GENEL EKONOMİ

advertisement
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GENEL EKONOMİ DERSİ DERS İÇERİĞİ
Ekonominin Tanımı ve Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar; Ekonominin İlgilendiği
Temel Sorunlar, Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri, Piyasa Ekonomisine Genel Bir
Bakış, Piyasa Ekonomisinin Gelişimi, Ekonomide Karar Vericiler, Ekonomik Faaliyetlerin
Döngüsel Akımı, Mikro Ekonomi Ve Makro Ekonomi Ayırımı.
Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat; Arz, Talep Kavramlarının İncelenmesi ve
Piyasa Dengesi; Arz, Talep Uygulamaları
Devletin Ekonomiye Müdahaleleri, Devletin Fiyat Kontrolü , Taban ve Tavan Fiyat
Uygulaması.
Makro Ekonomiye Genel Bir Bakış, Makro Ekonomi, J.M. Keynes Ve Modern Makro
Ekonominin Doğuşu, Milli Gelir, Milli Gelir ile İlgili Temel Kavramlar, Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), Milli Geliri Ölçme Yöntemleri, Üretim,
Gelir ve Harcama Yaklaşımı, Milli Gelir İle İlgili Bazı Kavramlar, Milli Gelirin Ölçülmesinde
Bazı Güçlükler.
Temel Makro Ekonomi Sorunları Ve Politika Araçları , Ekonomik Büyüme ve
Ekonomik Büyümenin Ölçülmesi, Ekonomik (Konjonktürel) Dalgalanmalar, Enflasyon,
Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri, İşsizlik ve İşsizlik ile ilgili Bazı Kavramlar,
Makroekonomi Politikasının Temel Araçları, Maliye ve Para Politikası, Dış Ticaret ve Döviz
Kuru Politikaları,
Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Teorisi Ve Politikası, Döviz Ve Döviz
Piyasası, Dış Ödemeler Dengesi, Türkiye’nin Dış Ödemeler Bilançosu.
Download