Sanayi ve Ticaret
Hayatında, Bürokraside Kariyer Günleri” kapsamında alanında uzman konukların konuşmacı olarak yer
aldıkları konferanslar gerçekleştirilmiştir.
1 Aralık 2010. Lyubljana Üniversitesi Slovenya Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Vasilka Sancin,
“Uluslararası Hukuk Bakımından İsrail-Filistin Anlaşmazlığı” konulu konferans vermiştir.
1 Aralık 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince “Çocuk Haklarının Gerçekleştirilmesinde Devlet
ve Sivil Toplumun Rolü” konulu panel düzenlenmiştir.
6-7-8 Aralık 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim
Dalınca düzenlenen “Medeni Usul Hukuku Günleri” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
10 Aralık 2010. İÜ İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen “Basın ve İfade
Özgürlüğü” konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.
13 Aralık 2010. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim
üyesi Doç. Dr. İbrahim Kaya’nın verdiği “Türk Ermeni İlişkilerinin Uluslararası Hukuk Boyutları” konulu
konferans gerçekleştirilmiştir.
23 Aralık 2010. Fakültemizde, eski Berlin Anayasa Mahkemesi üyesi, Freie Üniversitesi Berlin mensubu
Prof. Dr. Philipp Kuning tarafından “Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvurunun Hukuk ve Yargı
Düzenlerine Etkisi: Alman Tecrübeleri” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
28 Aralık 2010. Kaptan ve Donatanlar “Türk Boğazlarında Meydana Gelen Deniz Kazaları ve Kurtarma
Yardım Hizmetleri” konusunda öğrencilerimize sunum yapmışlardır.



















2009





4 Mayıs 2009. “Çocuk Hukuku Sorunları” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
8-9 Mayıs 2009. Prof. Dr. Bülent Tanör anısına düzenlenen “Türkiye’nin Anayasa Gündemi” konulu
uluslararası sempozyum yapılmıştır.
6 Nisan 2009. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen “Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında Adli Bilimler Alanında Bilirkişilik” sempozyumu
yapılmıştır.
Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte yürütülen ve Alexander von Humboldt Vakfı tarafından
maliyeleştirilen proje kapsamında sempozyum gerçekleştirilmiştir. 15 öğretim elemanı ve beş öğrenci
değişiminin yapılması planlanmış ve bunların bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
DAAD Alman Akademik Değişim Servisi ile “Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları
Kongresi” için işbirliği anlaşması yapılmıştır.
50
50
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi







27-30 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Max-Planck Ceza
Hukuku Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Gazi
Üniversitesi ile ortaklaşa “Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku” Türk-Alman Ceza
Hukuku Kolokyumu yapılmıştır.
Adli Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte “8. Ulusal Adli Bilimler Sempozyumu” düzenlenmiştir.
2009 Kasım, 2009 Aralık, 2010 Ocak ve 2010 Mayıs aylarında Prof. Dr. Reha Poroy, Prof. Dr. Hayri
Domaniç, Prof. Dr. Oğuz İmregün, Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, Prof. Dr. Ersin
Çamoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Saygı Günü çerçevesinde “Ticaret Hukuku Günleri” yapılmıştır.
1-2 Haziran 2009. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi ile ortaklaşa
“Türk-Alman Mukayeseli Ceza Hukuku Günleri” düzenlenmiştir.
11 Haziran 2009. “Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan” kitabının takdimi vesilesiyle “Hukukun
Evrenselliği İlkesi” konulu panel yapılmıştır.
14 Mayıs 2009. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalının ortaklaşa düzenlediği “Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler ve
Sorunlar Sempozyumu” yapılmıştır.
15 Ağustos 2009. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti üniversiteleri hukuk fakülteleri dekanları toplantısı gerçekleştirilmiştir.
51
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
51
52
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
George Town Law School öğretim
üyesi
Prof. Dr. Don Wallece sunumu
5.Türk/Alman
Anayasa Bireysel Başvuru
Semineri
Türk- Alman-Macar
Bosphorous Karşılaştırmalı
Ceza Hukuk Semineri
Comparative Criminology and Criminal Law
International Certificate Programme
Giessen Üniv.Hukuk Fakültesi
Türk Ceza Hukukuna Giriş
Dersine Katılan Türk Öğrencilere
Başarı Belgesi Dağıtım Töreni
15. Türkiye/İsviçre
Hukuk Günleri
53
Türk-Alman-Macar öğrenciler
Çağlayan Adliyesinde
Türk Yargı Sistemi Konferansı
Almanya Gießen Üniv.
Hukuk Fakültesinde
Türk Ceza Hukuku Semineri
Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
gelen öğrencilere
Türk Anayasa ve İdare Hukuku Semineri
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
53
3.Türkiye/Bosna Hersek
Hukuk Günleri
Ceza Genel pratiği Doç. Karsai ile
Türk/Macar/Alman Hukuku
Karşılaştırmalı ve 3 dilde
2. Hırvatistan Türkiye
Hukuk Günleri
Türkçe-İngilizce-Almanca yapıldı.
Sertifikalı Uluslararası
Ceza Hukuku Semineri
Introduction to International
Criminal law Sertifika Töreni
Türkiye- Bosna Hersek –Hırvatistan
Hukuk Günleri
Uluslararası Anayasal Bireysel
Başvuru Semineri
Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Prof.Dr.Ivo Josipovic’e Fahri Hukuk Doktoru
Ünvanı Verilmesi Töreni
54
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
54
9.Ceza Hukuku Günleri
Fakültemiz ve ELSA İstanbul Çalışma Grubu tarafından düzenlenen
‘’Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı’’
İletşimin Denetlenmesi Kollokyumu
Fakültemiz Dekanı
Prof.Dr.Adem Sözüer’in açılış dersi
55
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
55
4. Sınıf Öğrencilerimize yönelik Adli Tıp Kurumu gezileri
İÜHF ortaklığıyla "Mülteci Okulu Sertifikalı Temel Eğitim Programı"
Prof. Dr. Ivo Josipovic’e Fahri Hukuk Doktoru Unvanı
Verilmesi Töreninde İÜHF Müzik Kulübünün Mini Konseri
56
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
56
6 Temmuz 2015
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
34116 Beyazıt-İstanbul
Tel: 0 212 440 00 00-10800 Faks: 0 212 512 41 35
E-posta:[email protected]
https://www.facebook.com/IstanbulHukukDekanlik
57
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
57
[email protected]
[email protected]
Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik
https://twitter.com/hukukdekanlik
www.hukuk.istanbul.edu.tr
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards